پدیدآورنده:نظامی عروضی

احمد بن عمر بن علی النظامی العروضی السمرقندی
(قرن ششم هجری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. از نویسندگان و شاعران قرن ششم هجری قمری
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.