لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه تبریز

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه تبریز - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین). ‌

ماده ۱ ویرایش

ریاست عالیه افتخاری هیأت امناء دانشگاه تبریز با سرکار علیه بانو فریده دیبا مادر گرامی علیا حضرت شهبانوی ایران خواهد بود. ‌

ماده ۲ ویرایش

اعضای هیأت امناء تبریز عبارتند از :

۱ - وزیر آموزش و پرورش یا قائم مقام او.
۲ - وزیر دارایی یا قائم مقام او.
۳ - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام او.
۴ - مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او.
۵ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا قائم مقام او.
۶ - معاون وزارت دربار شاهنشاهی.
۷ - استاندار آذربایجان شرقی.
۸ - استاندار آذربایجان غربی.
۹ - رییس دانشگاه تبریز.
۱۰ - رییس سازمان آب و برق آذربایجان.
۱۱ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی یا قائم مقام او.
۱۲ - رییس انجمن شهر تبریز.
۱۳ - مدیر عامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز.
۱۴ - چهار نفر از شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی و اجتماعی حتی‌الامکان محلی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب‌هیأت وزیران.

‌لایحه قانونی فوق مشتمل بر دو ماده به استناد ماده ۹ قانون تشکیل و اختیارات هیأت امنای دانشگاه تهران در تاریخ روز پنج شنبه هیجدهم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی رسید و در جلسه روز شنبه چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و شش مورد تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس سنا قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع ویرایش

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه تبریز