مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۱۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۱۰ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۶

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۱۵۶

شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۱۶

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه دهم تیرماه ۱۳۳۱ نشست ۱۶

فهرست مطالب:

۱- انتخاب رئیس
۲- ختم جلسه بعنوان تنفس

مجلس ساعت ده وبیست دقیقه صبح بریاست آقای اورنگ تشکیل گردید

- انتخاب رئیس ویرایش

۱- انتخاب رئیس

رئیس - آقای زیرک‌زاده، آقای خلخالی، آقای نریمان، آقای غروی وآقای دکتر فاخر تشریف بیاورند دو تذکر است که لازم است بعرض آقایان برسد، تذکر اول باینکه محتاج نیستم خدمت آقایان عرض کرده باشم این است که در آرائی که بنام هر کس بعنوان ریاست مجلس مرحمت می‌کنند و می‌نویسند از الفاظیکه آن الفاظ تعبیر شود به نشانه امساک بفرمایید و مصفانه امساک کنید فقط آقائی را که بهش اعتقاد دارید و برای ریاست نام او را مرقوم می‌دارید همان آقا باشد بس است این یک مسئله ایست که تذکرش لازم است (مکی - اگر نشان داشته باشد باطل است) آن را اعلام نمی‌کنم ولی استدعا می‌کنم امساک بفرمایید (دکتر بقایی - دستور بدهید که نخوانند) فقط اسم را بخوانید آقایان خوانندگان فقط آقایی را که اسم گذارده‌اند بنام تنها بخوانید آقای دکتر شایگان هم تذکری دارند مختصرا همانجا بیان می‌فرمایند. دکتر شایگان – اینجا نمی‌شود باید بلند گفت. رئیس - بفرمایید دکتر شایگان - بسم الله الرحمن الرحیم بیاد آن همکار غایب ولی نه بشکل آن برای اینکه دیگر تکرار نخواهد شد. دفعات دیگر گفته می‌شود اما پیش خودم، بنده را چنانکه خاطر مبارک آقایان مسبوق است عده ایی از دوستانم برای ریاست مجلس شورای ملی نامزد کرده‌اند تا جایی که امر بر خود بنده هم متشبه شد که شاید در من چنین لیاقتی باشد بعد این پیش آمد شد که تفرقه ایی افتاد و تشتتی پیدا شد دیروز در جلسه ایی که دوستان صمیم من در منزل جناب آقای مشار داشتند سعی کردند که راه حلی پیدا شود راه حل هم یکی بیشترنبود و آن عبارت از این بود که یکنفربه نفع دیگری کنار برود و آن جسله چندین ساعت طول کشید در آخر جلسه یکی از آقایان حضار که نسبت به بنده کاملا مرحمن دارد گفت چون به تصمیم نمی‌توانیم برسیم من خواهش می‌کنم از دو نفر نامزد ریاست مجلس یکیشان صرفنظر بکند بنده تا آن ساعت خیال نمی‌کردم که این حقی است مال من که من صرفنظربکنم. صرفنظر یعنی چیزیکه مال من است و از آن گذشت بکنم ولی چون این پیشنهاد را کردند و در آنجا کسی هم مخالفتی با این پیشنهاد نکرد بنده دانستم که رفقای من میل دارند که یکی صرفنظر بکند عرض کردم من این را حق خود نمی‌دانستم که صرفنظربکنم مال پدرم نیست. و مخصوصا فضولی است که من بگویم به آن اشخاصی که که اظهار محبت کردند که آقا از انتخاب من صرف نظرکن آن اشخاص ناچار خیال کردند و وهمی برایشان پیدا شده که من ممکن است بدرد اینکار بخورم. بنده وقتی آن آقا این حرف را زد و کسی مخالفت نکرد گفتم خوب اگر قضیه باین آسانی حل می‌شود بنده صرفنظر می‌کنم بنفع جناب آقای معظمی (احسنت - احسنت)

رئیس - یکی، یکی نام آقایان را صدابکنید

(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر بوسیله آقای مهندس غروی (منشی) اعلام و اخذ رای در محل نطق بعمل آمد)

آقایان: دکتر شایگان - مهندس حسیبی - انگجی - میلانی - محمدحسین قشقایی – ناصر ذوالفقاری - خسرو قشقایی - دکتر معظمی – محمد ذوالفقاری- دکتر کیان - دکتر ملکی - امامی اهری - مدرس - پارسا- مجتهدی - حمیدیه - موسوی - میراشرافی - کهبد- کریمی - قنات‌آبادی - مشار- مکی - جلالی موسوی - صفایی - حاج سیدجوادی - حائری‌زاده - دکتر فلسفی - اخگر- احمدفرامرزی - معتمددماوندی - نبوی - افشار- ناظرزاده - وکیل پور- فرزانه - اقبال - مصدقی - ملک مدنی - دکتر طاهری - دکتر مصباح‌زاده - عبدالرحمن فرامرزی - تولیت - زهری - دکتر بقایی - شاپوری - مهندس رضوی - افشارصادقی - شادلو- شوکتی - منصف - راشد- ذکائی - شهیدی - ریگی - شهاب خسروانی - دادور- پورسرتیپ - صراف‌زاده - دکتر امامی - جلیلی - امیرافشاری - گنجه - بهادری - رفیع - عامری - هدی - شبستری - نجفی - دکتر فقیهی شیرازی - اورنگ - مهندس زیرک‌زاده - دکتر فاخر- خلخالی - نریمان - غروی

رئیس - آقای دکتر فاخر یکی یکی در بیاورید بدهید بدست آقای زیرک‌زاده ایشان باز کنند آقای دکتر فاخر بخواند بعد از خواندن آقای دکتر فاخر بدهد بآقای خلخالی در صندوق دیگر بریزند که تلف نشود تا اگر اشتباهی شد مجددا بازرسی دقیق شود

میراشرافی - بجای جناب آقای خلخالی جناب آقای نریمان بخوانند

فرامرزی – چرا ایشان بخوانند؟

(مهره‌های تفتیشیه و اوراق رای شماره شد وپس از قرائت آراء نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه ۷۶

اوراق رای ۷۶

آقای دکتر سیدحسن امامی ۳۹رای

آقای دکتر معظمی ۳۵ رای

کریمی - رئیس مجلس باید کسی باشد که انتخاباتش صحیح انجام شده باشد

رئیس - عده حاضرهنگام اعلام رای ۷۶ نفرآقای دکتر امامی ۳۹رای آقای دکتر معظمی ۳۵ رای داشتند بنابراین آقای امام جمعه باکثریت ۳۹رای بریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند

- ختم جلسه بعنوان تنفس ویرایش

۲- ختم جلسه بعنوان تنفس

رئیس - اکنون ده دقیقه تنفس می‌دهیم

(یک ساعت وده دقیقه قبل ازظهرجلسه بعنوان تنفس تعطیل ودیگرتشکیل نگردید)

رئیس مجلس شورای ملی - اورنگ