مثنوی معنوی/مثال دنیا چون گولخن و تقوی چون حمام

' دفتر چهارم مثنوی  از مولوی
(مثال دنیا چون گولخن و تقوی چون حمام)
'


 شهوت دنیا مثال گلخنستکه ازو حمام تقوی روشنست 
 لیک قسم متقی زین تون صفاستزانک در گرمابه است و در نقاست 
 اغنیا ماننده‌ی سرگین‌کشانبهر آتش کردن گرمابه‌بان 
 اندریشان حرص بنهاده خداتا بود گرمابه گرم و با نوا 
 ترک این تون گوی و در گرمابه رانترک تون را عین آن گرمابه دان 
 هر که در تونست او چون خادمستمر ورا که صابرست و حازمست 
 هر که در حمام شد سیمای اوهست پیدا بر رخ زیبای او 
 تونیان را نیز سیما آشکاراز لباس و از دخان و از غبار 
 ور نبینی روش بویش را بگیربو عصا آمد برای هر ضریر 
 ور نداری بو در آرش در سخناز حدیث نو بدان راز کهن 
 پس بگوید تونیی صاحب ذهببیست سله چرک بردم تا به شب 
 حرص تو چون آتشست اندر جهانباز کرده هر زبانه صد دهان 
 پیش عقل این زر چو سرگین ناخوشستگرچه چون سرگین فروغ آتشست 
 آفتابی که دم از آتش زندچرک تر را لایق آتش کند 
 آفتاب آن سنگ را هم کرد زرتا بتون حرص افتد صد شرر 
 آنک گوید مال گرد آورده‌امچیست یعنی چرک چندین برده‌ام 
 این سخن گرچه که رسوایی‌فزاستدر میان تونیان زین فخرهاست 
 که تو شش سله کشیدی تا به شبمن کشیدم بیست سله بی کرب 
 آنک در تون زاد و پاکی را ندیدبوی مشک آرد برو رنجی پدید