ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/عصر

به نام خداوند بخشنده مهربان

قسم به عصر (نوراني رسول صلّي اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولي عصر عليه السّلام). (۱)

که انسان هم در خسارت و زيان است. (۲)

مگر آنان که ايمان آورده و نيکوکار شدند و به درستي و راستي و پايداري (در دين) يکديگر را سفارش کردند. (۳)