کتاب

منطق الطیر

من تصنیف شیخ فریدالدین عطّار

طبع شده باهتمام

کمترین بندگان خدا گرسین دطاسی

Garcin de Tassy

در مدینهٔ محروسه پاریز

به مطبعه خانهٔ پادشاهانه

در سنه ۱۸۵۷ عیسوی

مطابق سنه ۱۲۷۳ هجری

 1. آغاز (در توحید باری تعالی)
 2. فی نعت سیدالمرسلین
 3. در مناقب خلفا
 4. المقاله الاولی در جمع آمدن طیور
 5. المقاله الثانیه سخن هدهد با مرغان در طلب سیمرغ
 6. المقاله الثالثه ذکر بلبل
 7. المقاله الرابعه ذکر طوطی
 8. المقاله الخامسه ذکر طاوس
 9. المقاله السادسه ذکر بط
 10. المقاله السابعه ذکر کبک
 11. المقاله الثامنه ذکر همای
 12. المقاله التاسعه ذکر باز
 13. المقاله العاشره ذکر بوتیمار
 14. المقاله الحادیه عشره ذکر کوف
 15. المقاله الثانیه عشره ذکر صعوه
 16. المقاله الثالثه عشره ذکر تمام مرغان
 17. المقاله الرابعه عشره سوال کردن مرغان از هدهد در راه رفتن
 18. المقاله الخامسه عشره اتفاق کردن مرغان برفتن پیش سیمرغ
 19. المقاله السادسه عشره اندر راه بردن مرغان پیش
 20. المقاله السابعه عشره عذر آوردن مرغی
 21. المقاله الثامنه عشره عذر مرغی دیگر
 22. المقاله التاسعه عشره عذر مرغی دیگر
 23. المقاله العشرون عذر مرغی دیگر
 24. المقاله الحادیه والعشرون عذر مرغی دیگر
 25. المقاله الثانیه والعشرون عذر مرغی دیگر
 26. المقاله الثالثه والعشرون عذر مرغی دیگر
 27. المقاله الرابعه والعشرون عذر مرغی دیگر
 28. المقاله الخامسه والعشرون عذر مرغی دیگر
 29. المقاله السادسه والعشرون عذر مرغی دیگر
 30. المقاله السابعه والعشرون عذر مرغی دیگر
 31. المقاله الثامنه والعشرون سوال مرغی دیگر
 32. المقاله التاسعه والعشرون سوال مرغی دیگر
 33. المقاله الثلاثون سوال مرغی دیگر
 34. المقاله الحادیه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 35. المقاله الثانیه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 36. المقاله الثالثه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 37. المقاله الرابعه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 38. المقاله الخامسه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 39. المقاله السادسه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 40. المقاله السابعه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 41. المقاله الثامنه والثلاثون سوال مرغی دیگر
 42. المقاله التاسعه والثلاثون در وصف وادی عشق
 43. المقاله الاربعون در وصف وادی معرفت
 44. المقاله الحادیه والاربعون در وصف وادی استغنا
 45. المقاله الثانیه والاربعون در وصف وادی توحید
 46. المقاله الثالثه والاربعون در وصف وادی حیرت
 47. المقاله الرابعه والاربعون در وصف وادی فقر و فنا
 48. المقاله الخامسه والاربعون والاخری
 49. خاتمهٔ کتاب

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.