چهار مقاله (۱۳۰۶ خورشیدی)
از نظامی عروضی
تصحیح محمد قزوینی

کتاب

 

چهار مقاله

 

تالیف

 

احمد بن عمر بن علی النظامی العروضی السمرقندی

 

در حدود سنهٔ ۵۵۰ هجری

 

بسعی و اهتمام و تصحیح

 

این ضعیف

 

محمد بن عبدالوهاب قزوینی

 

بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس ثلثه و جدول

اختلاف قراءات نسخ

 

در مطبعهٔ ایرانشهر در برلین بطبع رسید

سنهٔ ۱۳۴۵ هجری مطابق سنهٔ ۱۹۲۷ مسیحی

Orientalischer Zeitschriftenverlag

Iranschähr

Berlin-Grunewald, Friedrichsruherstrasse 37

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.