ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/ناس

به نام خداوند بخشنده مهربان

(ای رسول ما) بگو پناه می برم به پروردگار آدمیان. (۱)

پادشاه آدمیان. (۲)

اله یکتا معبود آدمیان. (۳)

از شر وسوسه شیطان. (۴)

آن شیطان که در دل مردمان وسوسه بد افکند. (۵)

چه آن شیطان از جنس جن باشد و یا از نوع انسان. (۶)