لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی - مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون علوم و آموزش‌عالی مجلس سنا و ۸ آبان ماه ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی

ماده واحدهویرایش

هیأت امنای مدرسه عالی بازرگانی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر علوم و آموزش عالی.
۲ - وزیر فرهنگ و هنر.
۳ - وزیر آموزش و پرورش.
۴ - وزیر دارایی.
۵ - وزیر اقتصاد.
۶ - مدیر عامل شرکت ملی نفت.
۷ - مدیر عامل سازمان برنامه.
۸ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۹ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.
۱۰ - رئیس کل بانک مرکزی.
۱۱ - رئیس اتحادیه (‌فدراسیون) اتاقهای بازرگانی کشور.
۱۲ - رئیس اتاق صنایع و معادن ایران.
۱۳ - رئیس مدرسه عالی بازرگانی.
۱۴ - چهار نفر از شخصیتهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.

تبصره ۱ویرایش

به جای اعضای مذکور در ده بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنان حضور یابند.

تبصره ۲ویرایش

رئیس را هیأت امناء انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳ویرایش

مدرسه عالی بازرگانی مشمول مقررات قانون هیأت امنای دانشگاه تهران مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۴۶ خواهد بود.

‌لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره به استناد ماده 9 قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه تهران و ماده ۲ تأسیس وزارت علوم و آموزش‌عالی در تاریخ روز شنبه بیستم مهر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی قرار گرفته و صحیح است. ‌ رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبعویرایش

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی