اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور (‌اول مهر ۴۱ تا پایان سال ۴۶) - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱ - صفحه ۱۷۷ الی ۱۸۸

اصلاح جداول فوق که به استناد ماده ۳ قانون برنامه عمرانی سوم کشور در تاریخ روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده و در جلسه روز یکشنبه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب‌کمیسیون برنامه مجلس سنا قرار گرفته صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی