پدیدآورنده:فرخی سیستانی

فرخی سیستانی
(قرن پنجم هجری قمری)
شاعر سبک خراسانی
 

آثار ویرایش