شاهنامه (تصحیح ترنر ماکان)

شاهنامه (۱۲۰۸ خورشیدی)
از فردوسی
تصحیح ترنر ماکان


نسخه‌های دیگر این کتاب: شاهنامه (تصحیح ژول مل) و خلاصه شاهنامه
 

کتاب شاهنامه

تصنیف

ابوالقاسم طوسی متخلص بفردوسی


که بسعی و اهتمام کمترین بندگان آن بی‌نشان و لامکان

کپتان ترنر مکان


بنسخ متعدد قدیم و معتبر مقابله و تصحیح یافته مع فرهنج الفاظ نادر

و اصطلاحات غریب و احوال آن سخن‌سنج فصیح و ادیب

بدارالحکومت کلکته بقالب طبع درآمد


 
 

این اثر در هند در مالکیت عمومی قرار دارد چون ابتدا در آنجا منتشر شده و مدت حق تکثیر آن منقضی شده است. طبق قانون حق‌تکثیر هند، ۱۹۵۷، تمام اسناد پس از گذشت ۶۰ سال از ابتدای سال بعدی تاریخ درگذشت پدیدآورنده‌ وارد مالکیت عمومی می‌شوند. (یعنی در سال ۲۰۲۳ تمام آثاری که پدیدآورنده آنها قبل از ۱ ژانویه ۱۹۶۳ درگذشته باشد.)

این اثر همچنین در ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد چون در سال ۱۹۹۶ در هند در مالکیت عمومی بوده و هیچگونه حق تکثیری در ایالات متحده ثبت نشده بوده است. (این در نتیجه‌ی ترکیب پیوستن هند به کنوانسیون برن در سال ۱۹۲۸ و بند 104a از بخش ۱۷ قانون حق تکثیر ایالات متحده با تاریخ قطعی ‍۱ ژانویه ۱۹۹۶ است.)