آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور - مصوب ۱۲ بهمن ماه ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه دو مجلس

ماده ۱ویرایش

به محض شروع بهره‌برداری از تأسیساتی که مطابق ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم موجب اضافه ارزش است قسمتی که‌عهده‌دار بهره‌برداری می‌باشد مراتب را به دادستان شهرستان محل اعلام خواهد نمود.

ماده ۲ویرایش

دادستان شهرستان محل پس از استحضار از بهره‌برداری تأسیسات مزبور رییس ثبت و رییس کشاورزی محل و نماینده دستگاهی را که‌عملیات عمرانی را انجام داده‌است برای تشکیل کمیسیون مقرر در بند (‌د) دعوت نموده و ضمناً به مالک یا مالکین اراضی که احتمالاً ملک آنها مشمول‌اضافه ارزش می‌باشد اخطار خواهد نمود که نماینده خود را برای شرکت در کمیسیون معین و اعزام دارند.

ماده ۳ویرایش

دعوت مالک یا مالکین (‌در صورت تعدد) ممکن است به طور آگهی عمومی از تمام مالکین حوزه به عمل آید و یا مالک به خصوص کتباً‌دعوت شود.

ماده ۴ویرایش

در صورتی که مالکین حوزه مشمول اضافه ارزش نماینده خود را تعیین ننمایند و یا در تعیین نماینده واحد توافق نکنند و همچنین درصورتی که مالکین نماینده خود را تعیین و معرفی کنند ولی نماینده مزبور انجام وظیفه مقرر در ماده ۱۷ را قبول نکند و یا پس از قبولی در جلسات وتصمیمات شرکت نکند دادستان یک نفر از معتمدین محل را به جای نماینده مالک انتخاب خواهد نمود.

ماده ۵ویرایش

پس از دعوت اعضاء کمیسیون جلسات کمیسیون تحت ریاست دادستان محل تشکیل خواهد یافت و برای هر جلسه صورتمجلس‌مربوطه تنظیم و به امضاء رییس و اعضاء خواهد رسید.

ماده ۶ویرایش

امور اداری کمیسیون توسط دفتر دادستان تنظیم و مکاتبات اوراق صادره به وسیله دفتر مزبور ارسال و ابلاغ خواهد گردید.

ماده ۷ویرایش

کمیسیون در اولین جلسه ترتیب تعیین حوزه مشمول اضافه ارزش و تشخیص اضافه ارزش هر منطقه از حوزه را داده و ابتداء حوزه مزبوررا مشخص می‌کند و بعداً اضافه ارزش آن را از طریق کارشناسی تعیین می‌نماید و در صورتی که اضافه ارزش در تمام حوزه یکسان نباشد هر حوزه را بنابر اضافه ارزشهای متفاوت به مناطقی تقسیم و اضافه ارزش هر منطقه را جداگانه معین خواهد نمود.

ماده ۸ویرایش

تصمیمات کمیسیون در موضوعات مذکور فوق به اکثریت یا اتفاق آراء قطعی بوده و از طرف دفتر کمیسیون به مالکین و شهرداری درموردی که اضافه ارزش متعلق به شهرداری باشد یا اداره دارایی محل در صورتی که اضافه ارزش متعلق به دولت باشد ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۹ویرایش

در صورتی که مالک بخواهد اضافه ارزش سهم خود را به اقساط بپردازد باید قرارداد تقسیطی رسمی پنجساله با شهرداری یا دارایی محل‌تنظیم و عین ملک را وثیقه اقساط قرار دهد و در صورتی که عین ملک وثیقه دین دیگر باشد تضمین دیگری که مورد قبول متعهدله باشد بدهد.

ماده ۱۰ویرایش

هر گاه مالک بخواهد بابت اضافه ارزش از عین ملک به شهرداری یا اداره دارایی انتقال دهد مقداری از ملک را که بنا بر قیمت تاریخ شروع‌بهره‌برداری از تأسیسات عمرانی معادل اضافه ارزش قابل پرداخت باشد به طور مشاع و در صورت تراضی به طور مفروز انتقال خواهد داد.

ماده ۱۱ویرایش

در صورتی که مالک از پرداخت یا تقسیط اضافه ارزش خودداری کند و یا پس از تقسیط اقساط مقرر را کلاً یا بعضاً نپردازد و حاضر به‌انتقال عین ملک هم نشود کمیسیون معادل اضافه ارزش از عین ملک را معین کرده‌است و دادستان نظر کمیسیون را به دارایی یا شهرداری محل که‌ذینفع است ابلاغ می‌نماید که در دفتر اسناد رسمی محل وقوع ملک یا اقامتگاه مالک که تعیین می‌نماید برای تنظیم سند مراجعه نمایند و ذینفع پس ازمراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تقاضای تنظیم سند انتقال دفاتر اسناد رسمی مالک یا مالکین را برای روز و ساعت عین برای سند انتقال دعوت می‌نمایدچنانچه حاضر نشدند دادستان محل آن قسمت را به نمایندگی مالک به شهرداری یا دارایی محل به موجب سند رسمی انتقال خواهد داد.

ماده ۱۲ویرایش

هزینه تنظیم و ثبت اسناد انتقال با انتقال‌گیرنده خواهد بود.

ماده ۱۳ویرایش

اراضی زراعتی و باغاتی که پس از بهره‌برداری از تأسیسات عمرانی مورد استفاده دیگری غیر از زراعت و برداشت محصول آن قرار گیردمشمول پرداخت اضافه ارزش خواهد بود و در این صورت رییس کشاورزی و رییس دارایی و قسمتی که عهده‌دار اداره تأسیسات عمرانی مربوطه می‌باشند مکلفند مراتب را به دادستان محل اطلاع دهند تا دادستان کمیسیون مقرر در بند (‌د) را تشکیل و نسبت به اضافه ارزش اراضی و باغات مزبورطبق مقررات فوق عمل نماید.

ماده ۱۴ویرایش

حقابه‌ای که اراضی و باغات به مناسبت استفاده بیشتر از املاک خود باید بپردازد توسط کمیسیون معین و به وسیله شهرداری یا اداره‌دارایی محل وصول خواهد گردید و میزان آن هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده ۱۵ویرایش

در مورد تقسیط اضافه ارزش موقوفات اولادی سند تقسیط آن کمتر از پنج و زائد بر هفت سال نباشد به ترتیب مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه‌تنظیم و عمل خواهد شد و در صورت تأخیر در پرداخت اقساط از منافع موقوفه به قدر اضافه ارزش توقیف و اخذ خواهد شد.

ماده ۱۶ویرایش

تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین برق روشنایی شهر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هرچند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد.

ماده ۱۷ویرایش

تأسیسات برق صنعتی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور استفاده صنعتی ایجاد شده باشد هر چند استفاده روشنایی هم از آن‌بشود.

آیین‌نامه فوق که مشتمل بر هفده ماده و در تاریخ دوازدهم بهمن ماه ۱۳۳۸ به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده‌است صحیح بوده وقابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

رضا حکمت محسن صدر

منبعویرایش

آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور