قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

قوانین انقلاب شاه و مردم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

دوره بیست و سوم قانونگذاری

ویرایش
  • - قانون اصلاح سازمان ملی پیش‌آهنگی ایران - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  • - قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۶ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  • - قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی - مصوب ۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
  • - قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  • - سازمان تامین خدمات رفاهی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۰ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  • - قانون اصلاح ماده یک قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۲ - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  • - قانون تشکیل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشوری - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  • - قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

دوره بیست و چهارم قانونگذاری

ویرایش