پدیدآورنده:محمدجعفر قراجه‌داغی

میرزا محمدجعفر قراجه‌داغی
(۱۲۵۰ قمری—۱۳۱۰ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. مترجم ایرانی در دورهٔ قاجار
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.