قانون قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس.پ.آ. شرکت نفت ایران و ایتالیا(سیریپ)

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس. پ. آ. شرکت نفت ایران و ایتالیا(سیریپ)- مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده واحده - قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس. پ. آ. شرکت نفت ایران‌و ایتالیا (‌سیریپ SIRIP) امضاء و به تأیید دولت رسیده و مشتمل بر یک مقدمه ده ماده و دو ضمیمه‌است تصویب و اجازه مبادله و اجرای آن داده‌می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۴۸٫۱۰٫۲۲ در جلسه روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزارو سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس. پ. آ. شرکت نفت ایران و ایتالیا (‌سیریپ)

ویرایش

این قرارداد الحاقی در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۴۸ بین طرفهای زیر منعقد گردید:

- شرکت ملی نفت ایران (‌از این پس شرکت ملی نفت نامیده خواهد شد) که اداره مرکزی آن در تهران است به نمایندگی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال‌رییس آن شرکت.

- آجیپ اس. پ. آ. (‌از این پس آجیپ نامیده خواهد شد) شرکتی ایتالیایی که اداره مرکزی آن در شهر میلان از ایتالیا واقع است به نمایندگی.

نظر به این که قراردادی بین شرکت ملی نفت و آجیپ‌مینراریا اس. پ. آ. منعقد گردیده و از تاریخ پنجم شهریور ۱۳۳۶ به موقع اجرا گذارده شده (‌از این‌پس به عنوان "‌قرارداد اصلی" نامیده می‌شود) که شکل و روشهای همکاری بین طرفین را در زمینه نفت معین کرده‌است.

و نظر به این که مطابق ماده اول قرارداد اصلی، شرکت ملی نفت و آجیپ‌مینراریا شرکت سیریپ را به وجود آورده‌اند تا عملیات مربوط به اکتشاف وتولید نفت و همچنین فروش مواد مستخرجه را به نفع مشترک طرفین مزبور انجام دهد.

و نظر به این که آجیپ‌مینراریا در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۲ در آجیپ ادغام شده و بر اثر آن آجیپ در کلیه حقوق و تعهداتی که آجیپ‌مینراریا به موجب‌قرارداد اصلی داشت قائم‌مقام شرکت مزبور گردیده‌است.

و نظر به این که به موجب ماده ۱۸ قرارداد اصلی انجام عملیات اکتشافی در نواحی موضوع قرارداد مزبور پس از انقضای ۱۲ سال از تاریخ اجرای آن‌قرارداد (‌پنجم شهریور ۱۳۴۸) مجاز نمی‌باشد.

و نظر به این که طرفین به درخواست آجیپ توافق نموده‌اند که مدت ۱۲ ساله اکتشاف مزبور را نسبت به جزئی از نواحی موضوع قرارداد اصلی تمدیدنمایند تا بر وفق مقررات و شرایط مصرح زیر عملیات اکتشافی بیشتری در جزء مذکور انجام گیرد. علیهذا بدین وسیله بین طرفین به شرح زیر توافق شد:


ماده ۱

ویرایش

بدین وسیله دوره اکتشافی دوازده‌ساله مقرر در ماده ۱۸ قرارداد اصلی، در مورد نواحی مشمول ماده ۲ زیر، از تاریخ انقضای دوازده سال مذکوربه مدت دو سال اضافی تمدید می‌شود.

به درخواست کتبی آجیپ که باید حداکثر تا سه ماه پیش از پایان دوره تمدیدی دوساله مذکور به شرکت ملی نفت داده شود در مورد ناحیه یا نواحی‌مشمول ماده ۲ زیر که تا پایان دوره تمدیدی دو سال مذکور وجود نشانی‌های مثبت نفت در آن ثابت شده باشد شرکت ملی نفت تمدید مجددی به مدت‌یک سال اعطاء خواهد نمود. ولی در پایان سال سوم به شرح مذکور بالا هیچگونه تمدید اضافی دیگری برای دوره اکتشاف منظور نخواهد شد و در آن‌تاریخ تصمیم شرکت ملی نفت بر طبق روش خوب صنعت نفت راجع به تجاری یا غیر تجاری بدون میدان قطعی تلقی خواهد شد.


ماده ۲

ویرایش

ناحیه‌هایی که عملیات اکتشافی در طی هر یک از مدت‌های تمدیدی مقرر در ماده ۱ در آنها به موقع عمل و اجرا گذارده خواهد شد عبارتند از:

۱ - ناحیه مشتمل بر طاقدیس کوه شور وم.

۲ - ناحیه مشتمل بر طاقدیس کوه هفت چشمه.

هر دو ناحیه مزبور کلاً بالغ بر ۷۶۷ کیلومتر مربع جزئی از ناحیه زاگرس مرکزی می‌باشد که در قرارداد اصلی مقرر گردیده‌است. دو ناحیه مزبور در نقشه‌به عنوان ضمیمه شماره ۱ نشان داده شده و حدود آنها نیز در ضمیمه شماره ۲ تعیین گردیده و ضمائم مذکور جزو لایتجزای این قرارداد الحاقی‌می‌باشند.


ماده ۳

ویرایش

با صرف‌نظر از هر گونه مقرراتی که به خلاف این شرح در قرارداد اصلی باشد موافقت می‌شود که:

الف - ریسک و کلیه هزینه‌های مورد نیاز از لحاظ ارتباط با عملیات اکتشافی طی هر یک از دوره‌های تمدیدی به شرح ماده ۱ بالا و به شرط مقررات زیربر عهده آجیپ می‌باشد.

ب - هزینه‌های مقرر در بند (‌الف) بالا را آجیپ از طرف سیریپ به طور پیش پرداخت تأدیه خواهد نمود. سیریپ فقط در صورتی این هزینه‌ها را به‌آجیپ باز پرداخت خواهد نمود که می‌دانی که به معنی مقرر در قرارداد اصلی قابل بهره‌برداری تجاری باشد در نواحی تعریف شده در ماده ۲ بالا کشف‌شده باشد.

بازپرداخت مزبور محدود به قسمتی از هزینه‌های مذکور خواهد بود که به ناحیه یا ناحیه‌های (‌تعریف شده در ماده ۲ بالا) که کشف در آن به عمل آمده‌قابل ارتباط باشد و هیچ بازپرداختی نسبت به مخارج مربوط به ناحیه یا ناحیه‌هایی که میدان قابل بهره‌برداری تجاری در آن کشف نشده باشد صورت‌نخواهد گرفت.

ج - بازپرداخت هزینه‌های مشروح بالا از طرف سیریپ به آجیپ بر طبق مقررات مواد ۹ (ب) و ۱۱ قرارداد اصلی صورت خواهد گرفت مشروط بر آن‌که محاسبه حداقل اقساط سالانه بازپرداخت به موجب ماده ۱۱ قرارداد اصلی فقط با در نظر گرفتن به بشکه‌های نفت خام تولید شده در نواحی مقرر درماده ۲ بالا به عمل آید و هیچ جزئی از وجوهی که به موجب این قرارداد الحاقی به آجیپ بازپرداخت می‌شود به تولید میدانهای دیگری که به موجب‌قرارداد اصلی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند تحمیل نگردد.

د - تولید نفت خام از نواحی مقرر در ماده ۲ بالا در محاسبه اقساط سالانه باز پرداخت هیچگونه وجوه دیگر که به موجب قرارداد اصلی برای اکتشاف‌توسط سیریپ به حساب بستانکار آجیپ گذاشته شده‌است منظور نخواهد گردید تا آن گاه که کلیه هزینه‌هایی که به موجب بند (ب) بالا توسط سیریپ‌به آجیپ باید بازپرداخت شود کلاً تأدیه شده باشد.

ه - سیریپ به هیچ وجه بابت سرمایه‌ای که آجیپ برای هزینه‌های انجام شده راجع به عملیات اکتشافی به موجب این قرارداد الحاقی مصرف می‌کندهیچ گونه بهره‌ای پرداخت نخواهد نمود.


ماده ۴

ویرایش

صرف نظر از آن چه در ماده ۲۶ قرارداد اصلی به خلاف این شرح مقرر گردیده باشد در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرای قرارداد اصلی نواحی‌مقرر در ماده ۲ بالا به اضافه اراضی که میدانهای قابل بهره‌برداری تجاری به شرح مقرر در قرارداد اصلی در آنها کشف شده باشد در اختیار سیریپ باقی‌خواهد ماند. در پایان آخرین دوره تمدیدی که به موجب مقررات این قرارداد الحاقی اعطا می‌شود فقط آن اراضی در اختیار سیریپ باقی خواهد ماند که‌میدانهای قابل بهره‌برداری تجاری به شرح مقرر در قرارداد اصلی در آن اراضی کشف شده باشد.

ماده ۵

ویرایش

آجیپ متعهد می‌شود که در طول هر یک از دوره‌های تمدیدی اکتشافی مقرر در ماده ۱ بالا مبالغی که از مجموع ارقام زیر کمتر نباشد درعملیات اکتشافی مصرف کند:


۳۰۰۰۰۰۰ دلار (‌سه میلیون دلار آمریکایی) برای تمدید دوساله اول.


۱۰۰۰۰۰۰ دلار (‌یک میلیون دلار آمریکایی) برای تمدید یک‌ساله دوم.


هر گاه تمدید مزبور صورت گرفته باشد.

هر گاه در پایان تمدید دوساله اول به علت تأخیر در انجام کار مبلغ سه میلیون دلار آمریکایی کلاً مصرف نشده باشد بقیه آن به حداقل هزینه‌های مقرر درتمدید یک‌ساله بعدی اضافه خواهد شد و هر گاه تمدید اضافی مزبور صورت نگیرد نصف مبلغ بقیه به شرکت ملی نفت پرداخت خواهد شد.

از طرف دیگر هر گونه اضافه هزینه که در طول مدت تمدید دوساله اول حاصل شده باشد از مبلغی که برای تمدید یک‌ساله بعدی مقرر گردیده‌است کم‌گذاشته خواهد شد مشروط بر آن که تمدید اضافی مزبور صورت بگیرد.


ماده ۶

ویرایش

قرارداد اصلی و کلیه شرایط و مقررات آن به نحوی که به موجب این قرارداد اصلاح و الحاق گردیده به اعتبار و نفوذ کامل خود باقی خواهدماند و بر فعالیت و رابطه طرفین این قرارداد الحاقی نیز حکومت خواهد کرد.

ماده ۷

ویرایش

مقررات ماده ۴۲ تا آخر ماده ۴۵ قرارداد اصلی بدین وسیله صریحاً اقتباس و جزو این قرارداد الحاقی قرار داده می‌شود تا در مورد تصفیه هرگونه اختلاف راجع به این قرارداد که ممکن است پیدا شود حکومت نماید.

قانون قابل اعمال نسبت به این قرارداد الحاقی قانون ایران است و محل‌داوری تهران - ایران خواهد بود مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.

ماده ۸

ویرایش

این قرارداد الحاقی به انگلیسی و فارسی و ایتالیایی تنظیم گردیده و متن انگلیسی آن رسمیت دارد. در صورت ارجاع اختلاف به داوری متن‌هافارسی و ایتالیایی ممکن است به عنوان کمک در تفسیر در اختیار هیأت داوری قرار گیرد.

ماده ۹

ویرایش

شرکت نفت ایران و ایتالیا (‌سیریپ) شرکتی ایرانی که اداره مرکزی آن در تهران است و امضای آن در ذیل این قرارداد الحاقی دیده می‌شوداجرای کلیه عملیات مشمول این قرارداد را نیز به نحو مقرر در قرارداد اصلی بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۰

ویرایش

این قرارداد الحاقی که توسط طرفین امضاء گردیده از تاریخی که قانون مربوط به تصویب آن به صحه ملوکانه رسیده باشد قابل اجرا خواهدبود.

این قرارداد الحاقی در تاریخ روز و سال مصرح در اول قرارداد مطابق سی‌ام ژوییه ۱۹۶۹ در تهران انعقاد و مبادله گردیده‌است.

شرکت ملی نفت ایران رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.

دکتر منوچهر اقبال

آجیپ اس. پ. آ.

نایب رییس

مهندس رفاییل جیروتی

شرکت نفت ایران و ایتالیا

مدیر عامل

رائول فارینون

نمودار:

دوره ۲۲ - جلد ۸ - صفحه ۴۱۹۶

ضمیمه شماره ۲ قرارداد الحاقی

ویرایش

مورخ ۸ مرداد ۱۳۴۸ بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ

مختصات جغرافیایی رئوس کثیرالاضلاع مشخص‌کننده نواحی مشمول قرارداد الحاقی.

ناحیه ۱ (‌کوه شوروم)

ویرایش

طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

.............................................

الف - ۱ ۵۰ درجه ۴۶ دقیقه ۳۱ درجه ۲۰ دقیقه

ب - ۱ ۵۱ درجه صفر دقیقه ۳۱ درجه ۱۴ دقیقه

ج - ۱ ۵۱ درجه ۱۰ دقیقه ۳۱ درجه ۶ دقیقه

د - ۱ ۵۱ درجه ۱۵ دقیقه ۳۱ درجه صفر دقیقه

ه - ۱ ۵۱ درجه ۸ دقیقه ۳۱ درجه صفر دقیقه

و - ۱ ۵۰ درجه ۴۵ دقیقه ۳۱ درجه ۱۹ دقیقه

ناحیه ۲ (‌کوه هفت چشمه)

ویرایش

الف - ۲ ۵۰ درجه ۲۸ دقیقه ۳۱ درجه ۲۳ دقیقه ب - ۲ ۵۰ درجه ۴۸ دقیقه ۳۱ درجه ۷ دقیقه

ج - ۲ ۵۰ درجه ۴۵ دقیقه ۳۱ درجه ۴ دقیقه

د - ۲ ۵۰ درجه ۲۵ دقیقه ۳۱ درجه ۲۰ دقیقه

قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده و دو ضمیمه منضم به قانون قرارداد الحاقی به قرار داد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ بین شرکت ملی‌نفت ایران و شرکت آجیپ اس. پ. آ و شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ) می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس. پ. آ. شرکت نفت ایران و ایتالیا(سیریپ)