قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل اعتبار دولت فرانسه جهت تامین قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور – مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا.