رباعیات عمر خیام/آن به که درین زمانه کم گیری دوست

از روی نسخه‌ای متعلق به سده ۱۸ میلادی
  آن به که درین زمانه کم گیری دوست با اهل زمانه صحبت از دور نکوست  
  آنکس که ترا بجملگی تکیه بدوست چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست