تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
عملیات لوله‌گذاری در آغاز ایجاد صنعت نفت ایران، توانفرسا و جانکاه
کارگران با وسایل ابتدایی در کاوش نفت در مسجد سلیمان
نخستین چاه نفت در نفتون مسجد سلیمان
آبادان شهر نفت
محمدرضا شاه پهلوی در کنفرانس تاریخی مطبوعاتی کاخ نیاوران ۴ بهمن ۱۳۴۹
محمدرضا شاه پهلوی در حلسه تاریخی کنفرانس اوپک در مجلس سنا
محمدرضا شاه پهلوی بهره‌برداری از شاه لوله گاز ایران را می‌گشاید. نیکلای پادگورنی نیز دیده می‌شود
پالایشگاه نفت کرمانشاه
محمدرضا شاه پهلوی صنایع پتروشیمی آبادان را می گشاید
صنایع پتروشیمی آبادان
پالایشگاه گاز بیدبلند آغاجاری
پالایشگاه نفت کرمانشاه
محمدرضا شاه پهلوی تاسیسات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران را می‌گشاید
تاسیسات کاتلیتیک آبادان
محمدرضا شاه پهلوی مجنمع پتروشیمی خارک زا می‌گشاید و بازدید می‌کند
دکتر اقبال مدیر عامل شرکت کلی نفت ایران در مصاحبه مطبوعاتی درباره سه قرارداد نفتی امرداد ۱۳۵۰
محمدرضا شاه پهلوی از تاسیسات نفتی لاپکو در خلیج فارس بازدید می‌کند
پالایشگاه نفت تهران
اسکله بارگیری جزیره خارک در خلیج فارس

نخست وزیر اتابک اعظم و مشیرالدوله نخست وزیر ویرایش

  • امتیازنامه دارسی - در تاریخ ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی در کاخ صاحبقرانیه به امضای ناصرالدینشاه رسید

نخست وزیر صمصام‌السلطنه - ۲۳ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۸ آذر ۱۲۹۰ - دوره ۲ قانونگذاری ویرایش

از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ تهران و شمال کشور در اشغال ارتش روسیه درآمد.

نخست وزیر قوام‌السلطنه - دوره ۴ قانونگذاری ویرایش

نخست‌وزیر سردار سپه - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - دوره ۵ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر هدایت - ۱۴ مهر۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ - دوره ۷ و ۸ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر فروغی دوره ۹ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر محمود جم - ۳ آذر ۱۳۱۴ تا ۸ آبان ۱۳۱۸ - دوره ۱۰ و ۱۱ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر محمد ساعد - ۶ فروردین ۱۳۲۳ تا ۱۸ آبان ۱۳۲۳ - دوره ۱۴ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر احمد قوام - دوره ۱۵ قانونگذاری ویرایش

نخست‌وزیر محمد ساعد - ۱۶ امرداد ۱۳۲۸ تا ۲ فروردین ۱۳۲۹ - دوره ۱۵ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر علی منصور - ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ - ۵ تیر ۱۳۲۹ - دوره ۱۶ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر رزم‌آرا - ۱۳ تیر ۱۳۲۹ - ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ - به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۱۶ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر حسین علاء ۲۱ اسفند ۱۳۲۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ - دوره ۱۶ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر محمد مصدق - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ - ۲۵ تیر ۱۳۳۰ - دوره ۱۷ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر محمد مصدق - مرداد ۱۳۳۰ - ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ - دوره ۱۷ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر فضل‌الله زاهدی - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ - اسفند ۱۳۳۳ - دوره ۱۸ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر حسین علاء - ۲۷ فروردین ۱۳۳۴ - ۲۴ فروردین ۱۳۳۶ - دوره ۱۸ و ۱۹ قانونگذاری - با گلوله فداییان اسلام مجروح شد ویرایش

نخست وزیر منوچهر اقبال (۲۵ فروردین ۱۳۳۶) - دوره ۱۹ قانونگذاری ویرایش

نخست‌وزیر جعفر شریف امامی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - دوره ۲۰ قانونگذاری ویرایش

نخست‌وزیر اسدالله علم (۵ آبان ۱۳۴۲ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۱) - دوره ۲۱ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر حسنعلی منصور(۱۶ اسفند ۱۳۴۲ - ۶ بهمن ۱۳۴۳) به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۲۱ قانونگذاری ویرایش

نخست وزیر امیرعباس هویدا ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ - شهریور ۱۳۵۶ - دوره ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ قانونگذاری - در انقلاب اسلامی به دست خلخالی کشته‌شد ویرایش

دوره بیست و دوم قانونگذاری

دوره بیست و سوم قانونگذاری

نخست وزیر جمشید آموزگار - دوره ۲۴ قانونگذاری ویرایش

نیز نگاه کنید به ویرایش

‌* قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران - ۵ خرداد ۱۳۶۳ با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه - ۱۵ امرداد ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت سوریه - ۲۰ آذر ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی