لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه گندی‌شاپور

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه گندی‌شاپور - مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ماه ۱۳۴۶ مجلس سنا - کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین


ماده واحده - هیأت امناء دانشگاه گندی شاپور از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر آموزش و پرورش یا قائم مقام او.
۲ - مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او.
۳ -‌وزیر دارایی یا قائم مقام او.
۴ - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام او.
۵ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا قائم مقام او.
۶ - استاندار خوزستان.
۷ - رییس دانشگاه گندی شاپور.
۸ - رییس سازمان آب و برق خوزستان.
۹ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی یا قائم مقام او.
۱۰ - رییس انجمن شهر اهواز.
۱۱ - پنج نفر از شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی و اجتماعی حتی‌الامکان محلی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت‌وزیران.

لایحه قانونی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۹ قانون تشکیل و اختیارات هیأت امنای دانشگاه تهران در تاریخ روز پنجشنبه هیجدهم آبان ماه یک هزارو سیصد و چهل و شش به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی رسید و در جلسه روز شنبه چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد وچهل و شش مورد تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس سنا قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع ویرایش

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه گندی‌شاپور