ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/فلق

به نام خداوند بخشنده مهربان

(ای رسول ما) بگو من پناه می جویم به خدای فروزنده صبح روشن. (۱)

از شر مخلوقات. (۲)

از شر شب تار هنگامی که در آید. (حشرات موذی و جنایتکاران به ظلم و ستم برانگیزند). (۳)

و از شر زنان افسونگر چون به جادو در گره ها بدمند. (زنان یهودیه جادوگری می کردند). (۴)

و از شر حسود بدخواه هنگامی که حسد می ورزد (چون بر رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و کمالاتش حسد می ورزیدند). (۵)