ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/نصر

بنام خداوند بخشاینده مهربان

چون هنگام فتح و پیروزی خدا برسد. (۱)

در آنروز مردم را بنگری که فوج فوج به دین خدا داخل شوند. (۲)

در آن وقت خدای خود را ستایش و حمد کن و از او آمرزش و مغفرت بطلب که او خدای بسیار توبه پذیر است. (۳)