افزایش اعتبار سال ۱۳۴۹ برنامه عمرانی چهارم کشور

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

افزایش اعتبار سال ۱۳۴۹ برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون شماره ۱۱ – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - اعتبار برنامه عمرانی چهارم کشور برای سال ۱۳۴۹ از مبلغ ۹۶ میلیارد ریال مندرج در قانون برنامه چهارم به مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال‌افزایش می‌یابد.

افزایش اعتبار فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۴ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور پس از تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در جلسه‌روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۳.۳۱ در جلسه روز دوشنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون شماره ۱۱ (‌سازمان برنامه)‌مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی