ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/کوثر

به نام خداوند بخشنده مهربان

(ای رسول) ما بخشیدیم بتو نام نیکو و کثرت فرزند و نهر کوثر (۱)

و تو هم برای خداوند به نماز و قربانی بپرداز (۲)

که محققا دشمن بدگوی تو خودش مقطوع النسل است (۳)