آمار و بررسی‌ها - برنامه عمرانی چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱

‌فصل بیستم - آمار و بررسیها

هدف‌های کلیویرایش

هدفهای کلی برنامه چهارم آمار و بررسیها
۱ - هدفهای کلی برنامه چهارم آمار و بررسیها به قرار زیر می‌باشد:

  • الف - تهیه آمارها و اجرای مطالعات آماری که بتواند امکان برآوردها و محاسبات و پیش‌بینی‌های موثقی را در امر برنامه‌ریزی جامع فراهم سازد.
  • ب - تهیه آمارها و اجرای بررسیهایی که دولت را در اتخاذ تصمیمات لازم یاری کند و راهنمای بخش خصوصی در فعالیتهای سرمایه گذاری باشد.
  • ج - تهیه آمارها و اطلاعاتی که در مقایسه‌های علمی بین‌المللی ضروری است.

خط مشی‌ها و سیاست‌های اجراییویرایش

خط مشی‌های و سیاستهای اجرایی
۲ - خط مشی‌های و سیاستهای اجرایی بدین شرح است:

- الف - تجدید نظر در سازمان و مقررات فعلی آماری و ایجاد شرائط لازم برای مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای آماری جهت انجام وظائف اساسی که‌به عهده دارند و متمایز ساختن آمارگیریهایی که بر عهده مرکز آمار ایران است و آنهایی که بر عهده سایر دستگاهها می‌باشد.
- ب - به وجود آوردن شبکه ثابت مخصوص جمع‌آوری مداوم و منظم اطلاعات اساسی آماری در سراسر کشور.
- ج - تربیت نیروی انسانی جهت امور آماری.
- د - تقویت آمارگیری کشاورزی که خصوصاً در این مرحله از تحول و تکامل اقتصادی و اجتماعی ایران فوق‌العاده مورد حاجت است.
- ه - ایجاد نظم و تربیت و استمرار در تهیه و انتشار آمارها خصوصاً در امور اجتماعی و آمارهای مربوط به کار و نیروی انسانی و همچنین آمارهای‌مربوط به وضع سالانه اقتصاد کشور.
- و - انجام بررسیهای لازم اقتصادی و جمعیت‌شناسی به منظور شناخت جهت و کم و کیف تحولات اقتصادی و اجتماعی توسط مراکز علمی کشور وسازمان برنامه.
- ز - تقویت سازمان مربوط به ثبت احوال در زمینه ثبت صحیح و منظم وقایع چهارگانه (‌ولادت - ازدواج - طلاق و فوت).
- ح - تقویت دستگاههای صلاحیتدار برای تهیه آمارهای اقتصادی لازم و محاسبه تولید و درآمد ملی.

اعتبارات عمرانیویرایش

اعتبارات عمرانی آمار و بررسیها
۳ - به منظور اجرای برنامه‌های آماری در قالب هدفهای کلی یاد شده اعتباری در حدود ۷۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده‌است. تا آمارهای زیر تهیه‌گردد:
آمار نفوس (‌شامل سرشماری سال ۱۳۵۰ و آمار موالید و متوفیات) آمار تولیدات کشاورزی و دامی و قیمت تولیدات در تمام مراحل - آمار جنگلها -‌آمار مراتع - آمار صنعتی و معدنی - آمار بازرگانی (‌عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) آمار خدمات خصوصی - آمار حمل و نقل و انبارداری - آمارشرکتهای انتفاعی و غیر انتفاعی - آمار اجاره مسکن و املاک و اماکن - آمار ازدواج و طلاق و امور قضایی - آمار کار و نیروی انسانی و اشتغال - آماراوقاف.

علاوه بر موارد فوق، آمارهای دیگر نیز در دوران برنامه چهارم تهیه می‌شود که یا مربوط به تکالیف جاری واحدهای آماری است و هزینه‌های آن از محل‌بودجه‌های مستمر عمرانی یا اعتبارات عمومی دولت تأمین می‌گردد و یا آنکه به وسیله دستگاههای وابسته به دولت که بر اساس قانون تجارت اداره‌می‌گردند و نیز مؤسسات عمومی و خیریه و عام‌المنفعه و مانند آنها تهیه خواهد شد که همه این آمارها در تحقق یافتن هدفهای کلی برنامه چهارم آمارمؤثر خواهد بود.

۴ - اعتبارات جاری فصل آمار که در برنامه سوم از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌شده به بودجه عمومی دولت منتقل گردیده و از محل ۴۵ میلیاردریال بودجه انتقالی تأمین خواهد شد. (‌حدود ۹۶۳ میلیون ریال در مجموع برنامه)

۵ - برای بررسیها و تحقیقات لازم طی برنامه چهارم به منظور تنظیم برنامه‌های عمرانی آینده جمعاً ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده‌است.
بدین ترتیب جمع اعتبارات فصل آمار و بررسیها یک میلیارد ریال به شرح زیر خواهد بود.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۲۷۴

فصول فوق مشتمل بر چهار قسمت و بیست فصل منضم به تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه چهارم عمرانی‌کشور می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی