قانون متمم قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات

قوانین مطبوعات و رسانه‌های گروهی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌قانون متمم قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات - مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی


ماده واحده - صاحبان روزنامه‌ها و مجلاتی که مورد امتیاز خود را تا این تاریخ لااقل پانزده سال متوالی و به طور منظم منتشر ساخته‌اند حائز شرایط‌مندرج در ماده اول قانون مطبوعات مصوب سوم دی ماه ۱۳۲۱ شناخته می‌شوند. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری