رباعی‌های کمال اصفهانی

رباعی‌های کمال اصفهانی
از کمال اصفهانی