مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۸

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱ - نخست وزیر: مهدی هدایت - رییس مجلس شورای ملی دادگر (عدل‌الملک).

مجموعه قوانین هشتمین دوره قانونگذاری ۲۵ دی ۱۳۰۹ - ۲۵ دی ۱۳۱۱
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره هشتم قانونگذاری

فهرست زیر در بر گیرنده ۲۶۸ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در دوره هشتم قانونگذاری ۲۵ دی ۱۳۰۹ - ۲۵ دی ۱۳۱۱ به نخست وزیری مهدی هدایت می باشد. رییس مجلس شورای ملی دادگر

 • – قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان اعتبار اضافی برای عمران لرستان – مصوب ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه – مصوب ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ بوسیله مامورین شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی – مصوب ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به حق‌العمل و حق‌المضاربه وجود دولتی – مصوب ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج مربوط به اسکناس جدید و مسکوکات و اعتبار مخارج ضروری ضرابخانه در سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ – مصوب ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر اتباع آلمان برای کارخانه ضرابخانه – مصوب ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت – مصوب ۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون تعیین محل و طرز پرداخت مخارج اسعاری دولت در بهمن و اسفند ۱۳۰۹ – مصوب ۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی – مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج جمع‌آوری و تبدیل مسکوک معیوب – مصوب ۲۱ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۱ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولت ایران و لیتوانی – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چک‌سلواکی – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اعتبار حقوق هشت ماهه آخر سال ۱۳۰۹ اجرای محاکم و مامورین احضار و اجرا – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اعتبار حق‌التدریس معلمین مدرسه دارالمعلمین عالی و مدرسه طب و دواسازی – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت نه هزار و یکصد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف – مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی – مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی – مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اضافه اعتبار معارف فارس و بنادر در شش‌ماهه آخر سال ۱۳۰۹ – مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون مرجع محاکمه مامورین نظمیه و سجل احوال مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه – مصوب ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه واگذاری باغ و قنات دوشان‌تپه به ملکیت شیر و خورشید سرخ – مصوب ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و مصارف مربوطه به راه‌آهن شمال در سال ۱۳۱۰ – مصوب ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص آمریکایی برای خدمت در راه‌آهن جنوب – مصوب ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی – مصوب ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک – مصوب ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج تعمیر و کرایه محل محبسها و توقیفگاهها – مصوب ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوایر صحیه و مباشرت اداره نظمیه – مصوب ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون برقراری شصت تومان شهریه درباره ورثه میرزا ابوالحسن‌خان خانلری – مصوب ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اشخاص ممنوع‌الوکاله – مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • – قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیفیهای نظمیه و مخارج فوق‌العاده مامورین اعزامی به قصبه بوکان – مصوب ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص الکتریک و مکانیک از اتباع فرانسه یا سویس برای دستگاههای بی‌سیم – مصوب ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مستخدمین بلژیکی جهت اداره گمرکات برای مدت سه سال – مصوب ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه به مدت سه سال – مصوب ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مجازات قطاع‌الطریق مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۹ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی – مصوب ۱۶ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی – مصوب ۱۶ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۲ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به کرایه‌خانه متخصصین مالی و مخارج مسافرت متخصصین بی‌سیم – مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لتونی – مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت مخارج خرید اثاثیه سفارت ایران در رم و مخارج سفر و توقف مستخدمین فنی کشتی‌های ابتیاعی از محل فرع وجوه موجوده در بانک‌های رم – مصوب ۳۰ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به واگذاری قلاع و ابنیه که برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان تهیه شده به ملکیت الوار – مصوب ۳۰ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تخصیص عایدات راه‌آهن رشت و پیله‌بازار به مخارج آن موسسه تا مدت پنج سال – مصوب ۳۰ خردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون یکصد و سی و پنج هزار تومان اعتبار برای مصارف مربوطه به ممیزی و مخارج راجعه به دفع سن – مصوب ۶ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون تعیین تکلیف مال‌التجاره‌های وارده و موجوده در گمرکخانه‌های ایران تا تاریخ آخر خردادماه ۱۳۱۰ – مصوب ۶ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه خروج نقره مسکوک سالم از ایران – مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله – مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه درباره حیدر اعمی – مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی – مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – تصمیم قانونی راجع به تجدید نظر در ماده ۱۵ نظامنامه قانون اجازه‌نامه طبابت – مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یکنفر نقشه‌کش معدن از اتباع دولت آلمان برای مدت دو سال – مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم مجازات عمومی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو اندره هس معلم مدرسه حقوق و مشاور حقوقی برای مدت دو سال – مصوب ۳ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون چهل هزار و یکصد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال ۱۳۱۰ اداره نظمیه – مصوب ۳ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تمدید مدت تعهد صدور نسبت به اجناسی که در موعد قانونی برای صدور مهیا نشده‌اند – مصوب ۱۷ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت مخارج ضروری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ مملکتی – مصوب ۱۷ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه برداشت مازاد عایدات ۱۳۰۹ مملکتی برای پرداخت مخارج ۱۳۱۰ به عنوان مساعده – مصوب ۱۷ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به ازدواج مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۳ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۳ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به نرخ تسعیر جنس مالیاتی – مصوب ۲۴ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام ۶۷ نفر مهندسین و اعضای فنی راه‌آهن از اتباع ممالک خارجه برای مدت دو سال – مصوب ۲۴ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۶ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام معلمین آهنگری و نجاری مدرسه صنعتی – مصوب ۳۱ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به بودجه سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی و ادارات تجارت و صناعت و فلاحت – مصوب ۳۱ امردادماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اداره نمودن امور مالی و محاسباتی معدن شمشک – مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تجدید کنترات شش نفر معلمین فرانسوی برای مدت سه سال – مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یکنفر متخصص برای زراعت و خشک‌کردن توتون از اتباع یونان – مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام دو نفر معلم فرانسوی برای تکمیل مدارس متوسطه و عالیه – مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار ساختمان ده محبس در ولایات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال ۱۳۱۰ – مصوب ۳۰ شهریورماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قانون خدمت نظامی – مصوب ۳۰ شهریورماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اعتبارات اضافی سنوات ۱۳۰۵ الی آذر ۱۳۰۹ اداره راه‌آهن و کشتی‌رانی آذربایجان – مصوب ۶ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مستغلات انتقالی – مصوب ۶ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به صدور جواهرآلات و احجار کریمه و تمبر پست – مصوب ۶ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به جواز ورود سرمایه‌های خارجی بصورت ماشین‌آلات – مصوب ۱۱ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون پنج هزار تومان اعتبار اضافی بابت مطالبات سال ۱۳۰۹ هیات تفتیشیه – مصوب ۱۱ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتیار اضافی بابت چند فقره مخارج ضروری از محل اعتبار تاسیسات اقتصادی منظوره در بودجه سال ۱۳۱۰ – مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایتالیا – مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه – مصوب ۲ آبان‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به عوارض صدوری میش و قوچ و بره – مصوب ۲ آبان‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون سه میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار اضافی برای خرید مصالح ساختمان راه‌آهن در سال ۱۳۱۰ – مصوب ۲ آبان‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون تجدید استخدام هرمان فری رییس اداره محاسبات کل مالیه – مصوب ۹ آبان‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان برای ساختمان محل مخصوص احصاییه وسجل احوال – مصوب ۴ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به محاکمات قطاع‌الطریق مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۶ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۶ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون محاکم شرع مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۹ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مصارف مربوطه به سال ۱۳۱۰ انبار غله – مصوب ۱۱ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهرماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه – مصوب ۲۳ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون تعیین طرز پرداخت قسمتی از حقوق مستخدمین خارجی که به پهلوی منظور گردیده – مصوب ۲۸ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یکنفر مهندس متخصص بطری‌سازی از ایتالیا – مصوب ۲۸ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰ – مصوب ۲۸ آذر‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تجدید استخدام مادام هس معلمه و مدیره مدرسه دارالمعلمات – مصوب ۷ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون ده هزار تومان اعتبار برای رفع نواقص موسسه دفع آفات حیوانی – مصوب ۷ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازهٔ الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از اقدامات جنایتکارانه نسبت به زنان و کودکان – مصوب ۱۴ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال ۱۳۱۱ – مصوب ۱۴ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به بقایای مالیاتی – مصوب ۱۴ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استقرار یک میلیون تومان به وزارت پست و تلگراف برای خرید سهام شرکت کل تلفن – مصوب ۱۸ دی‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به کسر اعتبارات بودجه ۱۳۱۰ اداره کل تجارت – مصوب ۲ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه واگذاری مزرعه برنجزار واقعه در قبصه نیریز به بلدیه همان محل – مصوب ۵ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون سه هزار تومان اعتبار برای تامین کسر اعتبارات سال ۱۳۱۰ دولت – مصوب ۵ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه خریداری کامیون جهت محبس مرکزی – مصوب ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه – مصوب ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی – مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار هفتاد و پنج‌هزار پهلوی برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتیهای دولتی – مصوب ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله – مصوب ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاحت – مصوب ۵ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین ایران و جماهیر شوروی سوسیالیستی – مصوب ۱۰ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و یونان – مصوب ۱۰ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مصرف عواید خالص قریه کرج به مخارج عمران و آبادی قریه مزبوره – مصوب ۱۵ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قانون اتاق‌های تجارت – مصوب ۱۵ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج و عواید حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت – مصوب ۱۹ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول و تعیین تاریخ و طرز رواج پول جدید – مصوب ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی – مصوب ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین‌آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج – مصوب ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی – مصوب ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات – مصوب ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یکنفر از اتباع فرانسه برای ریاست صحیه کل مملکتی – مصوب ۶ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار برای مخارج مربوطه به راه‌آهن در سال ۱۳۱۱ – مصوب ۲۸ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری – مصوب ۲۸ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی – مصوب ۲۸ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی
 • – قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه – مصوب ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازهٔ معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیات‌ها – مصوب ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی آمریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی – مصوب ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون تجارت – مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • – قانون بازخرید مستمریات – مصوب ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به انکار زوجیت – مصوب ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • – قانون راجع به ترکه اتباع خارجه – مصوب ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • – قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی – مصوب ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • – قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون آزادی ورود و صدور مروارید و معافیت آن از پرداخت حقوق و عوارض – مصوب ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه – مصوب ۵ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا در ایران – مصوب ۵ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۱۰ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام از شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر – مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ – مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعطای امتیاز استخراج زغال سنگ اطراف شهر تبریز به آقای مسعودخان عدل – مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله تهران – مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه – مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح مواد اول و پنجم فصل هفدهم قانون بودجه ۱۳۱۱ مملکتی – مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی – مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود – مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی امداد و اساسنامه اتحاد بین‌المللی امداد – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تعاون مالی – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات قرارداد بین‌المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه فروش املاک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب برای ده‌نشین کردن طوایف آن حدود – مصوب ۱۴ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت – مصوب ۲۸ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار برای استخدام نفرات امنیه جهت اجرائیات وزارت مالیه – مصوب ۲۸ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار جهت دایر داشتن انبار دولتی غله تهران – مصوب ۲۸ تیرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ تبعه فرانسه برای راندین کشتی صحی بنادر جنوب – مصوب ۴ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک – مصوب ۴ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به عواید اضافی ثبت اسناد در سال ۱۳۱۱ – مصوب ۱۱ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی – مصوب ۱۱ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح طبع و تهیه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال اسکناس اضافی به عنوان ذخیره – مصوب ۱۱ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت خارجه – مصوب ۱۱ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استقراض سی و پنج میلیون ریال به مؤسسه انحصار دخانیات برای سرمایه انتفاعی و مصارف مقدماتی – مصوب ۱۸ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون یکصد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولت – مصوب ۲۵ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام سه نفر کارگر متخصص چینی – مصوب ۲۵ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون هشتاد هزار لیره اعتبار اضافی برای مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید – مصوب ۲۵ امردادماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل صناعت در قسمت زری‌بافی– مصوب ۱ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجه – مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار جهت مرمت عمارات و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و قنسولگری‌های خاک شوروی – مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – تصمیم قانونی راجع به آقایان اسمعیل‌خان قشقایی و ناصرخان قشقایی – مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قانون مالیات راه – مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۵ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اولاد مرحوم میرزاحسن‌خان مستوفی – مصوب ۱۵ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده اول بودجه ۱۳۱۱ وزارت مالیه در قسمت اداره گمرکات – مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه – مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون شش میلیون و ششصد هزار ریال اعتبار بابت خرید لوازم و مصالح اضافی راه‌آهن جنوب – مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری – مصوب ۲۹ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام دکتر ملچارسکی مدیر فنی و معلم مدرسه دندانسازی – مصوب ۲۹ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار اضافی برای تکمیل قوای امنیه سرحد سیستان – مصوب ۲۹ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار جهت تهیه جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره – مصوب ۲۹ شهریورماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار اضافی جهت مخارج مربوط به کارخانه سیمان‌سازی – مصوب ۵ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون تمدید مدت اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف مسکوک نیکل سابق – مصوب ۵ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام شش نفر معلمین فرانسوی برای اصلاح و تکمیل مدارس متوسطه – مصوب ۵ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه واگذاری قرای خالصه اطراف کرج به عنوان اجاره به موسسه قندسازی کرج – مصوب ۵ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون رفع اختلافات صنفی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۵ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی مصوب کمیسیون عدلیه – مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر – مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون یکصد و پنجاه هزار ریال اعتبار برای امتداد تونلهای معدن شمشک – مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون معافیت قسمتی از وسائط نقلیه بلدی و مریض‌خانه‌ها و شیر و خورشید از تادیه حق‌الثبت – مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون یکصد و سی و پنج هزار پهلوی اعتبار اضافی برای مخارج مربوط به بحریه – مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت دیون معوقه اداره احصاییه و سجل احوال – مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج مربوط به راه‌آهن زاهدان میرجاوه و لوله آب میرجاوه – مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه معاوضه علاقه آب و خاکی اشخاص به خالصجات دولتی درصورت اقتضا – مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه واگذاری خالصجات واقعه در لرستان به افراد الوار که ده‌نشین گردند – مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون امتیاز انحصاری استخراج انتیمون انارک نایین به شرکت مختلط سهامی شونمان و شرکای اصفهان – مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه – مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه – مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام دی لونگ زی تبعه دولت چین مستخدم بامبوسازی – مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی – مصوب ۵ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار اضافی جهت مصارف مربوطه به دفع آفات حیوانی – مصوب ۵ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل تجارت – مصوب ۵ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیلات نظمیه – مصوب ۵ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین‌آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه – مصوب ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه از پرداخت حقوق انحصار – مصوب ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه انتقال قسمتی از اعتبار عمل معادن قراچه‌داغ منظوره در بودجه ۱۳۱۱ بودجه اداره صناعت – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به بقایای جرایم قاچاق تریاک – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح مواد ۳ و ۴ قانون دخانیات – مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون ده میلیون ریال اعتبار اضافی جهت ادامه عملیات ساختمان راه‌آهن جنوب و تکمیل قسمتهای موجوده – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره احصاییه و سجل احوال – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ وزارت داخله – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ وزارت پست و تلگراف – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج محبسها و توقیف‌گاهها – مصوب ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون تکمیل قانون اجازه فروش اراضی او ابنیه دولتی واقعه در شهرها – مصوب ۳ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی – مصوب ۳ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح فقره دویم از ماده اول بودجه ۱۳۱۷ تشکیلات کل نظمیه مملکتی– مصوب ۳ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان راه شمشک – مصوب ۱۰ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت تفاوت قیمت جنس قشون مرکز تا راس خرمن ۱۳۲۳ – مصوب ۲۰ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ممیزی – مصوب ۲۴ آذر‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی – مصوب ۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی – مصوب ۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجه به فرع وجوه بدهی مدیونین بانک ایران – مصوب ۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون – مصوب ۷ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات – مصوب ۷ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوطه به راه‌آهن – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ اداره کل تشکیلات نظمیه – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون نوزده میلیون و یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای عملیات ساختمانی و مخارج مربوطه به راه‌آهن شمال – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ وزارت پست و تلگراف – مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوط به حق‌العبور مراسلات و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده دویم قانون اجازه استخدام متخصص مهندس بطری‌سازی از ایتالیا – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت مخارج مربوطه به سیم‌کشی از شیراز به تل‌خسروی – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ اداره فلاحت – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فنلاند – مصوب ۱۳ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات مستخدمین قشونی که برخلاف حقیقت راپورت می‌دهند – مصوب ۱۸ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۰ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تجدید استخدام مسیو دکرکر رئیس گمرکات برای مدت سه سال قانون تذکره – مصوب ۲۰ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مدت خدمت مجانی مستخدمین دون‌رتبه وزارت داخله – مصوب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج بذر جهت لرستان – مصوب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به تعهدات مربوطه به انحصار تجارت خارجی – مصوب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده اول بودجه سال ۱۳۱۱ مرکز وزارت عدلیه – مصوب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی