پدیدآورنده:میرزا ملکم‌خان

میرزا مَلْکَم خان ناظم‌الدوله
(۱۲۱۲ خورشیدی—۱۲۸۷ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. روشنفکر، روزنامه‌نگار، دیپلمات و سیاست‌مدار دوره قاجار و بنیانگذار فراموشخانه در ایران
میرزا مَلْکَم خان ناظم‌الدوله
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.