مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۶۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۶۹

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۳۳۷

۳ شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۳۱ - سال نهم

شماره مسلسل ۶۹

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۶۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس و اخذ رای با ورقه و تصویب آن
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی. نریمان. مهندس غروی. صفایی. ناظرزاده
۳ - معرفی آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس حق شناس بوزارت راه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر
۴ - تقدیم سی و دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی
۵ - اخطار نظامنامه آقای قنات آبادی طبق ماده ۳۹
۶ - تقدیم ۱۸ فقره لایحه مربوط به وزارت دادگستری بوسیله آقای معاون نخست وزیر
۷ - تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشور
۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کار
۹ - تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی
۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن
۱۱ - اخطار آقای دکتر بقایی طبق ماده ۱۶۹
۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه
۱۳ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ
۱۴ - تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی
۱۵ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای کفیل وزارت بهداری
۱۶ - تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی
۱۷ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر راه
۱۸ - طرح و تصویب طرح دوفوری مربوط باجرای منع استعمال مشروبات الکلی
۱۹ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۲۰ - سوالات نمایندگان

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای مهندس رضوی (نایب رییس) تشکیل گردید.


صورت مشروح مذاکرات مجلس روزیک شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱

مجلس ساعت ده صبح بریاست آقای مهندس رضوی (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس و اخذ رای با ورقه و تصویب آن ویرایش

۱- طرح صورت مجلس و اخذ رای با ورقه و تصویب آن

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: مشار. احمد فرامرزی. صفایی. حاج سیدجوادی. قنات آبادی. امامی اهری. شادلو. اورنگ. معتمددماوندی

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی. عبدالرحمن فرامرزی. محمدحسین قشقایی. راشد. دکتر ملکی. دکتر مصباح زاده.

دیرآمدگان با اجازه وزودرفتگان - آقایان: حائری زاده ۱۵ دقیقه. شبستری ۳۰ دقیقه. مهندس غروی سی وپنج دقیقه. تولیت ۴۵ دقیقه. کهبد ۴۵ دقیقه. جلالی یکساعت. امیرافشاریکساعت وربع. دکتر بقایی یکساعت وربع. گنجه یکساعت وربع. ذکایی یکساعت وربع. بهادری یکساعت ونیم. نبوی یکساعت وسه ربع

دیرآمدگان بی اجازه وزودرفتگان - آقایان: پارسا ۱۵ دقیقه. شوکتی نیمساعت. صرافزاده نیمساعت. دکتر کیان سه ربع. شهاب خسروانی یکساعت ونیم.

غائبین دررای - آقایان: ذکایی یک رای. دادور یک رای. شهاب خسروانی ۲رای

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه نظری نیست؟ آقای ذکایی

ذکایی - اینکه اسم بنده را جزغائبین دررای نوشته‌اند مربوط به موقعی است که بنده زود رفته با اجازه بودم ودرهمان موقع این رایها را گرفته‌اند ونمی شود بنده هم زودرفته با اجازه باشم وهم غایب دررای

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای دکتر فقیهی

دکتر فقیهی شیرازی - چندنامه وتلگراف رسیده‌است که اگر اجازه بفرمایید حالا تقدیم کنم والابرای قبل ازدستور بماند.

نایب رئیس - درموقع مذاکرات قبل ازدستور حالا نسبت بصورت جلسه ۱۶بهمن اگر نظری هست بفرمایید. آقای اخگر

اخگر - درجلسه قبل نامه‌ای که ازبحرین بوسیله بنده برای مجلس شورای ملی رسیده بودقرائت کردم که درصورت مجلس نوشته شده ازطرف هزارنفردرصورتیکه درآن نامه هم نوشته شده بودازطرف صدهزارنفر(صحیح است)ولی قرائت آن نامه چون موجب سوء تفاهمی شده بود وتصورشده بود که مندرجات آن منطبق با افکاربنده‌است اجازه می‌خواهم که توضیح بدهم که بنده فقط رعایت امانت را کردم وآنچه نوشته شده بودقرائت کردم ولی عقیده بنده بامطالب آن نامه مطابق نیست بنده همه اهالی بحرین را مثل تمام....

نایب رئیس - آقای اخگر جنابعالی دارید دراینجایک سابقه‌ای می‌گذارید که بعدامادرآن درمی مانیم اگر تحریفی درصورت مجلس بیانات شماشده بفرمایید(اخگر - بنده راجع بصورتجلسه توضیح می‌دهم) جنابعالی نسبت به مطالب جلسه گذشته دارید توضیح می‌دهید وبنده هم با اجازه مجلس بعداین حق را بشماخواهم داد.

اخگر - بسیارخوب پس بنده بعد عرض می‌کنم

نایب رئیس - بنابراین بصورت جلسه دیگراعتراضی نیست؟ هرچنددراین که طرح مربوط به اتوبوسرانی درجلسه گذشته به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است تردیدی دربین نیست (صحیح است) ولی چون همکارمحترم جناب آقای ذوالفقاری که در آن جلسه افتخارریاست راداشتندتذکرداده‌اند که کلمه امتیاز درماده واحده ذکرشده وطبق بندسوم ازماده ۱۵۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی بایدباورقه رای گرفته شود بنابراین برای احترازاز اینکه سابقه‌ای دراین قبیل امور ایجاد نشود با اجازه آقایان محترم بصورت مجلس جلسه گذشته باورقه رای می‌گیریم (صحیح است) بنابراین نسبت بصورت مجلس باورقه اعلام رای می‌کنم آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

اخگر - مربوط به اتوبوسرانی است آقا؟

نایب رئیس - راجع بصورت جلسه‌است که البته آنهم شاملش می‌شود

(اسامی آقایان نمایندگن بترتیب ذیل بوسیله آقای ناظرزاده اعلام ودرمحل نطق اخذرای بعمل آمد).

آقایان: مهندس زیرک زاده. مهندس حسیبی. دکتر شایگان. دکتر سنجابی. پارسا. انگجی. میلانی. شبستری. ناصرذوالفقاری. قشقایی. دکتر معظمی. دکتر کیان. محمدذوالفقاری. دکتر فاخر. امامی اهری. گنجه. جوادعامری. مجتهدی. موسوی. دکتر بقایی. معتمددماوندی. افشارصادقی. میراشرافی. کریمی. مکی. شهیدی. دکتر فلسفی. اخگر. دادور. جلیلی. افشار. مدرس. خلخالی. وکیل پور. شوکتی. اقبال. مصدقی. ملک مدنی. دکتر طاهری. ذکایی. مجدزاده. شاپوری. مهندس غروی. شادلو. ریگی. دکتر فقیهی. پورسرتیپ. نریمان. صفایی. حائری زاده. رفیع. هدی. تولیت. بهادری. نجفی. ناظرزاده

(پس ازشماره آرا ۴۶ ورقه سفید موافق ودوورقه سفید بی امضا شماره شد)

نایب رئیس - صورت مجلس پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۳۱ که در عین حال شمال قانون واگذاری اتوبوسرانی هم بوده‌است از ۵۷ نفر عده حاضر باکثریت ۴۶ رای موافق بتصویب رسید.

اسامی موافقین - آقایان: شبستری. محمد ذوالفقاری. خلخالی. پارسا. دکتر شایگان. دکتر بقایی. ملک مدنی. دکتر معظمی. معتمددماوندی. موسوی. وکیل پور. شادلو. گنجه. دادور. عامری. افشارصادقی. خسرو قشقایی. اقبال. دکتر فلسفی. دکتر فقیهی شیرازی. اخگر. مدرس. مهندس غروی. دکتر کیان. میلانی. انگجی. مهندس حسیبی. مجدزاده. مصدقی. نریمان. ناظرزاده. نجفی فردوسی. پورسرتیپ. مجتهدی. شاپوری. شهیدی. کریمی. تولیت. ریگی. امامی اهری. مهندس زیرک زاده. افشار. ذکایی. شوکتی. دکتر فاخر.

ورقه بی اسم علامت امتناع. دو ورقه

- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی. نریمان. مهندس غروی. صفایی. ناظرزاده ویرایش

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی. نریمان. مهندس غروی. صفایی. ناظرزاده

نایب رئیس - حال به نطق قبل ازدستور می‌پردازیم. آقای دکتر فقیهی شیرازی.

دکتر فقیهی شیرازی - نامه‌ها وتلگرافات متعددی از شهرستانها در ظرف این چندروزه مبنی براظهارتشکر ازآقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی دایر به تصویب فوریت طرح منع مسکرات بوسیله اینجانب رسیده‌است که به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم. ازجمله تلگرافی است ازطرف حضرت آیت الله کمال وندپیشوای روحانی لرستان وطوماری است بوسیله حجه الاسلام آقای حاج سیدموسی مازندرانی که ازحوزه علمیه قم رسیده‌است که متجاوزازدوهزار امضا دارد تحت نظرآیت الله روحانی تهیه شده.

همچنین طوماریست ازبخش ۷شرق وتلگراف است ازمردم خرم آباد تلگرافی است ازفسا تلگرافی است ازالشترتلگرافی است ازکاشمر تلگرافی است ازاصفهان نامه ایست ازکرمان تلگرافی است ازخرم آبادنامه‌ای ازطرف آقای سید مجتبی نواب صفوی نامه ایست ازطرف آقای سیدمحمدبهبهانی وچندنامه دیگرکه تقدیم مقام ریاست محترم مجلس می‌شود درعین حال طوماریست که بوسیله همکارمحترم جناب آقای پورسرتیپ (پورسرتیپ - وخودجنابعالی) ازمنطقه لرستان رسیده دایر به موضوع کیفیت سازمانهای اداری شان (پورسرتیپ - ابرازنگرانی کرده‌اند از این سازمان) ابرازنگرانی کرده‌اند ازتصفیه‌ای که بصورت دلخراشی درآمده نامه‌ای هم یکی ازکارمندان جزء مجلس شورای ملی امروزصبح به بنده دادوماحصل این نامه این است که دیشب دکان یکی ازمنسوباتنش را دزدزده درحدودچهارصد توپ پیراهن سرقت کرده وچون این شخص بنام رزاقی احمد رزاقی شاکی بود و ادعا میکردداعیه اش این است که این سرقتی که دیشب شده‌است واین پیراهنها رابسرقت برده‌اند سارق دستگیرشده وگفته‌است واقرارکرده‌است باینکه من جزسارقینی بودم که دیروز اززندان رهایی پیداکرده‌ام ازصحت وسقم موضوع بنده اطلاعی ندارم واینطورکه آقای احمدرزاقی شکایت کرده‌است اینطور مدعی است (شبستری - حتی بقراراطلاع قسمتی ازاموال هم پیداشده معذالک قضیه راتعقیب نمی‌کنند) امادرباره موضوعی که بازانشاء الله برای مرتبه آخر دراین باب همکاران محترم را تصدیع می‌دهم موضوع طرحی است که هم اکنون مورد مداقه آقایان نمایندگان محترم واقع می‌شود.

طرحی که امروز مورد مداقه آقایان نمایندگان محترم واقع شد بطورقطع ویقین مطمح نظرمیلیونهانفرازموکلین شماست ویقینا ازنظربهداشت کشور اقتصادیات مملکت واجتماعیات این سرزمین قدم موثری است که مجلس شورای ملی بخواست خدابرخواهدداشت بدون اغراق باید عرض کنم چندسالی که ازتاریخ اجرای این قانون بگذردقسمت عمده‌ای ازبودجه مریضخانه هاوتیمارستانها وآسایشگاههای مسلولین کسرخواهدشد وبادرنظرگرفتن بسیاری ازمفاسد اجتماعی واخلاقی که نوشابه‌های الکلی دارند تعدادکثیری ازبلیات وآلام وبدبختیهای ناشی ازمصرف نوشابه‌های الکلی ازبین خواهد رفت جنحه وجنایت چاقوکشی وآدمکشی وشرارت ولئامت یقینا ازبین می‌رود وازهمه مهمتر ازتعدادمرگ و میر و آمار تلفات وحشتناکی که نوشابه‌های الکلی باعث می‌شوند روبه نقصان خواهدگذارد آیاباورمی‌کنید غالب داروهای گران قیمت وارده به کشوربه مصرف کبدالکلی قلب الکلی وکلیه مبتلا به تفریط الکلی می‌رسد.

چنان این مایه آتشین آتش به خانه وکاشانه ملیت مازده که بایدعرض کنم غالبا سیفلیس متعاقب مستی می‌آید و با این حساب جنون سیفلیس وعوارض ناشی ازآن ناخوشی رانیزبایدبحساب مستی ومصرف نوشابه‌های الکلی گذاشت الکلی مزاجها نه تنهاخوددرمعرض خطرندبلکه این سم مهلک مسمومیتش بارث منتقل می‌شودوبچه‌های الکلی غالبا شرورتر وفاسد الاخلاق وجانی بالفطره بارمی آیند واین مایه خبیث تاچندین نسل اثرات شومش باقی می‌ماند آقایان نمایندگان محترم بخداوند سوگند هنگامی که نوشابه الکلی اساس وریشه اش از این کشورکنده شودنیمی ازبیماریهای جسمی وبسیاری ازمصائب روحی اجتماع نیزازبین می‌رود. ووقتی مجلس شورای ملی این ریشه‌های فساد راکه سرچشمه اش درکارخانه‌های سمسازنوشابه سازی منهدم کند بزرگترین خدمت درعمرمشروطیت محسوب می‌شود هم اکنون کارخانه‌های سم سازی درشهرستانهای طهران ومشهدوقوچان واصفهان وشیرازوگرگان وتبریز وکرمانشاهان وهمدان ورضاییه وقزوین وحتی کرج مشغول سم سازی هستند گویی این کارخانه‌ها دشمنی مخصوصی با ایران وایرانی دارند آقایان نمایندگان محترم برفرض که شمابربودجه وزارت بهداری افزودید وبردرآمد درمانگاههای سازمان شاهنشاهی که متاسفانه این روزها ازبودجه آن قصد دارندبکاهند بیفزایید آنچه که موسسات بهداشتی فعالیت کنند باوجودکارخانه‌های سم سازی بی اثر می‌شودوزارت بهداری پزشک ندارد داروندارد وسایرموسسات بهداشتی وبهداری ماغالبا باین دردمبتلا هستند امادرعوض هرچه بخواهید کارخانه‌های نوشابه سازی داریم سرهر کوی وبرزن باسامی مختلفه بطریهای سم خودنمایی می‌کند آیا عقل ومنطق اجازه می‌دهد آیابنابحکومت وجدان این د که‌های سم فروشی تاسیس شده آیاخداوپیغمبر چنین اجازه‌ای داده‌اند ماکه وسیله درمان ومداوای مردم را نداریم بچه مجوزی اجازه می‌دهیم که این کارخانه هاتدریجامردم را مسموم ومحکوم به مرگ نمایند همکاران عزیز ازنظرفن پزشکی ومضاربهداشتی دیگر سخن نمی‌گویم بمضاراجتماعی واخلاقی آن شمانمایندگان محترم بهترآشنامی باشید از نظر دینی و مذهبی فقط بیک جمله ازفرمایشات رسول اکرم اکتفامی‌کنم که می‌فرمایندزمانی مردم حلال می‌شمرند نوشیدن نوشابه‌های الکلی را لعنت من ولعنت جمیع پیغمبران وغضب خداوند برآنهاباد. درپایان سخن باید عرض کنماکنون که بیاری خداوند توانا منابع ثروت شمال وجنوب کشور مجددا بدست صاحبان اصلیش رسیده برای آنکه بتوانیم از این ذخائر خداداد حداکثراستفاده رانماییم وحضرت سبحان دراین مبارزه وفعالیت ملت ایران را موفق ومنصور بداردبه پاداش پیشنهادهایی که تابحال بدست آمده شایسته‌است نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بیش از این اجازه ندهند که مشتی مردم بی اطلاع وآلوده بگناه دراثر نادانی خود رابه پرتگاه مرگ وبیچارگی بیندازند بلکه امروزبه پاداشت زحمات رسول اکرم مجلسیان متفق الکمله طرح را تصویب خواهند فرمودواز این راه بزرگترین خدمت را به بهداشت کشور باجتماعیات واقتصادیات سرزمین اسلامی ایران که مرکزعالم تشیع که مورد توجه قاطبه مسلمین جهان است خواهندفرمود درباره مختصر عایدات ناشی از این سم فروشی نیزبارها عرض کرده‌ام که جناب آقای دکتر مصدق با اختیاراتی که دردست دارند می‌توانندبوسائل دیگری رفع محظور فرمایندوبعلاوه چون یقین دارم از این ببعد غالب ناخوشیها ازبین می‌رود و هزینه بهداشتی ودرمانی دولت کم می‌شود.

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی سه دقیقه ازوقت شماباقی مانده‌است.

دکتر فقیهی - اگر اجازه بفرماییددوسه سطردیگرباقی مانده‌است وجنحه وجنایات کمتر اتفاق می‌افتد خودبخود انشاء الله ازبین می‌رود تفاوت جزئی درامداز این راه تامین می‌شود وانگهی باسم فروش که نبایدکسب درآمدنمود درباره آئین نامه این ماده واحده نیزمعتقدم که چون دولت فی الحقیقه فرصتی دارد باتشریک مساعی کمیسیون دادگستری بهداری می‌تواندآئین نامه قابل اجرا ومفید وازهرحیث مکفی که مغایربا اصل موضوع نباشد تهیه نمایند.

خسرو قشقایی - آقای دکتر فقیهی کی جلوگیری کرده‌است سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی؟

دکتر فقیهی - آقای رئیس تذکر فرمودند که وقت بنده تمام شد.

خسرو قشقایی - آقای دکتر ممکن است بفرمایید سازمان شاهنشاهی کجا جلوگیری کرده‌اند؟

دکتر فقیهی - یک نامه‌ای هم ازایرانیان کویت رسیده ویک نامه‌ای هم ازحوزه علمیه قم درباره زیان وضرر الکل من بیشتراز این عرضی نمی‌کنم وباورنمی‌کنم که نه تنهادربین نمایندگان محترم بلکه دربین کلیه افراداین کشور کسی باشد که با این مطالبی که بنده عرض کردم وسایرآقایان محترم تذکرفرمودند مخالف باشد(صحیح است) تلگرافی هم ازاهالی شاپوروفومن واشنویه رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌شود وچندفقره دیگر تلگراف ازشهرستانها رسیده‌است که اینهاهم تقدیم می‌شود(ناظرزاده - آقای دکتر طومارکویت مربوط به چیست؟ آنهم مربوط به همین نوشابه‌های الکلی است؟) آنهم راجع به همین موضوع ست.

میراشرافی - راجع به تریاک چیزی نبود؟

صفایی - نوبت تریاک بعدمی‌رسد

خسرو قشقایی - نسبت به سازمانش بنده تکذیب می‌کنم صحت ندارد

صفایی - درمانگاه درست کرده‌اند

خسرو قشقایی - کجادرمانگاه درست کرده‌اند می‌نشینندقماربازی می‌کنند.

نایب رئیس - آقای نریمان بفرمایید

نریمان - سعادت و رفاه و منزلت وترقی و تعالی و پیشرفت هر ملت تناسب مستقیم با میزان ودرجه قدرت مادی ومعنوی افرادآن ملت دارد. اگر اکثریت افراد یک ملت مردمانی سالم و پاک اندیش و پاکدل باشند اکثریت مردمان یک کشور دارای قدرت جسمانی و روحی باشد بالطبع آن ملت دارای همان صفات و خاصیت بوده و آن مردم مدارج ترقی وسعادت را خواهند پیمود. هیچ ملتی به اوح عزت و عظمت نمی‌رسد مگراینکه اکثر افرادآن دارای روح و اخلاقی پاک و بدنی سالم و قوی باشند ایرانیان باستانی از آن جهت رقیبی ترسناک و دشمنی خوفناک جهت یونانیان و رومیان بودند که از گهواره تا لحد درس شجاعت و پهلوانی تعلیم راستی و پاکدلی می‌آموختند.

عظمت ایرانیان باستان برپایه‌های رفیع قدرت جسمانی وقوت روح وپاکی اندیشه استوار بود. نیاکان پاک ما با ولادان خود درس تیراندازی و سواری و راستگویی می‌آموختند و باسلاح شجاعت و راستی قسمت اعظم دنیای قدیم را مرهون قواعد منصفانه و تمدن خویش ساخته بودند ملتی که نبوغ نژادی و هوش سرشار ذاتی اش باچنین اصول تعلیم و پرورش توام گردد ملتی که تمدنش بر پایه شهامت و راستی استوار باشد هر قدر هم مورد تهاجم و تاخت و تاز طوایف واقوام همجوار و دور واقع شود و کل مردمانش از دم تیغ مغول و چنگیز بگذر دباز دیری نپاید که در میان ملل مانند ستاره درخشانی جلوه گر شود ظهور نادرشاه افشاروپیش راندن قشون ایران تاقلب هندوستان وآنهم دریک موقعی که ایران دچار ضعف ناشی ازهجوم افغان بود بخوبی نشان داد که روح بزرگ ونبوغ نژادی ایرانیان شکست ناپذیراست وملل استعمار گرباحریفی قوی پنجه روبروهستند وجودمردمی پاک نهادوهوشمند درروی فلات ایران برای سیاست‌های استعماری ناگواروغیرقابل تحمل بود ملتی که فردوسی هاحافظ‌ها سعدی‌ها ابن سیناها دردامان خودپرورش می‌دهد همیشه یک قدرت وقوتی است که پیشرفت وادامه استعمار رادراین قسمت ازدنیا مورد تهدیدقرارمی‌دهد بایداین ملت را خلع سلاح نمود حربه برنده وعامل مهم ترقی ان ملت را ازدستش گرفت. بایداخلاقش رافاسد کرد بایداقتصادش را مختل نمود وباین ترتیب جسم وروحش را کشت وبراوچیره گردیدوقتی اقتصادیاتش خراب شد وقتی گرسنه شد اخلاقش خراب می‌شود و به انواع رذائل تن درخواهدداد عرق وتریاک وقمارروح وجسمش را ناتوان وذلیل خواهدنمود تجمل پرستی وخوش گذرانی اعتیاد به تریاک و حشیش و بنگ و جرس و ایجاد فکر و روح قلندری وعوالم این نیزبگذرد موریانه‌هایی بوده وهست که برای جویدن پایه‌های پولادین اخلاق این ملت بکار رفته‌است (صحیح است) هدف سیاست استعماری فاسد نمودن اخلاق ملت ایران بوده وهست برنامه تحصیلی را باموادی چنان سنگین ودشواربایدآکنده کرد که جوانان مملکت به تریاک والکل پناهنده شوند وبعد از فراغت ازتحصیل مردمانی معتاد وعصبانی که تعادل خودرا از دست داده‌اند بجامعه تحویل داده شوند.

چرخهای اداری مملکت بایداز عایدات حاصله از فروش عرق وتریاک بگردش درآید وبرای ازدیادفروش تریاک بای به مامورین دولت جایزه داد. تمام تعهدات بین المللی نتوانسته‌است کشت ومصرف تریاک رادراین کشور براندازد. سیاست استعماری بسیار محیل است. بعنوان حمایت از درآمد زارع مسموم کردن ملت وکشتن روح شهامت وسعی وعمل در مردم یعنی بریشه ملت تیشه زدن مجازشناخته شده وجریان دارد. بعنوان تامین درآمددولتها صدهادکان عرق فروشی درمملکت اسلامی محل اجتماع اوباش واراذل است تنها با ملی کردن نفت دست سیاست استعماری از این کشور کوتاه نشده‌است و نخواهدشد زیرا ملتی که باین وسائل اخلاقش تدریجا فاسدشود خدای نخواسته استعدادو قابلیت استفاده از این نعمت را نخواهدداشت بزرگترین فایده ملی کردن نفت این است که دست عمال استعمار ازسراین ملت کوتاه شود برای چه کوتاه شود؟ برای اینکه این مملکت بتواند مطابق خیروصلاح خودقدم بردارد وریشه‌های این نوع خرابکاریها رابراندازد برای این که این مملکت بتواند برنامه تحصیلی غیراستعماری داشته باشد وبرای اینکه ازطفولیت درمدارس درس وطن پرستی وراستی وصداقت به شاگردان داده شودنه درس رشوه دادن وثمره خوب گرفتن وواسطه برانگیختن وپیشرفتن به آنها بیاموزند برای اینکه عایدات فروش تریاک وعرق ازبودجه دولت حذف شودواین دوعامل فساد جامعه برای همیشه ازمملکت رخت بربندد. برای اینکه دولتها جدا ازکشت و تهیه و خرید و فروش تریاک جلوگیری کنند و بجای کشت خشخاش زراعت دیگری به مردم نشان بدهند وبه زارعین کمک کنند تا احیانا صرف نظرکردن ازکشت تریاک موجب زیان آنها نباشد. برای اینکه دولتها ازتهیه وفروش نوشابه‌های الکلی جدا جلوگیری کنند برای اینکه دولت هامطالب ومسائل را ازنقطه نظر قوائدومضارکلی آنها درنظر بگیرند وبه فکراینکه منع کشت تریاک احیانا بیک عده ضرر می‌زندمقدرات ملت راباعدم جلوگیری از استعمال تریاک دچار مخاطره اضمحلال وانحطاط نکند اگر جلوگیری درکشت تریاک برای عده‌ای ضرردارد دولت باید وسائل جبران آنرادرنظربگیرد و اگر سالی میلیون‌ها تومان خرج برانداختن ریشه تریاک وعرق بشوددرمقابل فایده عمده‌ای که عایدملت خواهدشد وایرانی را زنده خواهدکرد این خرج وضررهیچ است.


بایدتمام ریشه‌های فساد را برانداخت باید ایرانی را که فطرتاپاک وشجاع وقوی است ازآلودگی به این سوغات‌های سیاست استعماری رهانید از این جهت است که بنده درضمن قدردانی ازآقایان نمایندگانی که طرح راجع به منع استعمال نوشابه‌های الکلی را تهیه وتقدیم داشته‌اند ازآنهاوسایرآقایان نمایندگان استدعا می‌کنم با پیشنهادی که اینجانب برای اصلاح طرح تقدیمی آقایان بطوریکه استعمال تریاک را هم شامل شود داده‌ام موافقت فرموده وآنراتصویب فرمایند (صحیح است. صحیح است) پیشنهاد بنده این است که قانون منع ورود وساخت وغیره نوشابه‌های الکلی شامل تریاک ومشتقات آنهم بشودوتبصره‌هایی هم برای کمک به زارعین ومعالجه معتادین پیشنهاد کرده‌ام که جلوگیری از کشت ومصرف تریاک را به ترتیب عاقلاه وصحیحی عملی کنند امیدوارم باتصویب این پیشنهاد وماده واحده مربوطه قدم بزرگی درراه اصلاحات اساسی مملکت برداشته شودومنع توام عرق وتریاک یادگاربسیار ذی قیمتی ازخدمات مجلس دوره ۱۷ باقی بگذارد.

درخاتمه تذکر این مطلب راهم لازم می‌دانم که منع استعمال نوشابه‌های الکلی اگر توام بامنع استعمال تریاک نباشد مفیدفایده زیادی نخواهدبود زیرابیم آن می‌روددراثر جلوگیری ازتهیه نوشابه‌های الکلی معتادین به آن بجرگه معتادین به تریاک بپیوندند ومنظورآقایان محترم جلوگیری ازمفاسد اینکاراست عملی نشود بقیه وقتم را بجناب آقای ناظرزاده تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - بسیارخوب آقای مهندس غروی بفرمایید

مهندس غروی - ساعت یازده دیشب تلگرافی باین جانب ازلاهیجان رسید که بنده لازم می‌دانم عین مفادش را قرائت کنم تلگراف بوسیله بنده به مجلس وآقای نخست وزیر ووزارت اقتصادملی است.

هم اکنون دکاکین وبازار شهر فلاحتی لاهیجان تعطیل بود دراثراندرزهای حکیمانه آقای فرماندار مفتوح واصناف وتجار باهزارهانفر چایکاران هم آهنگی نموده درتلگرافخانه تحصن اختیارکرده منتظرند

مصرف سالیانه چای درکشور موجوداست.

رهبران نهضت مقدس بایدحداکثر امساک وصرفه جویی رادرمیزان واردات کشوررعایت فرمایند وضع کنونی ملت ایران ایجاب می‌کند که حتی برای جبران کمبودمایحتاج به بیگانه متوسل نشود.

بنده خیلی خوشوقتم که آقایان وزرا تشریف دارند وچون این موضوع برای گیلان خیلی حیاتی است خواهش می‌کنم که مفادش را درهیئت وزرا مطرح کنند وبه نظرآقای نخست وزیربرسانند.

جاروجنجال واظهارنظرفردی ایرانی نمابنام حاجی فلان (که اسم اورا بنده نمی‌خوانم) مندرجه درشماره ۸۱۸ اطلاعات که پس از نشر مورد تاییدوزارت اقتصادملی واقع ومقررشده بنام حمایت ازواردکننده بدون انجام تشریفات جوازترخیص صادرشود درجامعه چایکاران با تعجب وتاسف تلقی وموجب تعطیل عمومی گردید.

اینک به نمایندگی ازهزارها نفرچایکاران معروض می‌داریم

این ظالمین مظلوم نما که بانتظاربذل عنایت وحمایت ازتزواردکردن چای خارجی مزاحم این جانبان می‌شوند همان کسانی هستند که تاکنون درعین استفاده کمترین کمکی به نهضت مقدس ملی ایران نکرده‌اند.

چه باداشتن میلیونهاثروت دربانکهای کشوروخارجه حتی یک برگ ازاوراق قرضه ملی نخریدند وهمیشه مجاهدت ملت ایران را درراه تحصیل استقلال سیاسی واقتصادی مسخره می‌نمودند.

وبه تلاش رهبران ملت ایران به چشم حقارت واستهزاء می‌نگریستند منتظرندبا موجودبودن چای مصرف سه ساله درکشور پروانه ورودگرفته بقایای ذخائر ارزی را خارج بوته‌های چای را ریشه کنم مزارع چای را ویران کارخانه‌های چای سازی شمال را دچار خطرورشکستگی ونیستی نموده حق سیصدهزار نفرچایکاران وزحمتکشان شمال را تسعیربریال کرده درجیب فراخشان سرازیرنمایند.

اینک فریادهای جانگدازهزاران نفرچایکاران شمال را بسمع دولت آزادی بخش آن جناب رسانیده تمنی داریم با استفاده ازاختیارات قانونی جهت تثبیت وضع چایکاروکشاورز توشیح فرمایندتا برای همیشه آرزوی تجاری که در کمین نشسته هرزمان با احتکار وصحنه سازی‌های خائنانه ورشوه‌های کلان می‌خواهند متمسک ومجوزی برای ورود چای خارجی وخالی نمودن جیب ملت فقیرایران پیداکنند به یاس مبدل فرموده قبل ازپایان سال جاری به مراتب زیرتوجه فرمایند.

تادرزندگانی کشاورزی ماکشاورزان پس ازسالهایاس ونومیدی فرجی حاصل ونقشه‌های دشمنان استقلال اقتصاید کشورنقش برآب شود.


۱- درشرایط فعلی سعادت چایکاران به قلم توانای آن جناب وبایک امضای درزیرقانونی که وضع چای را درکشورتثبیت نمایدکافی است یادگاردرخشانی برای همیشه درتاریخ گیلان بعد از نفت ازنخست وزیرمحبوب باقی بماند.

۲- منع ورود چای خارجی برای سه سال وجلوگیری ازهرگونه تقلب وتزویرونیرنگ واردکنندگان که اخیرا چایهای مرغوب داخلی را بعناوین ستاره نشان برق نشان فوری نشان خروس نشان بسته بندی وبنام چای خارجی توزیع می‌نمایند.

تاحصول نتیجه درتحصن باقی خواهیم بود ازطرف هزاران نفرکشاورزدرحدودیکصدوپنجاه امضا که همه آنان ازخرده مالکین وکشاورزان مطلع می‌باشند.

چنانچه از این تلگراف مستفادمی شود مردم صبورگیلان خصوصا اهالی منطقه چای خیزلاهیجان که حیات آنها به ریشه چای بسته‌است بجان آمده وصبروشکیبایی خودرا ازدست داده‌اند.

وبطورقطع اگر دوراندیشی فرماندار ونجابت ذاتی مردم لاهیجان وحسن وطن پرستی آنها که سکوت وآرامش رادرشرایط فعلی لازم می‌دانند نبودشاید حوادثی رخ میدادولی باحترام دکتر مصدق این مردم کاردباستخوان رسیده ناله‌های جانگداز خودرا درگلوخفه کرده وفقط به تحصن درتلگرافخانه اکتفاکرده‌اند.

حرف آنها چیست؟

آقایان خواهش می‌کنم توجه بفرمایید مخصوصا آقایان وزراخواهش می‌کنم توجه داشته باشند.

آنهامی گویند درموقعی که بدفعات درطی چندماه اخیرچه بوسیله مصاحبه وچه بوسیله جراید ورادیوازطرف مقامات مختلف مانند وزارت اقتصادملی سخنگوی دولت گفته شد که محصول بیش ازدوسال کشورموجوداست ووقتی وزیراقتصادملی درمجلس شورای ملی جلسه سه شنبه ۲۳ دیماه بشهادت همین صورت جلسه می‌گوید که:

(امادرخصوص چای جریان مختلفی است یکعده ازواردکنندگان نظردارند که هرچه بتوانند چای واردکنند وازطرفی قریب سه میلیون جمعیت شمال کشورتعدادزیادشان مشغول هستندبه تولید چای ودراین صورت دلت بین دوکوران مختلف ودوجریان مختلف گرفتاراست که آیاحمایت ازامتعه داخلی بشود ویا اینک ازآقایان واردکنندگان حمایت بشودودولت چون درنظرندارد که مصالح مملکتی را زیرمصالح فردی بگذارداین است که تصویبنامه دراسفند ۱۳۳۰ گذاشته‌است که ازاول فروردین ۱۳۳۱ ورودچای بایران مبتنی باشد برتهیه چای درکشورالی آخر)

وبازدرجای دیگر دربیانات خودشان می‌فرمایند:

(واماراجع بخلاف کاریهایی که قبل ازبنده شده بودبمحض اینکه بنه رفتم ومشغول شدم وآنهایی که این مقررات را زیرپاگذاشته بودند تحت تعقیب قرارگرفتند وهنوزهم مشغول تعقیب آنها هستند)

این که بیان جناب آقای دکتر اخوی وزیراقتصادبود. اما ازلحاظ قضایی هم که جناب آقای دکتر ملک اسماعیلی در همان جلسه بیاناتی فرمودند که آنراهم می‌خوانم ایشان می‌فرمایند:

(تصویب نامه شماره ۳۳۸۱۴ در۳-۱۲-۳۰ بوزارت اقتصادملی ابلاغ شد ولی با اینکه درماده ۲۳ سهمیه واردات سال ۳۱ که درتاریخ ۲۸-۱-۳۱ انتشاریافته صریحاقید شده که حق واردکردن چای واستفاده ازسهمیه فقط به شرکت‌هایی واگذارمی شود که برطبق مقررات تصویب نامه نامبرده تشکیل شده باشد)

وبازجای دیگرمی فرمایند

(که متصدیان امردروزارت اقتصادملی عملیاتی کرده‌اند یعنی بغیرازشرکت‌هایی که درتصویب نامه قیدشده اجازه ورودچای داده‌اند دستور تعقیب اینهارا بدادسرای شهرستان دادیم ومدتی هم درزندان بودند وبعدا باقیدضمانت معتبرآزادشدند تعقیب آنها بعلت تخلف ازمقررات قانون انحصار تجارت خارجی است که درآنجا این عمل جرم شناخته وقابل تعقیب دانسته)

حالا وقتی که یک رجل اقتصادی دلت ویک قاضی مطلع باسمت معاون وزارت دادگستری باین صراحت عمل انجام یافته سابق را جرم دانسته وقابل تعقیب می‌دانندچطوربازعده‌ای جرات می‌کنند که سخن ازتجدید عملیات سابق به میان آورند بعلاوه دراین پانزده روزه چه اتفاقی افتاده وچه صاعقه نازل شده که به یک مرتبه ملت فقیرایران دچار استسقاء شده وموجودی چای را مصرف نموده وفعلا احتیاج مبرم وفوری به ورود چای حاصل شده ومقامات اقتصادی ماهم بدلسوزی ازمصرف کننده هرروزکمیسیون چای تشکیل می‌دهندوپست سرهم درجرائدمنتشر می‌کنند کمیسیون چای کمیسیون چای (ناظرزاده - مقصودچای خوردن است) احسنت این چه حسابی است من نفهمیدم.

فقط این مطالب رامی‌دانم که اگر چای‌های موجده ازگمرک خارج شود و اگر حداقل هرکیلو۳۵۰ ریال بفروش رود استفاده‌ای که از این راه به جیب چندنفرخواهدرفت بیش ازیکصد میلیون ریال است.

بهرحال اگر خدای ناکرده بچنین جرمی مبادرت شود ضررهای زیردامنگیر ماخواهدبود.

۱- اعتماد مردم به هرتصویبنامه وقانون ولو مانند همین تصویبنامه شماره ۳۳۸۱۴ بامضای دکتر مصدق هم باشد ازبین خواهدرفت.

۲- این امرموجب تجری سوء استفاده چیان شده وچون یقین حاصل خواهندکرد که درجایی که پای میلیون‌ها درمیان باشد قانون ومقررات پوچ است مثل همین حال با وجودمنع قانونی ورودچای هزارهاصندوق چای درگمرک می‌ریزند تادراولین فرصت وهنگامی که نقطه ضعیفی دردولت ببینند باجاروجنجال واحتکار وبالابردن مصنوعی قیمت چایها را بداخل کشور سرازیرکنند.

۳- درحالیکه دولت کمترین حمایت پولی ازچای داخلی نمی‌کند وحتی دیناری پول دراین را مصرف نمی‌نماید.

وبرگ سبزویاچای خشک رانمی خرد بلکه این خود کشاورزان چای هستند که با خون جگراین محصول را به بهترین وجهی به بازارعرضه می‌کنند لااقل ترتیبی اتخاذ نماید که دراجرای همان تصویبنامه تجاربا اطمینان کامل سرمایه‌های خود را برای خرید برگ سبز و تهیه چای به شمال ببرند در صورتی که اگر آنها ببینند با آنکه باتکای تصویب نامه مذکور درسال گذشته بمشال رفته وبا حرف مال وجان چای خوب خریداری کرده‌اند ازمزایای سهمیه برخوردار نشده بلکه عده دیگر که موجبات انحراف مامورین را ازجاده حقیقت فراهم ومن غیرحق مقداری چای واردنموده‌اند دیگربچه اطمینان واعتمادی سرمایه خودرا درراه چای داخله مصرف نمایندوحمایت دولت ازچه طریق خواهدبود بنابراین تقاضادارم که اولا هرچه زودتر جواب رضایتبخش (نایب رئیس - آقای مهندس غروی دودقیقه وقت دارید) یکدقیقه بیشترکارندارم ازطرف جناب آقای دکتر مصدق وآقای وزیراقتصادملی به متحصنین داده شود تا با نظم وترتیب ازتحصن خارج وازسرایت این اضطراب ونگرانی به سایرنقاط چای خیزجلوگیری شود.


ثانیا هرچه زودتر دولت روش خودرا درمقابل چای روشن کند تامردم اعم ازکشاورز یاصاحب کارخانه ویاتاجرتکلیف خودرا بفهمند وبی جهت موجبات ضررآن هافراهم نشود.

درخاتمه چون متحصنین جناب آقای دکتر شایگان وجناب آقای دادور وبنده راجهت تلگراف حضوری خواسته بعرایض خود خاتمه می‌دهم وبقیه وقتم را به آقای وکیل پورمی‌دهم.

نایب رئیس - وقتی باقی نمانده آقای صفایی شماتقاضایی داشتید؟(صفایی - بله) بفرمایید

صفایی - عرض کنم که بنده با اینکه درمرخصی هستم ولی برای اینکه از این افتخار بزرگی که نصیب نمایندگان دوره هفدهم مجلس شورای ملی شده یعنی طرح منع مشروبات الکلی نصیب وسهمی داشته باشم امروزازمرخصی خوداستفاده نکردم وبه مجلس آمدم والبته این موضوع مورد اشتیاق قاطبه نمایندگان محترم مجلس است وملت ایران هم باکمال بی صبری انتظار دارد که این طرح درمجلس دوره هفدهم تصویب بشود ودراطراف این موضوع هم صحبت لازم نیست چون بقدری مطلب واضح است بقدری درزیانهای مشروبات الکلی کتاب نوشته‌اند وخطابه‌ها گفته شده‌است فلاسفه ودانشمندان وشعرازیان‌های دینی وجسمانی وروحانی واخلاقی واقتصادی واجتماعی این مایع آتشین وسم مهلک را گفته‌اند ونوشته‌اند وتکرارکرده‌اند که هرکسی بخواهددراین زمینه صحبت کند بعقیده بنده توضیح واضحات است (خسرو قشقایی - صحیح است) و اگر گیری هم بعضی ازآقایان دارند وشبهه‌ای درخاطرشان خلجان کرده‌است وآن هم اگر بنابشودهمین کشمشی که صادرمی شود...

نایب رئیس - آقای صفایی بنده اینطوربنظرم رسید که نامه‌هایی است که می‌خواهید تقدیم کنید.

صفایی - خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید چندکلمه‌ای بعرض برسانم بعدنامه‌ها را تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - فعلانامه‌ها را لطف بفرماییدبرای نطقتان بعدیک فکری می‌کنیم

صفایی - اجازه بفرماییدخیلی مختصرعرض می‌کنم اگر باهمین جوی که ازش مشروبات تهیه می‌شود وهمین کشمشی که ازش مشروبات ایجادمی شود همین جووکشمش راصادرکنیم صادرات آن عوائد دولت را تامین می‌کند وهزینه‌های دولت هم تقلیل پیدا می‌کندوازلحاظ بیمارستانها ازلحاظ بهداری ازلحاظ شهربانی مبالغ کلی خرج دولت کم می‌شود پس ازلحاظ کسر عوائد که باین ترتیب جبران می‌شود جای نگرانی نیست بنده عرایضم تمام شد نامه‌هایی ازحجج الاسلام رسیده‌است که امرفرموده‌اند درمجلس شورای ملی درمحضرآقایان نمایندگان محترم قرائت شودلذابا اجازه آقایان این نامه‌ها را قرائت می‌کنم (عینک خودرا جستجومی‌کردند) جناب آقای رئیس وقتی که برای عینک پیداکردن لازم است البته حساب نفرمایند

(نامه آیت الله آقای صدربوسیله ناطق بشرح زیرقرائت شد)

بسمه تعالی.

بوسیله جناب آقای مهندس رضوی نایب رئیس محترم مجلس معظم شورای ملی.

همواره ازخداوند متعال توفیق خدمت گذاری بدین ومملکت وسعی درراه آسایش ورفاه مردم رابرای عموم نمایندگان محترم خواستارم وامیدوارم باتاییدات الهی دراین راه قدمهای بزرگی بردارند.

تلوا معروض می‌دارد: طرح تحریم مشروبات الکلی برای چندمین بار درآن ساحت مقدس موجب مسرت خاطروخوشوقتی عموم ملت مسلمان ایران وخصوص حوزه‌های مقدس روحانیت گردیده و همگی با انتظاراشتیاقی آمیزی باین طرح می‌نگرند وامیدوارند مجلس شورای ملی دراین دوره قدمهای بزرگی درراه سعادت آنها برداشته‌است وخصوص درتحت ریاست عالیه حضرت آیت الله کاشانی دامت برکاته رعایت مصالح دینی ودنیوی آنها رامی نماید بطور قاطع و عملی ریشه این سم مهلک را کنده ملت مسلمان ایران را از شر این ام الخبائث نجات بخشد یقین دارم این بارمثل دفعات گذشته نخواهدبود واین وظیفه بزرگ وافتخارآمیز باهمت والای نمایندگان معظم کشورانجام خواهد یافت همچنانکه مطمئنم افتخاراجرای این قانون نصیب دولت جناب آقای دکتر مصدق گردیده وباکیاست وتدبیرمخصوص بایشان باسهولت عملی خواهدشد.

ضمنا برای آنکه طرح مذکورعملی تر وقاطع تر و از اشکالات دورتر باشد البته ذهن وقاد نمایندگان محترم در موقع پیشنهادها متذکر نکات ذیل خواهدبود تا با تاییدات خداوندی موجبات رضای خاطر او و وسیله جلب اعتماد واطمینان مردم وتسهیل امربرمتصدیان فراهم گردد.

۱- چون بطور مسلم باتصویب این طرح رغبتهای متخلفین به تهیه مشروبات درداخله کشور وورودبطورقاچاق بیشترخواهدشد لازم است مجازاتهای شدید وموثربرای آنهادرنظرگرفته شود.

۲- به منظور تاثیر بیشتر وپیروی ازتعالیم عالیه اسلام وبرای رعایت اصول قانون اساسی ومتمم آن مناسب است مجازاتهای مصرف کننده وتولید وواردکننده باحدودوتعزیرات شرع اسلام یعنی شلاق زدن تطبیق شود وهمانطور که درکیفرگران فروشان باین مجازات متوسل شده‌اند دراین باره نیز از این دستور محکم پیروی شود.

۳- چون مشروبات الکلی در نظر شرع مالکیت ندارد کشف آن علاوه بر مجازات‌های مذکور موجب ضبط وانعدام آن باشد.

۴- بعد از تصویب طرح دولت به وسایل تبلیغاتی مناسبی مضرات شرعی واخلاقی وبدنی این سم مهلک وخانمانسوز را تذکرداده بطورکامل ازلحاظ فکری وعملی با ان مبارزه کند.

۵- تاموقعی که طرح لازم الاجرامی شود دولت مکلف باشد برای بیکارانی که از این راه بی کارمی شوند کارمناسب تهیه نموده وسایرنواقصی که بوجود می‌آیدترمیم نماید.

۶- طرحی که بتصویب می‌رسدمشروبات الکلی را تحریم نماید(البته منظورشان منع است تحریم که درشرع هست) نه دولت رامکلف به تحریم ومنع کند.

درخاتمه از خداوندمتعال خواستاریم که توفیق انجام این خدمت بزرگ را بطور صحیح به نمایندگان معظم ودولت محترم داده تاباهمکاری صمیمانه عموم طبقات این وظیفه بزرگ را انجام دهند البته روحانیت وطبقات متدین ازبذل هرنوع مساعدت مادی ومعنوی دریغ نخواهند نمود والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سیدصدرالدین صدر.

این نامه آیت الله صدربود ونامه‌ای هم آیت الله شریعتمداری به حضرت حجت الاسلام آقای میلانی نوشته‌اند که قرائت می‌کنم (بشرح زیرقرائت کردند)

بسمه تعالی.
جناب مستطاب حجه الاسلام آقای آقاسیدابراهیم میلانی دامت افاضاته.
بعرض عالی میرساند با ابلاغ سلام وتحیات زحمت افزامی شود که در مورد لایحه منع مسکرات حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی مدظله تاکیداتی که می‌فرمایند که آقایان نمایندگان نباید در مورد این حکم مهم اسلامی سستی ومسامحه فرمایندوالبته نمایندگان مملکت اسلامی باممالک غیرمسلمان بایستی لااقل این فرق را داشته باشند که اوامرقرآن کریم واحکام مقدس اسلام رامثل امورعادی تلقی ننمایند انتظاراین است که تمام آقایان نمایندگان ودولت جناب آقای دکتر مصدق بدون وقفه وتردید این حکم عظیم اسلامی را اجرافرمایند خداوندمتعال بهمه آقایان توفیق کرامت فرماید. خواهشمنداست مراتب مزبوره را به اطلاع آقایان نمایندگان وجناب آقای دکتر مصدق ابلاغ نمایید. الاحقرسید کاظم شریعتمداری.

این نامه‌ای بود که بنام حضرت آیت الله ابلاغ فرموده‌اند واینهم نامه‌ای است که خودشان به جناب آقای میلانی نوشته‌اند که قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت نمودند)

بسمه تعالی شانه. توسط جناب مستطاب حجت الاسلام آقای آقاسیدابراهیم آقامیلانی دامت افاضاته.
آقایان نمایندگان محترم: دراین موقع که برای اجرای یکی ازمنهیات نص صریح قرآن کریم ودستورمقدس حضرت خاتم النبیین (ص) آقایان نمایندگان بذل مساعی می‌فرمایند مناسب وبلکه لازم دیدم که باعرض تشکر ازمساعی آقایان تاکیدنمایم که باعرض تشکر ازمساعی آقایان نمایندگان ودولت جناب آقای دکتر مصدق دراجراوتسریع فوری امرخداوند لایزال جلت عظمته تاموقعی که بکلی ریشه فساد ازکشورمسلمان کنده شودازپای ننشسته ودراجرای آن تشریک مساعی نمایند وکوشش بسیار مبذول دارند انتظاردارد نحوه اجرای آن را طوری قراردهند که هیچگونه بهانه برای سوء جریان وبطوء اجرای آن برای نا اهلان باقی نگذارد یقین است که بعد از این هم همت کافی ومراقبت وافی خواهندنمود تابهیچوجه وبهیچ عنوان آثاری از این ام الفساد درکشوراسلامی ایران ظاهرنگردد ومن الله توفیق. الاحقرسیدکاظم شریعتمداری.

اینهاهم تلگرافات وطومارهایی است که توسط آقای میلانی به مجلس شورای ملی تقدیم شده‌است دائربه تقاضای تسریع درتصویب این طرح والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

نایب رئیس - آقای ناظرزاده

ناظرزاده - بنده می‌خواستم راجع به بیک موضوع دیگری صحبت کنم ولی چون می‌بینم که اسثنائا امروزتمام آقایان وزرا تشریف دارند خواستم یک تذکری خدمتشان بدهم امروز وضع کارمندان دولت ونگرانی که این آقاین پیدا کرده‌اند (صحیح است) اسباب تاثر وتاسف همه‌است وممکن است که برای مملکت خدانکرده یک جریانهایی نامطلوبی داشته باشدبنده چندروزقبل دعوتی داشتم یعنی عده‌ای ازآقایا نمایندگان درکانون لیسانسیه‌های وزارت دارایی به ذهن این جوانهای ۳۵ ساله تحصیل کرده طوری قرارداده بودند که وزارت دارایی می‌خواهد پیرمردهای ۷۰ساله جوانهای ۳۵ساله و۴۰ ساله را ازکار برکنار و بازنشسته بکند (بهادری - بازنشسته کرده‌است) بنده دفاع لازم را کردم وگفتم که همچو تصمیمی نبوده آنها گفتند که اگر اینطور نیست ما پیشنهادی کرده‌ایم که اگر باین پیشنهاد توجه بشود منظوردولت عملی می‌شود وکسی هم بی جهت ازکاربرکنارنمی شود آن پیشنهاد این بود که اول بروند روی سنین خدمت اشخاصی که حقیقتا ۷۰ سال سنشان هست یا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند اینهارابازنشسته کنند قانون هم اجازه داده‌است بعدهم اشخاصی راکه دارای پرونده بدهستند ازکاربرکنار کنند هیچکس نمی‌خواهد از اشخاص نادرست و ناصالح حمایت بکند در صلاحیت خودش تردیدپیدامی شود و اگر این پیشنهاد را توجه می‌کردند خیلی از این نگرانیها رفع می‌شد (صحیح است) والان جناب آقای نخست وزیر با اختیاراتی که داشته‌اند به آقایان وزرا دستور داده‌اند که کمیسیونهایی تشکیل بشود تابه سازمان وزارتخانه هاوسوابق خدمت کارمندان رسیدگی بشود اگر افراد شرافتمند وبیطرف وبیغرض وپاکدامن که مورد اعتماد هستنداین سازمانها را معلوم کنند مسلما نمی‌توانندخودکارمندان اعتراض داشته باشند ولی اگر بناشد درآن کمیسیونها نظریات خصوصی حکمفرماباشد نتیجه اش همین سروصداها واشکالاتی می‌شود که الان پیش آمده‌است آقایان وزرا که این کمیسیونهاراتعیین می‌کنند بازهم مسئولیت باخودشان است اگر نتیجه کاراین کمیسیونهاطوری باشد که برخلاف حقیقت وعدالت باشد اگر چه کمیسیون مامور بوده بالاخره آقایان وزرا وزارتخانه‌ها هم مسئولیت دارند خوب است که دراین باب یک توجهی بفرمایید ویک اقداماتی بشود که رفع نگرانی کارمندان دولت بعمل بیاید که دراین موقع یک تشنجات تازه‌ای برتشنجات مملکت افزوده نشود امادروزارت جنگ جناب آقای نخست وزیرخودشان افسرنبوده‌اند وبهمین جهت سابقه افسران راهم خوب نمی‌دانند یک کمیسیونی ازبهترین افسران تشکیل داده شده برای رسیدگی بسوابق افسران ارتش (معتمددماونید - بهترین افسران کی هاهستند؟) اگر در این نقل و انتقالات و بازنشستگی‌ها اشتباهاتی شده باشد این مسئولیت متوجه جناب آقای نخست وزیرنیست (میراشرافی - بدترین افسران انتخاب شده‌اند) مسئولیت متوجه افسرانی است که خواسته‌اند برخلاف حق وعدالت تصمیمی درباره افسران بگیرند.

نایب رئیس - آقای وکیل پور

بهادری - این اجازه‌ها طبق چه ماده‌ای است پس بنده هم اجازه می‌خواهم.

وکیل پور- آقای بهادری آقای مهندس غروی به بنده وقت داده‌اند یک تلگرافی است ازشهسوار ازطرف کارمندان دولت که اظهار نگرانی کرده‌اند ازموضوع این لایحه سازمانی که تقدیم می‌کنم وهمچنین نامه‌ای است که بامضای عده کثیری ازکارمندان اداره تصفیه امور اقتصادی که دروزارت دارایی بوده ومنحل شده‌است که تقدیم ریاست می‌کنم اگر چه میل نداشتن درموضوع کارمندان دولت تجدیدمطلع کنم ولی چون همکارمحترم جناب آقای ناظرزاده دراین موضوع بحث نمودند لازم دیدم که درحضورهیئت محترم دولت این عرض را بکنم که کارمندان دولت یک چیزخلاف منطق وغیرمعقولی نمی‌خواهندومن عقیده دارم که دولت جناب آقای دکتر مصدق دولتی نیست که عقل ومنطق وحرف حسابی رامحکوم بکند بنابراین انتظارم این است که هیئت محترم دولت بحرفها و خواسته‌های آنها کمال توجه را مبذول فرمایند اینها حرفهایشان بسیارحسابی وبنده درپشت همین تریبون عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که راه حل منطقی برای این کار وجوددارد جناب آقای ناظرزاده فرمودند یک اشخاص صالح وپاکدامن انتخاب بشوندبرای اینکار ولی بنده عرض می‌کنم که گذشته از این باید برای اینکارشاخص باشند یعنی بایدآن کارمندی که می‌رود وماموراین کارمی‌شود باید بداند که بچه دلیلی یک کارمندرا می‌گویدناصالح وبچه دلیل بیکی دیگر می‌گویدصالح است چون این مطالب را درسابق هم گفته‌ام دراین باب تجدیدمطلع نمی‌کنم یعنی دراین باب بیشتر صحبت نمی‌کنم وبیک موضوع دیگری می‌پردازم.

نایب رئیس - یک دقیقه وقت دارید.

وکیل پور - بسیارخوب اخیرا به بنده اطلاع رسیده‌است که درجهرم ملخ مشغول پوره ریزی است اگر چه بنده قبلا هم خدمت جناب آقای مهندس طالقانی دراین باب صحبت کرده‌ام وازتوجه ومراقبتی که ایشان ودستگاه ایشان باین موضوع فرموده‌اند صمیمانه تشکرمی‌کنم اما باید این را عرض کنم که این خطربسیارمهیب است وبسیارمهم است وتمام جنوب را تهدیدمی کند استدعادارم تاوقت نگذشته‌است یک توجه عاجلی بفرمایند که محصول این مردمی که چندین سال بواسطه خشکی بواسطه سرمازدگی بانواع وسائل ازدستشان رفته‌است دیگردچار هجوم ملخ وطعمه ملخ قرارنگیرد مخصوصا تمام نقاط فارس آلوده شده واین خطررا البته خودجناب آقای مهندس طالقانی که با این خطر بیشتر سر و کار دارند مورد توجه قرارمی دهند(خسرو قشقایی - مسافرتی بجنوب بکنند) ومن مخصوصا استدعامی‌کنم که خودجناب آقای مهندس طالقانی به جنوب مسافرت بفرمایندوازنزدیک طرزمبارزه با ملخ را ملاحظه بفرمایند سه تلگراف هم هست که بوسیله جناب آقای انگجی رسیده‌است که تقدیم می‌کنم.

- معرفی آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس حق شناس بوزارت راه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ویرایش

۳- معرفی آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور وآقای مهندس حق شناس بوزارت راه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر

نایب رئیس - آقای وزیردارایی

وزیردارایی (نایب نخست وزیر)- بنده ابتدا ازطرف جناب آقای نخست وزیر آقای مهندس رجبی را بسمت وزیر مشاور و آقای مهندس حقشناس را بسمت وزیر راه معرفی می‌کنم (مبارک است)

- تقدیم سی و دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی ویرایش

۴- تقدیم سی و دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی


وزیر دارایی - بطوریکه آقایان محترم اطلاع دارند دوره اختیارات شش ماهه جناب آقای دکتر مصدق فردامنقضی می‌شودومطابق قراری که بوداینک لوایحی که ایشان دراین مدت برطبق قانون اختیارات تصویب فرموده وآزمایش شده تقدیم می‌شوداین قسمتش که مربوط به وزارت دارایی است ۳۲ لایحه‌است بشرح زیرتقدیم می‌کنم وآقایان وزرا هم هرکدام بنوبه خودشان لوایح مربوط بخودشان را تقدیم خواهندکرد.

۱- لایحه مالیات براراضی.

۲- لایحه راجع به تشکیل ادارات دعاوی وزارت دارایی.

۳- لایحه معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت وبیمه اجرایی

۴- لایحه فسخ تصویبنامه‌های مربوط به اموراستخدامی

۵- لایحه راجع به تسویه حساب مالیات‌های معوقه

۶- لایحه راجع به طرزرسیدگی به اختلاف مالیاتی

۷- لایحه چکهای تضمین شده

۸- لایحه اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹تیرماه ۳۲۸.

۹- لایحه اجرای بودجه سازمانی وزارت خانه‌ها وبنگاههای دولتی

۱۰- لایحه راجع به حل وفصل دعاوی مربوط به بانک سابق ایران

۱۱- لایحه راجع به معاملات شرکت سهامی بیمه ایران

۱۲- لایحه راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان وخدمتگذاران کشوری که به سبب انجام وظیفه تلف ویاکشته می‌شوند.

۱۳- لایحه واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون عمران شهرستان.

۱۴- لایحه ریال نیکلی

۱۵- لایحه بیمه خسارات شخص ثالث ناشی ازوسایط نقلیه موتوری

۱۶- لایحه مالیات اتومبیل ورادیو

۱۷- لایحه مربوط به منع احتکارقندوشکر

۱۸- لایحه راجع به تنخواه گردان خزانه داری کل

۱۹- لایحه مجازات مامورین وصول که ازتسلیم مفاصاحساب بمودیان مالیاتی استنکاف نمایند

۲۰- لایحه افزایش سرمایه بانک ملی ایران

۲۱- لایحه تسویه ووصول مطالبات غیرمالیاتی دولت

۲۲- لایحه راجع به کالاهای وارده ازطرف اداره همکاری فنی

۲۳- لایحه اصلاح ماده ۲۸ قانون املاک مزروعی ومالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸.

۲۴- لایحه بخشودگی جرائم مالیات مستغلات.

۲۵- لایحه معافیت صندوقهای روستایی وشرکتهای تعاونی ازحق الثبت وعوارض تمبر سهام ومالیات بردرآمد

۲۶- لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق وتشویق مخبرین وکاشفین

۲۷- لایحه تاسیس پلیس گمرک

۲۸- لایحه اصلاح ماده ۳ آئین نامه کمک خرج به کارمندان دولت

۲۹ – لایحه واگذاری بعضی مزایای قانونی به شرکت سهامی نفت ایران

۳۰ -لایحه انتقال املاک وخالصجات دولتی به وزارت کشاورزی

۳۱- لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

۳۲- لایحه افزایش تنخواه گردان خزانه.

- اخطار نظامنامه آقای قنات آبادی طبق ماده ۳۹ ویرایش

۵- اخطار نظامنامه آقای قنات آبادی طبق ماده ۳۹

شمس قنات آبادی - اخطاردارم.

نایب رئیس - طبق چه ماده‌ای

قنات آبادی -طبق ماده ۱۳۹ اجازه بفرمایید قرائت کنم ماده ۱۳۹ (درطرحهای دوفوریتی بعد از آنکه دوفوریتش تصویب شد بایدبلافاصله طبع و توزیع بشود و بعد از ۲۴ ساعت که از توزیعش گذشت در مجلس باید مطرح بشود) لایحه منع استعمال مشروبات الکلی طبع و توزیع شده ۲۴ساعتش هم گذشت و اگر این جریان پیش بیاید که آقایان وزرا یکی یکی بیایند و بخواهند طرحهایی که دراین مدت امضا شده بدهند شاید یکی دو روز طول بکشد واینکاراساس برای خوددولت هم خوب نیست باید وارد دستور بشویم و تکلیف دستورمعلوم بشود.

نایب رئیس - اشکالی ندارد ممکن است سه چهارساعت باشیم تا کار تمام بشود

قنات آبادی - ممکن است آقایان وزرا تشریف داشته باشند بعد از تعیین تکلیف این طرح لایحه شان را تقدیم بکنند.

- تقدیم ۱۸ فقره لایحه مربوط به وزارت دادگستری بوسیله آقای معاون نخست وزیر ویرایش

۶- تقدیم ۱۸ فقره لایحه مربوط به وزارت دادگستری بوسیله آقای معاون نخست وزیر

نایب رئیس - آقای دکتر ملک اسمعیلی


قنات آبادی - پس ممکن است آقایان وزرا باشند مطابق آئین نامه این طرح مطرح بشود بعدآقایان لوایحشان را بدهندوالا اینطور منعکس می‌شود که آقایان برای جلوگیری ازتصویب این طرح آمده‌اند.

وزیرخارجه - برخلاف قانون است بایدامروزبدهند

دکتر ملک اسمعیلی - عرض می‌شود ۱۸ فقره لایحه راجع به وزارت دادگستری است که بعد از آزمایش بنده اینهارا تقدیم می‌کنم

یکی لایحه حذف محاکم اختصاصی مشتمل برچهارده ماده

۲- لایحه ثبت اراض موات اطراف شهر تهران وسایرشهرستانهامشتمل بر۶ماده.

۳- لایحه چک بی محل مشتمل بر۱۵ماده و۵تبصره

۴- لایحه تشدید مجازات بزه عبورازمرزمشتمل بر۳ماده

۵- لایحه مربوط به دفاتر واوراق اداره کل ثبت مشتمل بر۴ماده وضمیمه

۶- لایحه اصلاح ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مشتمل بر۲ماده

۷- لایحه تعدیل اجازه بها واحداث خانه‌های ارزان مشتمل بر۵ماده

۸- لایحه مربوی بغیر قابل تجدیدنظربودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی ماده واحده.

۹- لایحه اصلاح ماده ۴۳۰ مکررآئین نامه دادرسی کیفری. مشتمل بر۲ماده ویک تبصره.

۱۰ – لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مشتمل بر۱۳۶ ماده و۳تبصره

۱۱- لایحه مجازات اخلالگران درصنایع نفت مشتمل بر۵ماده

۱۲- لایحه اصلاح قوانین مربوط به هزینه‌های دادگستری وثبت وحق تمبرپروانه مشتمل بر۷ماده

۱۳- لایحه اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر۳۱ماده

۱۴- لایحه مجازات حمل چاقووانواع دیگراسلحه سردواخلال درنظم وآسایش عمومی مشتمل بر۹ ماده

۱۵- لایحه طرزتعقیب مامورین دولتی درمحل خدمت مشتمل بر۳ماده

۱۶- لایحه اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری مشتمل بر۳۰ ماده.

۱۷- لایحه سازمان قضایی کشورمشتمل بر۵ماده

۱۸- لایحه اصلاح ماده ۱۳قانون راجع بورود واقامت اتباع خارجه درایران مشتمل بر۲ماده

- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشور ویرایش

۷- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشور

نایب رئیس - آقای وزیرکشور

وزیرکشور - با اجازه آقایان نمایندگان محترم شش فقره لایحه مربوط است بوزارت کشور که تقدیم می‌کنم

اول لایحه انتخابات شهرداری

دوم لایحه وصول عوارض ازبنزین بمنظور کمک به مستمندان وبکارگماردن آنها۳- لایحه بازنشستگی افسران وکارمندان وافرادوردیف افراد شهربانی

۴- لایحه اصلاح ماده واحده مصوب هفتم خرداد۱۳۳۰ مربوط به لوله کشی شهرتهران

۵- لایحه بازنشستگی کارمندان شهرداری تهران

۶- لایحه مطبوعات

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کار ویرایش

۸- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کار

نایب رئیس - آقای وزیرکار

وزیرکار - لایحه بیمه اجتماعی کارگران که مشتمل بر۹۶ ماده و۴۲ تبصره‌است تقدیم می‌کنم.

- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ویرایش

۹- تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی

نایب رئیس - آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی - با اجازه آقایان بنده شش لایحه تقدیم می‌کنم.

۱- لایحه رسیدگی بدعاوی خالصجات دولتی.

۲- لایحه سازمان موسسه سرم وواکسن سازی رازی

۳- لایحه راجع به قطع درخت وصدورچوب گردو

۴- لایحه تاسیس بانک ساختمانی واساسنامه آن.

۵- لایحه انتقال وجوه حاصله ازفروش اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی

۶- لایحه راجع به معافیت خریداران اراضی خالصه سیستان ازپرداخت خسارت دیرکرد

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ویرایش

۱۰- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن

نایب رئیس - آقای وزیرپست وتلگراف

وزیرپست و تلگراف - یک فقره لایحه راجع به مجازات تخریب وسایل مخابرات و برق است که تقدیم می‌کنم

- اخطار آقای دکتر بقایی طبق ماده ۱۶۹ ویرایش

۱۱- اخطار آقای دکتر بقایی طبق ماده ۱۶۹

دکتر بقایی - بنده اخطاردارم

نایب رئیس - طبق چه ماده‌ای؟

دکتر بقایی - برطبق ماده ۱۶۹

نایب رئیس - بفرمایید

دکتر بقایی - یک هفته قبل سوالی ازدولت کردم راجع به این که آقای نخست وزیر دررادیوفرمودند که سه نفراز نمایندگان دستشان آلوده به خون شهدای سی ام تیرماه است امروزروزآخر مهلتش است که دولت برای جواب حاضرباشد وهنوزدولت اعلام نکرده که حاضربرای جواب است. ضمنایک سوال دیگری ازجناب آقای وزیراقتصاد ملی وجناب آقای وزیردادگستری کرده‌ام راجع به معامله برنج با اندونزی که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

نایب رئیس - گمان می‌کنم ماده اش را اشتباه فرموده‌اید ۱۶۹ مربوط به سوالات است.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ویرایش

۱۲- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه

نایب رئیس - آقای وزیر امور خارجه

وزیرامورخارجه - یک فقره لایحه‌است که مربوط به ممنوعیت وروداتباع خارجه‌است وخاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضراست که دردوران بدبختی مملکت یک مامور کوچک یک سفارتخانه دربزرگترین امور داخلی ایران دخالت میکرده ودولت درنظر گرفت برای اینکه مجددا این گونه مامورین که روزگاربدبختی این مملکت را شناخته‌اند نتواننددوباره بیایندوافرادی بیایند که بتواندباروحیه ایرانی امروزکارکنند ومملکت خودشان را مستحضربکنند ازنهضت وقیامی که ملت ایران کرده‌است از این جهت دولت امدن مامورینی راکه سوابق وپرونده هایشان نشان می‌دهد که در امور داخلی ایران دخالت کرده‌اند یابنحوی از انحاء درمدتی که اینجابوده‌اند خدمتشان مطلوب تشخیص داده نشده‌است اینهارا محدودکرده‌است وافرادی راهم که حتی اگر خوب رفتارکرده باشندموکول کرده‌است باجازه کمیسیون خارجه مجلس شورای ملی این لایحه را بنده تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - این ازلوایحی است که آقای نخست وزیر امضاء کرده‌اند؟

وزیرامورخارجه - بلی امضاء کرده‌اند.

- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ویرایش

۱۲- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ

نایب رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیرفرهنگ (دکتر آذر)- سه لایحه‌است که تقدیم مجلس شوری ملی می‌کنم.

۱- لایحه امورمالی دانشگاه

۲- لایحه شورای ملی فرهنگ

۳- لایحه نظارت در مصرفه سهمیه فرهنگ ازدرآمدشهرداریها

- تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ویرایش

۱۴- تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دفاع ملی

معاون وزارت دفاع ملی (سرلشگرمهنا)- ۵فقره لایحه قانونی است مربوط به وزارت دفاع ملی برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم.

۱- لایحه بازنشستگی افسران ودرجه داران وهمردیفان وزارت دفاع ملی

۲- لایحه اصلاح ماده ۶قانون ترفیعات ارتش

۳- لایحه پرداخت مستمری پرداخت مستمری به وراث افسران ودرجه داران وهمردیفان وسایرمستخدمین ارتش.

۴- اصلاح قانون خدمت نظام وظیفه

۵- لایحه مربوط به استفاده ازلباس متحدالشکل نظامی

- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای کفیل وزارت بهداری ویرایش

۱۵- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای کفیل وزارت بهداری

نایب رئیس - آقای کفیل وزارت بهداری

کفیل وزارت بهداری (دکتر فرمانفرماییان)- سه لایحه‌است که با اجازه آقایان تقدیم می‌کنم

۱- لایحه استخدامی پرستاران فارغ التحصیل آموزشگاههای پرستاری

۲- لایحه تاسیس بنگاه دارویی ایران

۳- لایحه مربوط به مقررات تحصیلی واستخدامی بهداران.

- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ویرایش

۱۶- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی

نایب رئیس - آقای وزیر اقتصاد ملی

وزیراقتصادملی - ۴ فقره لایحه‌است که تقدیم می‌کنم.

۱- لایحه تشویق صادرات وصدورپروانه بازرگانی خارجی

۲- لایحه اطاقهای بازرگانی

۳- لایحه معادن

۴- لایحه هیئت نظارت صنعتی

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر راه ویرایش

۱۷- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر راه

نایب رئیس - آقای وزیر راه

وزیر راه (مهندس حق شناس)- با اظهارتشکر ازمحبت آقایان نمایندگان محترم لایحه‌ای است راجع به سازمان اداره کل راه شوسه که تقدیم می‌کنم

- طرح و تصویب طرح دوفوری مربوط باجرای منع استعمال مشروبات الکلی ویرایش

۱۸- طرح و تصویب طرح دوفوری مربوط باجرای منع استعمال مشروبات الکلی

نایب رئیس - ازلوایح آقایان که دیگر چیزی باقی نمانده‌است؟ (گفته شد - خیر) بنابراین لایحه مربوط به منع وتهیه وفروش مشروبات الکلی که دوفوریتش تصویب شده‌است مطرح است بنابردرخواست جناب آقای وزیردارایی به منظورمذاکره درباره همین لایحه بجلسه خصوصی می‌رویم (صحیح است)

(بیست وپنج دقیقه قبل ازظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل وپنجاه وپنج دقیقه بعد از ظهر مجددا تشکیل گردید)

نایب رئیس - طرح تقدیمی مربوط باجرای منع استعمال مشروبات الکلی مطرح است قرائت می‌شود

(بشرح ذیل خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.
به پیروی ازقوانین مقدسه اسلام ورعایت اصل اول ودوم متمم قانون اساسی وبه منظور جلوگیری ازفساداخلاق وارتکاب جنحه وجنایات ما امضاکنندگان ماده واحده زیررا باقید دوفوریت پیشنهاد وتقدیم می‌نماییم:
ماده واحده - دولت مکلف است ازتاریخ تصویب این قانون بفاصله دوماه ورود وتهیه وخرید وفروش ومصرف کلیه نوشابه‌های الکلی درسراسرکشور ممنوع سازد به استثنای مصارف طبی متخلفین از این قانون به حبس تادیبی ازدوماه تادوسال وبجزای نقدی از پانصدریال الی پانصدهزارریال وضبط عین جنس بموجب آئین نامه ایکه وزارت دادگستری درظرف یکماه از تصویب قانون ازطریق کمیسیون دادگستری به تصویب مجلس خواهدرسانیدمحکوم ومجازات می‌شوند.

دکتر فقیهی شیرازی. انگجی. میلانی. جلالی. حاج سیدجوادی. اخگر. حائری زاده. کریمی. هدی. پورسرتیپ. بهادر ی. قنات آبادی. شبستری. ناصرذوالفقاری. معتمددماوندی. کهبد

نایب رئیس - طبق ماده ۱۱۶ بایدآقای وزیردارایی یامعاون پارلمانیشان حاضرباشند بایشان اطلاع بدهید که تشریف بیاورند.

دکتر فاطمی - با تلفن مشغول صحبتند الان خدمتتان می‌رسند.

نایب رئیس - ماده ۱۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیرقرائت شد)

ماده ۱۱۶- درغیرمواردی که طرح قانونی مربوط به امور داخلی مجلس باشد بایدبوزیرمسئول اطلاع داده شود که خودیامعاون اودرجلسه علنی حاضرشودومذاکرات درحضور اوبعمل آیدواظهارعقیده نماید درصورت عدم حضوروزیریامعاون اوصاحبان طرح حق دارنداورا مورد اخطارقراردهند

نایب رئیس - کلیات طرح مورد مذاکره‌است آقای نادعلی کریمی مخالفید بفرمایید

کریمی - چون مقام شامخ آقایان محترم علماء که جزء نمایندگان هستندغالبا درستون موافق نام نویسی کرده بودند بنده بعنوان مخالف این عرایض خودم را حضورآقایان عرض می‌کنم. مطالب لازم درباره لزوم تصویب این قانون دردوره ۱۶ودردوره ۱۷ دراین چندروزه بخصوص گفته شده بنده فکرمی‌کنم تکرارش باعث تضییع وقت آقایان وعقب افتادن تصویب خواهدشد چون عجله داریم راجع به آن صحبت نمی‌کنم چندکلمه‌ای که برای آقایان موجب توهم شده‌است این نکات را بعرض آقایان میرسانم یکی این است که می‌گوینداین قانون برای دولت ایجاد تضییقاتی ازلحاظ بودجه می‌کند بنده می‌خواهم این جواب را عرض کنم دولتی که دارای اختیارات تام هست هرنوع که دلش می‌خواهدوبصلاح مملکت می‌داندمالیات می‌گیرد ازاتومبیل سواری ۵۰ تومان درماه می‌گیرد ممکن است که ازکاخ سه طبقه وچهارطبقه وپنج طبقه وهفت طبقه هم مالیات بگیرد ازسایرچیزهایی که جزاشرافیت وتجمل واینها هست مالیاتهایی وضع کندوبگیرد که این موضوع را جبران کندیکی دیگرهم اینکه البته آقایان می‌دانند یک مخارج بسیار گزافی را دولت درمقابل ترویج این سم الان عهده داراست که وقتی این سم مرتفع شودناچار این مخارج هم مثل مخارج زندانها وبازپرسهاومحاکم وسایرمقاماتی که برای اینکارتهیه شده‌است حذف خواهدشد واماراجع به موضوع قاچاق که فرمودند اگر مامورین دولت انجام وظیفه بکنند می‌توانندجلوی قاچاق را بگیرندو اگر انجام وظیفه نکنند نه فقط مشروب قاچاق واردمی شود همه چیزی که برای مملکت آنها راقاچاق شمردیم وممنوع دانستیم آنها هم واردمی شوداین اختصاص به مشروبات الکلی ندارد.

مامورین دولت بایددرست انجام وظیفه بکنند تاجلوی قاچاق را چه ازداخل وچه ازخارج بگیرند اختصاص باین موضوع ندارد(صحیح است) فرض می‌کنم باینکه بعضی از آقایان می‌گویند که دربعضی ازمنازل ممکن است تهیه کنند واستفاده کنند واستعمال کنند عرض می‌کنم که برای مجلس شورای ملی ایران که درقانون رسمی او قانون اساسی اومذهب رسمی مملکت مذهب حقه اثنی عشری است ننگ است که یک بودجه‌ای ازطرف دولت بیاید وعوایدعرق وفروش ومالیات عرق رابیاورد ونمایندگان امضا کنند با اختیاراتی که تا امروز برای هیچکس فراهم نشده‌است ودردست دولت است بنده استدعامی‌کنم که اگر کسربودجه‌ای از این لحاظ متوجه می‌شود ازهرراهی که جناب آقای دکتر مصدق جناب آقای وزیردارایی صلاح می‌دانند از این اختیارات استفاده کنند این کسری راجبران کنند عرض دیگری بنده ندارم

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی - چون مذاکرات جلسه خصوصی بنده راخسته کرده بنابه تقاضای آقای قنات آبادی وقتم را بایشان می‌دهم

نایب رئیس - آقای قنات آبادی

قنات آبادی - همانطوری که درجلسه خصوصی هم بعرض آقایان نمایندگان محترم وهیئت محترم دولت رساندم تهیه کنندگان این طرح درتقدیم این طرح به مجلس شورای ملی نظری جزاینکه مبارزه کنند بایکی ازمنکراتی که اسلام تصریح کرده‌است به حرمتش که نتیجه اش حفظ حیثیت کشور اسلامی ایران ومجلس شورای ملی ودولت کنونی است ولازم نیست درپیرامون مضرات الکل وزیان‌های ناشیه ازالکل دراجتماع صحبت شود چون بحمدالله والمنه همه آقایان نمایندگان محترم وهیئت محترم دولت اهل اطلاع هستند وواردند وعلم دارند به مضرات این سم خانمان برانداز. البته ممکن بود این لایحه را آقایان نمایندگان این طرح را تهیه نکنند اماماششماه صبرکردیم ببینیم درخلال این اصلاحاتی که می‌شودتوجهی باین مطلب مبذول می‌گرددیاخیرمتاسفانه دراثرگرفتاریهای زیاد واقدامات کلی وشدیدی که دولت برای اصلاحات وتهیه لوایح داشت توجهی باین مطلب مبذول نشد این بود که آقایان نمایندگان محترم این طرح را امضاکردند وتقدیم مجلس شورای ملی نمودند ونمایندگان محترم با تصویب دوفوریت این طرح حسن نیت خودرا واینکه یک عملی که خواسته عموم مردم مسلمان ایران است جواب داده‌اند ثابت کردند البته این جاصحبت می‌شود که تصویب این طرح بعضی مشکلات بوجودمی آورد چون عرض کردم منظور تقدیم کنندگان ایجادمشکل نبود بلکه یک عمل نامشروع بین روشن رامیخواسته‌اند دراین مملکت منع کنند ونمایندگانی که این طرح را امضا کردندوسایرآقایان نمایندگان محترم با دولت دررفع مشکلات اجرای این طرح همکاری صمیمانه خواهندکرد (صحیح است) بنده درجلسه خصوصی هم عرض کردم که این طور که آقایان می‌فرمایند این طرح ممکن است ازنظرمالی هم ۱۸میلیون ۲۵ میلیون این مقدارضررداشته باشدیعنی دربودجه یک جایی راخالی می‌کند مسلما اهمیت نداردملت ایران ملتی که می‌خواهداین همه فجایع ناشیه ازاستعمال الکل ومسکرات دراین مملکت ازبیخ وبن برآورده شود این ملت حاضراست بدولت کمک کند که دولت جبران این کمبودی بودجه رابوسایل خوب وقانونی ومشروع بکند ملت هم که درتمام امورات کمک کرده ومی‌کنددراین امر هم کمک خواهد کرد واین اشکالی برای دولت بوجودنخواهد آوردچیزی که مهم است این است که دردوره‌های گذشته این طرح یانظیراین طرح البته به مجلس می‌آمد وبایک جریانات ویک مانورهایی عجیب وغریبی موضوع را سمبل کردند (امامی اهری وبهادری - درمجلس تصویب شد) بنده معذرت می‌خواهم بنده که نبودم اطلاع نداشتم علی ای حال چیزی که مسلم است این است که این طرح یعنی این موضوع باوجودی که مجلس ۱۶هم تصویب کرده درمجلس سنای سابق معطل شده (وزیرامورخارجه - بدولت ابلاغ نشده‌است) وبقول آقای دکتر فاطمی به دولت ابلاغ نشده حالا ماتصمیم داریم که این طرح را تصویب بکنیم وانشاء الله بدولت هم بفوریت ابلاغ می‌شود ودولت هم موظف است درحدودی که قانون برای اومعین می‌کند برای ریشه کن کردن اساس این منکراین سم اقدامات جدی بکندمن نمی‌خواهم درپیرامون این مطلب مفصل صحبت کنم زیرایک مطلبی است بدیهی ودلیل هم نمی‌خواهد آفتاب آمددلیل آفتاب مطلب روشن است ازضروریات دین ومذهب است وآقایان نمایندگان هم متفقند که بایدباین طرح وباین لایحه رای دادوتصویبش کرد اما اینجامی‌خواهم ازموقع استفاده کنم ویک نکته‌ای را به آقایان وزرای هیئت محترم تذکربدهم وبا استفاده ازوقتیکه دارم درپیرامون این مطلب صحبت کنم آقایان وزرای هیئت محترم دولت شما همانطوریکه نشستید درظرف این شش ماهه فکرکردید ویک لوایحی تصویب کردید برای بازنشسته کردن ومنتظر خدمت کردن وخلاصه وحقیقتش متزلزل کردن وضع کارمندان دولت خیلی بجاوبموربود که شماخودتان دراین مطلب هم فکرمی کردید که الان مامجبورنشویم یک طرحی را امضا کنیم وبیاوریم درمقابل آقایان وآقایان ازنظر اجرا اشکالاتی بنظرشان بیاید این کارراخوددولت ممکن بودبکندیک مطلب دیگر هم چون اینجا امروزبحث شد وصحبتش شد می‌خواهم تذکربدهم به آقایان وزرانه برای امروزبرای آینده وآن موضوع بازنشسته کردن یک عده‌ای ازکارمندان دولت است آقایان شما باستنادچی اینکاررامی‌کنید؟ اگر می‌فرمایید باستنادلایحه اختیارات لایحه آزمایشی اختیارات آزمایش معنایش بازی کردن با حیثیت افراد نیست این هاکارقطعی است کارقطعی هم قانون قطعی می‌خواهدقانون قطعی هم آن قانونی است که فقط ازمجلس شورای ملی گذشته باشد شماباین مطلب توجه داشته باشید که درآینده هزاران اشکال روی این عمل امروزی شمابوجود می‌آیدگواینکه یکعده زیادی ازکارمندان دولت هم نظریات بسیاربسیاراصلاحی وخوب دراین مورد داده‌اند ومتاسفانه توجهی بهش نشده بنابراین من خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان محترم باصل این لایحه رای بدهندو اگر کسی نظریات اصلاحی داردبه صورت پیشنهاد تقدیم مقام ریاست بشود بحث بشودرویش اگر مجلس صلاح دانست تصویب می‌شود امانکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که اگر ما ازمجلس بلندشویم وبیرون برویم این لایحه را تصویب نکنیم به نظرخوش آیندنیست.

نایب رئیس - آقای دکتر ملک اسمعیلی

دکتر ملک اسمعیلی (معاون نخست وزیر)- بنده یک عرایضی داشتم که درموقع وروددردستور می‌خواستم حضور آقایان عرض کم گرچه آنچه که بنده الان می‌خواهم عرض کنم راجع باین لایحه نیست اما چون جناب آقای قنات آبادی راجع به موضوع مستخدمین مطلبی فرمودند درچندجلسه قبل هم عده‌ای ازنمایندگان محترم درباره مستخدمین دولت وبازنشسته شدن آنها مطالبی اینجافرمودند بنده مجبورم یک توضیحاتی خدمت آقایان بدهم (قنات آبادی - جناب آقای دکتر ملک اسمعیلی ممکن است تقاضا کنم که این توضیحات را بگذاریدبرای بعد) بنده عرضی ندارم اگر آقایان صبرمی توانندبکننداشکالی نداردولی بنده توضیحاتم خیلی زیادنیست چون درنطقهای قبل ازدستور دردوسه جلسه قبل این موضوع را آقایان فرمودند الان هم تکرار فرمودند بازهم امروزتکرارشد بنده خواستم رفع سوء تفاه بشود اگر آقایان اصرار ندارندبنده هم عرض ندارم اما اگر آقایان اصراردارید این حرف تکرار شودبنده اجازه می‌خواهم توضیح بدهم که ذهن آقایان روشن شود شایدآقایان قانع شدند.

نایب رئیس - بعد تشریف بیاورید بفرمایید پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده‌است که بعد از یک موافق و مخالف مذاکرات کافی باشد. آقای وزیردارایی

وزیر دارایی - بنده درجلسه خصوصی عرایضی حضورآقایان عرض کردم ازلحاظ خود آقایان احتیاجی نداردتکرار کنم ولی ازلحاظ جلسه علنی شایدبدنباشد که چندکلمه‌ای عرض بکنم عرض می‌شود که دراصل موضوع هیچکس اختلافی ندارد مجلس دولت هرکس که افتخارمذهب اسلام راداردمعتقداست که بایستی اینکار بشودبنابراین اصلا بحث دراطراف موضوع تضییع وقت است

وتکرارمطالبی است که لزوم ندارد آمدیم سراجرا دراینجادوجنبه‌است یکی جنبه اجتماعی قضیه یکی جنبه مالی قضیه هردوی اینهامحتاج به مطالعه‌است هردوی این هامحتاج به دقت است اگر یک کاری ازبرای عجله وشتاب بودقطعا نتیجه اش خوب نیست ممکن است که بعدپشیمانی حاصل شود که چون درموقع خودش این فکرنشد اگر این مدت دوماه به مدت ششماه تمدید پیداکندمجال این خواهدبود که اطراف این قضیه درست مورد دقت ومطالعه قراربگیرد بنده نمی‌خواهم جزئیات را اینجاعرض کنم خیلی ازمسائل است که بایدرویش مطالعه بشود بایدرویش فکربشودخودآقاین بهترازبنده می‌داننداین مطالعات دراین مدت کم ممکن نیست. یکی ازآقایان درجلسه خصوصی فرمودند که چهل وهفت سال است این موضوع مورد مطالعه‌است خوب ۴۷ سال وششماه باشدششماه درمقابل چهل وهفت سال است مدت ناقابلی است اگر درمدت شش ماه دولتی که خودش معتقداست اینکارازلوازم است وبایدبشود ورعایت افکار عمومی وافکارمجلس شورای ملی بشود مطالعه کافی بکنند وتمام اطراف اورا بسنجد به مجلس پیشنهاد کندآیا اینطوربهترنیست؟ آیامطلب بهترتصحیح نمی‌شود؟ هم قسمت اجتماعی قضیه که اسباب این نشود که مصرف کنندگان آنچه که باید بدست بیاورند یاتسهیلات بیشتری بدست بیاورند وهم ازقسمت مالی قضیه که یک قسمت عایداتی دولت دارد که درضمن بودجه مملکتی فکری برای آن بشودویک قسمت عایدات شهرداریهادارند بایدفکری بشود درقسمت مجازاتهایی که آنجانوشته شده آنراهم عرض کردم این مجازات هادرست ازروی دقت ومطالعه نوشته شده برای اینکه مواردمختلف ومتعددوزیادی استکه هرکدام یک نوع مجازات بخصوص لازم دارد ویک مواردخاصی است که باید اینهارامطالعه کردخودآقایان هم فرموده‌اند که آئین نامه این کاررا بایستی وزارت دادگستری تهیه بکند پس چه بهتراینطور بکنند مدت ششماه تمام مطالعه ودقت لازم خواهد شدولوایح لازم هم بتدریج باستحضارمجلس می‌رسدودرضمن بودجه هم یک فکری بشودبلکه این منظوربعد از ۴۷ سالی که گفتند عملی بشود بنابراین نظربنده این است که اگر آقایان با این نظرهایی که عرض کردم متوقف بفرمایند خودآقایان اصلاح بفرمایند مدت دوماه را تمدیدکنند شش ماه آن قسمت حبس وتبعید ومجازات راهم بردارند وبفرمایند که لوایحی که برای اجرای این منظور لازم است دولت دراین مدت شش ماه تهیه بکند وتقدیم مجلس بکند اگر اینکار را بکنید بنده می‌توانم موافقت بکنم و اگر این مفررا ندهید متاسفانه بنده نمی‌توانم موافقت بکنم

نایب رئیس - آقای قنات آبادی پیشنهاد تنفس داده‌اید؟

قنات آبادی - بله

نایب رئیس - شمابعنوان مخالف با کفایت مذاکرات می‌توانید صحبت کنید.

قنات آبادی - بنده آقانمی خواستم مطالبی که درجلسه خصوصی گفته شده وتصمیمی که قاطبه آقایان نمایندگان راجع به کمک دولت درراه اجرای این لایحه گرفته شداینجادومرتبه مطرح شود لذامنهم خیلی مختصرصحبت کردم واشاره نکردم باین مطالب اماچون اینجاجناب آقای وزیردارایی یک مطالبی فرمودند بنده هم لازم می‌دانم مطالب را عرض کنم من این را نمی‌توانم قبول بکنم که اگر بیایید توی یک کشور اسلامی یک قانونی برای منع تهیه الکل ومشروبات الکلی وضع کنید این عمل سبب می‌شود که مشروبات الکلی سهلتر دردسترس مردم گذارده شود. اولا- همچوچیزی نمی‌شود اگر هم همچوچیزی بشود یعنی بعد از اینکه مجلس این قانون را تصویب کرد درمملکت مشروبات الکلی زیادشد مسلما ازخارج آورده‌اند وبازگناهش گردن دولت است به مجلس ارتباطی ندارد ودولت بایدجلوی قاچاق را بگیرد دولت بایدجلوی کسانی که تهیه می‌کنند بگیرد واین مطلب به مجلس شورای ملی ارتباطی ندارد وگناهش هم گردن مجلس شورای ملی نیست علاوه برآن مجلس شورای ملی اذعان دارد وخودش می‌گوید که برای اجرای این لایحه هرچه دولت لازم دارد بیاوردتامجلس تصویب کنداین که دیگرمعطلی ندارد من پیشنهادم را پس می‌گیرم وچندتاطومار هم رسیده بود که فراموش کردم تقدیم مقام ریاست کنم الساعه تقدیم می‌کنم یک طومار ازطرف اهالی خیابان ری ومیدان شاه است به توسط حضرت آیت الله کاشانی.

بعضی از نمایندگان - راجع به منع مشروبات الکلی است؟

قنات آبادی - الان عرض می‌کنم طوماری هم ازطرف جامعه بازرگانان واصناف وپیشه وران تهران توسط حضرت آیت الله کاشانی طوماری هم ازطرف اصناف وبازرگانان وپیشه وران صنف خرازی توسط حضرت آیت الله کاشانی که تقدیم کرده‌اند تمام اینها ارجع به منع تهیه الکل است.

نایب رئیس - آقای بهادری باکفایت مذاکرات مخالفید؟

بهادری - خیر

قنات آبادی - پیشنهادم را پس می‌گیرم

نایب رئیس - آقایانی که باکفایت مذاکرات موافقت دارندقیام بفرمایند(اکثرنمایندگان برخاستند) تصویب شد.

نایب رئیس - پیشنهادات مطرح است راجع باستعمال تریاک دو پیشنهاد رسیده که پیشنهاد آقای نریمان کاملتراست وقرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم:

درسطردوم ماده واحده راجع به منع استعمال نوشابه‌های الکلی بعد از کلمه نوشابه‌های الکلی این کلمات وهمچنین کشت خشخاش وتهیه وخریدوفروش تریاک ومشتقات آن اضافه شده تبصره‌های زیربه ان فزوده شود.

تبصره ۱- هرمقدارتریاکی راکه دولت هرسال برای صادرکردن بخارجه جهت مصارف طبی لازم می‌داندودرهر مورد که اجازه کشت خشخاش وتهیه آن رامی‌دهدازمقررات این قانون مستثنی خواهدبود.

تبصره ۲- فروش تریاک برای مصرف معتادین برطبق تجویزطبیب وپروانه دولت ازتاریخ تصویب این قانون حداکثر تا۶ماه ازمقررات این قانون مستثنی خواهدبود ووزارت بهداری مکلف است وسائل معالجه معتادین را درهمه جا فراهم نماید. نریمان

نایب رئیس - آقای نریمان

خسرو قشقایی - یکدفعه دیگر بخوانندآقا

نریمان - پیشنهاد بنده این است که اولا درماده واحده یک کلماتی اضافه شود بعد از آنکه این جمله اضافه شداینطور می‌شود.

ماده واحده - دولت مکلف است ازتاریخ تصویب این قانون به فاصله ۲ماه فروش وتهیه وخرید وفروش ومصرف کلیه نوشابه‌های الکلی (اینجا اضافه شود)وهمچنین کشت خشخاش وتهیه وخریدوفروش تریاک ومشتقات آن را درسراسرکشورممنوع سازدباستثنای مصارف طبی اینجا اساس منع نوشابه‌های الکلی وتهیه وفروش آن وهمچنین منع کشت خشخاش وجلوگیری از تهیه ومصرف تریاک است ولی چون درکشور یک مقدارخشخاش کاشته می‌شودوتریاک تهیه می‌شود برای صادرات والبته این برای مملکت یک منبع عایدی است باین جهت بنده این پیشنهاد راکردم وتبصره‌ای هم پیشنهاد کردم که بموجب آن هرمقدارتریاکی راکه دولت هرسال برای صادر کردن بخارجه جهت مصارف طبی لازم می‌دانداجازه بدهد البته این قسمت مطابق مقررات بین المللی است ودرهر مورد اجازه کشت خشخاش وتهیه تریاک را می‌دهدازمقررات این قانون مستثنی خواهدبود(دکتر معظمی - کشت فعلی چه خواهدشد) به آنها اجازه داده می‌شود ازمالیه محل محل اجازه می‌گیرند اظهارنامه می‌دهند که مامی‌خواهیم درفلان مساحت زمین خشخاش بکاریم دارایی هم به آنها اجازه می‌دهد که درموقع نظارت بکند (دکتر معظمی - اینهایی که کاشته‌اند با اجازه نبوده‌است)این راقبلا داده‌اند و اگر هم نداده‌اند می‌تواننداظهارنامه بدهندواجازه به آنها بدهند یکی هم راجع به معتادین است که فروش تریاک برای مصرف معتادین تا ۶ ماه مجازاست وضمنا وزارت بهداری هم مکلف است که برای معالجه معتادین درهمه اقدامات لازمه بکنداین پیشنهاد من مکمل پیشنهاد آقایان است یعنی اگر مامسکرات را ممنوع کنیم وتریاک را آزادبگذاریم نقض غرض است زیرا آنهایی که معتد به الکل هستند فورا تریاک استعمال می‌کنند یکی ازاقایان مرقوم فرموده‌اند که فعلا با اجازه کشت نمی‌کنند چرامی‌کنند (دکتر معظمی - امسال درهمه جاکشت کرده‌اند واجازه نگرفته‌اند) کشت امسال را هنوزنکرده‌اند امستثنی بکنید (میراشرافی - بوزارت بهداری شهرداریهارا هم اضافه بفرمایند) پس اجازه بفرماییدبنده درپیشنهاد این دواصلاح رامی‌کنم یکی کشت امسال را معاف می‌کنیم ویکی هم شهرداری رادرعمل معالجه بیماران شریک می‌کنیم (دکتر فاطمی - ۲ ماه اصل لایحه راهم ۶ماه بفرمایید) آن را آقایان اجازه می‌دهند

(دکتر فاطمی - جنابعالی پیشنهاد بفرمایید)

نایب رئیس - آقای خسرو قشقایی مخالفید بفرمایید

خسرو قشقایی - بنده بدودلیل با پیشنهاد آقای نریمان مخالفت کردم ولی اساسا با این پیشنهاد موافق هستم دلیل اول مخالفتم این است که اینکاریک طرح جداگانه‌ای می‌خواهد که بنده حاضرم آن را امضا کنم (صحیح است) دلیل دومش این است که درنقاطی که کشت خشخاش می‌کنند بایدیک فکراساسی دولت درباره آنها بکندبرای آنکه ازنقطه‌ای که بنده اینجا نمایندگی آنرادارم وسایرنقاط فارس ولرستان وجاهای دیگر کشت دیگری انجام نمی‌شود کرد ودوره قبل که بنده درمجلس بودم همیشه طرحهایی راجع به منع کشت خشخاش داده می‌شد ولی متاسفانه نتیجه مثبتی ازآن گرفته نمی‌شد (میراشرافی - آقای کشاورز صدرمخالفت می‌کردند) حالا ممکن است جنابعالی جانشین ایشان باشید (خنده نمایندگان) دلیلش این بود که فکراساسی نمی‌شد ودلیلش باز این بود که تازراعت دیگری شما جانشین آن نکنیدنمی توانید بگویید که کشت خشخاش رابایستی قدغن بکنند (قنات آبادی - چغندرقندبکارند) بلی کارخانه قند بگذارندکاملا صحیح است ولی متاسفانه کارخانه جاتی که تا حالا بایران آمده روی اعمال نفوذهای شخصی وجمعی درنقاطی که واقعا مردم احتیاج داشته‌اند نگذاشته‌اند

(وزیرامورخارجه - درفارس که دوتاهست)

کارخانه قندی راهم که اخیراتصمیم گرفته‌اند که درفسابگذارند درنتیجه اقداماتی که بنده کردم وآقایانی که درسازمان برنامه بودنداظهارلطف فرمودند واینکاررا درفساکردند(کریمی - پس اعمال نفوذفرمودید؟) بله بنده چون کارخوبی بود اعمال نفوذکردم وبازهم اگر این قبیل اعمال نفوذهای عام المنفعه باشد می‌کنم ودیگرلزومی نخواهدداشت که درفسا ازکشت خشخاش جلوگیری کنند خودشان نخواهندکاشت پیشنهادی هم بنده داده‌ام که دولت موظف باشد درنقاطی که کشت خشخاش را ممنوع می‌سازد کارخانجاتی نصب کنند یا امورکشاورزی دیگری را شروع کنند که مردم درمضیقه نباشندوالا این یک بدبختی است که برای مردم اضافه می‌کنند ودولت هم بهیچ عنوانی قادر بجلوگیریش نخواهد بود(احسنت)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای نریمان. آقای نریمان توضیحی دارید؟

نریمان - اجازه بفرمایید با اصلاحی که کرده‌ام قرائت بشود

نایب رئیس - پیشنهاد آقای نریمان را قرائت کنید

(پیشنهاد با اصلاحات بشرح زیرقرائت شد) پ

یشنهادمی کنم درسطر دوم ماده واحده راجع به منع استعمال نوشابه‌های الکلی بعد از کلمه این قانون بجای دوماه ششماه نوشته شودوبعد ازآنکه نوشابه‌های الکلی این کلمات وهمچنین کشت خشخاش ازسال ۱۳۲۳ به بعدوتهیه وخریدوفروش تریاک ومشتقات آن اضافه شده تبصره‌ای نیزبه آن افزوده شود.

تبصره ۱- هرمقدارتریاکی که دولت هرسال برای صادر نمودن بخارجه جهت مصارف طبی لازم می‌داندودرهر مورد اجازه کشت خشخاش وتهیه آنرامی‌دهد ازمقررات این قانون مستثنی خواهدبود.

تبصره ۲- فروش تریاک برای مصرف معتادین برطبق تجویز طبیب وپروانه دولت ازتاریخ تصویب این قانون حداکثرتا ۶ماه ازمقررات این قانون مستثنی خواهدبود وزارت بهداری وشهرداری مکلفند وسائل معالجه معتادین را درهمه جا فراهم نمایند

(حائری زاده - این که پیشنهاد سابق نیست یک چیزدیگری است)

(امامی اهری - ۶ماه را برداریدهمه رای می‌دهند)

نایب رئیس - توجه بفرمایید پیشنهادی که ازطرف جناب آقای نریمان داده شده والان قرائت شد دال براین است که کشت خشخاش و خرید و فروش تریاک و مشتقات ازسال ۱۳۳۳ ممنوع بشود فقط برای صدور دولت می‌تواند اجازه مخصوص کشت بدهد به معتادین هم تکلیف معالجه برای وزارت بهداری وشهرداریها تعیین شده مدتی هم که درلایحه اصلی بوده اینجاتغییری داده نشده صحبت مدت لایحه اصلی نیست (بعضی ازنمایندگان - همان دوماه باشد) بنابراین باهمان توضیحاتی که اینجادادیم به پیشنهاد آقای نریمان رای گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند(اکثرنمایندگان برخاستند) تصویب شد.

پیشنهادی آقای کهبید کرده‌اند که چون مشابه این پیشنهاد است صرفنظرمی شود(کهبد(مغایرت کلی دارداستدعا می‌کنم اجازه بفرمایید قرائت کنند) بسیارخوب بموقع خودش قرائت می‌شود(کهبد-پیشنهاد بنده خیلی فرق دارد)

قنات آبادی - پس بگیرید آقای کهبد

نایب رئیس - پیشنهاد آقای کهبدرا قرائت کنیدآقایان ملاحظه کنند تشخیص بنده صحیح بوده یاخیر

(پیشنهاد آقای کهبد بشرح زیرقرائت شد)

بجای ماده واحده پیشنهاد زیرتقدیم می‌شود. ماده واحده.

دولت مکلف است ازتاریخ تصویب این قانون به فاصله شش ماه ورودوتهیه وخریدوفورش ومصرف کلیه نوشابه‌های الکلی ومواد مخدره ازقبیل تریاک بنک چرس وامثالهم را درسراسرکشورباستثنای مصارف طبی وصنعتی ممنوع نماید.

تبصره: وزارت دادگستری ووزارت دارایی مکلفند درظرف مدت مذکورآئین نامه مربوط به تخلف وجرائم مربوط به تناسب اهمیت جرم اعم ازجریمه نقدی ویاجنسی یاضبط ومعدوم نمودن عین جنس یاخارج کردن ازکشور تدوین وپس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری ودارایی بموقع اجرا بگذارد. کهبد

قنات آبادی - مشابهش داده شده‌است

نایب رئیس - بنابراین ملاحظه فرمودید مشابه همان پیشنهادی است که تصویب شد پیشنهاد آقای دکتر فقیهی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله (از طریق کمیسیون دادگستری) عبارت (وکمیسیون بهداری) اضافه بشود. دکتر فقیهی

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی - محصولات طبی که دراین طرح ذکرشده ازنظرفنی کمیسیون دادگستری نمی‌تواندتعیین بکنددرموقعی که نوشته شد این طرح نوشته شد البته توج باین نکته نداشتیم که مصارف طبی باید مستثنی شود وبعد از تقدیم طرح به مجلس توجه حاصل شد والبته ازنقطه نظرنکات فنی طبی حق این است که درکمیسیون بهداری با حضورآقای کفیل وزرات بهداری هم مطرح وتصویب شود وهمچنین از نقطه نظرتهیه کردن آئین نامه که درطرح ذکرشده چون اگر این موضوع درنظرگرفته نشود قطعادرموقع اجرای آئین نامه دچارمشکلاتی می‌شویم در مورد پیشنهادی هم که آقای نریمان تقدیم مجلس کردند وتصویب شد اگر بپیشنهادهای بعدی توجه بفرمایند یک اشتباهی پیش آمدکردوآن این است که فرق است بین نوشابه‌های الکلی و تریاک نوشابه‌های الکلی راهروقت بخواهندمی‌توانندترک کنند ولی تریاک را اگر بخواهندترک کنند بدون مقدماتی که وزارت بهداری درنظرمی گیرد قطعا یک عده‌ای را تلف خواهد کرد.

نایب رئیس - پیشنهادتان را پس می‌گیرید یا رای بگیریم؟

دکتر فقیهی - منظور بنده تذکر بود پس می‌گیرم

نایب رئیس - پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیربماده واحده اضافه شود.
تبصره: هرکس درهرجاوبهرمیزان که نوشابه الکلی داشته باشدمکلف است ازتاریخ تصویب این قانون تایکماه صورت کامل تمامی موجودی خودرا تسلیم دولت نماید درصورتیکه بعدا اجناسی کشف شود که درصورت آنها بدولت داده نشده آن اجناس به نفع دولت ضبط ودارنده آنها به مجازات فوق محکوم خواهدشد. مدرس

نایب رئیس - آقای مدرس

مدرس - عقیده بنده این است وممکن است همه آقاین تصدیق بفرمایند اگر اجناسی که تهیه آن یاورودآن ممنوع است اگر از حالا صورت آن بدولت داده نشود وموجودی آن تعیین نشود ممکن است بطور قاچاق واردمملکت شود ویک اجناسی را از این قبیل یکعده‌ای واردمملکت بکنند ودرانبارهاذخیره کنند ووقتی که مامور دولت مراجعه کردمی گوید این قبلا بوده‌است وداشتن این اجناس هم مطابق قانون ممنوع شناخته نشده‌است برای اینکه آنچه درقانون ممنوع شناخته شده‌است فروش است وتهیه‌است وخریداست ومصرف وبرای اینکه جلوی این تقلب گرفته بشود لازم است قیدشودهرکس از این اجناس موجودی داردوصورت آنرا به وزارت دارایی بدهدتابعدا هرچه کشف شود ضبط شود وصاحب آنهم به مجازاتش برسد.

بعضی ازنمایندگان - پس گرفتند

نایب رئیس - آقای مدرس پیشنهاد خودتان را پس می‌گیرید یاخیر؟(مدرس - پس می‌گیرم) پیشنهاد دیگرآقای مدرس قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله متخلفین مجازات می‌شوند بشرح ذیل اصلاح شود:
متخلفین از این قانون به حبس تادیبی از۲ماه تا۲سال وبجزای نقدی از ۵۰۰ ریال تاپانصدهزارریال وضبط عین جنس محکوم می‌شوند وزرای دادگستری وبهداری مکلفند آئین نامه مربوطه باین موضوع را ازتاریخ تصویب این قانون تایکماه تهیه وبه کمیسیونهای دادگستری وبهداری تقدیم نمایند. مدرس

نایب رئیس - آقای مدرس

مدرس - درطرح پیشنهادی قیدشده‌است که متخلفین از این قانون به حبس تادیبی از۲ماه تا۲سال وجزای نقدی از ۵۰۰ ریال تاپانصدهزارریال وضبط عین جنس به موجب آئین نامه‌ای که وزارت دادگستری درظرف یکماه پس ازتصویب این قانون ازطریق کمیسیون دادگستری به تصویب مجلس خواهدرسانید محکوم ومجازات می‌شوندمنظور بنده این است که اولا شان مجلس نیست که آئین نامه اینکاررا تصویب کند(صحیح است) وثانیا دولت را مکلف می‌کند باین که بیایدوتقدیم مجلس بکندوبتصویب مجلس برساند مثل این است که اختیار مجلس دردست دولت است وماتکلیفی رابدولت می‌کنیم که دولت این قدرت دارندارد. بنظربنده وقتی دولت مکلف است که تایکماه آئین نامه راتنظیم بکند آنوقت برای تصویب به کمیسیون بهداری وکمیسیون دادگستری تقدیم بکند که هرکدام ازلحاظ وظیفه ومسئولیت خودشان دراین اظهارنظربکنند امادراینجا نوشته شده‌است که مصارف طبی تشخیص اینکه کدام مصرف طبی است وکدام طبی نیست باکمیسیون بهداری است وازلحاظ قضایی هم مربوط به کمیسیون دادگستری است ولازم نیست که برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی بشود این نظربنده بود

نایب رئیس - نظرآقای مدرس را جلب میکم که اینجا پیشنهاداتی هست دائربراینکه تنظیم مواد مربوط به تخلفات بامطالعه ازطرف وازت دادگستری پیشنهاد بشودوالبته قطعیت این قوانین هم مربوط به رای مجلس است آئین نامه را هم بایدکمیسیون تصویب بکند حال جنابعالی پیشنهادتان را باقی می‌گذارید؟ تعیین مبلغ ومقدارمجازات هم درآن آئین نامه می‌شود.

کریمی - پیشنهادات مشابه را نخوانید

مدرس - بنده پس گرفتم ولی معتقدم که آئین نامه را نبایدبه مجلس بیاورند

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرآقای مدرس قرائت می‌شود.

(بشرح زیرقرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم بجای جمله دولت مکلف است تاباستثنای مصارف طبی جمله ذیل قیدشود:
ازتاریخ تصویب این قانون بفاصله دوماه ورودوتهیه وخریدوفروش کلیه نوشابه‌های الکلی باستثنای مصارف طبی درسراسرکشور ممنوع است.

نایب رئیس - آقای مدرس بفرماییدتوضیح بدهید

مدرس - این اصلاح عبارتی است تصدیق می‌فرمایید که جعل حکم یعنی ایجاد کردن یک حکم ازمختصات مجلس شورای ملی است ماچرادولت را مکلف بکنیم که این کاررابکند. اینجانوشته‌است که دولت مکلف است که ازتاریخ تصویب این قانون این عمل را ممنوع بکند مابایدبگوییم این عمل ممنوع است چون درواقع جعل حکم از مختصات مجلس است.

نایب رئیس - آقای مدرس پیشنهاد جنابعالی اصلاح عبارتی است ودرمعنی تغییری نمی‌دهد بنابراین اداره قوانین مفاد آنرا درنظربگیرید. پیشنهاد آقای صفایی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بجای کلمه نوشابه‌های الکلی نوشابه‌های مخدره حتی آبجوگذاشته شود.

شمس قنات آبادی - آقای صفایی این معلوم است

دکتر ملک اسمعیلی - انهم الکل دارد

نایب رئیس - آقای صفایی بفرمایید

صفایی - عرض می‌کنم که قانون بایستی صریح باشد اگر آقایان همه تصدیق درانند که آبجوهم از نوشابه‌های الکلی است (جمعی ازنمایندگان - مسلما الکلی است) بسیارخوب درصورت مجلس قید کنند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم وگرنه فرداممکن است یک کسی بگویدآبجومستثنی است

نایب رئیس - آقای صفایی معلوم است توضیح نمی‌خواهد آبجو هم جز مشروبات الکلی است پیشنهاد آقای کریمی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم پس از کلمه ضبط کلمه وانعدام اضافه شود

نایب رئیس - آقای کریمی

کریمی - عرض کنم دراین قانون تذکرداده شده‌است که دولت ضبط کند معلوم نیست که ازضبط کردن دولت منظور چیست بنفع خودش ضبط کند؟ بفروشد؟ چه وظیفه‌ای برای این اجناس دارد؟ کجا انبارکند؟ کجانگهداری کند منظور بنده این است که بعضی از اجناسی بود که سابق وقتی واردمیشددولت آنها رامی سوزانید وازبین می‌برد دراین جا هم منظور بنده این است که این کلمه انعدام اضافه شود بدلفظی هم نیست حضرت آیت الله صدرهم عینا باکلمه انعدام نوشته‌اند بنده استفاده کردم.

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی مخالفیدبا انعدامش؟

دکتر فقیهی - نخیر قربان

کریمی - آقا این کلمه انعدام را تبدیل به (معدوم) بفرمایید

ناظرزاده - آنوقت دیگرآن کلمه آیت الله صدرنیست

نایب رئیس - آنوقت می‌شودضبط ومعدوم کند آقایانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای کهبد قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم بجای دوماه چهارماه اصلاح گردد.

نایب رئیس - آقای کهبدتوضیحی دارید

کهبد- پس گرفتم

وزیرامورخارجه - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید

وزیر امور خارجه - بنده گمان می‌کنم وقتی اینجادرقانون اساسی نوشته شده‌است که حتمانماینده دولت حضورداشته باشد معنیش این است که قانونی بگذرد که اوهم بتوانداجرا بکند و با این که جناب آقای وزیردارایی اینجا توضیح کافی دادند که چندین مورد هست که اینهاهنوزروشن نیست شمایک اقلیتهای مذهبی داریددراین مملکت ازلحاظ این هم وضع روشن نشده‌است که آیا اینها واقعا تابع قوانین اسلامی هستند (شمس قنات آبادی - قوانین اسلامی نگفته برای اقلیت‌های مذهبی شراب درست بکنند هیچ همچوچیزی نگفته) استدعامی‌کنم توجه بفرمایید یک مسئله دیگراین است که اجناسی که ضبط می‌شود تا امروزباندرل به آن چسبانده شده‌است باندرل دولت داشته‌است ومطابق یک قوانینی بوده‌است. این اجناسی که ضبط می‌شود تکلیفش چه خواهدشد؟ ورویهمرفته بنده استدعا می‌کنم وتمنی می‌کنم آقایان این را صمیمانه وصادقانه قبول بفرمایند که دولت نمی‌خواهدفقط الفاظی روی کاغذبیاید دولت معتقداست که یک چیزی راکه بقول آقای صفایی ۴۷سال عمل نشده‌است بتواندصمیمانه وصادقانه بطوریکه منظورملت مسلمان ایران است عمل بکند ولی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یک طوری باشد که آقایان سه روز دیگر تشریف نیاورند پشت تریبون وبفرمایند که این قانونی را که مجلس گذرانده چرا دولت عمل نکرده اگر منظور این است که قانون اجرا بشود آقای وزیردارایی اینجاصریحا باستحضارآقایان رسانیدند که باینصورت اجرایش برای دولت بامشکلاتی مواجه خواهدشد وطوری نباشد که ماده روز۱۵روزدیگر شرفیاب بشویم خدمت آقایان وعرض کنیم که این مشکلات درراه اجرایش هست تمنی می‌کنم درهمین جلسه تکلیف آن روشن شودتاپنج بعد از ظهر تاشش بعد از ظهر می‌نشینیم برای اینکه بعضی ازآقایان تصورمی‌کنند که اگر گفتنددولت می‌خواهداین قانون را سمبل بکندواقعامردم هم باورمی‌کنند که دولت هم می‌خواهد این قانون را سنبل بکند دولت هیچ منظوری ندارد که این قانون را سنبل بکنددولت کمال افتخاررادارد که مجری نیات مردم مسلمان ایران باشد اماتقاضای دولت این است که اجازه بفرمایندقانونی ازمجلس بگذرد که دولت بتوانداجرا بکند ودرراه اجرای آن مشکلاتی فراهم نشود وآقایان نمایندگان محترم فردانگویند که قانونی گذشت ودولت اجرا نکرددولت برای نظرآقایان آنقدر احترام قائل است که می‌گویدقوانین بایدازکلمات روی کاغذبه مرحله اجرا وعمل دربیاید حالا بسته به تصمیم آقایان نمایندگان محترم است هرچه تصویب بفرماینددولت باکمال میل تا آنجا که بتواند اجرامی‌کند.

شمس قنات آبادی - شماکه دولت هستیدبفرمایید که اجرای این چه اشکالی دارد؟

وزیر امور خارجه - دولت نظرخودش را گفت آقا

شمس قنات آبادی - کی گفت؟ همه اش می‌گوینداشکال دارد این اشکالهاچیست؟

نایب رئیس - پیشنهاد آقای صفایی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیربه ماده واحده اضافه شودهیچیک از مامورین دولت شاهنشاهی حق ندارنددرضیافتهایی که درخارج کشورتشکیل می‌دهندمشروبات مخدره دردسترس حاضرین جلسه ضیافت قراردهند وچنانچه تخلف نمایندبرای همیشه ازخدمات دولتی محروم خواهندشد.

وزیرامورخارجه - این اجراشده‌است الان یکسال است اجراشده‌است آقای وزیردارایی دستور داده‌اند

صفایی - بسیارخوب بنده هم پس گرفتم

نایب رئیس - پیشنهاد آقای شمس قنات آبادی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم طرح تقدیمی باین طریق اصلاح گردد متخلفین از این قانون اعم از مصرف کننده وتهیه کننده وواسطه وتشویق کننده

نایب رئیس - آقای قنات آبادی

قنات آبادی - این عین عبارت طرح است دولت مکلف است ازتاریخ تصویب این قانون به فاصله دوماه ورود وتهیه وخرید وفروش ومصرف نوشابه الکلی را درسراسر کشور ممنوع سازد باستثنای مصارف طبی متخلفین... متخلفین کی هاهستند؟ اینجا بنده توضیح دادم آن کسی که مصرف می‌کندآن کسی که تهیه می‌کند آن کسی که واسطه فروش است وآن کسی که به وسائل گوناگون پروپاگاندا می‌کنند رکلام می‌کنند وتبلیغ می‌کنند وتبلیغ می‌کنند که مردم مشروب بخورند (ناظرزاده - مثل خیام)(یکنفرازنمایندگان - این که تشویق نیست)تبلیغ کننده بگذارید که تشویق کننده‌ها گیرنیفتند منظورخیلی ساده‌است بنده عرض کردم این شخص را مثل فروشنده وخریدار ومصرف کننده مجازات کنند

نایب رئیس - اصلا خیال می‌کنم قانونی که ازمجلس شورای ملی می‌گذرد بالاخره محاکم ودادگاههاطبق وظایفی که دارند از این قوانین استنتاج می‌کنند.

شمس قنات آبادی - آقا این بیان خاص بعد از عام درزبان ادبیات هم جاری است مانعی ندارد که یک خاصی بعد از عام ذکرشود

نایب رئیس - آقای دکتر ملک اسمعیلی

معاون نخست وزیر- عرض کنم که چون موضوع مجازات است لازم است توضیحی عرض کنم این ماده واحده این طورتدوین شده که دولت موظف است ازتصویب این قانون به فاصله دوماه ورود تهیه خرید وفروش ومصرف کلیه نوشابه‌های الکلی را درسراسرکشور ممنوع سازد باستثنای مصارف طبی بعددنبال این نوشته‌است متخلفین از این قانون به حبس تادیبی از دوماه تادوسال وبجزای نقدی ازپانصدریال الی فلانقدر وضبط جنس محکوم می‌شود. بنده خیال می‌کنم که ازنظرجزایی این ماده واحده صحیح نیست ازنظرفنی جزایی کافی نیست این ماده واحده خریدار وفروشنده این دوتاتهیه کننده دلال هم ماداریم قاچاقچی هم داریم خودمحلی که تهیه می‌شود باید قانون بگوید که آن محل را چه بایدکرد؟ درمحلی که این کارتهیه می‌شود یعنی این آلات وادوات درآنجا هست که مشروبات الکلی را تهیه می‌کنند اسباب وادوات وآلات قرع وانبیق واینها واینهاراچه بایدکرد؟ آیاهمه اینها ازدوماه تاشش ماه؟ یا اینکه تفکیک قائل شویم (شمس قنات آبادی - اقامحل وآلات وادوات که شعورندارند) درتایید فرمایشات جنابعالی است اجازه بفرمایید اگر مابخواهیم یک قانون صحیح جزایی بنویسیم این شان مجلس شورای ملی هم نیست حقیقتا که یک ماده واحده‌ای باین کلی برای همه روی یک میزان مجازات معین بکند وحال اینکه بعضی از اینهارا نمی‌شودروی این میزان گذاشت اگر می‌خواهند که معاون جرم ومرتکب اصلی را یک مجازات بکنند بنده هیچ عرضی ندارم امروزراجع به قاچاق مامخصوصا یک تجربیاتی داریم همین پریروز بود که بنده یک ستاره چهارپردیدم که اوردند در منزل جناب آقای دکتر مصدق این ستاره چهار پر را قاچاقچیها می‌سازند و توی جاده می‌اندازند که هروقت اتومبیل ردمی‌شوداین ستاره چهارپربهرجای چرخ که بربخوردبرمی گرددویک میخ سربالامی‌رود به چرخ مامجبور شدیم یک قانون برای این بنویسیم خواهش می‌کنم ازقانون قاچاق آقایان استفاده بفرمایند آنرامطالعه بفرمایند که راه قاچاق چقدربازاست بمحض اینکه قانون بگذردهزار راه مختلف فکرمی‌کنند برای این که قانون را بی اثر بکنند بنده عرضی ندارم ولی واقعا از نظر مجازاتی چون به قوانین مجلس که رای مردم است باید احترام گذاشت یک چیز نپخته‌ای گفته نشود و تصویب نشود بنده به نظرم می‌رسد که بیاییم کاردیگربکنیم یادولت را مکلف کنیم درظرف یک مدتی این قوانین جزایی را تهیه بکندواجازه بدهید که مطالعه کندخوب این قرع وانبیقی که گیرآوردند چکارش می‌کنند؟ بدهیم دست مرد که باشدودومرتبه عرق بکشد؟ یاچطورقرع وانبیقی رابگیردالبته به موجب ماده ۵قانون مجازات عمومی ممکن است به بنده جواب بدهید که می‌توان کلیه وسایل واموالی که ازجرم تحصیل می‌شود دولت یا معدوم کند یاضبط کندیامسترد کند. ماده ۵این را می‌گوید ولی این مورد ما اتفاقا نیست. بنده خیال می‌کنم که قرع وانبیق خوب یک وسیله ایست که گلاب هم با آن می‌شود کشید بسیارچیزهامی شود کرد. مشروب الکلی هم می‌شودکشید این رامامعدوم کنیم؟ یک وسیله‌ای راکه برای سایرچیزها بکارمی‌رود ازبین ببریم؟ یابگذاریم دست آن آدم باشد وبگوییم که بعد از این بایدگلاب بگیری حق نداری مشروبات الکلی بکشی؟ یا اینکه دولت ضبط کند قیمتش را بدهد؟ بنده خیال می‌کنم یک مطالعه منظمی درقانون قاچاق واینکه دراین طورموارد مواد مخصوصی مثل کوکائین. مرفین نووکائین تریاک که درتمام قوانین دنیامنع است وکشنده وفروشنده وخریدار حتی دهسال حبس مجردمجازات دارند. حبس با اعمال شاقه برایشان قائل شده‌اند یک مطالعه‌ای بشود وحقیقتا ببینیم برای واسطه جرم یابرای معاون آنکه آپولوژی می‌کندمدح می‌کند یواشکی هفت هشت نفررا جمع می‌کندیک کنفرانس مختصرمی دهد که آقا الکل رابیخودمی گویندبرای معده بداست کم اگر بخوری برای معده بسیارخوب است منتهازیادگفته‌اند نخوری همان آپولوژی این جرم نیست یاجرم است؟ بعقیده بنده می‌خواهم اینطور توضیح بدهم که محرک دراین قضایا با این قوانینی که ماداریم کافی نیست ودرقانون مامحرک مجازاتش خفیفترازمجرم اصلی است یعنی محرک معاون شناخته شده وحال آنکه درقانون آلمان این جرم نیست در قانون آلمان می‌گویند آقامحرک کسی است که باعث ارتکاب حرم شده بچه مناسبت محرک معاون جرم شود ومجازاتش حداقل مجازات مرتکب باشد وحال آنکه دربعضی ازموارد واقعامحرک عمل شدیدتراست یعنی بنده اینطور مجسم می‌کنم که یک آدمی که می‌رود ودیگری را وادارمی‌کندباهزاروسیله باتهدیدوتطمیع که توبروآدم بکش ما آن کشنده را می‌آوریم می‌گوییم آقاتومرتکب اصلی هستی ومحرک بایکی ۲سال حبس می‌آیدبیرون وحال آنکه علت العلل اصلی این قتل آن محرک بوده وراجع به آن محرک باید بعقیده بنده یک مطالعه کامل بشود مانمی توانیم روی مسائل اصلی روی این قبیل اشکالات فنی باین صورت تصمیم بگیریم بنده عرض می‌کنم اگر آقایان تصدیق کنند این قوانین مجازاتی بایکماده درست نمی‌شود وچندماده لازم دارد وتمام موادبایدسنجیده بشودموافقت بفرمایندآقایان که این ماده را ازطرح حذف کرده واختیاربدهیم به دولت موادجزائیش را با مطالعه تنظیم بکند ومخصوصا اینهارا ازهم جدابکند فروشنده وخریدار مصرف کننده کسی که مدح می‌کند دلال واسطه مخفی کنند آن کسی که یواشکی درانبارهایش مخفی می‌کند اگر کشف کردنداسباب وادوات ومحل هاتمام مجازات ببینند تاموثرباشد والا اگر چندنفرراشما مجازات کنیدباقی ازمجازات خلاص می‌شوند واین مطلب هم عملی نخواهدشد(شمس قنات آبادی - راجع باین مطلب پیشنهاد شده‌است جناب آقای دکتر)

نایب رئیس - پیشنهاد آقای کریمی قرائت می‌شود

(بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم عبارت متخلفین از این قانون بشرح زیراصلاح شود متخلفین از این قانون طبق موادی که وزارت دادگستری درظرف ۲ماه تدوین به تصویب مجلس می‌رساند مجازات خواهند شد. کریمی

شمس قنات آبادی - آقای رئیس تکلیف پیشنهاد بنده چطورشد؟

نایب رئیس - معذرت می‌خواهم بنده خسته شدم ومتوجه نشدم پیشنهاد آقای قنات آبادی راجع به مصرف کننده یاواسطه کسی بعنوان مخالف اجازه صحبت نخواسته یکمرتبه دیگر قرائت می‌شود (بشرح سابق قرائت شد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقت دارندقیام کنند (عده کمی برخاستند) ردشد. پیشنهاد آقای کریمی مطرح است مجددا قرائت می‌شود

(بشرح فوق قرائت شد)

نایب رئیس - آقای کریمی

کریمی - مطالبی که جناب آقای دکتر ملک اسمعیلی فرمودندقبلا بنده آنرا پیش بینی کرده بودم واین پیشنهاد را تقدیم کردم البته موقعی که طرح را امضا کردیم بطور اجمال نوشتیم و حالا که مطرح می‌شود حسن طرح هرمطلبی درمجلس این است که نواقصش رفع شود.

مرتکبین جرم مختلف هستند یکی تهیه کننده‌است یکی خورنده‌است یکی واسطه‌است یکی تشویق کننده‌است اینهاجرمشان یکی نیست برای این منظور بایستی بامطالعه قوانین موادی برای مجازات آن هاتهیه شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این ماده باین طرح اصلاح شود:

متخلفین از این قانون برطبق موادی که وزارت دادگستری درظرف دوماه تدوین وبه تصویب مجلس خواهدرسیدمجازات خواهند شد.

این لفظ تصویب راهم که گذاشته‌ام مقصوداین است که دولت اگر خواست به تصویب آقای دکتر مصدق برساند وآقای دکتر مصدق امضا کندو اگر میل نداشت بیاوردمجلس تصویب کند حالا اگر آقایان موافقت دارند به تصویب مجلس بنویسم

گنجه - به تصویب کمیسیون دادگستری

کریمی - کمیسیون دادگستری هم مجلس است

شبستری - همان تصویب مجلس باشد بهتراست

نایب رئیس - آقای وزیردارایی

وزیردارایی - بنده نظریات خودم ودولت را عرض کردم اینجاباهم زائدنمی دانم این جمله را عرض کنم که تنها مسئله مجازات‌ها ومتخلفین نیست که باید مورد مطالعه قرارگیردمثلا فرض بفرمایید این جا گفته شده‌است مصارف طبی اینجابایدمعلوم شود که مصارف طبی چیست مصارف صنعتی که یک الکلی است می‌گیرندبرای رنگ روی نقاشی برای موارددیگر که درخارج ازایران خریداردارد درخودایران هم مصرف دارو مثلا طرزجلوگیری ازورود خارج مسئله خرید وفروش مسئله تهیه هزارجورتفسیر مسائل هست که آنها رابایداشخاص فنی ومطلع تهیه کنند بنابراین بنده خیال می‌کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند که لوایحی که برای تامین این منظورلازم است دولت دریک مدتی تهیه کند این ترتیب بهتر وجامعترمنظورنظرآقایان را تامین می‌کند وبرای دولت هم اشکالی ندارد خوب است این قسمت آخر ازمتخلفین تا آخر رابردارند وبفرمایندلوایح لازم برای اجرای این منظور را درمدت مذکور دولت به مجلس شورای ملی تقدیم نمایدآنوقت تمام لوایحی راکه دولت لازم می‌داند تهیه می‌کند ومی آورد وتقدیم می‌کند و با این ترتیب هم نظرآقایان تامین می‌شود وهم اشکال دولت رفع می‌شود وبنده برای آخرین بارعرض می‌کنم که هیچ منظوری دولت ندارد جزاینکه این منظورآقایان تامین بشودواینکه عرض می‌کنم مدت را بیشتربکنیم غیراز اینکه بهترازاجرایش مطمئن بشویم ودولت مقصودی ندارد این است که خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند مدت ششماه بشود اگر مدت دوماه باشدوبعد از دوماه آن طوری که منظور آقایان است اجرا نشود این چه نتیجه‌ای دارد چه فایده‌ای دارد؟

نایب رئیس - آقای دکتر کیان مخالفید؟

دکتر کیان - بنده فقط یک توضیح می‌دهم این پیشنهاد آقای کریمی پیشنهاد بسیاربجایی است باین معنی که این لایحه وماده واحده نقصی درتنظیمش وجودداشت که بایستی رفع می‌شدواین نقص هم تا اندازه‌ای رفع شده‌است ولی معذلک بنده درعبارت پیشنهاد ایشان نقصی می‌بینم وعقیده دارم که باید رفع شود پیشنهادی هم بنده دراین موضوع داده‌ام دستور فرماییدآنهم قرائت شود که اینها باهم تلفیق بشود وبعضی عبارات را عوض کنند بنده پیشنهاد داده‌ام بجای اینکه نوشته شده‌است پس ازدوماه ازتاریخ تصویب این قانون ازطریق کمیسیون دادگستری مجلس به تصویب مجلس خواهند رسانیدنوشته شود: درظرف یک ماه ازتاریخ تصویب این قانون به کمیسیون دادگستری تقدیم وکمیسیون مزبور به تصویب خواهد رسانید این آئین نامه‌است نظرهم این بوده‌است که کمیسیون دادگستری باشد یعنی دولت مکلف است درظرف یکماه آئین نامه اصلاحی رابه کمیسیون دادگستری بدهد وکمیسیون دادگستری هم مکلف است بعد از اصلاحاتی که صلاح می‌داند این را درمدت یکماه تصویب کندبنابراین اگر آقای کریمی موافقت بکنند پیشنهاد ایشان با این اصلاح عبارتی باین شکل که بنده عرض کردم تنظیم شودرفع اشکال خواهد کرد بعقیده من این عبارت بهتراست وازطرفی بازهم برای استحضارخاطر آقایان عرض می‌کنم آقایانی که نگران هستند که این قانون بعد از تصویبش ازنظراجرای مجازات‌ها اشکالی ایجادبکند همین پیشنهاد بنده می‌تواند بین یک ماه وپانصدریال یادرسال وپانصدهزارریال بین اینها برای هرجرمی مجازاتی هرمقدارکه می‌خواهد تعیین بکندیعنی این دوحدرا درنظربگیرد واز این جهت اشکالی پیش نمی‌آید واصلاحات درکمیسیون دادگستری بعمل خواهدآمد

نایب رئیس - پیشنهاد آقای کریمی مجددا خوانده می‌شودورای می‌گیریم

(بشرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس - آقای کریمی پس می‌گیرید؟

کریمی - خیرقربان رای بگیرید. آقایان می‌گویندپیشنهاد بنده کاملتراست.

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای کریمی آقایانی که موافقت دارند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای مهندس حسیبی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم: که درماده واحده مدت دوماه بمدت ششماه تبدیل شود. مهندس حسیبی

نایب رئیس - آقای مهندس حسیبی

مهندس حسیبی - آقایان بایدتوجه بفرمایند همان طوری که اینجاتوسط سایرآقایان گفته شدمطلب اساسی نوشتن چندکلمه روی کاغذودلخوش کردن خودیاراضی کردن مردمی که وارد به حقیقت جریان نیستندنیست خدمت وقتی است که تمام این شرایط رابا امکانات واقعی توام بکنند این خدمت است واین اصراری که بعضی ازآقایان راجع باین که مدت را بیش ازدوماه قبول نکنند می‌فرمایندحقیقتا تعجب بنده را که یکی از نشینندگان روی این صندلی‌ها هستم فراهم کرده‌است (خنده نمایندگان) نخندید اگر عبارت هم بداست فکربنده را نگاه کنید نه کلام را اگر غرضی نداریدمنظور این است که بایدکاری کرد که شدنی باشد بایدکاری کرد که دولتی راکه مدعی هستید طرفدارش هستیددرفاصله یکماه یکماه ونیم یاپانزده روزنیاییدبه بهانه عدم اجرای قانونی که تصویب کرده‌اید مورد حمله قراربدهید اگر شماطرفدار دولت هستیدبایدمقرراتی راکه این دولت می‌گوید محترم بشمارید دولت می‌گوید موافقم دولت می‌گویدملت ایران این را می‌خواهد دولتی است که متکی به آرای آقایان است که نماینده آرای مردمید برای اینکه تلفیقی بین این مشکلاتی که حالا بنظرمشکل می‌آیدولی حقیقتا مشکلات نیست بشودفقط این است که آقایان بدولت یعنی آن دولتی که خودش وقت بیشتری لازم می‌داندبدهید که بشودازش بازخواست کرد والاممکن است خدای نکرده درنظرمردم یادرنظر دولت این جور این جورجلوه کند که این یک وسیله‌ای است که کارغیرممکن بدولت رجوع بکنند ووقتی دولت انجام ندادخرده گیری بکنند یعنی همان نارضایتیها وایرادهایی که عدم اجرای یک قانون ممکن است نسبت به یک دولت وارد بیاورد پیش بیاید بنابراین بنده تقاضامی‌کنم این پیشنهاد را باین عنوان که می‌خواهند عقب بیندازند تلقی نکنید اگر ماصادقانه می‌خواهیم کجا است دولتی که بعد از مدتی که خودش می‌پذیرد خلاف نظرمجلس خلاف نظرملت ایران رفتاربکند این عمل را اگر آقایان عنایت بفرمایندو بپذیرند تمام بهانه‌ها دراجرای حقیقی این آرزوی مردم ومجلس ودولت ازدست بهانه جوها خواهندگرفت (صحیح است) ومسلما اجراخواهدشد بنابراین بنده تقاضامی‌کنم باحترام دولتی که باواعتماد ابرازمی فرمایید برای اینکه اشکالاتی دراجرائیات پیدانشود که نتیجه اش استیضاح وسوال دولت باشدوبالاخره برای اینکه یک امری محضا الله وبافکراجرایی صحیح عملی شودتقاضامی‌کنم باین مدت رای بدهیدمسلمانتیجه اش بسیاربسیارخوب ازجهت اجرای قانون خواهد بود.

نایب رئیس - آقای بهادری جنابعالی مخالفید؟(بهادری - بلی) بفرمایید

بهادری - بنده خیلی تعجب کردم ازبیانات جناب آقای مهندس حسیبی مطلبی که فرمودند این مطلب تازگی ندارد دردوره گذشته مدتی راجع باین موضوع منع مسکرات الکلی درمجلس مذاکراتی شده ودرجلسه یکشنبه ۱۸ فروردین ۳۰ همین مطلب مطرح بود(امامی اهری - وتصویب شد) وجناب آقای امامی اهری ازطرف تمام نمایندگان آذربایجان از این طرح دفاع کردند وبنده هم راجع بهمین طرح صحبت کردم (خسرو قشقایی - درسناماند) مابایدبخواسته افکارعمومی ملت ایران توجه داشته باشیم ملت ایران این را ازمامی‌خواهد آنهم یک چیزی که بودنش برخلاف دیانت است برخلاف اسلام است درچهار تاعرق فروشی را بستن مانعی ندارد این قدراهمیت ندارد این است که بنده نسبت به مدتی که دراصل طرح گذاشته شده موافقم واستدعامی‌کنم آقای مهندس حسیبی پیشنهادشان را پس بگیرند امروزتمام مردم ایران منتظرند این قانون ازتصویب مجلس بگذرد.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای مهندس حسیبی دوباره قرائت می‌شود

(بشرح سابق قرائت شد)

آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقای قشقایی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که دولت درهرنقطه بخواهدکشت تریاک رامنع نماید بایستی قبلابانصب کارخانه‌های مناسب یابستن سدوسایرکمکهای کشاورزی تامین زراعتی را که جانشین تریاک خواهد بود بنماید. خسرو قشقایی

نایب رئیس - آقای قشقایی

خسرو قشقایی - یکی ازلازمترین کارهایی که باید درایران بشود جلوگیری ازکشیدن تریاک است وتاکشت تریاک منع نشوداز این موضوع نمی‌شود جلوگیری کردوالبته آقایان تصدیق می‌فرمایند که قوانینی که مادراینجامی گذرانیم برای این که دل خودمان را خوش کنیم نیست باید حتی المقدور سعی کنیم قوانینی که میگذرانیم قابل اجرا باشد وبه نفع مردم باشد درمناطقی که کشت تریاک می‌شود مردم ازتمام چیزهای دیگرمحروم هستندوواقعا نمی‌توانند زراعتهای مفیدی بکنند وازنظراینکه زندگی خودشان را بگذرانندکشت تریاک می‌کنند بعضی ازآقایان گمان می‌کنند که کشت تریاک منافع زیادی دارد درصورتیکه اینطورنیست مالک یازارعی که کشت تریاک دارد بایستی مقادیر زیادی بکارگربدهد که از این حیث هم کمک بزرگی به افرادآن قصبه یاده می‌شودوخارج ازفصلی هم که زراعت‌های دیگر می‌شود تریاک بعمل نمی‌آید اگر مامی خواهیم که از این موضوع جلوگیری بکنیم بایدیک فکری برای کشاورزانی که الان کشت تریاک می‌کنند ویاتصویب این قانون ازآنهاجلوگیری خواهدشد ویک نان دانی خوبی برای مامورین وزارت دارایی وژاندارمری خواهدبودبکنیم برای اینکه این یک مبلغ خیلی زیادی از اینها می‌گیرند واجازه می‌دهند که کشت تریاک بکنند بنده سابقه دارم چندگاومی آوردند که زراعت مردم را برگردانند ومی گفتندمامی‌خواهیم زراعت را برگردانیم بعدمی آمدند صدتومان دویست تومان به تناسب زراعت تریاکی که داشتندمی گرفتند وول می‌کردند وواقعا اگر نظرآقایان این است که جلوگیری بشودبایستی فکر کشاورزان راکرد ودولت دراین برنامه بزرگی که برای کشاورزی وعمران کشوردارد این موضوع را پیش بینی کندوبابکارانداختن کارخانه‌ها یاسدسازی وکارهای دیگر یک زراعت دیگر جانشین زراعت تریاک بکند دراین صورت اتوماتیکمان جلوگیری خواهدشد ازکشت تریاک برا یاینکه مردم می‌خواهندنان گیرشان بیایدوزندگی خودشان را بگذرانند ودریک قسمت بزرگی از ایران مثل فارس لرستان کرمان اصفهان جناب آقای دکتر معظمی تذکر دادندگلپایگان وسایرنقاط ایران زندگیشان فقط با کشت خشخاش می‌گذرد وبنده خواهش می‌کنم که آقایان باتصویب این پیشنهاد بنده یک مساعدتی به کشاورزان این مملکت که امروز مورد توجه همه آقایان هست وهمه صحبتش را می‌کنند ولی متاسفانه تابحال کمک اساسی به آنها نشده‌است بفرمایند(چندنفرازنمایندگان - صحیح است)

نایب رئیس - این چیزها جزء وظایف دولت است (خسرو قشقایی - رای بگیرید) این پیشنهاد مطرح نیست چون اصلا وارد نیست پیشنهاد آقای کهبد قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.
تبصره - مشروبات الکلی که به گمرکات واردیادرآتیه واردشود گمرک مکلف است بهیچ عنوان ازقبیل حراج وغیره اجازه ورود بداخله کشور ندهد. کهبد

نایب رئیس - آقای کهبد بفرمایید

کهبد- بنده ازهمین جاعرض می‌کنم. عرض کنم تابحال اینطورمعمول بوده‌است برطبق قانون مخصوصی ورود مشروبات الکلی منع شده وقتی مشروبات الکلی واردمی شود گمرک آنها را حراج می‌کند وبالنتیجه آن کسی که وارد کننده‌است خودش می‌رود درحراج شرکت می‌کنداین رامی‌خردوواردکشورمی‌کند بنده پیشنهاد کردم گمرک باید ردکند وبرگرداند واجازه ورود بداخله کشورندهد

ناظرزاده - یادرهمان گمرک مصرف بشود (چندنفرازنمایندگان - پیشنهاد شدمعدوم شود)

وزیرامورخارجه - پیشنهاد آقای کریمی این بود که معدوم شود.

نایب رئیس - آقای کهبد پیشنهادتان را پس گرفتید؟

کهبد- اگر نظربنده تامین باشدپس می‌گیرم

نایب رئیس - پیشنهاد آقای مجدزاده قرائت می‌شود

مجدزاده - نظربنده تامین شده‌است پس می‌گیرم

نایب رئیس - سه پیشنهاد مشابه رسیده‌است که کلمه مصارف صنعتی اضافه شود پیشنهاد آقای معتمددماوندی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم کلمه زیر بعد از مصارف طبی اضافه شود(ومصارف صنعتی). معتمد دماوندی

نایب رئیس - مخالفی هست؟

چند نفر از نمایندگان - خیرمخالفی نیست

نایب رئیس - پیشنهاد آقای معتمددماوندی دومرتبه قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پس ازمصارف طبی صنعتی هم اضافه شود.

نایب رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقندقیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر کیان خیال می‌کنم موضوع پیشنهاد جنابعالی منتفی شد.

دکتر کیان - راجع به صنعتی خیر ولی راجع به تصویب آئین نامه با پیشنهادی که ازطرف آقای نادعلی کریمی شد منظور بنده بحداکفی تامین شد.

نایب رئیس - آقای کریمی پیشنهاد جنابعالی وآقای کهبد که باهم داده‌اید گمان می‌کنم که منتفی است.

ناظرزاده - برای گرفتن وقت بدنیست که خوانده شود

(بشرح زیرقرائت شد)

ماده واحده - دولت مکلف است ازتاریخ تصویب این قانون به فاصله سه ماه ورود وتهیه وخریدوفروش ومصرف کلیه نوشابه‌های الکلی رادرسراسر کشوربه استثنای مصارف طبی وصنعتی ممنوع سازد ودولت مکلف است قوانین مربوطه به مجازات متخلفین را درظرف مدت مذکوردرفوق تهیه وپس از تصویب کمیسیونهای دارایی ودادگستری مجلس شورای ملی بموقع اجرا بگذارد. کهبد. کریمی

نایب رئیس - واردنیست پیشنهاد آقای شمس قنات آبادی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

تبصره - وارد کنندگان مشروبات الکلی بطورقاچاق ازیکسال تاپنجسال به حبس محکوم می‌گردند.

ناظرزاده - یعنی بطورقاچاق ازیک سال تاپنجسال حبس بشوند؟

نایب رئیس - اینهم قرارشد درقانونی که دولت پیشنهاد می‌کندپیش بینی بشود.

قنات آبادی - حق ندارم صحبت بکنم؟

نایب رئیس - بفرمایید

قنات آبادی - اینجابعضی حرفهازده می‌شود وبعضی صحبتهامی شود که اگر درپیرامونش صحبت نشود وحرف زده نشود زیاد پسندیده نیست برای اینکه آنهایی که عادت کرده‌اند ازهرجریانی یک نفاقی ایجادبکنند ویک تفتینی بکنند که مجاسوء تفاهمی پیدابکنند درجلسه خصوصی گفتم که ان عده ایکه این طرح را امضا کرده‌اند وبه مجلس تقدیم کرده‌اند برای اینکه درنیت وقصدآنهاهیچ چیزی جزقربت مداخله نداشته باشد حاضربرای همه گونه کمک ومساعدت بادولت درراه اجرای مفاداین طرح هستنددیگر معنی ندارد کسی بیایداینجا وبگوید که اگر این پیشنهاد را تصویب نکنید اگر فلان نکنید می‌خواهیددرراه دولت مشکل بتراشید این حرفهاچیست؟ روی چی این حرفهارامی زنید؟ یک عده‌ای عقیده شان این است که درظرف دوماه دولت می‌توانداین کاررابکند این یک مطلب صاف وساده‌ای است موضوع منع تهیه واستعمال مسکرات است اگر برای یک موضوع خاصی بنا بشود دولت توی این مملکت ششماه مدت بخواهدبرای اینهمه موضوعات مختلف شش هزارسال وقت می‌خواهد چطورشده‌است که این مطلب که دین وخدا وقانون ووجدان وهمه چیزگفته بایدجلوش سدشود این همه معطلی اینهمه اشکال این همه ایراد این همه وقت می‌خواهد؟ امامطلب دیگروقت نمی‌خواهد؟ اینکه معنی نداردبرای یک موضوع کوچک آدم ششماه وقت بخواهدپس برای موضوعات دیگرشش هزارسال وقت بخواهداینکه درست نیست. اما این پیشنهادی که بنده کرده‌ام مدتهایی است که چه دردوره‌های سابق وچه دراین دوره مامی بینیم هی صحبت قاچاق وقاچاقچی هست وهی مبارزه می‌شودمعذلک کله روزبروز وضع قاچاق وقاچاقچی توی این مملکت بغرنج ترمی شود اینهم از آن مواردی است که من تصدیق می‌کنم که اگر فکری دراین باره نشود چون خوددولت بهترمی داندازکجاقاچاق می‌آورندوازکجا راه قاچاقچیان بازاست واینجامجال بحثش نیست مجلس بایستی روی این مطلب یک تصمیمی بگیرد که از حالا تکلیفشان را بدانند تا این ششماه دولت برودوفکربکند چون این لایحه که تصویب بشودتهیه مشروب منع شده ودیگرکسی نبایدتهیه بکند(صحیح است) اینکه دیگرمعطلی ندارد اینکه دیگروقت نمی‌خواهدجلوگیری از تهیه مشروب که شش ماه هفت ماه ویکسال ودوسال وقت لازم ندارد پس بنابراین یک مطلب باقی می‌ماند وآن موضوع قاچاق است بنابراین بنده این پیشنهاد راتقدیم کردم چون انسان یک مطالبی روی پیشنهادش توضیح می‌دهد بعدجناب آقای دکتر ملک اسمعیلی هم می‌آیند اینجا و نیم ساعت فرمایشاتی می‌فرمایند و اصلا موضوع منتفی می‌شود و مقام ریاست هم فراموش می‌فرمایند که یک پیشنهادی هم داده شده. بنده می‌خواستم نمایندگان محترم مجلس را توجه بدهم که تا ششماه که دولت می‌خواهدلوایح جزائی را تهیه بکند (کریمی - دوماه) (امامی اهری - ششماه تصویب شد) (کریمی - اجرای قانون ششماه است) در دو ماه هم همینطوراست وبه مجلس بدهد وتصویب بشود قاچاقچی هابیدادمی‌کنند از حالا قاچاقچیها تکلیف خودشان را بدانند که اگر روی این موضوع خاص بخواهند قاچاق بکنند ازیکسال تاپنجسال آنها محکوم به زندان هستند لذامی خواهم توجه مجلس شورای ملی را باین مطلب جلب کنم چون تهیه ومنعش مسلم است بعد از اینکه تهیه اش منع می‌شود قاچاقچی هارا آزادنگذارند و اگر از حالا قاچاقچی هابدانند که مجلس روی آنها تصمیمی گرفته‌است درکارهای کثیفی که می‌کنند خیلی خیلی تعدیل می‌شود.

نایب رئیس - دولت نظرشمارا درقانون پیش بینی می‌کندموادجزایی را قرارشد که دولت تهیه بکند.

قنات آبادی - ششماه دیگر. حالا استثنایی هم ممکن است یک قانونی را ازمجلس بگذرانید همه اش را دولت نگذراند.

دکتر ملک اسماعیلی - مایکسال تاپنج سال درمقررات جزایی نداریم اگر دوسال حبس مجرد بکنید تاپنجسال درست خواهد شدامایکسال نمی‌شود.

قنات آبادی - دوسال را قبول می‌کنم.

خلخالی - پیشنهاد بنده راهم بخوانید بنده هم راجع به قاچاق پیشنهادی داده‌ام.

نایب رئیس - آقای قنات آبادی پیشنهادی کرده‌اند که بایستی تکلیفش را مجلس روشن بکند پیشنهادشان با اصلاحی که نمودنددومرتبه قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

تبصره - واردکنندگان مشروبات الکلی بطور قاچاق ازدوسال تاپنج سال به حبس مجرد محکوم می‌گردند.

نایب رئیس - این یک تبصره‌ای می‌شودآقای خلخالی هم پیشنهاد کرده‌اند که قوانین قاچاق درباره آنها اجرابشود. آقایانی که با پیشنهاد آقای قنات آبادی موافقندقیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

کریمی - معلوم می‌شود که قاچاق آزاداست

قنات آبادی - معلوم است که قاچاق دراینجاهم طرفداردارد.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای خلخالی قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بجای کلمه (ورود) بعد از کلمه قانون عبارت زیراضافه شود.

بلافاصله ورود کلیه نوشابه‌های الکلی راممنوع ومتخلفین را علاوه برمجازات‌های مذکوره دراین ماده طبق قوانین قاچاق تعقیب ومجازات نمایند.

شبستری - ورودش ازاول ممنوع است

خلخالی - اینجاهم بلافاصله دارد

قنات آبادی - اگر قوانین قاچاق توی این مملکت کاری می‌توانست بکندکرده بود وجلواین همه قاچاق را گرفته بود.

دکتر کیان - درمملکت ورودمشروبات الکلی حالا هم ممنوع است

نایب رئیس - آقای خلخالی

خلخالی - اجازه بفرمایید وقتی که بنده این پیشنهاد راکردم خیلی ازپیشنهادات تصویب نشده بودبه آن نکته‌ای که یکی ازآقایان اینجافرمودندمتوجه شدم که اگر ماششماه فرصت بدهیم اشخاصی که پای بند قوانین اسلامی نیستند ومصالح مملکت هم جزنفع پرستی آنها چیز دیگری نیست همانطوری که آقایان فرمودند قاچاق بازار مشروب فروشی را پرمی‌کند. بنابراین اگر چنانچه آقایان هم تاملی داشتند وتاخیراجرا برای مدت ششماه تصدیق کردند ازنظر ماهیت ممنوعیت این موضوع نیست بلکه ازنظرمشکلاتی است که دولت درراه اجرای این قانون ممکن است داشته باشد من برای اینکار ورودمشروبات الکلی را باتهیه ومصرف جدا کردم (کهبد- ورودممنوع است) اجازه بفرمایید بالاخره دراین مملکت همانطور که آقای دکتر فقیهی شیرازی درجلسه خصوصی بیاناتی فرمودند متاسفانه بیاناتشان فسادمشروبات الکلی را بیان می‌کرد (دکتر فقیهی - وخارجی هم) مثل اینکه مفهوم مخالفی داشت که مشروبات الکلی خارجی بهتراست. چون برای ورود کارگری وجودندارد ودرنتیجه جلوگیری از ورودمشروبات الکلی خارجی کارگری رابیکارنمی‌کند مشکلاتی برای دولت فراهم نمی‌کندفقط صدمه بیشتری دارد برای آنهایی که عادت دارند مشروبات خارجی رابخرند(دکتر فقیهی شیرازی - ماده ۹۰) این است که بنده برای ورودمشروبات الکلی محدودیت بیشتری قائل شدم برای اینکه قاچاق شروع نشود یعنی از این قانونی که می‌گذرددیگران یعنی گناهکاران حداکثرسوء استفاده را نکنند بلافاصله ماگفتیم که قدغن بشودنه تنها مجازاتی که دراین قانون قاچاق هم آنها را تعقیب بکنند دراین مورد بخصوص نظرجناب آقای دکتر ملک اسماعیلی هم تامین است برای اینکه تمام مواردی که دراین قانون ذکرشده‌است یک میزان نیست. البته کسانی که قاچاق می‌کنند غیراز اینکه به مصالح ملی خودشان خیانت می‌ورزند ترویج مشروبات الکلی ازنظر اینکه مشروبات خارجی بهتر ازمشروبات داخلی است یک ترویج هم بطورمستقیم یاغیرمستقیم انجام می‌دهندبنابراین چون شش ماه وقت داده شده واین وقت بعقیده من اصلاصلاح نبود یعنی صلاح این نبود که این قانون مسکوت بماند یک مقدماتی فراهم می‌اوردند مشکلات دولت مرتفع می‌شد بعدقانون را فی الفور اجرامی کردند تافرصتی برای گران شدن (خنده نمایندگان) ببخشید برای سوء استفاده کردن همانطورکه آقای قنات آبادی خودتان بیان فرمودی پیدا نکنند منظوربنده این است که تبلیغات زیادترمی شود قاچاق بیشترمی شود تشنجات بیشتر می‌شودومی‌گویند دولت مشکلاتی دارد وبدون اینکه دولت بتواند کمترین اقدامی دراجرا نمودن این قانون بکندثابت می‌شود که قوانین ازمرحله نوشتن وروی کاغذآوردن به مرحله دیگری وارد نمی‌شود.

نایب رئیس - آقای خلخالی روی پیشنهاد خودتان توضیح بدهید

خلخالی - توضیح دیگری ندارم

نایب رئیس - موادجزایی تصویب شد که دولت بنویسد

دکتر کیان - این پیشنهاد اشکال دیگری دارد ورودمشروبات الکلی

الان طبق قانون ممنوع الورود است.

دکتر معظمی - اجازه می‌فرمایید نظرآقای خلخالی کاملا تامین است ودردوره گذشته به تصویب رسیده که عینا می‌خوانم تبصره ۲۱- ازتاریخ تصویب این قانون ورودهرنوع اسباب بازی ومشروبات الکلی ممنوع بوده وواردکننده مشمول قوانین مربوط به قاچاقهای گمرکی است بنابراین نظرشان تامین است.

معتمددماوندی - پس این همه اسباب بازی درخیابان اسلامبول چه می‌کند؟

خلخالی - بنابراین پس می‌گیرم.

قنات آبادی - پس ماده ۹۰ آقای دکتر فقیهی شیرازی چطورشد؟

دکتر فقیهی شیرازی - آقای رئیس ماده ۹۰ بنده چه می‌شود؟

نایب رئیس - آقای بهادری پیشنهادتان را مبنی به تقلیل یک ماه پس می‌گیرید؟

بهادری - پس می‌گیرم

نایب رئیس - آقای ذکایی پیشنهادتان را پس گرفتید؟

ذکایی - پس گرفتم

نایب رئیس - پیشنهادی ازطرف آقای نریمان وآقای مجدزاده رسیده که قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

تبصره - دراجرای این قانون مامورین حق ندارند بهیچ عنوان مزاحم خانه وباغ وملک اشخاص ویا اثاثیه مسافرین بشوند ومنحرا درامکنه عمومی حق بازرسی ونظارت خواهندداشت. مجدزاده. نریمان

نایب رئیس - آقای مجدزاده

مجدزاده - عرض کنم که مقصود ازوضع این قانون ریشه کنم کردن این مسمومیت برای صحت وسلامت افراد کشور وتبعیت ازقانون مطهرشرع است (صحیح است) درعین حال که مجلس شورای ملی یک قانونی را باکمال حسن نیت تصویب می‌کندبایدجنبه سوء استفاده ومضارش را هم درنظرداشته باشد (صحیح است) وقتیکه ماورود مشروبات الکلی را به داخل کشور منع کردیم وهمچنین تهیه آنهم درداخل کشور منع شد دیگرمشروبات الکلی وجود نخواهدداشت ویامجازاتهایی که برای مرتکبین ازحیث واردکننده وتهیه کننده درنظرگرفته شده‌است کاملا جلوگیری بعمل نخواهدآورد ولی اگر بخواهیم بعنوان اینکه این موضوع جرم است دست مامورین را بازبگذاریم که بتواننددرخانه‌های مردم داخل شوند واثاثیه مردم را بازرسی کنند یک مزاحمت‌های بیجایی برای مردم ایجاد کرده‌ایم وحال آنکه قانون شرع هم حق مداخله درزندگی خصوصی افراد ووارد شدن درمنازل مردم را نمی‌دهد از این جهت برای آنکه سوء استفاده ازیک همچوقانونی که باکمال حسن نیت تنظیم شده نشده باشد بنده وآقای نریمان این پیشنهاد را تقدیم کردیم.

عامری - قانون اصلی ممنوع کرده‌است

نایب رئیس - آقای دکتر ملک اسمعیلی

دکتر ملک اسمعیلی (معاون نخست وزیر)- عرض کنم که این موضوع به نظربنده تامین شده‌است واین جزء اصول محاکمات است که مامورین چه موقع می‌توانندبه خانه مردم بروندوبایددستور دادستان باشد یانباشداین هم جرمی است مثل جرائم دیگر اگر شما الان اسباب مسروقه را توی خانه یکی پیدا کنید چکارمی‌کنید؟ مشروبات الکلی هم همینطورخواهدشد بعد از اینکه جرم شد ممنوع شدداشتنش جرم شد مثل مال مسروقه‌است که درخانه یکی باشد تمام اینها درقانون اساسی تامین شده حالا اگر آقایان بازهم میخوهند بگذارند بسته به میل خودشان است.

نایب رئیس - پیشنهادتان را پس گرفتید؟

مجدزاده - نخیرپس نگرفتم رای بگیرید

نایب رئیس - نسبت باین پیشنهاد مخالفی نیست؟ آقای قنات آبادی بفرمایید

شمس قنات آبادی - راجع باین مطلب که مامورین نمی‌توانند داخل منزلها بشوندجزبا اجازه قانون جناب آقای ملک اسمعیلی بیان فرمودند امابنده می‌خواهم یک نکته‌ای را تذکر بدهم وآن این است که اساسا قاچاق را هیچوقت در اماکن عمومی نمی‌آورندقاچاق را نمی‌برندتوی گاراژ بگذارند قاچاق را می‌برند توی منازل اگر این پیشنهاد تصویب بشودبرای مامورین که می‌روندبرای کشف جرم یک مشکلاتی تولیدمی‌کند که اساسا نقض غرض آن کسانی است که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند (صحیح است)

نایب رئیس - آقای دکتر معظمی مطلبی دارید؟

دکتر معظمی - اصولانظرآقایان راقانون اساسی پیش بینی کرده‌است به منزل اشخاص نمی‌توان واردشد جز با اجازه قانون وچون راجع به مجازات متخلفین قرارشده لایحه اش بعدا به تصویب برسدبنابراین خیال می‌کنم که فعلا این لزومی ندارد که جداگانه تصویب بشود بنده تمنی می‌کنم که موافقت بفرمایندوفعلاپس بگیرند.

نایب رئیس - پس می‌گیرید یارای گرفته شود؟

دکتر فقیهی شیرازی - نقض غرض است

ملک مدنی - اگر تصویب بشودنقض غرض است

نایب رئیس - امضا کنندگان پیشنهاد نظرشان چیست؟

مجدزاده - فعلا پس می‌گیرم ومی‌گذاریم برای موقعی که آئین نامه مجازات مطرح می‌شود.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای بهادری قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود: مامورین دولت که دراجرای این قانون وظایف محوله را انجام نداده ویا موجبات ارتکاب متخلف را بجرائم مندرجه دراین ماده تسهیل نمایند بجزای مقرر دراین ماده مجازات خواهند شد.

نایب رئیس - آقای بهادری اینهم جزء موادجزایی است. بفرمایید

بهادری - متاسفانه با تصویب پیشنهاد مدت شش ماه این لایحه را ازبین بردند همانطورکه دردوره گذشته دولت وقت این عمل را کرد ولی باوجوداین دراین طرح نسبت بوارد کننده وصادرکننده وفروشنده یک جرائمی قائل شده‌اند ولی نسبت بمامورین دولت که حسن نیت آنها مخصوصا ضامن اجرا است هیچ چیزی پیش بینی نشده‌است این است که بنده این پیشنهاد را دادم حالا منوط به نظرآقایان است اصل موضوع که ازبین رفت.

بعضی از نمایندگان - پس گرفتند.

نایب رئیس - آقای بهادری پیشنهادتان را پس گرفتید؟

بهادری - بله پس گرفتم

نایب رئیس - پیشنهادی رسیده‌است که نسبت به این لایحه باورقه رای گرفته شود. چندنفرازآقایان هم پیشنهاد تجزیه کرده‌اند. آقای اخگر پیشنهاد تجزیه تان را باقی می‌گذارید؟

اخگر - پس می‌گیرم که تمام بشود

نایب رئیس - ماده واحده با اصلاحاتی که بعمل آمده قرائت می‌شودآقایان توجه بفرمایند

(بشرح زیرقرائت شد)

ماده واحده - دولت مکلف است ازتاریخ تصویب این قانون به فاصله ششماه ورودوتهیه وخرید وفروش ومصرف کلیه نوشابه‌های الکلی وهمچنین تهیه وخریدوفروش تریاک ومشتقات آن ونیزکشت خشخاش را ازسال ۱۳۳۳ به بعد درسراسرکشور ممنوع سازد باستثنای مصارف طبی وصنعتی متخلفین از این قانون طبق موادی که وزارت دادگستری ظرف دوماه تدوین وبه تصویب مجلس خواهدرسید مجازات خواهندشد.
تبصره ۱- هرمقدار تریاکی که دولت هرسال برای صادرنمودن بخارجه جهت مصارف طبی لازم می‌داندودرهر مورد اجازه کشت خشخاش وتهیه آنرا می‌دهد ازمقررات این قانون مستثنی خواهدبود.
تبصره ۲- فروش تریاک برای مصرف معتادین برطبق تجویز طبیب وپروانه دولت ازتاریخ تصویب این قانون حداکثر تاشش ماه از مقررات این قانون مستثنی خواهدبود ووزارت بهداری وشهرداری مکلفند وسائل معالجه معتادین را درهمه جافراهم نمایند.

نایب رئیس - به ماده واحده رای گرفته می‌شود وچون طبق پیشنهادی که به امضای پنج نفرازآقایان رسیده‌است تقاضای رای باورقه شده آقایانی که موافقت دارندورقه بانام وآقایانی که مخالفندورقه کبود خواهندداد

(اسامی آقایان نمایندگان بشرح زیربوسیله آقای ناظرزاده قرائت ودرمحل نطق حاضر ورای دادند).

آقایان: رفیع. مهندس حسیبی. قنات آبادی. دکتر سنجابی. اخگر. زهری. کریمی. حائری زاده. صفایی. خلخالی دکتر بقایی. افشار. وکیل پور. گنجه. دکتر فلسفی. محمدذوالفقاری. دکتر فقیهی شیرازی. دکتر کیان. افشارصادقی میراشرافی. دکتر فاخر. زیرک زاده. مجتهدی. مدرس. شوکتی. شبستری. کهبد. موسوی. دکتر معظمی. ذکایی. ناصرذوالفقاری. مصدقی. شاپوری. شادلو. بهادری. شهیدی. انگجی. مهندس غروی. میلانی. تولیت. امامی اهری. پارسا. ریگی. عامری. جلیلی. اقبال. دادور. هدی. مصباح زاده. معتمددماوندی. حمیدیه. نریمان. نجفی. مجدزاده. ملک مدنی. دکتر شایگان. دکتر طاهری. ناظرزاده

(اوراق رای شمارش و۵۸ ورقه موافق شمرده شد)

نایب رئیس - بنابراین قانون منع نوشابه‌های الکلی وتریاک باتفاق آرابتصویب رسید (مبارک است)

اسامی موافقین - آقایان: خلخالی. میلانی. نریمان. دادور. مهندس زیرک زاده. رفیع. مدرس. کریمی. وکیل پور. قنات آبادی. دکتر بقایی. شبستری. مجتهدی. شادلو. مهندس غروی. دکتر فلسفی. دکتر سنجابی. پارسا. اقبال معتمددماوندی. اخگر. زهری. شاپوری. کهبد. ملک مدنی. دکتر شایگان. ناظرزاده. ناصرذوالفقاری. هدی. دکتر فقیهی شیرازی. دکتر طاهری. احمدحمیدیه. ذکایی. انگجی. محمدذوالفقاری. دکتر کیان. دکتر مصباح زاده. مجد زاده. مصدقی. امامی اهری. ریگی. دکتر معظمی. حائری زاده. میراشرافی. افشار. جلیلی. شهیدی. صفایی. افشارصادقی. عامری. گنجه. شوکتی. مهندس حسیبی. نجفی. تولیت. موسوی. بهادری. دکتر فاخر

- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ویرایش

۱۹- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم وجلسه آینده بروزپنجشنبه ساعت ۹وربع صبح موکول می‌شود

(۳ساعت وپنج دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی. احمد رضوی

- سوالات نمایندگان ویرایش

سوال ازجناب آقای وزیرمحترم راه مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی. تقاضادارم دستورفرماییدجناب آقای وزیرمحترم راه برای اظهار جواب بسوال ذیل درمجلس حاضرشوند.

اینجانب طی نامه‌های مورخ ۱-۳و۲۴-۴و۴-۱۱-۳۱ لزوم تسطیح وتعمیرراه واقعه بین اردبیل وگرمی ومغان وهکذا تعمیر۲۱ کیلومتر راه آستانه ازپشت گردنه حاج امیر وپلهای آنرا به منظور حمل هزار هاتن محصولات فلاحتی به تهران وگیلان وبهبودوضع اقتصادی شهرستان اردبیل وایجادکار به بیکاران باستحضار وزیرمحترم راه رسانده درنتیجه بجای عمل واقدام به راهسازی ورفع احتیاجات اهالی آن سامان طی نامه‌های شماره ۲۷۰۵-۲۵-۳-۳۱و۵۰۶۵-۳-۶-۳۱و ۱۳۱۰۵ ۸-۱۱-۳۱ جوابهای سربالایی وغیرقابل قبول به اینجانب نوشته‌اند که بهیچوجه قانع کننده نبوده‌است فعلا که معاون آن وزارتخانه باهیئت اعزامی ازمسافرت آذربایجان مراجعت نموده‌است پس ازمشاهده وضعیت نامطلوب راه‌های مذکوره به منظوررفاه حال عمومی چه تصمیمی درنظرگرفته‌اند درپاسخ سوال درمجلس بیان فرمودند. فضلعلی هدی

سوال از جناب آقای وزیر دارایی

مقام ریاست مجلس شورای ملی.

خواهشمنداست بجناب آقای وزیردارایی ابلاغ فرمایند به مجلس شورای ملی حاضرشده پاسخ سوال ذیل را بدهند:

طبق قانون ۲۲ اسفندماه ۱۳۱۰ قیمت هرپهلوی طلا ۱۰۰ ریال وطبق قانون اساسنامه بانک مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۱۷ نرخ خریدوفروش طلا باختیارشورای عالی بانک ملی ایران واگذارشده وطبق قانون ۲۸ آبان ۱۳۲۱ قیمت هرپهلوی طلا ۲۶۸ ریال وهرگرم طلای خالص ۳۶ ریال وکسری تعیین شده بود بچه علت درحدود۸۰ میلیون تومان طلا ومسکوک بوسیله بانک ملی ایران وبانک شاهنشاهی سابق ازقرارهرپهلوی طلا درحدود۷۰ تومان جهت سفارت انگلیس فروخته ووجه آن به سفارت مزبور تادیه شده که بالنتیجه مبلغی درحدود ۵۰ میلیون تومان بزیان اهالی کشورتمام شده‌است. جواب جناب آقای وزیردارایی حقایق را روشن خواهدنمود. باتقدیم احترامات. کهبد

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی خواهشمنداست دستورفرمایید جناب آقای نخست وزیر یانایب ایشان هرچه زودتر برای جواب به سوالات ذیل درمجلس شورای ملی حاضر شوند.

۱- علت اینکه هیئت محترم وزیران بنامهای ۷۰۱-۲۰-۱۰-۳۱ و۷۱۷ –۵-۱۱-۳۱ کمیته تحقیق جواب نداده‌است چیست؟

۲- کدام سه نفر ازبین شانزده نفر امضا کنندگان طرح مربوط به قانون انتخابات دستشان آلوده بخون بیگناهان سی ام تیراست. دکتر بقایی کرمانی

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

متمنی است دستورفرمایید جناب آقای کفیل وزارت بهداری برای پاسخ پرسش زیر درجلسه علنی مجلس شورای ملی حضوربهمرسانند.

علت آزاد گذاردن دلالهای دوا فروش چیست وچگونه تابحال فکری برای جلوگیری ازتبلیغات دروغ وگمراه کننده شیادانی که ملبس به لباس مقدس داروسازی شده‌اند نشده کما اینکه قیمت داروها روزبروزروبافزایش دواهای غیرموثروغیرمفید هرروزسیل آساوارد کشور وتبلیغات ناروا بصورمختلفه مردم را اغفال کرده گمراه می‌کند کما اینکه اخیرا مبادرت بانجام عملی نموده‌اند که ازنظرخطر تقلیل نفوس بزرگترین گناه محسوب می‌شود (موضوع کمی دیافراگم) که حضوربه آقای کفیل وزارت بهداری دراین باب نیزصحبت شده‌است انتظارپاسخ کافی دارد.

دکتر فقیهی شیرازی نماینده مجلس شورای ملی

ازمقام ریاست مجلس شورای ملی توقع دارم مقررفرمایند جناب وزیردارایی برای جواب پرسش ذیل درمجلس حاضرشوند شنیده شدعلاوه براعتبارات وودایع وپشتوانه اسکناس اخیرا مقداری اسکناس منتشروبقرض دولت داده شده آیا این خبر صحیح است یانه؟

درصورت صحیح بودن خبرطبق قانون مدنی قانون وقتی قابل اجرا است که در مجله رسمی طبع ونشر شده باشد آیا این عمل انجام شده یانه؟

درخاتمه تذکرداده شود که جواب این پرسش وپرسش راجع به عمل نفت اگر تاخیرشود این پرسش تبدیل به استیضاح می‌شود. حائری زاده

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی.

خواهشمنداست مقررفرمایید جناب آقای وزیرکشور برای جواب به سوال زیر درمجلس حاضرگردند.

برای رسیدگی بامور بنگاه برق تهران وتخلفات وحیف ومیل هاوکارهای برخلاف اساسنامه مصوبه بنگاه چه اقدامی بعمل امده‌است؟

علی زهری. ۱۹ بهمن ۱۳۳۱

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

خواهشمنداست مقررفرماییدجناب آقای وزیراقتصادملی وجناب آقای وزیر دادگستری برای جواب به سوالات زیرهرچه زودتر درمجلس حاضرشوند.

۱- توضیحات راجع به معامله برنج با اندونزی طبق اطلاعاتی که بعدا بدست آمده کافی نبوده‌است.

۲- درموضوع تعقیب کسانی که مرتکب کلاهبرداری شده‌اند چه اقدامی بعمل آمده‌است.

دکتر بقایی کرمانی. ۱۹-۱۱- ۳۱

ازمقام ریاست مجلس شورای ملی. توقع دارم مقررفرمایند جناب وزیرفرهنگ برای جواب پرسش ذیل درمجلس حضوریابند.

۱- عده داوطلبهای دانشکده پزشکی امسال چندنفربوده وچندنفردردانشکده پزشکی قبول شده وآیاتعیین تکلیف برای بقیه داوطلبها شده‌است یانه؟

۲- آیا اجازه داده شده‌است که داوطلبهادرخارج ازدانشکده دولتی تحصیل کنند ودرموقع امتحان شرکت کنند یانه؟

۳- آیاقانون مانع است که خودمحصلین نزداساتید درخارج تحصیل کرده ودرموقع امتحان شرکت کنند یانه؟ حائری زاده