قانون افزایش اعتبارات عمرانی برنامه چهارم

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون افزایش اعتبارات عمرانی برنامه چهارم - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به احتیاجات عمرانی کشور با اعتبارات فصل سوم قانون برنامه عمرانی برنامه چهارم کشور ۲۵ میلیون ریال (‌سه میلیارد ریال در بند اول نفت و بیست و دو میلیارد ریال در بند دوم گاز) و به اعتبارات فصل ششم ۵،۵ میلیارد ریال (۳،۵ میلیارد ریال در بند سوم راه آهن و دو میلیارد ریال در بند پنجم فرودگاهها) و به اعتبارات فصل هفتم مخابرات ۷،۵ میلیارد ریال (‌در بند اول تلفن و تلگراف) اضافه‌نماید.

تبصره - دولت مکلف است پیشنهادهای لازم را نسبت به کاهش اعتبارات سایر فصول (‌به استثنای فصل عمران دهات) و یا افزایش سطح کل‌اعتبارات عمرانی قبل از پایان رسیدن سال ۱۳۴۹ جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


منبع ویرایش

قانون افزایش اعتبارات عمرانی برنامه چهارم