ساختمان و مسکن - برنامه عمرانی چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱

‌فصل چهاردهم - ساختمان و مسکن

جهت اجرای برنامه ساختمان و مسکن جمعاً اعتباری معادل ۲۳ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود. علاوه بر این اعتبارات وزارت آبادانی و مسکن از محل منابع مالی که در اختیار سازمان مسکن است در حدود ۴۰۰ میلیون ریال برای ایجاد برخی‌از ساختمانهای ضروری دولتی در دوران برنامه چهارم سرمایه‌گذاری خواهد نمود.

هدف‌های کلیویرایش

هدفهای کلی ساختمان و مسکن در برنامه چهارم

۱ - با توجه به پیش‌بینی افزایش جمعیت شهری به میزان ۲٫۵ میلیون نفر طی دوره برنامه چهارم هدف برنامه تهیه مسکن عبارت از ساختمان حدودیکصد و ده واحد مسکونی جدید برای هر یک هزار جمعیت اضافی (‌به عبارت دیگر در حدود ۲۷۵ هزار واحد مسکونی جدید) است که حدود ۲۵۰ هزار آن را بخش خصوصی و حدود ۲۵ هزار آن را بخش دولتی بنا خواهد کرد.

این ارقام خانه‌سازی در بخش‌های عمده صنعتی (‌چون صنایع نفت - ذوب آهن، پتروشیمی و صنایع بزرگ دیگر) و همچنین طرحهای عمده کشاورزی‌و خانه‌سازی در دهات را که هر یک در برنامه بخش خود مذکور است توسط مؤسسات مربوط رأساً انجام خواهد گرفت شامل نمی‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که در پایان برنامه چهارم تعداد اتاق در هر واحد مسکونی به ۲٬۵ افزایش یابد و به این ترتیب از لحاظ کیفیت در امر مسکن بهبودحاصل گردد.

۲ - هدف دیگر تأمین احتیاجات دستگاه‌های دولت تا حدود امکان از جهت ساختمانهای مناسب اداری خواهد بود.

خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی در زمینه مسکنویرایش

۳ - خط مشیها و سیاستهای اجرایی در زمینه مسکن به قرار ذیل خواهد بود:

‌الف - ایجاد شرایط مساعد جهت تجهیز سرمایه‌های خصوصی در راه تأمین مسکن از طریق تقویت صندوقهای پس‌انداز و وام مسکن و مؤسسات‌اعتباری دیگر و همچنین کمک به گروه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایجاد مسکن بر طبق ضوابط خاص.

ب - تأمین موجبات خانه‌سازی به وسیله صاحبان صنایع برای کارگران.

ج - اولویت سرمایه‌گذاری دولت در تهیه خانه‌های ارزان قیمت جهت طبقات کم درآمد و پاک کردن شهرهای بزرگ از زاغه‌ها و آلونک‌ها و گودهای‌مسکونی.

‌د - تشویق آپارتمان‌سازی و احداث مساکن جمعی.

ه - توجه به ایجاد ارتباط نزدیک بین ساختمان مسکن و امر شهرسازی در قالب طرح‌های جامع.

‌و - نوسازی محلات قدیمی و غیر سالم در قالب طرحهای جامع شهری.

‌ز - نظارت دقیق‌تر در صدور پروانه‌های ساختمانی جهت الزام خانه‌سازان به رعایت فرم‌های مسکن و تأمین تأسیسات ضرورت در خانه‌ها و انطباق بااصول شهرسازی و همچنین وضع مقررات جهت تجدید ساختمانهای فرسوده و غیر بهداشتی.

ح - مطالعه و بررسی در مورد نوع و سبک معماری و همچنین در مورد مصالح ساختمانی مورد نیاز برای هر منطقه از کشور.

ط - مقدم داشتن ایجاد خانه‌های سازمانی در مناطق مرزی و نقاطی که گرفتار مضیقه شدید مسکن هستند و سرمایه‌گذاری خصوصی در امر تهیه مسکن‌در آنها صورت می‌گیرد و همچنین جهت تأمین احتیاجات کادرهای انتظامی کشور.

ی - بررسی به منظور تنظیم مقررات لازم در مورد نحوه بهره‌برداری و نگهداری صحیح از خانه‌های سازمانی.

ک - رعایت تناسب خانه‌های سازمانی با وضع مأمورانی که در آنها باید سکونت کنند و حل مسئله مالکیت زمین در بعضی موارد و همچنین بر طرف‌نمودن دشواری ارتباطات و تسهیلات شهری.

خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی در زمینه ساختمان‌های دولتیویرایش

۴ - خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی در زمینه ساختمانهای دولتی به شرح زیر خواهد بود:

‌الف - تمرکز کلیه امور اجرایی ساختمانی در وزارت آبادانی و مسکن.

ب - تطبیق ساختمانهای دولتی با شرائط محلی و کیفیت وظائفی که دستگاههای مختلفه دولتی به عهده دارند و تمرکز ادارات دولتی در سطح بخش‌حتی‌المقدور در یک ساختمان.

ج - تهیه نقشه‌های نمونه با توجه به شرائط جغرافیایی - اقلیمی - طبیعی نقاط مختلف ایران جهت ساختمانهایی نظیر مدارس - درمانگاهها -‌بیمارستانها - ادارات دولتی و غیره از طرف وزارت آبادانی و مسکن.

‌د - تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی جهت ایجاد مدارس و ابنیه دولتی مورد نیاز که یا به اجازه طولانی در اختیار سازمانهای دولتی گذارده می‌شود و یااز طریق باز پرداخت اقساط به بهره متناسب به تملک دولت در خواهد آمد.

ه - تقدم ساختمانهای دولتی در شهرستانهای کوچک و بخش‌ها که امکان سرمایه‌گذاری خصوصی در آنها کمتر است.

اعتبارات عمرانی ساختمان و مسکنویرایش

اعتبارات عمرانی ساختمان و مسکن در برنامه چهارم

۵ - جهت اجرای برنامه فوق‌الذکر جمعاً اعتباری معادل ۲۳ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود که توزیع آن به شرح ذیل پیش‌بینی می‌شود:

‌الف - احداث و تکمیل ساختمانهای دولتی ۱۶۱۰۷ میلیون ریال

۱ - تکمیل طرحهای ناتمام برنامه سوم ۲۳۱۰ میلیون ریال
۲ - ساختمانهای مورد نیاز ارتش ۱۱۰۰۰ میلیون ریال
۳ - ساختمانهای جدید دولتی ۲۷۹۷ میلیون ریال

ب - مسکن ۳۹۹۳ میلیون ریال

۱ - خانه‌های سازمانی ۳۳۶۰ میلیون ریال
۲ - خانه‌های ارزان قیمت ۶۳۳ میلیون ریال

ج - وامهای ساختمانی از طریق بانک رهنی ۲۹۰۰ میلیون ریال

.............................................................

‌جمع کل ۲۳۰۰۰ میلیون ریال


۶ - علاوه بر اعتبارات فوق وزارت آبادانی و مسکن از محل منابع مالی که در اختیار سازمان مسکن است در حدود ۴۰۰ میلیون ریال برای ایجاد برخی‌از ساختمانهای ضروری دولتی در دوران برنامه چهارم سرمایه‌گذاری خواهد نمود.