قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده واحده - به هیأت عالی برنامه اجازه داده می‌شود که تا پایان سال ۱۳۴۹ بنا بر احتیاج طرحهای عمرانی افزایش لازم را در اعتبارات فصول وبندهای برنامه عمرانی چهارم کشور به میزانی که لازم است از محل کاهش اعتبار سایر فصول (‌به استثنای اعتبارات عمران روستایی و راه‌های فرعی که‌قابل کاهش نیست) بدهد مشروط به اینکه کاهش اعتبار هیچیک از فصول از ۳۰ درصد مبالغ مقرر در قانون برنامه عمرانی چهارم کشور تجاوز نکند.

تبصره - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۹ تغییرات در اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور را که بر اساس این قانون وهمچنین قانون مصوب ۱۳ دی ماه ۱۳۴۸ به عمل آمده‌است جهت تصویب به مجلسین تقدیم نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورا ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۴.۷ در جلسه فوق‌العاده روز شنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی