پدیدآورنده:مصطفی افشار

مصطفی بهاءالملک افشار
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. از اعضای دفتر مسعود انصاری، وزیر خارجه دوران قاجار بود و در سال ۱۲۸۱ قمری، در دوران ناصرالدین شاه قاجار، وزیر عدلیه شد.
 

آثار ویرایش