درگاه:قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد/۱۹۴۷

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
۱۹۴۷
قطعنامه‌های ۱۶ تا ۳۷
 
قطعنامه‌ ۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناختن منطقه آزاد بی‌طرف اطراف شهر تریسته ایتالیا (۱۰ ژانویه)
قطعنامه‌ ۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اشغال یونان توسط بریتانیا (۱۰ فوریه)
قطعنامه‌ ۱۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل کمسیونی برای تدوین مقررات کاهش تسلیحات (۱۳ فوریه)
قطعنامه‌ ۱۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی مشکلات در تنگه کورفو (۱۳ فوریه)
قطعنامه‌ ۲۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی گزارش کمسیون انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد (۱۰ مارس)
قطعنامه‌ ۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد قیمومت از مناطق استراتژیک (۲ آوریل)
قطعنامه‌ ۲۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی مشکلات در تنگه کورفو (۹ آوریل)
قطعنامه‌ ۲۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اشغال یونان توسط بریتانیا (۱۸ آوریل)
قطعنامه‌ ۲۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد: مجارستان (۳۰ آوریل)
قطعنامه‌ ۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد (۲۳ مه)
قطعنامه‌ ۲۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد قوانین موقت آئین دادرسی شورای امنیت (۴ ژوئن)
قطعنامه‌ ۲۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۱ اوت)
قطعنامه‌ ۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اشغال یونان توسط بریتانیا (۶ اوت)
قطعنامه‌ ۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد (۱۲ اوت)
قطعنامه‌ ۳۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۵ اوت)
قطعنامه‌ ۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۵ اوت)
قطعنامه‌ ۳۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۲۶ اوت)
قطعنامه‌ ۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد روش کار شورا (۲۷ اوت)
قطعنامه‌ ۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اشغال یونان توسط بریتانیا (۱۵ سپتامبر)
قطعنامه‌ ۳۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۳ اکتبر)
قطعنامه‌ ۳۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله اندونزی (۱ نوامبر)
قطعنامه‌ ۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد روش کار شورا (۹ دسامبر)