لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی - مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون علوم و آموزش‌عالی مجلس سنا و ۸ آبان ماه ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی

ماده واحده ویرایش

هیأت امنای مدرسه عالی بازرگانی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر علوم و آموزش عالی.
۲ - وزیر فرهنگ و هنر.
۳ - وزیر آموزش و پرورش.
۴ - وزیر دارایی.
۵ - وزیر اقتصاد.
۶ - مدیر عامل شرکت ملی نفت.
۷ - مدیر عامل سازمان برنامه.
۸ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۹ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.
۱۰ - رئیس کل بانک مرکزی.
۱۱ - رئیس اتحادیه (‌فدراسیون) اتاقهای بازرگانی کشور.
۱۲ - رئیس اتاق صنایع و معادن ایران.
۱۳ - رئیس مدرسه عالی بازرگانی.
۱۴ - چهار نفر از شخصیتهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.

تبصره ۱ ویرایش

به جای اعضای مذکور در ده بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنان حضور یابند.

تبصره ۲ ویرایش

رئیس را هیأت امناء انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳ ویرایش

مدرسه عالی بازرگانی مشمول مقررات قانون هیأت امنای دانشگاه تهران مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۴۶ خواهد بود.

‌لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره به استناد ماده 9 قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه تهران و ماده ۲ تأسیس وزارت علوم و آموزش‌عالی در تاریخ روز شنبه بیستم مهر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی قرار گرفته و صحیح است. ‌ رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع ویرایش

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی