لارن مارگون
از الکساندر دوما
  1. لارن مارغون (جلد اول) برگردان از محمدطاهر میرزا