پدیدآورنده:مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان
(قرن پنجم و ششم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک عراقی
 

آثار ویرایش

کتاب ویرایش

شعر ویرایش