ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/مسد

بنام خداوند بخشاینده مهربان

ابولهب نابود شود و دو دستش قطع گردد. (۱)

مال و ثروتش که اندوخته بکارش نیامد و از هلاکش نرهانید. (۲)

زود باشد که به آتشی شعله ور در دوزخ افتد. (۳)

و همسرش هیزم آتش افروز دوزخ باشد. (۴)

در حالی که طنابی از لیف خرما بگردن دارد. (۵)