پدیدآورنده:خاقانی

خاقانی
(قرن ششم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک عراقی
 

آثار ویرایش