مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۴۴

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۴۴

شماره ۲۲۸۲

۲ شنبه ۲۴ آذر ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۴۴

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۴۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت مجلس

۲- بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر و تاسف از فوت مرحوم مستشارالدوله صادق - ختم جلسه

مجلس ساعت ۹ و چهل و پنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس ویرایش

۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

غائبین با اجازه - آقایان مکی. شاپوری. را شد. حمیدیه. اورنگ. حائری‌زاده

غائبین بی اجازه - آقایان: دادور. محمدحسین قشقایی. دکتر امامی. افشار زودرفتگان بی اجازه - آقایان: دکتر کیان دوساعت - پورسرتیپ دوساعت

غائبین در رای - آقایان: وکیل‌پور چهار رای - ناصر ذوالفقاری ۴ رای

نایب رئیس - نسبب به صورت جلسه قبل نظری نیست؟ آقای قنات‌آبادی نسبت بصورت جلسه نظری دارید بفرمایید قنات‌آبادی – دو تا تلگراف یکی از طهران و یکی از میانه رسیده (نایب رئیس - مربوط به صورت مجلس نیست) برای مجلس شورای ملی که تقاضا کرده‌اند لایحه تعلیق زندانیان سیاسی در دستور گذاشته شود.

نایب رئیس - این مطلب مربوط به صورت جلسه نبود.

قنات‌آبادی - دوتاطوماروتلگراف هم رسیده که تقاضای یکدرجه تخفیف در مجازات نصرت‌الله قمی کرده‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

نایب رئیس - اینهم مربوط به صورت جلسه نیست. آقای کریمی

کریمی - تلگرافی است از کرمانشاه راجع بتعطیل روز شنبه و اظهارهمدردی با ملت عراق تقدیم مقام ریاست می‌شود.

نایب رئیس - این هم مربوط به صورت مجلس نیست. آقای پورسرتیپ

پورسرتیپ - بنده در جلسه گذشته بیمار بودم و امروزعرض کردم خدمتتان که مریض بودم

نایب رئیس - تصحیح خواهد شد. دیگر نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست (گفته شد- خیر) چون عده فعلا برای رای کافی نیست تصویب صورت مجلس بعد اعلام می‌شود.

- بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر و تاسف از فوت مرحوم مستشارالدوله صادق - ختم جلسه ویرایش

۲- بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر و تاسف از فوت مرحوم مستشارالدوله صادق - ختم جلسه

نایب رئیس - البته آقایان نمایندگان محترم از قضیه مولمه فوت مرحوم مستشارالدوله صادق اطلاع حاصل فرموده‌اند. مرحوم مستشارالدوله صادق از مردان میهن پرست و آزادیخواه این کشور بود (صحیح است) که در تمام دوران خدمات ملی و دولتی خود امتحان صداقت و وطن پرستی را داده و در را ه آزادی و مشروطیت ایران رنجها کشیده (صحیح است) و چندین بار از طرف ملت بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب و از زعمای صدر مشروطیت ایران بشمارمی‌رود و در تنظیم و تدوین قانون اساسی و متمم آن و گذراندن آن زحماتی بسزا کشیده (صحیح است) و در دوره دوم بپاس این زحمات به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شده و چندین باربوزارت و سفارت نائل شده و پریروز با آرامش خاطر و صفای ضمیر بدرود حیات گفت. اینجانب از طرف عموم آقایان نمایندگان محترم و از طرف خود این مصیبت را بعموم بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوندمتعال مسئلت دارم روح آن مرحوم را غریق رحمت و شادمانی فرماید (انشاءالله) و چون ایشان ریاست مجلس شورای ملی را در دوره دوم داشته‌اند بحکم سابقه و به پاس احترام ایشان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه ۲۰ آذرخواهدبود. (مجلس ساعت ده صبح ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری