مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۹ خرداد ۱۳۳۹ - نخست وزیران: حسین علاء - (۳۱ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۴ فروردین ۱۳۳۶) - دکتر منوچهر اقبال ( ۲۵ فروردین تا ۶ شهریور ۱۳۳۹) فهرست زیر دربرگیرنده ۶۱۲ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی به ترتیب تاریخ تصویب می‌باشد.

حسین علاء نخست‌وزیر
دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر
قوانین نوزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد اول
قوانین نوزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد دوم
قوانین نوزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد سوم
قوانین نوزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد چهارم

[[]]== - خرداد ۱۳۳۵ - اسفند ۱۳۳۵ ==

 1. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۵ – مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی.
 2. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت ۱۳۳۵ – مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی.
 3. تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست وزیر ۱۳۳۵ – مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی.
 4. قانون مربوط به تغییر نرخ حق‌الحفاظه بانک کارگشایی - مصوب ۳ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 5. قانون راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری - مصوب ۳ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 6. قانون راجع به برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم دکتر محمدحسن مافی استاد دانشگاه تهران - مصوب ۳ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۵ اردیبهشت ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 7. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب جهت اصلاح مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی.
 8. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل بیوک ۵۶ جهت وزارت دادگستری – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلسین.
 9. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت شورای عالی اقتصاد - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه و کمیسیون‌های مشترک مجلسین.
 10. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک صد و ده نفر مهندس کشاورزی – مصوب ۳ امرداد کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مجلسین.
 11. قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات – مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 12. قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب در کمیسیون‎های مشترک مجلسین – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 13. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل کادیلاک جهت نخست‌وزیری – مصوب ۷ امرداد ۱۳۳۵ کمیسون‌های مشترک و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 14. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه جیپ و یک دستگاه استیشن جهت استانداری فارس - مصوب ۷ امرداد ۱۳۳۵ کمیسون‌های مشترک و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 15. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره استخدام آقای دکتر حسین ناظم - مصوب ۷ امرداد ۱۳۳۵ کمیسون‌های مشترک و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 16. قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها – مصوب ۸ شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
 17. قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگشتری و استخدام قضات - مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
 18. قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستان‌های مشهد و قم - مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین.
 19. قانون مربوط به اجازه تمدید برقراری مقررات فرمانداری نظامی در تهران و حومه و راه‌آهن سراسری و پل‌ها – مصوب ۸ مهر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۸ شهریور ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 20. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل‌های سفارت شاهنشاهی ایران در دمشق و سرکنسولگری ایران در کربلا – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 21. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای علی کنگرلو به سمت مترجم زبان فرانسه و ماشین‌نویس‌لاتین – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 22. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل نمایندگی‌های کشور شاهنشاهی در خارجه – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 23. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه ماشین سواری جهت استانداری استان نهم – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 24. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک نفر مترجم زبان‌های انگلیسی و فرانسه جهت وزارت امورخارجه – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 25. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری استانداری آذربایجان – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 26. آیین‌نامه کیفر متخلفین از مقررات آمار و سرشماری به اجازه ماده ۱۳ قانون آمار و سرشماری – مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک مجلسین.
 27. آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی – مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک، مصوب کمیسیون بازرگانی مجلس شورای ملی.و کمیسیون‌های مشترک.
 28. قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون امور حسبی و یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات – مصوب ۱۹ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین.
 29. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده داروسازی و دندانپزشکی – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک بودجه مجلسین.
 30. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن واگن برای دانشگاه تهران جهت مسافرت‌های‌علمی – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک بودجه مجلسین.
 31. قانون راجع به اجازه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۳ وزارت کشور – مصوب ۲۴ مهر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 32. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید پنجاه دستگاه جیپ و ده دستگاه وسیله نیروبر و یک دستگاه اتومبیل بیوک سواری جهت شهربانی کل کشور – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 33. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام شش هزار نفر دبیر و آموزگار و ده نفر ماشین‌نویس و سه نفرمترجم و هفتصد نفر خدمتگزار جزء - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 34. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام عده‌ای جهت تکمیل کادر آموزشی و فنی دانشسرای عالی و یازده دانشکده و نه بیمارستان دانشگاه تهران - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 35. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای بابگن هاکوبیان دیپلمه داروسازی پاریس - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 36. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل استاندار استان یکم - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 37. قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 38. قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد – مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۳۴ مجلس سنا.
 39. قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت‌نامه لندن در باب دیون خارجی – مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 40. قانون مربوط به اجازه تمدید مدت فرماندار نظامی در شهرستان تهران – مصوب ۲۹ آبان مجلس شورای ملی و ۱۶ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 41. قانون مربوط به اجازه مشارکت دولت ایران در شرکت مالی بین‌المللی و پذیرفتن اساسنامه شرکت مزبور - – مصوب ۲۹ آبان مجلس شورای ملی و ۱۹ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 42. قانون راجع به اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگی و مستمری افسران ارتش و ژاندارمری - مصوب ۲۹ آبان مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 43. قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنای مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر - مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 44. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام عده‌ای به منظور تکمیل کادر فنی شهرستان‌ها – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 45. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام دویست و شصت و هشت نفر برای رفع احتیاجات دانشکده‌های پزشکی، ادبیات و کشاورزی شهرستان‌ها – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 46. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سفارت شاهنشاهی در برن – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 47. صورت ریز دیون بلا محل سنواتی اداره کل انتشارات و رادیو – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 48. قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت و اضافات سال ۱۳۳۴ کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جز وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی - مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 49. قانون راجع به اجازه پرداخت نصف مستمری محمد امین فرزند سرلشکر شهید محمود امین - مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 50. لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۶ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین.
 51. قانون راجع به اجازه پرداخت ده میلیون ریال برای کمک به آسیب دیدگان جنوب - مصوب ۶ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 52. قانون راجع به اجازه پرداخت بیست میلیون ریال برای کمک به سیل‌زدگان و جبران خسارت وارده به آنها - - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 53. قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند – مصوب ۱۳ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین.
 54. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام نوزده نفر مورد نیاز وزارت صنایع و معادن - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 55. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای مرتضی فغانی به سمت تلفنچی درجه چهار - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 56. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک نفر مترجم درجه اول زبان ترکی جهت وزارت امور خارجه - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 57. قانون راجع به نحوه اجرای امور سربازگیری در پاره‌ای از نقاط کشور به موجب قانون شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 58. قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون دادگستری مجلسین
 59. قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۴ - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون دادگستری مجلسین
 60. قانون مربوط به تمدید مدت اجرای قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۴ تا آخر اسفند ۱۳۳۵ - مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا
 61. تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون همکاری مجلسین
 62. تصمیم قانونی دایر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات ۱۳۳۵ – مصوب ۲۹ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 63. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید هفت دستگاه جیپ و یک دستگاه استیشن جهت اداره کل بازرسی و وزارت فرهنگ – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 64. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس و سه دستگاه استیشن و دوازده دستگاه‌آمبولانس و پانزده دستگاه جیپ جهت وزارت بهداری – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 65. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت رییس نمایندگی ثابت ایران در یونسکو – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 66. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام دویست و پنج نفر جهت رفع نیازمندی وزارت پست و تلگراف و تلفن – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 67. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشسرای مقدماتی کشاورزی اصفهان – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 68. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده کشاورزی کرج – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 69. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اصلاح بودجه سال ۱۳۳۵ وزارت بازرگانی – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 70. قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف – مصوب ۶ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۵ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا.
 71. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری برای فرهنگ استان دهم – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 72. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام نود و چهار نفر راننده جهت وزارت دادگستری – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 73. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام پنج نفر ماشین‌نویس فارسی جهت وزارت بازرگانی – مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 74. قانون راجع به پرداخت اضافه اعتباروزارت کشور از محل صرفه‌جویی انتخابات دوره نوزدهم قانونگذاری - مصوب ۹ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۵ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 75. قانون راجع به اجازه پرداخت تحصیل اعتبار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران - مصوب ۶ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
 76. قانون راجع به اجازه پرداخت چهل و شش میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۱۱ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 77. قانون راجع به واگذاری و معافیت کالاهای وارده از طرف اداره همکاری فنی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۲ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 78. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره تفکیک اعتبار ساختمان فرهنگ لنگرود از لاهیجان – مصوب ۱۹ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 79. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره تعویض اتومبیل سفارت شاهنشاهی ایران در بروکسل – مصوب ۱۹ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 80. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت وزارت امور خارجه – مصوب ۱۹ دی ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 81. قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان‌های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی - مصوب ۲۰ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 82. قانون ضرب مسکوک پشیز پنجاه دیناری برونز - مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 83. قانون راجع به ترمیم حقوق کارمندان رسمی دولت تا پایه ۴ و دون‌پایه و خدمتگذاران جز - مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 84. قانون مربوط به اجازه ضرب ریال نیکلی - مصوب ۲۵ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 85. قانون مربوط به اصلاح قسمت اول بند (ج) ماده ۱۱ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 86. قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب ۴ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 87. قانون مربوط به دانشجویان و دانش‌آموزان دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های نظامی - مصوب ۷ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا
 88. قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک دادگستری
 89. تصمیم قانونی مربوط به اصلاح تبصره فصل چهارم ماده دوم قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
 90. قانون راجع به انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۳۵ مجلس سنا
 91. قانون مربوط به اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان - مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 92. قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب هشتم شهریورماه ۱۳۳۵ - مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک دادگستری
 93. قانون متمم بودجه سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 94. تصمیم قانونی دایر به انتخاب چهار نفر اعضای هیات نظارت سازمان برنامه ۱۳۳۵ - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
 95. طرح قانونی مربوط به منع ساختمان مسکن و ادارات در پارک شهر - مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۵ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا
 96. لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه سیار – مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک دادگستری
 97. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری - مصوب ۲۳ و ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک دادگستری
 98. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت کارشناس دخانیات – مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 99. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت فرهنگ - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 100. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام ده نفر واعظ جهت تکمیل کادر وعاظ نظامی وزارت جنگ - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 101. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در بغداد - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 102. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اصلاح مواد ۱ و ۳ و ۶ بودجه سال ۱۳۳۴ وزارت جنگ - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 103. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت آقای وزیر کار - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 104. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل سرویس حسابداری وزارت فرهنگ - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 105. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت فرمانداری کل بنادر - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 106. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استفاده روسا دادگستریهای مشهد - تبریز - شیراز و اهواز از اتومبیل دولتی - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 107. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید چهار دستگاه اتومبیل جهت رؤسای ثبت اسناد و املاک استان‌ها - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 108. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه پرداخت چهار فقره مطالبات اشخاص از اداره خرید جنس سابق ارتش - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 109. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام هشت نفر پزشک جهت حفظ بهداشت دانش‌آموزان در شهرستانها - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 110. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام چهار نفر جهت تدریس در موسسه وعظ و تبلیغ - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 111. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل استیشن برای اداره تعلیمات اکابر - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 112. قانون اصلاح ماده شش قانون ترفیعات ارتش - مصوب ۲ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و۱۶ خرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا
 113. قانون راجع به اجازه پرداخت کرایه حمل و نقل و سایر هزینه‌های حمل گندم اهدایی دولت آمریکا - مصوب ۲ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
 114. طرح قانونی راجع به شکار - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۴ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 115. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت وزارت صنایع و معادن - مصوب ۶ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 116. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس برای سیلو تهران - مصوب ۶ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 117. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام پانصد و سی و چهار نفر کارمند فنی و پاسبان جهت شهربانی کل کشور - مصوب ۶ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 118. قانون مربوط به اجازه پرداخت تفاوت اضافات و ترفیعات تا آخر سال ۱۳۳۴ کارکنان دولت – مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 119. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اصلاح تبصره یک برنامه تفصیلی بند ۱۵ از فصل اول - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 120. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد اجازه تمدید استخدام سه نفر کارشناسان خارجی شاغل دروزارت فرهنگ - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 121. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر متخصص آلمانی در رشته برق و مکانیک - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 122. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به تصویب بودجه سال ۱۳۳۶ سازمان برنامه - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 123. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی تکمیل کارخانجات کنسرو و خشکبار - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 124. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام آقای مهندس آتن هوفر تبعه دولت آلمان - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 125. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه توام کردن دو اعتبار از اعتبار برنامه‌های فوری - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 126. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه تجدید و تمدید استخدام دو نفر کارشناسان خارجی - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 127. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تجدید استخدام پنج نفر کارشناس خارجی - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 128. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد استخدام ۲۶ نفر متخصص فنی و اداری - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 129. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تامین کسری اعتبار دو کارخانه خریداری شده - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 130. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه انتقال اعتبارات مصرف نشده نظر در سالهای ۳۴ و ۳۵ به سال ۱۳۳۶- مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 131. قانون حفظ امنیت اجتماعی - مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 132. قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۰ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
 133. قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا
 134. قانون صندوق اختصاصی بازنشستگی و تعاون شهربانی کل کشور - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 135. قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا
 136. قانون مربوط به قرارداد بین ایران و پاکستان راجع به دفع ملخ - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۶ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا
 137. قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 138. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری برای تشریفات ورود میهمانان خارجی – مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 139. قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ۱۳۳۶ مجلس سنا
 140. قانون مربوط به قرارداد دفع ملخ دریایی بین دولت ایران و هند - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس سنا
 141. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر فروردین ۱۳۳۶ - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 142. طرح قانونی مربوط به ادامه اجرای لایحه معادن تا آخر خرداد ماه ۱۳۳۶ - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ فروردین ۱۳۳۶ مجلس سنا
 143. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید سه دستگاه اتومبیل برای تشریفات دربار شاهنشاهی - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 144. تصمیم متخذه کمیسیون فرهنگ دایر به اجرای قانون تعلیمات اجباری ابتدایی در پاره‌ای نقاط - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین

- فروردین ۱۳۳۶ - اسفند ۱۳۳۶ ویرایش

 1. قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
 2. قانون مربوط به اجازع اعاده به خدمت سه نفر از استادان بازنشسته دانشگاه تهران و تعیین پایه و سمت استادی و دانشیاری - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا
 3. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت نخست‌وزیری - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 4. قانون معادن ۱۳۳۶- مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس سنا
 5. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام سه نفر کارشناس خارجی - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 6. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر منشی کارشناس صنعتی برای دفتر فنی - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 7. قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و کشور اسپانی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس سنا
 8. قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس ۱۳۳۶ - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس سنا
 9. آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 10. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۶ - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 11. قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱ آذر ۱۳۳۴ مجلس سنا
 12. قانون راجع به اجازه فروش یک قطعه زمین در شهر کراچی - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 13. قانون مربوط به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی برای وزارت جنگ - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 14. تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون مخصوص هیجده نفری جهت رسیدگی به لایحه نفت – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 15. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد استخدام دو نفر کارشناس جهت سازمان برنامه – مصوب ۱۸ خزداد ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 16. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد استخدام پنج نفر کارشناس فنی جهت سازمان برنامه - مصوب ۱۸ خزداد ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 17. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس برای انجام وظیفه در دفتر فنی - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 18. قانون مربوط به اجازه عضویت ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد - مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ آذر ۱۳۳۳ مجلس سنا
 19. تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون شش نفری از شعب برای نظارت در امر ساختمان - مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 20. قانون راجع به تصویب قرارداد مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا
 21. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام آقای ویلیام جاکسن مشاور فنی – مصوب ۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 22. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به ترمیم حقوق آقای بنجامین براون - مصوب ۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 23. طرح قانونی درباره سوال آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی از آقایان وزیران – مصوب ۴ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 24. قانون راجع به اجازه خرید خانه برای بعضی از نمایندگی‌های شاهنشاهی ایران در خارجه - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ تیر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 25. قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۳۴ مجلس سنا
 26. قانون راجع به اجازه تاسیس وزارت گمرکات و انحصارات - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ تیر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 27. قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۳۴ مجلس سنا
 28. قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد میلیون ریال جهت کمک به آسیب‌دیدگان زلزله شمال - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۰ تیر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 29. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت ثبت استان پنجم - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 30. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای وزیر بهداری - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 31. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در واتیکان - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 32. قانون راجع به اجازه پرداخت چهار میلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات سه ساله دوم دوره دوم مجلس سنا - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 33. قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 34. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت معاون وزارت فرهنگ - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 35. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ جهت حوزه فرهنگی گرمسار - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 36. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت معاون وزارت دارایی - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 37. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشکده دامپزشکی - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 38. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت سرکشی و نظارت کاخ‌های سلطنتی - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 39. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده ادبیات شیراز - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 40. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام آقای یوهارا تبعه دولت ژاپن - مصوب ۲۴ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 41. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام هفت نفر متخصص خارجی جهت اداره کارخانه‌های سیمان کشور - مصوب ۲۴ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 42. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه اجرای برنامه تفصیلی کمک به صندوق‌های روستایی - مصوب ۲۴ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 43. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام دو نفر منشی خارجی جهت دفتر فنی - مصوب ۲۴ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 44. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد ۹۴ دستگاه جیپ زاید اداره آمار - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 45. قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران – مصوب ۳۰ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 46. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی مطالعات و آبیاری و سدسازی - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 47. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی جهت کارخانه‌های قند کشور - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 48. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای توسعه عملیات‌عمرانی دشت مغان - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 49. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی مهندسی زراعی - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 50. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تمدید استخدام آقای مهندس ژزف هروشکا - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 51. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی تهیه آمار و سرشماری کل کشور - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 52. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی مکانیزاسیون معدن نمک هرمز - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 53. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی آبیاری و سدسازی - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 54. قانون تاسیس پلیس گمرک ایران - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ امرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 55. قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ امرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 56. قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ امرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 57. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جیپ جهت اداره ثبت گرگان – مصوب ۹ امرداد ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین.
 58. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت فرهنگ خراسان - مصوب ۹ امرداد ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 59. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل جهت وزارت دارایی - مصوب ۹ امرداد ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 60. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل نو جهت سازمان نخست‌وزیری - مصوب ۹ امرداد ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 61. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت آقای امامی - مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 62. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت وزارت امور خارجه - مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 63. قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینراریا – مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲ شهریور ۱۳۳۶ مجلس سنا
 64. قانون راجع به اجازه استخدام عده‌ای معلم و کارمند فنی در حدود اعتبار موجود در بودجه سال ۱۳۳۶ وزارت فرهنگ - مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ شهریور ۱۳۳۶ مجلس سنا
 65. قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران – مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ امرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 66. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل جهت وزرات دارایی - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 67. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جیپ اداره کل فرهنگ استان تهران - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 68. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت پیشکاری دارایی تهران - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 69. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید ۳۹ دستگاه اتومبیل جهت وزارت کشاورزی - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 70. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت صنایع و معادن - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 71. قانون راجع به اصلاح ماده پنج قانون آمار و سرشماری - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 72. قانون راجع به بودجه و سازمان سال ۱۳۳۶ وزارت گمرکات و انحصارات - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 73. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت دانشکده کشاورزی اهواز - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 74. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید هفت دستگاه شاسی کامیون - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 75. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت اسکورت ملوکانه - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 76. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید نوزده دستگاه اتومبیل جهت وزارت گمرکات و انحصارات - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 77. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت ضرابخانه - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 78. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده کشاورزی اهواز - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 79. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جیپ جهت دانشکده کشاورزی اهواز - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 80. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید ده دستگاه جیپ جهت شهربانی کل کشور - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 81. قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۳۴ مجلس سنا
 82. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیل فورد مدل ۱۹۴۶ دانشگاه - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 83. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت نمایندگیهای ایران در مراکش وتونس - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 84. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل وانت جهت دانشسرای عشایری شیراز - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 85. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت اداره کل بودجه - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 86. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت آقای وزیر کشاورزی - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 87. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت آقای رییس دیوان محاسبات - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 88. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت سرکنسولگری شاهنشاهی در بغداد و تعویض دو دستگاه اتومبیل‌های سرکنسولگری سلیمانیه و خانقین - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 89. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن شورولت جهت دانشگاه شیراز - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 90. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت اداره تبلیغات دانشگاه - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 91. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن سواری جهت دانشکده علوم - مصوب ۶ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 92. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید سه دستگاه اتومبیل جهت اداره ثبت کل - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 93. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید هفت دستگاه اتومبیل جهت شرکت سهامی تلفن ایران - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 94. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتوبوس جهت شرکت سهامی تلفن ایران - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 95. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تبدیل به احسن نمودن اتومبیل سفارت کبرای شاهنشاهی در بیروت - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 96. قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک - مصوب ۱۴ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
 97. قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ آبان ۱۳۳۶ مجلس سنا
 98. قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 99. قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 100. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام آقای جان هیل تبعه دولت آمریکا – مصوب ۲۰ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 101. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تمدید مدت استخدام آقای آلبرت دوسمال عضو دفتر فنی به مدت یک سال - مصوب ۲۰ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 102. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام امیل هنس تبعه دولت هلند به مدت دو سال - مصوب ۲۰ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 103. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام آقای یوهانس برگ تبعه دولت هلند به مدت دوسال - مصوب ۲۰ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 104. آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات – مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون‌های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین
 105. قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی – مصوب ۳ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۳۴ مجلس سنا
 106. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت شورای عالی اقتصاد - مصوب ۶ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 107. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت اداره پست و تلگراف مشهد - مصوب ۶ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 108. قانون الحاق دو تبصره به قانون اعزام دانشجویان ایرانی به خارجه - مصوب ۹ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 109. قانون راجع به تقلیل مدت خدمت زیر پرچم افراد نیروی دریایی شاهنشاهی - مصوب ۲ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 110. قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی وسیله اداره مرزبانی - مصوب ۹ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 111. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت اداره کل سازمان طبقه‌بندی مشاغل دولتی – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 112. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت بنگاه واکسن و سرم‌سازی حصارک - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 113. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه جیپ جهت بهداری‌آموزشگاه‌های کشور - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 114. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای معاون پارلمانی وزارت کشاورزی - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 115. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت فرهنگ تهران - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 116. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اصلاح تبصره ذیل بند ۲ شرایط استخدامی سه نفر کارشناسان‌خارجی - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 117. قانون مربوط به قرارداد مستمری و وظیفه درباره عده‌ای (از تاریخ تصویب) - مصوب ۱۲ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 118. قانون مربوط به قراداد کمیساران سرحدی (مرزبانان) بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان - مصوب ۱۲ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
 119. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مربوط به یکصد میلیون ریال وام اعطایی به شرکت لوله‌کشی کرمانشاه - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 120. قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 121. قانون مربوط به اجازه استخدام عده‌ای پزشک و دندانپزشک و غیره برای تاسیسات درمانی شهرستان‌ها و دهستان‌ها - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 122. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت وزارت کشاورزی – مصوب ۲۷ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 123. قانون راجع به استفاده از خدمت استادان و دانشیاران و دبیران در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی - مصوب ۲۳ مهر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 124. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت دبیرستان نجف‌آباد اصفهان – مصوب ۲۷ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 125. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه راجع به استفاده دانشگاه تهران از نه دستگاه اتومبیلهای موجود - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 126. قانون راجع به تمدید مدت اجرای قانون متمم قانون نظام وظیفه (‌روش جدید سربازگیری) - مصوب ۳ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 127. قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی – مصوب ۳ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 128. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه جیپ و یک دستگاه استیشن جهت اعضاء کمیته تحقیقات‌علمی - مصوب ۴ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 129. قانون راجع به بخشودگی بدهی جنسی و نقدی خرده مالکین و کشاورزان قائنات – مصوب۱۲ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۳۶ مجلس سنا
 130. قانون بودجه سال ۱۳۳۶ چاپخانه مجلس شورای ملی – مصوب ۸ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 131. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام آقای الکاهوهن بروک تبعه دولت اتریش - مصوب ۹ دی ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 132. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره افزایش بیست درصد به جمع کل اقلام برنامه هفت ساله دوم عمرانی - مصوب ۹ دی ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 133. قانون مربوط به واگذاری سهمی دولت از قریه سرخ حصار به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۳۶ مجلس سنا
 134. قانون بودجه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 135. تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال (درمورد استیضاح آقای دکتر پیرنیا) – مصوب ۱۲ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 136. قانون راجع به تمدید مدت معافیت بقیه مشمولین متولد سنوات ۱۳۰۶ تا پایان سال ۱۳۱۱ - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۳۶ مجلس سنا
 137. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد خرید کامیون و سایر وسایل حمل و نقل - مصوب ۱۵ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 138. تصمیم قانونی راجع به اصلاح قانون مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۰۵ (راجع به طبع و نشر صورت مذاکرات مجلس) – مصوب ۱۵ دی مجلس شورای ملی
 139. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت اداره کل بنادر و کشتیرانی - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 140. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید ۴۰ دستگاه کامانکار جیپ و چهار دستگاه آمبولانس جهت واحدهای گارد مسلح گمرک - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 141. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه فروش سه دستگاه اتومبیل فرسوده و خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت سرکنسولگری کلکته و سفارت کبرای شاهنشاهی در توکیو - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 142. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض و خرید دو دستگاه ماشین سواری جهت سفارت کبرای شاهنشاهی‌ایران در لندن - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 143. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشکده کشاورزی کرج - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 144. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده ادبیات - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 145. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در کابل - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 146. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید هشت دستگاه جیپ جهت نظارت در امر حمل و نقل قند و شکر - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 147. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه سازمان وزارتخانه‌ها – مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی
 148. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری و سه دستگاه جیپ جهت دانشگاه تهران - مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 149. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد اصلاح فهرست مشاغل هفت نفر متخصص خارجی سیمان - مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 150. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد استخدام عده‌ای متخصص خارجی - مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 151. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه در مورد آیین‌نامه معاملات سازمان برنامه - مصوب ۲۴ دی ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 152. قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی - مصوب ۳ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۳۶ مجلس سنا
 153. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت اداره فرهنگ کرمان – مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 154. آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان قضایی وزارت دادگستری – مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون دارایی مجلسین
 155. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جیپ جهت حوزه فرهنگی کرج - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 156. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت اداره کل فرهنگ شهرستان‎ها - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 157. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل استیشن جهت دبستان کر و لال‌ها - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 158. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه آمبولانس برای فرودگاه مهرآباد - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 159. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه شاسی اتوبوس و یک دستگاه وانت جهت اداره کل هواپیمایی‌کشوری - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 160. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت خزانه‌داری کل - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 161. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید پنج دستگاه جیپ جهت وزارت کار - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 162. قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 163. قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوئیس راجع به سرویسهای هوایی برای حمل و‌نقل مسافر و بار و محمولات پستی مابین دو کشور و ماورای آنها - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 164. قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی یونان - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 165. قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت اضافات سالهای ۳۴ و ۳۵ کارمندان دونپایه و خدمتگزاران جزء و اضافه اعتبارات‌مورد نیاز بعضی از دستگاه‌های دولتی - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۳۶ مجلس سنا
 166. قانون اجازه استخدام هشت نفر اتباع بیگانه جهت خدمت در راه‌آهن دولتی ایران - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۳۶ مجلس سنا
 167. قانون مربوط به صندوق اختصاصی بازنشستگی و تعاون اداره پلیس راه‌آهن دولتی ایران - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 168. قانون مربوط به تعیین معاونین ثابت اداری وزارتخانه‌ها - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 169. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره اضافه حقوق‌های اسکار کالشتاد – مصوب ۶ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 170. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تغییر تاریخ تمدید استخدام آقای ژرژ فون پتس - مصوب ۶ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 171. قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ ششصد میلیون ریال وام از بانک ملی ایران جهت ساختمانهای نیمه‌تمام و ساختمانهای‌جدید دانشگاه تهران - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 172. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین به منظور توسعه عمران سیستان و بلوچستان - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 173. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به بودجه اداری سال ۱۳۳۷ تشکیلات مرکزی سازمان برنامه - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 174. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به استخدام آقای لوئی رنه دوبردو - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 175. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای مدیر کل بهداشت - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 176. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل کادیلاک ۵۸ جهت نخست‌وزیری - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 177. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه یک دستگاه اتومبیل بیوک جهت معاون پارلمانی وزارت کشور - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 178. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه دو دستگاه استیشن جهت اداره انتشارات و رادیو - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 179. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت آقایان وزیر مشاور و معاون نخست وزیری مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 180. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای معاون وزارت بازرگانی - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 181. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای وزیر دارایی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 182. قانون راجع به اجازه استخدام تا پنجاه نفر مهندس متخصص و عده‌ای مکانیسین به تناسب وسایل موجود - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 183. قانون راجع به تقسیم اراضی ضرابخانه بین کارگران و کارمندان ادارات ضرابخانه - سیلو - دخانیات - و کارمندان وابسته‌به وزارت دارایی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 184. قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 185. قانون راجع به استخدام آقای ریچارد کلنتون بروئر متخصص آمار تبعه دولت آمریکا - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۸ خرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 186. قانون راجع به اصلاح ماده ۸ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 187. قانون راجع به استفاده از بیست و سه میلیون دلار قسمتی از وام موضوع تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکا و‌انگلستان - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 188. قانون راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 189. قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 190. قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 191. قانون راجع به افزایش اعتبارات کشاورزی - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا

- فروردین ۱۳۳۷ - اسفند ۱۳۳۷ ویرایش

 1. قانون مسکوک طلا - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 2. قانون اصلاح قسمت اخیر ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 3. قانون اجازه واگذاری عرصه و اعیان و کلیه متعلقات و ملحقات کشتارگاه‌های کشور به شهرداری هر محل – مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۳۶ مجلس سنا
 4. تصمیم قانونی دایر به اصلاح ماده واحده مصوب ۴ تیر ۱۳۳۶ دایر به تمدید مدت رسیدگی به سوالات – مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی
 5. قانون راجع به واگذاری امور بهداری به مردم - مصوب ۶ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 6. قانون مربوط به موافقتنامه انحرافات مرزی بین کشور شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 7. آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از ۳۵۰۰ میلیون ریال حاصله از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس برای کشاورزی – مصوب ۱۵ اردیبهشت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 8. قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و ژاپن - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 9. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اصلاح ماده ۵۴ بودجه سال ۱۳۳۶ دانشگاه – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 10. آیین‌نامه معاش‌های نیروی هوایی، نیروی دریایی، چتربازی، حق مقام و فوق‌العاده افسران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت گارد شاهنشاهی - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 11. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۷ - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی
 12. قانون دایر به اجازه استخدام آقای دکتر بالتازار رییس بنگاه پاستور – مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 13. آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 14. قانون راجع به واگذاری اراضی کارخانه سابق تهیه الکل‌های صنعتی به وزارت خانه‌های فرهنگ و دارایی و شهرداری تهران
 15. قانون مربوط به اساسنامه موسسه بین‌المللی انرژی اتمی - مصوب ۶ خرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 16. قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشین - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 17. قانون راجع به اصلاح قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 18. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به طرز استفاده از یک هزار میلیون ریال اعتبار افزایش حقوق کارمندان دولت - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 19. قانون راجع به عوارض فرود و توقف هواپیماها - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 20. قانون مربوط به اصلاح تبصره ۲ ماده ۲ قانون منع کشت خشخاش - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 21. قانون راجع به برقراری وظیفه درباره وراث مقتولین واقعه بلوچستان - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 22. قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه‌ها - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 23. قانون تعیین میزان حقوق آقای بهزاد استاد مینیاتور و برقراری مستمری درباره فرزند مرحوم ابوالحسن صبا - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 24. قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 25. قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصوب ۱ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 26. قانون راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان - مصوب ۳ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 27. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه سازمان وزارتخانه‌ها - مصوب ۳ تیر ۱۳۳۷ کمیسیون خاص مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 28. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد ترمیم حقوق معاونین وزارتخانه‌ها - مصوب ۸ تیر ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 29. قانون اصلاح تعرفه گمرکی - مصوب ۱۰ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 30. قانون راجع به ساختمان و بهره‌برداری سد و تاسیسات لار و لتیان - مصوب ۱۷ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 31. قانون راجع به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمانی بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۲۲ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 32. قانون چک‌های تضمین شده - مصوب ۲۲ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 33. آیین‌نامه‌های اجرای قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۳۷ کمیسیون قوانین دارایی
 34. قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سافایر پترولیومز لیمیتد - مصوب ۸ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ تیر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 35. قانون مربوط به قرارداد مرزی ایران و پاکستان - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 36. قانون سازمان ملی پیشاهنگی - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 37. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام آقای لوئی رنه‌دوبردو - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 38. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام دوشیزه الیانه فلورانس وریاز - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 39. قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ تیر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 40. قانون اجازه فروش یک قطعه زمین به سفارت کبرای پاکستان - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ آبان ۱۳۳۶ مجلس سنا
 41. تصمیم قانونی دایر به انتخاب ده نفر بقیه مستشاران دیوان محاسبات ۱۳۳۷ – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی
 42. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری – مصوب ۱ امرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 43. قانون مربوط به موافقت‌نامه راجع به مسایل ترانزیت بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۱۹ امرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۳۶ مجلس سنا
 44. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اصلاح ردیف ۶۰ فصل دوم قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور – مصوب ۲۳ امرداد ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 45. قانون راجع به اجازه تمدید مدت قانون احداث جاده سوم بین تهران و شمیران - مصوب ۲ امرداد ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۵ شهریور ۱۳۳۷ مجلس سنا
 46. قانون مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران، آموزگاران دبیران، پاسبانان و کارمندان روزمزد و حکمی - مصوب ۹ شهریور ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۸ شهریور ۱۳۳۷ مجلس سنا
 47. قانون راجع به نحوه تقسیم چهارده‌میلیون و هفتصدهزاردلار از محل ۲۵ میلیون‌دلار پذیره نفت دریافتی از شرکت پان‌آمریکن - مصوب ۹ شهریور ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ امرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 48. قانون راجع به اصلاح تبصره بند (‌الف) ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد – مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ شهریور ۱۳۳۷ مجلس سنا
 49. قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ هفتادوپنج میلیون‌ریال از محل بقیه موجودی پذیره نفت برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحی غرب - مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ شهریور ۱۳۳۷ مجلس سنا
 50. تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۱۳۳۷ – مصوب ۲۰ مهر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی
 51. قانون راجع به واگذاری اراضی متعلق به شهرداری‌ها به موسسه بنیاد پهلوی به منظور ساختن مهمانخانه و پرورشگاه - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 52. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه مشمولین مالیات مستغلات غیر اجاری – مصوب ۷ آبان ۱۳۳۷ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
 53. قانون راجع به اجازه تمدید استخدام پنج نفر کارشناسان راه آهن دولتی ایران - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 54. آیین‌نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه – مصوب ۱۴ آبان ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 55. قانون راجع به اجازه استخدام پاسبانان گارد شهری و خدمتگذار جز - مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 56. قانون اجازه الحاق دولت ایران به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات بین‌المللی وسایل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی - مصوب ۹ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ تیر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 57. قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۹ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 58. قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند - مصوب ۹ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۷ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 59. قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می‌ربایند - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 60. قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون کیفر عمومی - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 61. قانون راجع به اجازه عضویت دولت ایران در موسسه بین‌المللی علوم اداری (‌بلژیک) - مصوب ۸ آبان ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 62. [[قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشا و قرارداد ۴ ماه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن]] - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
 63. قانون راجع به قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 64. قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۶۱ قانون امور حبسی و اصلاح ماده ۳۶۴ قانون امور حبسی و الحاق یک ‌تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات - مصوب ۲۰ آذر۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 65. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام سه نفر کارشناس خارجی - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک مجلسین
 66. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام دو نفر کارشناس خارجی در اداره کل ساختمان وزارت راه - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک مجلسین
 67. قانون اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور - مصوب ۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 68. تصمیم قانونی درباره اجازه تمدید مدت رسیدگی کمیسیون تحقیق سوألات به سوأل آقای عمیدی نوری مربوط به‌شیلات – مصوب ۴ دی ۱۳۳۷ کمیسیون تحقیق سوالات تحقیق مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 69. قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری - مصوب ۷ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 70. قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات - مصوب ۹ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 71. قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری برزیل - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 72. قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک - مصوب ۱۴ دی۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۵ شهریور ۱۳۳۶ مجلس سنا
 73. قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 74. قانون راجع به موافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۳۶ مجلس سنا
 75. قانون راجع به اجازه ضرب ریال نیکلی جدید - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 76. قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۲ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 77. آیین‎نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری – مصوب ۱۰ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا کمیسیون‌های مشترک مربوطه مجلسین
 78. قانون راجع به الحاق دولت ایران به عهدنامه سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی - مصوب ۲ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 79. قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی پذیره نفت - مصوب ۲ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 80. قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی - مصوب ۱۵ بهمن۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 81. قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش وتولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک - مصوب ۵ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 82. قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ - مصوب ۵ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۴خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
 83. قانون راجع به اصلاح بند (ب) شماره ۸۹۸ تعرفه گمرکی - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 84. قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی راجع به ایرانیانی که ترک تابعیت‌کرده‌اند - مصوب ۱۶ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا - مصوب ۱۶ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 85. قانون راجع به اجازه استخدام استادان خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها و تکمیل کادر آموزشی دانشکده‌ها - مصوب ۲ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 86. قانون مربوط به موافقتنامه همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا راجع به استفاده‌های غیرنظامی از انرژی اتمی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 87. قانون مربوط به اجازه تحصیل اعتبار جهت احداث تاسیسات انتقال آب از کرج به تهران - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 88. قانون راجع به اجازه استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و مهندس لیب کریستین - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 89. قانون راجع به اجازه استخدام آقای کاپیتن ادموند تبعه دانمارک - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 90. قانون راجع به تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 91. قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۴ مجلس سنا
 92. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد معافیت کارخانه و ماشین آلات و قطعات یدکی وارده جهت‌اجرای برنامه از عوارض ورودی و حقوق گمرکی – مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 93. قانون مربوط به حذف دیوان دادرسی دارایی - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۵ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 94. قانون مربوط به تشکیل دادگاه‎های سیار - مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 95. قانون راجع به الغای ماده ۱۴ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری و استخدام قضات - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 96. قانون راجع به واگذاری اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به رییس دولت - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 97. قانون راجع به اجازه قبول عضویت دولت ایران در موسسه جرم‌شناسی بین‌المللی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 98. قانون مربوط به قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام جنگ - مصوب ۳ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 99. قانون مربوط به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد راجع به سازمان هواشناسی بین‌المللی - مصوب ۳ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۳۳ مجلس سنا
 100. قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی - مصوب ۳ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 101. قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۳ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 102. قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق - مصوب ۵ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 103. تصمیم قانونی دایر به نامیدن روز نهم اسفند به (‌روز ملت) و روز بیست و هشتم مرداد ماه (‌به روز قیام ملی) - مصوب ۷ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 104. قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک - مصوب ۲۳ آذر۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 105. قانون اجازه تاسیس اداره کل هواشناسی - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 106. قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وامهای عمرانی آمریکا - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 107. قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی وکشاورزی - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 108. قانون راجع به اجازه بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری کل کشور – مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 109. قانون مربوط به تمدید اجراء قانون روش جدید سربازگیری - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 110. قانون سازمان مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی - مصوب ۷ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 111. قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 112. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تمدید استخدام آقای ژزف هروشکا تبعه چکسلواکی – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 113. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره بودجه اداری سال ۱۳۳۸ تشکیلات مرکزی سازمان برنامه - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 114. قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 115. قانون راجع به اجازه خرید و تقسیم املاک ورثه اسمعیل قشقایی - مصوب ۲۰ مهر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 116. قانون راجع به اجازه استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه دولت فرانسه جهت نگاهداری خطوط راه‌آهن ایران - مصوب ۹ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 117. قانون راجع به اجازه تمدید استخدام آقای آندره گدار تبعه دولت فرانسه به سمت مدیر کل باستانشناسی - مصوب ۲۸ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 118. قانون راجع به موافقتنامه همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 119. قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی
 120. قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 121. قانون کار - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ کمیسیون کار مجلسین
 122. قانون راجع به اجازه تشکیل بانک تجارت خارجی ایران - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 123. قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 124. قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا

- فروردین ۱۳۳۸ - اسفند ۱۳۳۸ ویرایش

 1. قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیر ماه ۱۳۱۳ - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۳ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 2. قانون راجع به اجازه تاسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 3. قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۳۷ مجلس سنا
 4. قانون راجع به معافیت محل مسکونی نمایندگان سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس سنا
 5. قانون راجع به اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس سنا
 6. قانون راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها- مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 7. قانون راجع به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط به رفاه اجتماعی کارگران - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 8. قانون راجع به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ در خصوص حمایت از کارگران مهاجر - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 9. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۸ - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی
 10. قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 11. قانون برقراری مبلغ ۵۷۹۰ ریال وظیفه علاوه بر وظیفه قانونی درباره وراث مرحوم سروان کاظم عطیفه - مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 12. قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 13. قانون تاسیس دانشکده افسری شهربانی - مصوب ۶ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 14. قانون راجع به تربیت پزشک برای بخش‌ها و شهرستان‌ها - مصوب ۶ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 15. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه پرداخت هشتاد میلیون ریال به وزارت کشاورزی به عنوان اعتبارگردان – مصوب ۱۴ تیر ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 16. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام آقای مهندس سرکیس هپسارلیان تبعه کشور سوریه - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 17. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اصلاح ماده ۶ اساسنامه سازمان برنامه - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 18. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید مدت خدمت آقای الکاهوهن بروک تبعه دولت اتریش - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 19. آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد – مصوب ۲۰ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی
 20. قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان زمین‌شناسی - مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲ امرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 21. قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و۲ امرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 22. قانون جنگل‌ها و مراتع کشور - مصوب ۲۲ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۸ شهریور ۱۳۳۸ مجلس سنا
 23. قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۹۹ در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه‌ای معلولین - مصوب ۸ مهر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 24. قانون راجع به نسخ تصویب‌نامه‌های استخدامی - مصوب ۱۸ مهر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
 25. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره حق‌الکشف کاشفین مواد مخدره – مصوب ۲۰ مهر ۱۳۳۸ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 26. قانون راجع به موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر - مصوب ۴ مهر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۳ آبان ۱۳۳۸ مجلس سنا
 27. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره اختصاص شصت و پنج میلیون ریال جهت احداث کارخانه خرمای جهرم – مصوب ۱۰ آبان ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 28. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تمدید مدت استخدام آقای جزب جیوانی ریتو تبعه دولت ایتالیا - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 29. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره تاریخ تمدید استخدام آقای اسکاهوهن بروک تبعه اتریش - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 30. قانون راجع به اجازه افزایش سرمایه دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۸ آبان ۱۳۳۸ مجلس سنا
 31. قانون مربوط به الحاق ماده مکرر به ماده ۲۶۸ قانون کیفر عمومی - مصوب ۱۳ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 32. قانون راجع به اجازه تمدید اجرای قانون آزمایشی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات - مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ آبان ۱۳۳۸ مجلس سنا
 33. قانون مربوط به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی‌بین قلمرو دو دولت و ماورای آنها - مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا
 34. قانون راجع به اصلاح حقوق بازنشستگی قضات و پزشکان و کارمندان آموزشی - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ آبان ۱۳۳۸ مجلس سنا
 35. قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 36. قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالی - مصوب ۸ مهر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 37. قانون راجع به اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین - مصوب ۱۶ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 38. آیین‌نامه مالیات مستغلات – مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۸ کمیسیون قوانین دارایی
 39. قانون راجع به افزایش سرمایه بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران - مصوب ۲۵ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 40. قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده عرب - مصوب ۲۵ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
 41. قانون راجع به اجازه ساختمان راه‌آهن بین تبریز و شرفخانه تا مرز ترکیه - مصوب ۴ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 42. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره ماده ۶ اصلاحی اساسنامه سازمان برنامه – مصوب ۱۸ آذر۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 43. قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت – مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 44. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به واگذاری ساختمان احداثی در نازی‌آباد (۱۱۴ آپارتمان) بلاعوض به شهربانی کل کشور - مصوب ۱۸ آذر۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 45. لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر که در کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین در شده است - مصوب ۵ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس سنا
 46. رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۵ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اریبهشت ۱۳۳۴ مجلس سنا
 47. رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارایی که در کمیسیون‌های مشترک مجلس رد شده است - مصوب ۵ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 48. قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب‌آهن ایران - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 49. قانون راجع به اجازه ورود دانشگاه تهران در کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی آفات - مصوب ۲ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 50. قانون راجع به موافقت‌نامه مربوط به انتقال راه‌آهن میرجاوه – زاهدان - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 51. قانون راجع به تبدیل درجه استوار یکم‌های خلبانی و فنی نیروی هوایی به ستوانیار سومی - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 52. قانون واگذاری زمین به تحصیل‌کرده‌های کشاورزی- مصوب ۲ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 53. قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها - مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 54. قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود - مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 55. قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای برج مراقبت فرودگاه مهرآباد - مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 56. قانون مربوط به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی - مصوب ۲۶ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 57. قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه - مصوب ۵ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 58. قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین - مصوب ۷ بهمن ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 59. آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 60. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک مجلسین درباره ۱۸۶ نفر کارمند و خدمتگزار حکمی و قراردادی و روزمزدی شرکت منحله چای - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 61. قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ بیست و پنج میلیون دلار وام از صندوق وام‌های آمریکا - مصوب ۳۰ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 62. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره نحوه پرداخت صدی ده جریمه به عنوان پیش‌پرداخت به کاشفین مواد مخدره تا میزان صدی پنجاه – مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۳۸ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 63. قانون راجع به اجازه استخدام پنج نفر کارشناس یونانی به منظور هدایت کشت‌کاران توتون سیگار - مصوب ۲۵ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 64. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک مجلسین در مورد اجازه مصرف بودجه اداری سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۳۹ – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 65. آیین‌نامه مقررات اداری و استخدامی و مالی سازمان زمین‌شناسی کشور – مصوب ۲ بهمن ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن مجلس سنا – کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ملی و سنا
 66. قانون مربوط به اجرای ساختمان سدهای لار و لتیان - مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 67. قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات - مصوب ۱ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 68. قانون راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری و اعزام قضات به خارجه - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 69. قانون راجع به اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۷ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا
 70. قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی
 71. قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا
 72. تصمیم قانونی دایر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات ۱۳۳۸ - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی
 73. قانون راجع به اعطای اختیار به کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا
 74. قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا
 75. قانون راجع به تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا
 76. قانون اعطای اختیار به کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور واساسنامه بانک ملی ایران - مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا

- فروردین ۱۳۳۹ - ۱۹ خرداد ۱۳۳۹ ویرایش

 1. قانون راجع به امور دانشگاه تهران - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 2. قانون اقدامات تامینی - مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس کمیسیون مشترک دادگستری
 3. قانون مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین ایران و ایتالیا - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 4. قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۳۹ مجلس سنا
 5. قانون راجع به تمدید مدت اجرای قانون روش جدید سربازی - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 6. قانون مسولیت مدنی - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 7. قانون راجع به شورای دولتی - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 8. قانون راجع به استرداد مجرمین - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 9. قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 10. قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 11. قانون الحاق ماده ۲۲۵ مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری
 12. آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 13. قانون بیمه‌های اجنماعی کارگران - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری
 14. آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی و پرسنل چترباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 15. آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 16. قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 17. لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری
 18. قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی – مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا
 19. لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون – مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 20. قانون اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی – مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 21. قانون راجع به اصلاح تبصره ۵ قانون اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 22. قانون مربوط به اصلاحات اراضی - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 23. آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان قضایی وزارت دادگستری - مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا – کمیسیون دادگستری و دارایی مجلسین
 24. قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۳۸ - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 25. قانون راجع به اچازه استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه‌ای کشاورزی – مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 26. قانون راجع به اجازه اعطای یکصد و ده میلیون ریال به هیات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به منظور ساختمان شهرلار و اقدامات عمرانی در استان هفتم – مصوب ۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 27. قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه جهت ساختمان سد دز - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 28. قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی - مصوب ۲ خرداد ۱۳۳۹ مکمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 29. قانون راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 30. قانون راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی هلند - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 31. قانون اجازه انتقال نیروی برق به وسیله کابل هوایی - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 32. قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 33. آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری – مصوب ۵ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون‌های بودجه و نظام مجلسین
 34. قانون بانکی و پولی کشور – مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین
 35. قانون اساسنامه بانک ملی ایران ۱۳۳۹ – مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین
 36. قانون مربوط به نقشه‌برداری - مصوب ۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 37. قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین ایرانی به خارجه - مصوب ۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 38. اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان – مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 39. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه مصرف مبلغ ۲۵ میلیون ریال صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۳۷ سازمان برنامه در سال ۱۳۳۹ – مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 40. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد حداکثر حقوق مدیران سازمان برنامه در سال ۱۳۳۹ – مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 41. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره پرداخت حقوق و هزینه‌های متخصصین دفتر فنی سازمان برنامه – مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون ۱۳۳۹ مشترک برنامه مجلسین
 42. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره تمدید استخدام آقای گوستاو بوری تبعه کشور مجارستان – مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 43. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد پرداخت وجوه حاصله از فروش کارخانه سیمان درود به بانک اعتبارات صنعتی - مصوب ۹ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
 44. قانون روابط مالک و مستاجر - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 45. آیین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان – مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک برنامه و دادگستری مجلسین
 46. قانون راجع به اجازه انتقال گردان سمپاش نیروی هوایی از وزارت جنگ به وزارت کشور - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 47. قانون راجع به جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 48. قانون مربوط به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 49. قانون مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹ - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین
 50. قانون راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 51. قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 52. قانون راجع به اعطای اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرایم رانندگی – مصوب ۳ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 53. قانون راجع به تهیه و تقدیم تشکیلات جدید سازمان برنامه - مصوب ۵ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 54. قانون مربوط به ارتقای درجه سرجوخه‌های ارتش به گروهبان سومی - مصوب ۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 55. قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 56. قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 57. قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 58. قانون مربوط به تربیت متصدیان آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها و دانشسرای عالی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 59. قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ ششصد لیره انگلیسی سالانه به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد براون - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 60. قانون راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون انتخابات مجلس سنا - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 61. قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 62. قانون راجع به اجازه استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه دولت فرانسه جهت نگاهداری خطوط راه‌آهن ایران - مصوب ۵ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 63. آیین‌نامه ترفیعات افسران شهربانی کل کشور - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 64. قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ چهارصد میلیون ریال وام از بانک ملی ایران جهت تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام وزارت جنگ - مصوب ۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 65. قانون راجع به اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در موسسه بین‌المللی توسعه - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 66. قانون راجع به اجازه تحصیل تا معادل ۲۷ میلین دلار اعتبار از کنسرسیوم مقاطعه‌کاران فرانسوی - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 67. قانون راجع به اجازه استخدام یک صد نفر کارمند جهت وزارت امور خارجه - مصوب ۵ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 68. قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها - مصوب ۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۳۹ مجلس سنا
 69. قانون راجع به نظام پزشکی - مصوب ۳ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۳ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا
 70. قانون مربوط به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال ۳۸ – ۳۹ به بعد - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا
 71. قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۱ در خصوص آموزش حرفه‌ای کشاورزی - مصوب ۲ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا