عریضه به دولت عثمانی در مورد تغییر خط

عریضه به دولت عثمانی در مورد تغییر خط (۱۸۵۷ میلادی)
از میرزا فتحعلی آخوندزاده

بحضور اولیای دولت علیّهٔ عثمانیّه

از قاپوطان میرزا فتحعلی آخونزاده عریضه است

درین اوقات الف باء جدیدی برای سهولت السنهٔ اسلامیّه تالیف کرده بملاحظهٔ اولیای دولت علیّهٔ عثمانیّه معروض میدارم در صورت قبول این امر توقّع مینمایم که بصاحبان باسمه‌خانه‌ها اعلام فرمایند که تا پانزده سال خمس منفعتی را که از فروش این الف باء جدید تحصیل خواهند کرد برسم انعام بمن یا بوارثان من مقرّر داشته بوزارت و قونسولکریهای دولت علیّهٔ روسیّه تسلیم نمایند که در شهر تفلیس بمن رسانیده باشند شهر ربیع الثّانی سنه ۱۲۷۴ از تفلیس

قاپوطان میرزا فتحعلی آخونزاده

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.