ویکی‌نبشته:درونمایه ویکی‌نبشته: تفاوت میان نسخه‌ها

ویکی‌نبشته هیچ‌گونه تبلیغی را نمی پذیرد مگر آنکه اثری چاپ شده درباره تبلیغ و اگهی باشد. اگهی‌هایی درباره آثاری که به تازگی زیر چاپ رفته‌اند جایی در ویکی‌نبشته ندارند. هم‌چنین اگهی‌هایی که درباره آثاری باشد که زیر چتر قانون حق تکثیر دارند و یا حتی اگهی برای آثاری که در مالکیت عمومی قرارداشته باشند پروانه ورود به ویکی نبشته را ندارند.
 
تبلیغ‌ها و اگهی‌ها می توانندرا به گونه پیوند بیرونی یا جمله‌های نوشته شده آورده شوند.
 
==== آثار ناشناس ====
 
==== متون رو به تکامل ====
یادآوری می کنیم که هدف ویکی‌نبشته گردآوری و نگهداری از آثار چاپ‌ شده در همان چهارچوب چاپ شده‌ کتاب می باشد.
مأموریت ویکی‌نبشته گردآوری و نگهداری از آثار در شکل چاپ‌شده‌ی نهایی آن‌ها است. به همین دلیل آن دسته از آثاری که مطالبشان به دلایلی چون به‌روز نگاه داشتن، گسترش مطالب منتشرشده یا فراگیرتر کردن آن‌ها در معرض تغییر و تحول در طول زمان قرار دارند در گستره‌ی کاری ویکی‌نبشته جایی نخواهند داشت.
 
۲۵٬۵۰۵

ویرایش