عمران و نوسازی دهات - برنامه عمرانی چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱

فصل دوازدهم - عمران و نوسازی دهات

اعتبارات عمرانی و نوسازی دهات در برنامه چهارم با برآوردهایی که شده سهم بخش عمومی اجرای این برنامه در حدود دو سوم جمع کل اعتبار به مبلغ ۹۱۰۰ میلیون ریال و سهم خودیاری روستاییان و انجمن دهات یک سوم به مبلغ ۴۳۱۵ میلیون ریال پیش‌بینی گردیده‌است.

هدف‌ها و برنامه‌های مشخص عمران دهاتویرایش

هدفها و برنامه‌های مشخص عمران دهات در دوران برنامه چهارم

۱ - هدف کلی: هدف کلی این برنامه تعمیم عدالت اجتماعی و توزیع ثمرات رشد و توسعه اقتصادی کشور بین روستاییان از طریق آبادانی دهات وایجاد تأسیسات همگانی و تسهیل وسائل رفاه زندگی روستاییان و آماده کردن دهات برای همگانی با تحولات و پیشرفتهای سریع اقتصادی می‌باشد.

هدف‌ها و برنامه‌های مشخصویرایش

۲ - هدفهای و برنامه‌های مشخص: هدفهای مشخص این برنامه آباد کردن دهات و بهبود شرایط زندگی روستاییان و سالم‌سازی محیط دهات و تسهیل‌حیات خانوادگی دهقانان و نوسازی روستاها از طریق اقدامات زیر می‌باشد:

‌الف - تشویق روستاییان به شرکت در کارهای دسته‌جمعی و سرمایه‌گذاریهای فردی و اجرای اصل خودیاری و خودکاری آنان و ایجاد حس اعتماد وشوق و مشارکت در امور عمومی از طریق توسعه و تقویت انجمنهای دهات.

ب -اعطای کمک فنی و مالی به روستاها جهت ایجاد تأسیسات عمومی و بهسازی دهات و تسهیل زندگی خانوادگی روستانشینان.

ج - راهنمایی انجمنهای دهات جهت حسن اداره آنها و تعلیم چگونگی اداره و استفاده صحیح از تأسیسات همگانی دهات.

‌د - نوسازی دهات در قطبهای کشاورزی.

خط مشی‌ها و سیاست‌های اجراییویرایش

۳ - متمرکز ساختن تمام فعالیتهای روستایی در یک دستگاه و تأمین کادر و وسائل لازم.

۴ - تشکیل و تأسیس انجمن ده در دهاتی که فاقد انجمن هستند.

۵ - تهیه ضوابط و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها، اولاً جهت انتخاب دهات مشمول برنامه‌ها و طرحهای عمران دهات، ثانیاً تعیین سهم خودیاری‌روستاییان با توجه با اوضاع و احوال نقاط مختلف کشور و درآمدهای سرانه روستاییان - ثالثاً نگهداری و بهره‌برداری صحیح از تأسیسات همگانی دردهات.

۶ - اهتمام در وصول دو درصد عمرانی دهات و بررسی لازم به منظور افزایش آن جهت تأمین امکانات مالی بیشتر.

۷ - تهیه معیارهای تأسیسات بهداشتی و نقشه‌های استاندارد و مشخصات فنی خانه‌های روستایی.

اعتبارات عمرانی و نوسازی دهاتویرایش

اعتبارات عمرانی و نوسازی دهات در برنامه چهارم

۸ - با برآوردهایی که شده سهم بخش عمومی اجرای این برنامه در حدود دو سوم جمع کل اعتبار به مبلغ ۹۱۰۰ میلیون ریال و سهم خودیاری روستاییان و انجمن دهات یک سوم به مبلغ ۴۳۱۵ میلیون ریال و به شرح جدول زیر پیش‌بینی گردیده‌است.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۲۱۵