مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۱۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۸ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۵

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۱۵۴

۴شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۱۵

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه هشتم تیرماه ۱۳۳۱ نشست ۱۵

فهرست مطالب:

۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای شهیدی نماینده نجف‌آباد
۳ - اخذ رای برای انتخاب رئیس
۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس

مجلس یکساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای اورنگ تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ویرایش

رئیس – نظر باینکه مطبعه روز گذشته نتوانسته‌است صورت جلسه قبل را چاپ کرده حاضر کند صورت جلسه قبل حاضرنیست بنابراین صورت غائبین بعرض می‌رسد.(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه - آقایان: دکتر سنجابی - امیرافشاری

غائبین بی اجازه - آقایان: راشد- حاج سیدابوالقاسم کاشانی - دکتر فاطمی - دکتر معظمی - زهری -

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: دکترشایگان - مدرس

- اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای شهیدی نماینده نجف‌آباد ویرایش

رئیس - آقای شهیدی

(احضاربرای مراسم سوگند) (دراین موقع کلام الله مجید را با احترامات لازم بمجلس آورده و عموم حضار باحترام قیام نموده و آقای شهیدی قسم نامه را بشرح آتی قرائت و امضاء نمودند)

من که در ذیل امضاء می‌کنم خداوند را بشهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بمن رجوع شده‌است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام داده و نسبت بشاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگوباشم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. (کلام الله مجید را با احترام لازم از مجلس خارج نمودند)

- اخذ رای برای انتخاب رئیس ویرایش

رئیس - شروع می‌کنیم بانتخاب یک نفررئیس بدوا پنج نفریا سه نفر بحکم قرعه برای نظارت در جریان انتخاب معین می‌شوند همان سه نفر چون دو نفر از منشی‌ها هم از طرف هیأت رئیسه انتخاب می‌شوند (میراشرافی - آقای رئیس سه نفر کم است همان ۵ نفرباشد) دو نفر منشی هم ازهیأت رئیسه انتخاب می‌شوند که ۵ نفر می‌شود و این عمل مطابق آئین‌نامه‌است.

(بوسیله آقای دکتر فاخر(منشی) اقتراع بعمل آمده نتیجه بقرارذیل حاصل شد)

آقای منصف (اظهار شد- نیستند) آقای عبدالرحمن فرامرزی (فرامرزی - خواهش می‌کنم مرا معاف بفرمایید یکی دیگر را بخوانند) آقای نجفی (رئیس - ایشان جزو هیئت رئیسه هستند) آقای نریمان - آقای خلخالی - آقای مهندس زیرک‌زاده

رئیس - آقایان نریمان - خلخالی - مهندس زیرک‌زاده بحکم قرعه برای نظارت در جریان انتخابات تعیین شدند آقایان مهندس غروی و دکتر فاخرهم از هیئت رئیسه تعیین می‌شوند. آقای رفیع

رفیع - عرض کنم تشکیل مجلس رسمی دیرشده‌است لازم قدری برای دردهای بی درمان کشور تعجیل شود باین جهت تقاضا دارم از آقایان نمایندگان یک قدری تعجیل بفرمایند در کار انتخاب هیئت رئیسه و برای اینکه اختلافی پیدا نشود دو سه نفر که کاندید ریاست هستند آقایان هر کدام را که میل دارند بنویسند (چند نفر از نمایندگان – بلندتر بفرمایید) خواستم خاطر مبارک آقایان را متذکرکنم که از همین دو نفر یا سه نفر بنویسند و اسامی مختلف ننویسند که باعث اشکال کار فراهم نشود و دولت شروع بکند بکارکردن و مجلس رسمی بشود

رئیس - آقای مکی فرمایشی دارید بفرمایید

مکی - بنده برای استحضار همکاران محترم عرض می‌کنم که در بعضی از جراید که بنده را هم کاندید ریاست مجلس نوشته چون بنده مطلقانه کاندید ریاست بوده و نه داوطلب این پست هستم این است که خواستم باستحضار نمایندگان محترم برسانم و همکاران محترم که بنده را کاندید این پست کرده بودند کمال تشکر را دارم

رئیس - آقای نریمان تذکردارید؟ (نریمان - عرضی ندارم) آقای مشارتذکری دارید؟

مشار- بلی

رئیس - همانجا بفرمایید

مشار- می‌خواستم حضورنمایندگان محترم یادآوری کنم که مسئله انتخاب ریاست مجلس یک امری است که ارتباط به فکروسلیقه همه آقایان نمایندگان داردوالبته این موضوع بایدیک فکرجامعی باشدشخصی که باین مقام انتخاب می‌شود از بین همه آقایان بایدیک محبوبیتی داشته باشد.

عده‌ای از نمایندگان - آقای مشار ما که نمی‌شنویم

میراشرافی - بنظرم برای همه رفقای جبهه ایتان صحبت می‌فرمایید؟

رئیس - آقای مشاربفرمایید پشت تریبون

مشار- آقایان معظم راجع بانتخاب مقام ریاست من عرض کردم که این یک امریست که یک خصوصیتی داردیعنی نمایندگان محترم بایستی که عموماوحقاباشخص رئیس یک مناسبات کلی داشته باشندتااینکه رئیس محترم مجلس دراداره امورمجلس وانتظام مجلس کاملامسلط وقادرباشد. البته شرایط دیگری برای شخص رئیس مجلس بایستی درنظرگرفت که اهم آن شرایط این است که رئیس مجلس باید طوری باشدکه خیلی ثابت وجدی ودررابطه ومذاکره با مقامات هیچوقت ازفکرثابت خودش منحرف نباشد. یک همچوشخصی می‌بایستی که کارکرده، باسابقه وازحیث اخلاق وفضایل ومعلومات امتحانات خودش راداده باشد و در مستله انتخابات مجلس اظهار خصوصیتی بااشخاص وطرفداری ازاشخاص نکند زیرا طرفداری ازاشخاص بعقید بنده مناسب بااین زمان بخصوص نیست واگرآقایان توجه بکننددربین افرادحاضرمجلس که ممکن است بچنین مقامی نائل بشوندچه شخصی مناسبتر و بهتراست البته خودشان باهوش واستعدادی که دارند او را پیدا می کنند و بنده یقین دارم که دراین باب کاملاتوجه خواهندفرمودومن باب تذکرخواستم عرض کنم که جبهه ملی در نظر دارد شخصی که برای اینکار انتخاب می‌شود از هر حیث باید جامع باشد او را جناب آقای شایگان در نظرگرفتند و بنده خیال می‌کنم که این شخصی راکه ما در نظرگرفتیم شخصی است که محبوبیت دارد و مورد توجه همه آقایان نمایندگان است و خیلی خوبست که بدون اینکه تشتتی در کار بیاید آقایان نمایندگان محترم با بنده هم عقیده باشندودرهمان مرتبه اول رای بدهند که این کاربانجام برسد. (میراشرافی - این فرمایشات آقای مشارچه صورتی دارد؟)

رئیس - آقای مشار تذکرتان کافی است. آقای خلخالی، آقای زیرک‌زاده، آقای نریمان، آقای دکتر فاخر، آقای مهندس غروی برای گرفتن رای تشریف بیاورید

(اسامی آقایان نمایندگن بترتیب ذیل بوسیلیه آقای مهندس غروی (منشی) اعلام واخذرای درمحل نطق بعمل آمد)

آقایان: مهندس حسیبی - دکتر شایگان - دکتر ملکی - انگجی - میلانی - محمدحسین قشقایی - ناصر ذوالفقاری- خسروقشقایی - دکتر معظمی - محمد ذوالفقاری - دکتر کیان - گنجه - بهادری - عبدالرحمن فرامرزی - مجتهدی موسوی - حمیدیه - ذکائی - میراشرافی - امامی اهری - کهبد- دکتر مصباح‌زاده - کریمی - قنات‌آبادی - مشار- مکی - جلالی موسوی - صفائی - حاج سیدجوادی - حائری‌زاده - دکتر فلسفی - اخگر- احمد فرامرزی - دماوندی - نبوی - افشار- ناظرزاده - مدرس - پارسا- فرزانه - اقبال - مصدقی - ملک مدنی - دکتر طاهری - شاپوری - مهندس رضوی - افشارصادقی - شادلو- شوکتی - منصف - ریگی - دکتر فقیهی شیرازی - وکیل پور- شهیدی - شهاب خسروانی - صراف‌زاده - پورسرتیپ - دکتر سیدحسن امامی - دادور- تولیت - جلیلی - رفیع - هدی - شبستری - نجفی - اورنگ - عامری - نریمان - دکتر فاخر- خلخالی - مهندس زیرک‌زاده - غروی

رئیس - آقای امیرافشاری حالا آمدند طبق آئین‌نامه مانعی برای رای دادن ایشان نیست

(رای آقای امیرافشاری گرفته شد)

رئیس - آقای مهندس غروی اول مهره‌های تفتیشیه رابشمرید.

(مهره‌های تفتیشیه واوراق رای شماره شده وپس ازاستخراج آراء نتیجه بقرارذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه - ۷۳

اوراق رای - ۷۳

آقای دکتر سیدحسن امامی ۳۳رای آقای دکتر معظمی ۱۷رای آقای دکتر شایگان ۱۶رای آقای راشدیک رای ورقه سفید ۴برگ ورقه امضاء دار۲برگ

رئیس - عده حاضر ۷۳ نفر ۳۳ رای بنام آقای امام جمعه ۱۷ رای بنام آقای دکتر عبدالله معظمی ۱۶ رای بنام آقای دکتر شایگان یک رای بنام آقای راشد بوده بنابراین هیچیک از آقایان حائز اکثریت نشدنددردفعه ثانی رئیس باکثریت نسبی تعیین می‌شود رای گرفته می‌شود برای انتخاب یک نفررئیس باکثریت نسبی حالا عده برای رای کافی نیست صبر می‌کنیم تاعده کافی شود

(پس از ۱۷ دقیقه انتظار عده برای رای کافی نشد)

- ختم جلسه بعنوان تنفس ویرایش

رئیس - چون عده برای رای کافی نیست پیشنهاد تنفس هم شده چند دقیقه تنفس داده می‌شود

(چهل دقیقه قبل از ظهرجلسه بعنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

رئیس مجلس شورای ملی - اورنگ