فرمان شاه عباس اول مبنی بر ساخت کلیسای ارامنه در اصفهان

فرمان ساخت کلیسا در اصفهان از طرف ارامنه (۱۰۲۳ قمری)
از شاه عباس اول
این فرمان در شهریور یا مهر ۹۹۳ هجری خورشیدی صادر شده است.

فرمان شاه عباس بزرک

فرمان همایون شد  آنکه کشیشان و رهبانان و ملکان و ریش‌سفیدان و کدخدایان و رعایای ارامنه ساکنین دارالسلطنه اصفهان بعنایت بیغایت شاهانه و شفقت و مرحمت بینهایت پادشاهانه مفتخر و سرافراز و مستظهر و امیدوار بوده بدانند که چون میانه نواب کامیاب همایون و حضرات سلاطین رفیع‌الشأن مسیحیه خصوصا سلطنت و شوکت پناهی قدرة السلاطین العیسویه کمال محبت و دوستی است و در میانه ما و طوایف مسیحیه یکانکی است و اصلا جدایی نیست و توجه خاطر اشرف به آن متعلق است که همیشه طوایف مسیحیه از اطراف و جوانب بدین دیار آمد و شد نمایند و چون دارالسلطنه اصفهان پای‌تخت همایون و از هر طبقه و طوایف و مردم هر ملت در آنجا هستند میخواهیم که جهة مردم مسیحیه در دارالسلطنهٔ مذکوره کلیسیای عالی در کمال رفعت و زیب و زینت ترتیب دهیم که معبد ایشان بوده و جمیع مردم مسیحیه در آنجا بکیش و آئین خود عبادت نمایند و کس نزد حضرت پاپا خواهیم فرستاد که از کشیشان و رهبانان ملت مسیحی بدارالسلطنه صفاهان فرستد که در آن کلیسیا بآداب عبادت قیام نموده طوایف مسیحیه را بطاعت ترغیب نماید و ما نیز از ثواب آنعبادت بهره‌مند باشیم و چون چند عدد سنک بزرک در اوچ کلیسای ایروان بوده و عمارت آن کلیسیا منهدم کشته خرابی تمام بآن راه‌یافته دیکر شایستکی تعمیر نداشت و کشیش آنجا استخوان‌های پیغمبران را که در آن مکان مدفون بودند از آنجا بیرون آورده بجماعت نصاری و ترسایان فروخته آنمقام را از عزت و شرافت انداخته بود بنابر آن سنکهای مذکور را از آنجا بیرون آورده روانه داراسلطنه اصفهان فرمودیم که در کلیسیای عالی که در آنجا ترتیب میدهیم نصب فرمائیم می‌باید چون سنکهای مذکور را بدانجا آورند همکی طوایف مسیحیه را جمع نموده از روی تعظیم و احترام تمام استقبال کرده سنکها را آورده باتفاق سیادت و وزارت پناه شمساً للوراث العلیا وزیر دارالسلطنه اصفهان و رفعت پناه کمال الرفعه محب علی بیک آنها را در جایی که مناسب دانند بکذارند و باتفاق یکدیکر معماران خاصه شریفه راه همراه برده در پشت باغ زرشک در زمینی که بجهة کلیسیا قرار داده بودیم طرح کلیسیای عالی که کشیشان و پادریان عظام قرار دهند انداخته طرح آنرا در تخته و کاغذ کشیده بخدمت اشرف فرستاده که ملاحظه نمائیم و بعد از ملاحظه امر فرمائیم که استادان شروع در کار کرده باتمام رسانند درینباب اهتمام لازم دانسته بهمه جهتی بشفقت بیدریغ خسروانه مبذول باشند... شهر شعبان‌المعظم   سنه ۱۰۲۳

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.