درگاه:قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد/۱۹۴۸

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
۱۹۴۸
قطعنامه‌های ۳۸ تا ۶۶
 
قطعنامه‌ ۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله هند و پاکستان (۱۷ ژانویه)
قطعنامه‌ ۳۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله هند و پاکستان (۲۰ ژانویه)
قطعنامه‌ ۴۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۸ فوریه)
قطعنامه‌ ۴۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۸ فوریه)
قطعنامه‌ ۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۵ مارس)
قطعنامه‌ ۴۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱ آوریل)
قطعنامه‌ ۴۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱ آوریل)
قطعنامه‌ ۴۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد: برمه (۱۰ آوریل)
قطعنامه‌ ۴۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱۷ آوریل)
قطعنامه‌ ۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله هند و پاکستان (۲۱ آوریل)
قطعنامه‌ ۴۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۲۳ آوریل)
قطعنامه‌ ۴۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۲۲ مه)
قطعنامه‌ ۵۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۲۹ مه)
قطعنامه‌ ۵۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله هند و پاکستان (۳ ژوئن)
قطعنامه‌ ۵۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد انرژی اتمی: کنترل بین‌المللی (۲۲ ژوئن)
قطعنامه‌ ۵۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۷ ژوئیه)
قطعنامه‌ ۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱۵ ژوئیه)
قطعنامه‌ ۵۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۹ ژوئیه)
قطعنامه‌ ۵۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱۹ اوت)
قطعنامه‌ ۵۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱۸ سپتامبر)
قطعنامه‌ ۵۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین‌الملی (۲۸ سپتامبر)
قطعنامه‌ ۵۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱۹ اکتبر)
قطعنامه‌ ۶۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۲۹ اکتبر)
قطعنامه‌ ۶۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۴ نوامبر)
قطعنامه‌ ۶۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۱۶ نوامبر)
قطعنامه‌ ۶۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۴ دسامبر)
قطعنامه‌ ۶۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۸ دسامبر)
قطعنامه‌ ۶۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۸ دسامبر)
قطعنامه‌ ۶۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله فلسطین (۲۹ دسامبر)