ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/قارعه

بنام خداوند بخشنده مهربان

قارعه چیست: (۱)

همان روز وحشت و اضطراب که دلهای خلایق را از ترس در هم کوبد. : (۲)

چگونه حالت آنروز را تصور توانی کرد. (۳)

در آنروز سخت مردم مانند ملخ هر سوی پراکنده شوند. (۴)

و کوهها از هیبت آن همچون پشم زده متلاشی گردد. (۵)

اما آنروز عمل نیک هرکس در میزان حق گران آید. (۶)

پس او در بهشت آسایش خوش خواهد بود. (۷)

و اما عمل هرکس بیقدر و سبک وزن است. (۸)

جایگاهش در دوزخ است. (۹)

و چگونه سختی هاویه را تصور توانی کرد. (۱۰)

هاویه همان آتش سوزاننده و گدازنده است. (۱۱)