لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشکده کشاورزی رضاییه

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشکده کشاورزی رضاییه - مصوب 1347.8.8 کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین ‌

ماده واحدهویرایش

ماده واحده - هیأت امنای دانشکده کشاورزی رضاییه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر علوم و آموزش عالی.
۲ - وزیر فرهنگ و هنر.
۳ - وزیر آموزش و پرورش.
۴ - وزیر دارایی.
۵ - وزیر کشاورزی.
۶ - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.
۷ - مدیر عامل سازمان برنامه.
۸ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۹ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.
۱۰ - استاندار آذربایجان غربی
۱۱ - رئیس انجمن شهر رضاییه
۱۲ - رئیس دانشکده کشاورزی رضاییه
۱۳ - پنج نفر از شخصیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور حتی‌الامکان محلی به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب‌هیأت دولت.

تبصره ۱ویرایش

به جای اعضای مذکور در نه بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنها حضور یابند. ‌

تبصره ۲ویرایش

رئیس را هیات امنا انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳ویرایش

دانشکده کشاورزی رضاییه مشمول مقررات قانون هیأت امنای دانشگاه تهران مصوب ۱۱ تیر ماه ۱۳۴۶ خواهد بود.

‌لایحه قانونی فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره به استناد ماده ۹ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه تهران و ماده 2 قانون تأسیس وزارت علوم و‌آموزش عالی در تاریخ روز شنبه بیستم مهر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی قرار گرفته و صحیح است.

منبعویرایش

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشکده کشاورزی رضاییه