مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۵۲

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۵۲

شماره ۲۲۹۹

۱ شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۵۲

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۵۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱ شنبه ۷ دی ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: اخگر - مهندس غروی - مدرس - منصف
۳ - معرفی آقای قریب به معاونت وزارت دارایی بوسیله آقای وزیردارایی
۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان
۵ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات دوم و چهارم دیماه ۱۳۳۱
۶ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان
۷ - تقدیم و تصویب طرح دو فوری راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشوربابت آذرماه ۱۳۳۱
۸ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان
۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت نه وسی وپنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس ویرایش

۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - جلسه رسمی است غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(بوسیله آقای معتمددماوندی (منشی) بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: صراف‌زاده - راشد - دکتر ملکی - محمد ذوالفقاری - اورنگ

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی - محمدحسین قشقایی - دادور - شاپوری - میلانی - زهری - مشار - پارسا

دیرآمدگان با اجازه - اقایان: امامی اهری ۵۰ دقیقه. بهادری ۵۰ دقیقه. دکتر فاخر ۵۰ دقیقه

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: مجدزاده ۱۵ دقیقه. خسروقشقایی ۱۵ دقیقه. شبستری ۲۰ دقیقه - دکتر کیان ۳۰ دقیقه. شهاب خسروانی ۵۰ دقیقه. امیرافشار ۵۰ دقیقه. تولیت ۵۰ دقیقه

غایب در رای - آقای دکتر مصباح‌زاده ۱ رای

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه اعتراضی هست؟... آقای کهبد

کهبد - در جلسه گذشته در ابتدای جلسه بنده عرض کرده بودم که یک سوال بسیارمهمی است که تقریبا ۳ میلیون لیره بضرر کشورتمام شده در ضمن یک سوالی است راجع به سوء استفاده‌هایی که در معامله برنج شده‌است وتقدیم مقام ریاست کردم واستدعاکردم که چون خیلی مهم است قرائت شود حالاهم همین استدعارادارم نامه‌ای هم رسیده‌است از کرج راجع به اظهارقدرانی از رئیس بهداری آنجا آقای دکتر مجلسی که تقدیم می‌کنم واستدعا می‌کنم اگرممکن است سوال قرائت شود.

نایب رئیس - در موقعش قرائت می‌شود آقای کریمی

کریمی - عرض کنم در ضمن اسامی آقایان غائبین آقای مشار راجزوعائبین بی اجازه نوشته اندوحال آنکه اطلاع دارند که ایشان بشدت مریض هستند(صحیح است) ضمنادوتلگراف هم از کرمانشاه رسیده که برای کسالت حضرت آیت الله کاشانی جلسه دعاتشکیل داده‌اند وبعنوان مجلس است که تقدیم می‌کنم ویکی هم راجع به تقاضای عده زیادی است از هالی کرمانشاه راجع بتصویب لایحه منع مسکرات که همین طور بلاتکلیف مانده‌است استدعامی‌کنم که هیات رئیسه تجدیدنظری بکنندبلکه این لایحه... (خسروقشقایی - در مجلس که رای دادند درسنامانده‌است) در هرصورت تقاضای اجرای این لایحه را دارند.

نایب رئیس - آقای خسروقشقایی

خسروقشقایی - بنده یک سوالی از آقای وزیرکشور کرده بودم راجع به انتخابات قانونی شهرداری تهران وآبادان وسایرنقاط که تقدیم مقام ریاست می‌کنم

نایب رئیس - آقای قنات آبادی

قنات آبادی - بنده در آن جلسه پیش عرض کرده بودم که آقای دکتر فلاح وفوادروحانی بابعضی آقایان تماس گرفته انداسم فواد روحانی در صورت مجلس قید نشده‌است.

نایب رئیس - تصحیح می‌شود بصورت جلسه دیگراعتراضی هست؟ آقای گنجه

گنجه - بنده راجع بصورت جلسه اعتراضی ندارم سوالی است از وزارت دارایی راجع بعوارض قندوشکر که اخیرا ملغی شده وازتبریزتعقیب می‌کنند تقدیم مقام ریاست می‌کنم که دستوربفرمایندمطرح شود.

نایب رئیس - آقایان مراقب باشند که سوالات خودرا در ضمن دستورتقدیم نمایند. دیگرنسبت بصورت جلسه اعتراضی نیست؟ (گفته شد - خیر) چون عده کافی برای رای نیست تصویب آن موکول به بعدمی شود.

- بیانات قبل از دستور آقایان: اخگر - مهندس غروی - مدرس - منصف ویرایش

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اخگر - مهندس غروی - مدرس - منصف

نایب رئیس - عده‌ای از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند آقای اخگر بفرمایید

اخگر - این جانب از موافقین جدی دولت هستم ومنظور از عرایضی که می‌کنم اعتراض نیست بلکه تذکر دوستانه بدولت ملی کنونی است و انتظار بذل توجه فوری و کامل دارم

۱- در تاریخ ۲۹-۳-۱۳۳۱ در حوزه انتخابیه این جانب وقایع خونینی رخ داد که بر اثر گرفتاریهای اخیرموفق نشدم راجع به آن در مجلس صحبت کنم ولی در موقع خود جریان را کتبا باطلاع جناب آقای نخست وزیر رساندم. فتح الله حیات داودی وخان علی برادر او که سالها است با پرداخت رشوه وسیله بعضی از مامورین بطریق مختلف تقویت شده و هرماه میلیونها ریال قاچاق می‌کنند با همکاری بعضی از مامورین در بوشهر فاجعه ایی بوجودآوردند که در تاریخ کمتر نظیر دارد.

فتح اللهی که قبل از شهریور تقاضای استخدام در اداره آمار شیراز نموده و حاضر شده بود با ماهی ۲۵۰ ریال مستخدم آن اداره بشود براثر رشوه خواری بعضی از مامورین امروز صاحب میلیونها تومان ثروت شده موفق بخریداری عده ایی از مامورین گشته از هیچ جنایتی روگردان نیست چنان که بعد از شهریور از تشنج کشور استفاده نموده تقاضای ثبت املاک آن منطقه را که خالصه وحقا وقانونامتعلق به دولت است کرده منتهارئیس دارایی وقت که عنصروظیفه شناسی بوده باین تقاضا اعتراض کرده ولی حیات داودیها باوسائل متقلبه پرونده را راکد گذاشته بنام مالک برجان ومال رعایا مسلط گشته هرنوع تحمیلی به آنهاکرده ومی‌کنند. امسال براثروزش نسیم آزادی رعایا که از جوروستم آنهابستوه آمده بونداعلام کردند که آنهارامالک نشناخته ملک را متعلق به دولت می‌دانندواگر بایدمالیاتی بدهند بصاحب ومالک اصلی خواهندداد نه بخوانین خائن. مطلب را به قوامی فرماندار سودطلب احاله نمودند فرماندارنیزبجای اینکه در یک امرحقوقی دخالت نکرده مسئله را به دادگاه احاله دهدکمیسیونی تشکیل داده بمحل می‌رود.

درقریه شول رعایای آن قریه وقرا کلرو کمالی مجمتع شده مدارک غیرقابل انکاری بفرماندارارائه می‌دهند امافرمانداربی تجربه سابق بوشهر با این که مالکیت خوانین محرزنیست ورقه مالکیت هم در دست ندارند ودولت خود معترض بثبت آن اراضی است تحت تاثیرواقع وبنفع آنها رای داده به ژاندارمری دستور می‌دهندخرمن هارا توقیف وبهره مالکانه را اخذ وبخوانین تحویل دهد وبلافاصله توطئه‌ای ترتیب داده عده ایی سرباز به قریه شول می‌فرستندورعایای بدبخت وبیگناه را بتفنگ ومسلسل می‌بندند که منجربه قتل وجرح عده زیادی از رعایا وقتل ۲ نفراز سربازان می‌گردند.

برای دریافت در حدود ۴۵۰۰ تومان بهره موهوم مالکانه اراضی واملاکی متعلق بخوددولت است مامورین چندین برابراین رقم هزینه سفرایاب وذهاب می‌گیرندآنوقت سربازان همان دولت بحمایت خان خائن ووطن فروش بمحل رفته رعایای بیچاره را هدف گلوله تفنگ ومسلسل کرده‌اند. خون افرادملت ایران بسیارگرانبها است وحیات مردم بازیچه نیست که هرروز بنابتفنن وهوس این وآن تباه شود این خان خائن ۳ میلیون ریال با قرار واعتراف خودش طبق سندی که سپرده به مالیه این مملکت فقیرمدیون است وچندسال است که از پرداخت آن خودداری واستنکاف می‌کند ومامورین بعنوان اینکه مصلحت مقتضی نیست از انجام وظایف خودشانه خالی می‌کنند ولی بمحض اینکه خان بخواهدضرب شصتی برعایانشان بدهد وقدرت معدوم شده خود را تجدیدنماید مامورین دولت بحمایت اوبرمی خیزند وگروه کثیری را در خاک وخون غلطانه اطفالشان را بی سرپرست وخانه شان را برسرشان کوبیده بقیه را بکوه وبیابان آواره کنند که دیگر کسی جرئت نکند بمنافع خوانین آنجالطمه واردآورد.

درپشت این واقعه شوم بازهم خانعلی حیات داودی خائن عده ایی سرباز برداشته به لیراوی رفته مشغول غارت مردم شده. از دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق انتظار دارم دستورفرمایند موضوع را فورا و دقیقا رسیدگی ومامورین خاطی تعقیب شده به لجام گسیختگی حیات داودی‌ها و امثال آنها خاتمه داده شود زیرا تا ریشه فساد قطع نگردد و دست عمال انگلیسی از آن صفحه کوتاه نشود تا زماینکه خوانین بیگانه پرست حیات داود باحمایت مامورین برجان ومال رعایا مسلط باشند از این وقایع خونین و دلخراش بسیاراتفاق خواهد افتاد. آنها که حمایت داودیها و امثال آنها را روسای ایل و عشیره معرفی نموده حتی در دعوتهای رسمی با پرچم ایلی از آنها عکس گرفته به مراجع مربوطه فرستاده‌اند بزرگترین خیانت را بکشور مرتکب شده‌اند زیرا در منطقه بوشهر اساسا ایلی وجودندارد و همه شهرنشین یا ده نشین هستند و این چند نفر یاغی طاغی را خود مامورین دولتهای وقت برانگیخته چند قبضه تفنگ دولتی به آنهاداده رسما و علنا به دزدی و قاچاق پرداخته‌اند و این مترسکها را مامورین برای سوء استفاده خود درست کرده‌اند که پای علم آنها بسینه بزنند و به مقاصد ایران برباد ده خود نائل گردند.

در تاریخ ۲۰-۶-۱۳۳۱ مراتب مذکوره بتمام محافل و ادارات رسمی اعلام و نسبت به عاملین این جنابت اعلام جرم کرده‌ام ولی متاسفانه تا بحال اثری که مفید فایده باشد مشاهده نشده.

(در این موقع مجلس از اکثریت افتاد)

نایب رئیس - آقای اخگر تامل بفرمایید اکثریت نیست (پس از چند لحظه اکثریت شد) بفرمایید

اخگر - حیات داود مشتمل بر دو بندر دو جزیره خارک و خارگو ۳۷ قریه و قصبه و۱۶۶۷۷ نفر جمعیت و دو نخله مشتمل بر ۲۴ قریه و قصبه و۳۱۴۳ نفر جمعیت باستثنای جمعیت دو بندر مهم گناه و ریگ که دولت باهالی آنجا شکر می‌داده یا نمیداده برای ۱۳۶۳۸ نفر بقیه جمعیت این بلوک از قرارنفری ۵۰۰ گرم دوماه برای ۸۴۰۰۰ نفرشکر بفتح الله می‌داده‌اند و او هم بدون اینکه مثقالی بین رعایا توزیع کند از قرار کیلویی ۶۰ تا ۱۵۰ ریال موقعی که شکر خیلی گران بود در بازار سیاه می‌فروخته و تازه پول دولتی همان شکرها را هم نداده‌است که هیچ در جریان نهضت سال ۱۳۲۵ شکرهای گمرک بوشهر را چپاول کرده وهزاران جنایت دیگرهم مرتکب شده‌است حال نیزبطمع افتاده که کلیه این بلوکات را که خالصه ومتعلق به دولت است بنام مالکیت ضبط کند و با دادن مبالغی رشوه به مامورین سابق محلی قوای نظامی را به قریه شول برده بعنوان وصول بهره مالکانه رعایا را به مسلسل بسته عده ایی مجروح ومقتول شده‌اند وحتی گروهی از آنها که فرارا قصدعزیمت به کویت وآبادان راداشتند در دریا غرق شدند.

فتح الله حیات داودی عامل جیکاک بوده هنوزهم سرسپرده وخدمتگذار انتلیجنت سرویس است و روا نیست که دور بندر و۵۷ قریه و هشت لنگر اندازد و دو جزیره مهم خلیج فارس را این عنصر خائن بلع کند اینک برای اثبات صحبت اظهاراتم رونوشت نامه شماره ۳۳۲۳۷- ۹۹۷۱ مورخه ۱۱-۲-۳۰ وزارت جنگ سابق را قرائت می‌کنم:

(وزارت دارایی - عطف بنامه شماره ۸۳۷۶۳- ۳۱-۱۱-۱۳۳۰ موضوع واخواهی بثبت جزیره خارک و خارگو مورد تقاضای ثبت فتح الله حیات داودی اشعار می‌دارد جزایر مزبور در سال ۱۳۱۸ تا وقایع شهریور ۲۰ در تصرف دارایی بوده که پس از وقایع شهریور فتح الله حیات داودی آنجا را تصرف نموده و اینک خلاصه از اقدامات متجاوزانه و تجریه طلبانه این شخص از لحاظ مزید استحضار ذیلا درج می‌گردد

۱- اتمام حجت از بوشهر بوزارت جنگ در شهریور ۱۳۲۵ دائرباینکه در صورتیکه تا ۴۸ ساعت باتقاضاهای او موافقت نشود استقلال خودرا بتمام جهان اعلام می‌کند.

۲- اقدام مسلحانه به تصرف بانک ملی بوشهردرتاریخ یکشنبه ۳۱-۶-۱۳۲۵

۳- اقدام به اشغال مسلحانه برازجان وخلع سلاح قوای دولتی

۴- اقدام مسلحانه بتصرف ادارات گمرک ودارایی بوشهروضبط اموال دولتی این دواداره

۵- اقدام به دریافت جبری ۵۰۰ هزارریال موجودی غله بوشهر ۳۵۰ هزارریال موجودی قسمت بخش داری بوشهر

۶- اقدام بمداخلات بی رویه وخلاف قانون در شعبه بانک ملی بوشهر واعزام جبری رئیس بانک ملی بوشهر(آذرمی) به مرکز

۷- اقدامات خودسرانه در بوشهرمانندعزل ونصب روسای ادارات محلی وعملا تجزیه یک قسمت از کشور.


با در نظرگرفتن جریانات بالا جزیره مزبور حائز اهمیت سوق الجیشی است واصولا نمی‌توان بتصرف یک فرد داد. این نامه وزارت جنگ در پرونده خالصجات راکد مانده‌است. وبا اینکه وزارت جنگ عملیات تجزیه طلبانه واقدامات متجاوزانه اورا صریحا تصریح نموده معلوم نیست چطورشد که مامورین سابق همین وزارت خانه سرباز به کمک اومی فرستند که روی رعایای بی سلاح سلاح بکشد وبهره مالکانه همان املاک موهوم را از مردم بضرب مسلسل وسرنیزه دریافت وبحقوق خان خائن حیات داود فروکنند؟ وهمان وزارت دارایی که این مراتب مورد تاییداواست گذشته از آن که در این مورد یعنی تصرف خالصجات دولت اقدامی نکرده در مورد دریافت سه میلیون ریال طلب مسلمی هم که از او دارد وبموجب سندثبتی مضحکی همان املاک را نزد دارایی وثیقه گذارده که هر گاه یکماه تاخیر کندوزارت دارایی حق تصرف وحراج آنهارادارد ساکت نشسته‌است؟

رونوشت مصدق آن سند را تقدیم مقام ریاست می‌کنم تا معلوم شود چه حقه بازی در تنظیم این سند شده که املاک دولت را از خان گرو گرفته‌اند که موجب اثبات مالکیت اوشود آنهم باین طرزمضحک وبازهم طبق مندرجات همان سند رفتارنشده عرض کنم اموال دولت را بعنوان فتح الله گروگرفته‌اند تازه مقامات رسمی می‌گویند مانمی‌توانیم گروی را ضبط کنیم برای اینکه کمترازثلث اصل قیمت را دارد (مکی - این شخص چندمیلیون پول شکرهای دولتی را غارت کرده‌است) آنراهم که عرض کردم طبق مدرک دیگری که رونوشت آن را قرائت می‌کنم ثابت می‌نماید که خانعلی حیات داودی فقط ضابط حاکم وقت بوده واز سال ۱۲۹۶ قمری برکنارشده وخودواعقاب اوهیچگونه مالکیتی نداشته وندارند

(عالیشان عزت نشان قائد شمس الدین سرافرازبوده چون این ایام تقلب وفتنه جویی خانعلی بوضوح رسیداورا بکلی از عمل خلع نموده بندرریگ وحیات داود را بعالیشان سهراب خان وعبدالله خان مرحمت فرمودیم لهذا این ملفوفه رقم مبارک را محض امیدواری آن عالیشان مرقوم می‌نماییم البته باید مستعدخدمتگذاری بوده بهرقسم عالیجاهان مشارالیهما دستورالعمل بدهند رفتارنمایید. مخصوصا سفارش جنابان عالی به مشارالیها شده‌است که نگاهداری از آن عالیشان نیزآنچه لازمه خدمتگذاری است بعمل خواهد آورد حسب المقررمرعی داشته در عهده شناسند فی ۲ رییع الاول ۱۲۹۶ قمری محل مهر احتشام الدوله)

رونوشت مصدق این حکم هم در پرونده خالصجات موجود و راکد مانده‌است. بالفعل این شخص در تهران مشغول خوشگذرانی وپشت هم اندازی است وازنمایندگان محترم استدعا می‌شود باین قبیل اشخاص ترحم نفرموده توجه فرمایند که اینگونه خائنین بازبان چرب ونرم خود را مظلوم جلوه نداده طرف مساعدت واقع نشوند واگرهم مامورین دولت در محل تاکنون برای تعقیب اووصول مطالبات دولت اقدامی نکرده‌اند اینک که نامبرده در تهران است از وزارتخانه‌های دادگستری ودارایی تقاضای تعقیب اورادارم. نمی‌دانم چرا با اینکه دولت در مضیقه مالی است مامورین دولت برای وصول مطالبات دولت اقدامی نمی‌کنندولی از همین خزانه خالی حقوق وفوق العاده وخرج سفرمی گیرند.

۲- نسبت به شهدای ارتش وسربازان شهیدیامعلولین آنطورکه باید توجه نمی‌شود وتصورمی‌کنم بموردباشد که وزارت دفاع ملی در این مورد اعمال نظری بنمایدمثلا حسین خسروزاده نام در جریان محاصره بوشهر در نهضت دروغی جنوب سرباز وظیفه بوده وبانهایت رشادت جنگید مورد اصابت دوگلوله قرارگرفته از دست وپای راست فلج شده از سال ۲۵تا۳۰ دوندگی برای برقراری ۲۰۰ ریال حق معلولیت اوادامه داشته تازه در سال ۳۰ باو نوشته‌اند که این مبلغ از سال ۲۹ بتوتعلق می‌گیرد جوانی دارای معلومات سیکل اول متوسطه بخدمت مقدس سربازی رفته مجروح ومعلول شده وتمام هستی او ومایملک خودرا بفروش رسانده فقط ۲۰۰ ریال ماهانه باوتعلق می‌گیرد آنهم از سال ۱۳۲۹ وحال آنکه اودر۱۳۲۵ مجروح شده و عذر وزارتخانه این بود که چون پرونده شما در سال ۱۳۲۹ تکمیل شده و از کمیسیون گذشته از همان تاریخ قابل پرداخت است این جوان بدبخت معلول برای تهیه کاربهمه جامراجعه نموده وسرانجام باوپاسخ داده‌اند که در شهرداری بوشهر بسمت رفتگرانجام وظیفه نماید.

۳- مطلب دیگر اینکه بسیاری از مامورین بعنوان تصفیه بازنشستگی می‌شوندتوهین بزرگی به کارمندان شریف واصیل بازنشسته دولت است ومعتقدم اگراین آقایان گناهی کرده‌اند غمض عین مورد ندارد وبایدبرابربا قوانین جاری به مجازات برسند والاهمه را بیک چشم نگاه کردن وخادم وخائن را در یک صف جادادن شرط انصاف نیست خوبست در این مورد مطالعه ودقت کافی مبذول گردد وتوجه شود هنگامی که کسی بدریافت دیپلم یا لیسانسی نائل می‌گردد طی مراسم خاص وجشن باشکوهی گواهی نامه تحصیلی باوداده می‌شود واین از موجبات افتخار او است ولی همین شخص که تحصیلاتی کرده ۳۰ سال کمتر یابیشتر باین کشورخدمت می‌کند.

نایب رئیس - آقای اخگر وقت شماتمام شده‌است (اخگر - پنجدقیقه از آقای مدرس گرفته‌ام) آقای مدرس شما پنج دقیقه داده‌اید؟ (مدرس -بله) بفرمایید

اخگر - متشکرم.

آنوقت با یک ابلاغ خشک وخالی اورابرکنار وبازنشسته کردن آنهم بانام تصفیه موهی است وبه عقیده من بایدضمن تفکیک بازنشستگان از کارمندان خاطی احکام بازنشستگی هروزارتخانه توسط وزیرمربوطه ودرحضور عده‌ای از کارمندان عالی رتبه آن وزارتخانه ضمن تقدیرازخدمات گذشته اوبدستش داده شود تا این رویه موجب تشویق کارمندان مشغول خدمت شده از یاس وناامیدی آنان جلوگیری کندواحترام خدمات صادقانه بازنشستگان لشگری وکشوری همیشه رعایت شود.

۴- پس از توکل بخداوند متعال برای حفظ استقلال کشور امیدمردم به ارتش ایران است وازهرجهت بایدارتش تقویب شود ولازمه قوی شدن ارتش این است که اولا در دادن یاندادن ترفیعات افسران تبعیض نشود وهرکس بموقع مقررقانونی بدون لزوم تشیث بحق خودبرسد

(افشارصادقی - صحیح است)

ثانیا - پایه اساس خدمات ارتش بردوش درجه داران جزء است وبایدازعدم رضایت آنهاجلوگیری شود وترتیبی داده شود که مثل مستخدمین کشوری در مواقع مقرره قانونی بحق خودبرسند.

ثالثا - پایه ودرجه از هم تفکیک شود پایه برای معاش در نظرگرفته شود ودرجه برای لیاقت ومحل تا از تورم درجات جلوگیری شود وچنانکه شایسته‌است درجات قرب و منزلت داشته باشد.

رابعا - بمناسبت پهناوربودن کشور منتهای جدیت در قابلیت تحریک سریع ارتش بعمل آید.

خامسا - ژاندارمری وشهربانی تقویت شوند تابتوانند وظایف خودرا در حفظ امنیت داخلی انجام داده ارتش را برای کسب تعلیمات نظامی لازمه خودآزاد بگذارند تابالاجبار ارتش در مسائل داخلی آلوده نشود وازکاراصلی خودبازنماند.

سادسا - در کارگزینی وسررشته داری ودادرسی ارتش نهایت مراقبت بعمل آید که افرادارتش به فراهم بودن موجبات آسایش وامنیت قضایی خودمطمئن گردند وبافراغت خاطرکامل هم خودرا به وظیفه منحصرواصلی که حفظ وطن است صرف کنند وازتحریکاتی که در ناراضیان ارتش می‌شود جلوگیری بعمل آید.

۵- طبق نامه رسمی مورخه ۳-۶-۱۳۳۱ دادگاه برازجان مامورین بعنوان وصول بهره مالکانه مشغول نهب وغارت وآزار رعایای زیراه شده انددستور سریع برای جلوگیری از اعمال خلاف قانون متخلفین داده شود ومختلفین مورد تعقیب قانونی قرارگیرند.

۶- از دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق تمنادارم پیشنهاداتی را که برای اصلاح بنادر در جنوب بدوکمیسیون اقتصاد ملی ووزارت کشور داده‌ام ودرآن کمیسیونها تایید گردیده‌است مورد توجه کامل قرارداده واقدامی عاجل بفرمایند.

نکته دیگر هم که بایدعرض کنم این است که ماخیلی سعی کردیم یک جایی برای نیروی دریایی بوشهر بخریم وشخصی هم حاضرشده‌است که به ۹۶ هزارتومان خانه‌هایی که متعلق به اوست بدولت بفروشد بودجه اش هم پایدارشده محلش هم برقرار شده تازه اداره دارایی محل می‌گوید از نظرمالیات ارث اشکال دارد واینجابایدمالیات برارث ۲۵۰ هزارتومان را بدهددرصورتیکه آن شخص این محل را به ۹۶ هزارتومان بخوددولت فروخته مضرهم ثبت نمی‌کندمی‌گوید تاسندمالیات را نیاوری ثبت نمی‌کنیم واین معامله‌ای که یک فردرعیت بادولتی می‌خواهد بکندبعلت اشکالی که وزارت دارایی می‌کندبلاتکلیف مانده‌است استدعا می‌کنم که بفوریت امر شود این کاررازودتر انجام بدهند وقتی که یک کسی ملکی را بیک مبلغ معینی بدولت می‌فروشد معلوم می‌شود که قیمت آن همان است دیگربیجهت نبایدازاوچیزی زیادی بگیرند از جناب آقای مدرس هم خیلی متشکرم.

نایب رئیس - آقای مهندس غروی

مهندس غروی - بنده امروز می‌خواهم درباره یکی از مشکلات اساسی کشورمطالبی بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم. ا ین مشکل که سالها است حیات اقتصادی کشور مارادرمعرض تهدیدقرارداده عمل قاچاق است قاچاق تاکنون یکی از بزرگترین موانع تامین استقلال اقتصادی مابوده ومبارزه با آن اثرحیات بخش وغیرقابل انکاری در توسعه کشاورزی وپیشرفت صنایع داخلی خواهدداشت. توسعه قاچاق در ایران میراث سیاست شوم استعماری است وبس. زیرا بطورقطع اخلال در امرتولید یک کشورموجب ورشکستگی اقتصادی است بغیرازاستعمار خارجی واجرای سیاست استعماری نمی‌تواندمنشایی داشته باشد

بوسیله اشاعه قاچاق می‌توان شیرازه اقتصادی کشوری را گسیخت وباگسستن نظام اقتصادی می‌توان سیاست استعماری را در آن کشورمستقر ساخت بنابراین آقایان محترم تصدیق خواهند فرمود که اگربنده توسعه قاچاق راناشی از نفوذ سیاست استعماری دانسته راه مبالغه واغراق نپیموده‌ام وحتی اگربجزئیات امروقوف حاصل فرمایند آن را بعنوان حقیقتی روشن وبدیهی قبول خواهند فرمود ورود در جزئیات امرراکه باید باطلاع ملت ایران برسد به بعدموکول می‌کنم (دراین موقع مجلس از اکثریت افتاد)

نایب رئیس - خوب است آقایان به تابلوهم توجه داشته باشند آقای غروی تامل بفرمایید (پس از چند لحظه اکثریت شد) بفرمایید

مهندس غروی -ولی اجمالا بعرض آقایان میرسانم که مطالعه تاریخ ۵۰ ساله اخیرایران یعنی روزگاری که سیاست استعماری در تمام شئون مملکتی مابشدت نفوذ داشته‌است بخوبی ثابت می‌کند که قاچاق در اغلب حوادث مرزی واتفاقات سیاسی واقتصادی کشور ماعامل موثری بشمار میرفته وبهمان نسبت که پخش اسلحه قاچاق در ایجاد آشوب وبلواوبرادرکشی موثربوده قاچاق کالاهای تجارتی نیز در ورشکستگی وافلاص اقتصادی کشور مارل عمده‌ای بعهده داشته‌است وچون تردیدی نیست که کلیه تحولات سیاسی واقتصادی نیم قرن اخیر ماباشاره ویاتحریک وبنفع سیاست منحوس استعماری بوده‌است بنابراین چگونه می‌توان اشاعه قاچاق را از نقشه‌های استعماری جدا تصورنمود.


شک نیست که مردم مرزنشین ایران در غرب وجنوب عموما میهن پرست ومعتق شرافت ملی وعلاقه مند باستقلال سیاسی واقتصادی وطن خودمی باشند معذلک نمی‌توانیم انکارکنیم که تنی چند از مردم طوایف مرزی ایران تاکنون جزخدمتگذاری باجنبی کاری نداشته وبطورقطع هم اکنون نیز این عده از قید رقیت ارباب خارج نیستند.

مزدخدمتگذاری این عده هرگزر از جیب اربابان خارجی آنان پرداخت نشده بلکه همیشه اجرت خیانت خودرا از کیسه ملت فقیرایران دریافت داشته‌اند. چه سیاست استعماری برای تامین منافع خصوصی ایادی ایرانی نمای خود همیشه مشوق قاچاق بوده وازاین راه عمال وعده زیادی از مامورین ناصالح را راضی نگهمی‌داشت وچون در مرکز کشورنیز مشاغل حساسی در اختیار عمال وفادار خارجی بودطبعا هیچگونه عکس العمل در برابرتوسعه قاچاق بروزنمی‌کرد ودرنتیجه هرج ومرج وآنارشی اقتصادی روزبروز توسعه می‌یافت.

بنظرمن کسانی که بدلیل پهناوری کشوروطولانی بودن خطوط مرزی ایران قاچاق را بعنوان یک مبدا تصدیقی پذیرفته اندوادامه آنرا یک امرعادی وغیرقابل احتراز می‌دانندسخت در اشتباهند

زیرامرزهای کشورهرچه طولانی و مملکت هرقدروسیع باشدبهرحال مملکتی است ودولتی دارد وهرمنطقه بعده‌ای از مامورین دولت سپرده شده واگر دولت (بخواهد) می‌تواندازقاچاق جلوگیری کند واگردولت‌های گذشته نتوانسته اندعلت این بودنمی خواستند از قاچاق جلوگیری شود زیرابرای جلوگیری از قاچاق که طلیعه تثبیت وضع اقتصادی کشور است بایداول باسیاست استعماری که علاقه مندبه ورشکستگی اقتصادی وفقرمابود مبارزه می‌کردند.

بهمین جهت قبل از شروع نهضت ملی ایران عده‌ای که قاچاق را بعنوان یک اصل مسلم واجتناب ناپذیر پذیرفته بودند کلیه مقررات اقتصادی کشور را بادرنظرگرفتن عامل قاچاق (که بهیچوجه قابل کنترل واندازه گیری نیست) تنظیم می‌کردند. مثلابرای جلوگیری از قاچاق یک جنس آزادی وورودبیحدوحساب آنرا بدون توجه به میزان محصول یامصنوع مشابه آن در داخله تجویز نموده وبتصوراضافه کردن چندریال برعواید گمرکی ونشان دادن بیلان مناسب صدمه بزرگی به کشاورزی وصنعت کشورواردمی آوردند بنده در عین حال که قاچاق را یکی از عوامل مهم تخریب وضع اقتصادی کشور وایادی قاچاقچی وحامیان آنان را که از سرسپردگان سیاست خارجی ودشمنان استقلال اقتصادی ایرانند عناصری موذی ومتنفذ وموثرمی‌شناسم معذلک مبارزه باقاچاق را برای دولت فعلی کاملا عملی وممکن می‌دانم زیرا قوه عامله ونیروی محرکه دستگاه توسعه قاچاق باقطع نفوذ شرکت سابق نفت از سواحل وسایرنقاط مرزی ایران وانهدام سیاست استعماری فلج ومتلاشی شده وفعالیت‌های فعلی جزتلش‌های مذبوحانه‌ای بیش نیست کما اینکه در چندی قبل براثراقدامات دولت فعلی عمق قاچاق بطورمحسوسی تخفیف یافته ودرمدت چهارماه قریب بیست میلیون ریال فقط در نواحی ساحلی بوشهر اجناس قاچاق گرفته شد که تنهایک رقم آن ۱۱۰۰ صندوق چای است که پرونده‌های امر موجودمی باشدامامتاسفانه اخیرانقل وانتقالاتی در مامورین بعمل آمده که مجددا کارقاچاق خصوصا قاچاق چای بالا گرفته‌است.

دولت فعلی که مورد اعتمادعموم است برنامه‌های صحیح اقتصادی را در دست اقدام دارد ولی اجرای برنامه‌های مذکور بدون توجه عاجل به مسئله قاچاق امری غیرمنطقی وحتی غیرممکن است زیراباگستاخی قاچاقچیان واهمال مامورین مسئول هیچ اصل اقتصادی نمی‌توانددرداخل کشورثابت وپایدارباشد.

چه دغدغه خاطر ونگرانی از ورود کالاهای مشابه از طریق قاچاق برمیلیون‌ها افراد مولد ثروت وعموم دستگاههای تولیدی تسلط می‌یابد ودراین صورت هر گونه تلاش برای اجرای یک برنامه صحیح اقتصادی به نتیجه نخواهدرسید.

علت اصلی ورود اینجانب در مساله قاچاق صرفنظر از انجام وظیفه ملی وجودخطری است که از جانب قاچاق متوجه کشاورزی چای می‌باشد وبهمین دلیل طی چندماهه گذشته مطالعاتی در این زمینه نموده واطلاعاتی بدست آورده‌ام.

این اطلاعات که بسیارحیرت انگیزاست یکی از مهمترین عوامل بدبختی ایرانی را بدست ایرانی بخوبی آشکار می‌سازد وچون تاکنون ملت ایران از آن بخوبی آگاه نیست وظیفه خودمی‌دانم که از شبکه‌های پنهانی وآشکار وگروه چهار گانه ودسته‌های مختلف قاچاق و راهها وخلیج‌های اختصاصی آنان تا آنجا که اطلاع حاصل نموده‌ام باطلاع ملت ایران برسانم.

با آنکه می‌دانم این مبارزه علیه قاچاقچیان عواقب وخیمی را برای اینجانب در برخواهدداشت مع الوصف بدون بیم وهراس وبامیدخدای بزرگ در این مبارزه گام برمی‌دارم وامیدوارم که ایفای این وظیفه ملی ووجدانی متضمن سعادت ملت ایران نیزباشد انشاء الله چنددقیقه از وقتم راهم می‌دهم به آقای معتمددماوندی.

نایب رئیس - وقتی باقی نمانده‌است آقای مدرس بفرمایید

مدرس - تاسف وتاثری نسبت به پاره‌ای از جزئیات ومذاکرات اخیردرطبقات مختلف شهرونامه‌های وارده از شهرستانها مشهودومنعکس بودبنده را برانگیخت علی رغم میل همیشگی خود که آزادگذاردن وقت مجلس برای رفع گرفتاری‌های کشوراست بطور ایجاز مزاحم آقایان بشوم.

نکته شایان توجه این است که گاهی اهمیت حیاتی وموقعیت خطیر نهضت ملی ووضع دشواری که سیاستهای خارجی برای ما ایجادنموده‌اند مورد غفلت وفراموشی قرارمی گیرد وشایدآنهم مولودانس وعادت وخوگرفتن به مشکلات موجوداست که براثراستعمار وطول زمان مبارزه پیش می‌آید ومخافت سستی ورخوت را از ما زایل می‌سازد.

سعی در پیش بردن نظریات خصوصی وتحمیل اراده‌های فردی وبالاخره کشاندن دامنه اختلافات ومشاجرات به مجلس خطرناک ترین ضرباتی است که برپیکر امیدو آرزوهای ملی ما فرودمی آید مخصوصا اگر انتقام جویی وفرصت طلبی عمال بیگانه در خارج از مجلس راکه کاه را کوه می‌سازند وبه تذکرات وانتقادات مشفقانه وبرادرانه نمایندگان جامه انشعاب وشکاف وتجزیه واختلاف می‌پوشانند در نظرآوریم زیان وخطرات این قبیل سهل انگاری‌های بحدوضوح نمایان می‌گردد.

اینجانب وهرفردایرانی ایمان کامل داریم که کوچکترین فتوری در اراده وهم بستگی موجود راه نیافته‌است وشایعات گمراه کننده مولود صغری کبری چینی مغرضانه واستنتاج غلطی است که بدخواهان وتفرقه اندازان می‌کنند. چه بساگله‌ها ورنجش‌ها که بایک استمالت ودلجویی بزودی مرتفع می‌شود ولی آثار وانعکاس آن مانند امواج سنگ ریزه‌ای که در آب بیافتد رفته رفته بزرگترووسیع تر می‌شود تاحدی که ارکان موجودیت مارامی لرزاند. امروزتمام آمال ملت در این مجلس متمرکز بوده ودیده‌ها ی پرازامیدوانتظار از اقصی نقاط کشورمتوجه ونگران رفتار وگفتاربرگزیدگان قوم است که در اینجاگردآمده‌اند اگرخدای نخواسته احساسات آلوده بخودخواهی به آنان مستولی می‌شود وبه تعبیرروشن ترنمک گندیده گردد.

باید منتظر عواقبی بود که حتی ذکر آن را نیز در اینجا جایز نمی دانم. خاموشی وسکوتی که قریب باتفاق نمایندگان شهرستانها اختیارنموده‌اند حاکی از رضایت کامل ویافقدان تقاضا وشکایت نیست بلکه نیازمندیهای حوزه انتخابی آنان فراوان تر وابتلائات موکلین شان بمراتب افزونترازمرکز ومرکزنشینان می‌باشد وشاید درک وسنجش وتشخیص آنان نیزکمتراز سایرین نیست منتهی رعایت مصالح کلی کشور وتوجه به مقدرات وممکنات فعلی دولت مانع از طرح وبحث احتیاجات و مسائل فرعی گردیده‌است کسانی که در انجام اصلاحات شتابزدگی بخرج می‌دهند ویا از دولت انتظارات معجزه آساوکرامت آمیزدارند وهمچنین آنانکه عمق ووسعت نهضت ملی مارا بامقیاس مادیان می‌سنجند راهی بخطاواشتباه می‌روند وعینا مثل این است که بخواهندمیوه نارسی را قبل از موقع شاخه جداکنند که نه تنها لذت و استفاده‌ای از آن ثمر برنمی گیرند بلکه برگ و شاخ و احیانا ریشه درخت را نیز فدای این عمل بابهنگام خودمی سازند.

در پایان عرایضم بنام خداومیهن از همکاران ارجمند خالصه شخصیتهایی که در آغازوپیمودن طریق بیداری ونهضت ملی ایران پیشقدم بوده و رنج و خطرات را استقبال نموده‌اند ملتمسا تمنا دارم پابرفرق احساسات فردی بنهنند وحس اغماض وتحمل در راه منافع کشور ومسائل کلی را در خودتقویت نمایند تا این گفته شاعر همشهری ونکته سنج مازبان حال ملت قرار نگیرد که می‌فرماید

نیست از عاقل ودیوانه کسم راه نما

زانکه دیوانه مرض دارد وفرزانه

غرض بقیه وقتم هم پنجدقیقه به آقای منصف وبقیه اش را هم به آقای متعمد دماوندی می‌دهم.

نایب رئیس - پنج دقیقه بیشتر نمانده (معتمددماوندی - بنده هم وقتم را به آقای منصف می‌دهم) آقای منصف بفرمایید

منصف - بنده باتشکرازجناب آقای مدرس چندفقره تلگراف بود که در این روزهای اخیر از بیرجند به بنده رسیده بودخواستم تقدیم مقام ریاست کنم مضمون این تلگراف شکایاتی است که از طرف جامعه روحانیون واهالی محل ویکعده از اهالی شهرشده‌است از نظراهانتی که بیک مقام روحانی ذینفوذ وذیصلاحیت از طرف بعضی دستجات شده‌است وتقاضاکرده‌اند در این باب اقدامی از مرکزبشود که اینگونه اهانات تجدیدنشود وکسانی هم که اهانت کرده‌اند تعقیب شوند تلگرافات را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که آنچه که مقتضی هست دستوراقدام بفرمایند تارفع شکایت آنها بشود وچون در تلگرافخانه متحصن هستند تاکیدی بشود که از تحصن زودترخارج شوند.


- معرفی آقای قریب به معاونت وزارت دارایی بوسیله آقای وزیردارایی ویرایش

۳- معرفی آقای قریب به معاونت وزارت دارایی بوسیله آقای وزیردارایی

نایب رئیس - با اجازه آقایان وارددستورمی شویم جناب آقای وزیر دارایی بفرمایید

وزیردارایی (آقای کاظمی)- بنده از آقایان محترم اجازه می‌خواهم که جناب آقای محسن قریب را بسمت معاونت وزارت دارایی معرفی کنم

عده‌ای از نمایندگان - مبارک است

کریمی - بشرطی که بخواسته‌های نمایندگان توجه بیشتری بشود.

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ویرایش

۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان

نایب رئیس - در جلسه گذشته دکتر شایگان نسبت به لایحه زندانیان پیشنهادکفایت مذاکرات دادند که توضیح آن مانده بود جناب آقای دکتر شایگان تشریف بیاورندبرای توضیح


دکتر شایگان - بنده عرض دیگری داشتم وپیشنهادکفایت مذاکرات را پس می‌گیرم

نایب رئیس - پس می‌گیرید؟(دکتر شایگان - بلی) پس مذاکرات ادامه داده می‌شود مخالفی نیست (گفته شد- خیر) مخالفی ندارد آقای معتمددماوندی پیشنهادکفایت مذاکرات کرده‌اند توضیحی داریدبفرمایید

مدرس - بنده مخالف با پیشنهادکفایت مذاکرات هستم

معتمددماوندی - چون پیشنهادهایی که آقایان نمایندگان فرستاده‌اند متجاوزاز ۲۰ پیشنهاداست ووقت راهم زیاد خواهدگرفت این است که بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات کردم

نایب رئیس - آقای مدرس مخالفید؟ بفرمایید

ناظرزاده - خودآقای مدرس پنج پیشنهادداده‌اند

مدرس - علت اینکه بنده با کفایت مذاکرات مخالفم این است که بعضی از مطالبی است که بایدگفته شود تا آقایان نمایندگان در تصحیح این ماده توجه بفرمایند این ماده واحده که داده شده شامل دوقسمت است اول تخفیف وتقریبا تعلیق مجازات ودوم بنای زندانهای تازه وتکمیل زندانهای فعلی بنده باتصویب این ماده موافقم وآنرایکی از لوایح مفید می‌دانم قبلا بایدعرض کنم که بنده اصولا مخالف مجازات نیستم بلکه معتقدم در ممالکی که مبانی اخلاقی استوار نیست مجازاتهاباید شدیدباشد وبالاجمال مجازات واخلاق در یک جامعه باید نسبت معکوس داشته باشد هر اندازه که اخلاق یک جامعه بالارودبایدمجازات پایین بیاید تابحدی که مردم عاشق خیرات ومحاسن اخلاقی بوده خوب رای اینکه خوبست عمل کنند وازبدبرای اینکه بداست اجتناب ورزندوبالعکس در جوامعی که افرادآن کمتر پای بند اصول اخلاقی است مجازاتها بایدشدید باشد.

نایب رئیس - راجع بکفایت مذاکرات بفرمایید مخالفت بایدراجع باین باشد.

مدرس - موافقت بنده با این لایحه از دولحاظ است یکی اینک اگربنا باشدافرادی رازندانی کنیم ولی بواسطه عدم جلوگیری از شیوع مفاسدزمینه را برای ارتکاب جرایم آماده سازیم بجایی نخواهیم رسیدوباید هرروززندانهای نو بسازیم وبازندانیان تازه روبروبشویم اگر مقنن بخواهد باوضع قوانین جدیدوتعیین مجازاتهای شدید از وقوع جرایم جلوگیری کند ولی نقشه برای اشاعه اخلاق حسنه وجلوگیری از سیئات اخلاقی در کارنباد این قوانین موردی نخواهد داشت (زنگ رئیس)

نایب رئیس - جناب آقای مدرس فعلاباید در کفایت مذاکرات صحبت بفرماییداگرکفایت مذاکرات تصویب نشد آنوقت حضرت مستطاب عالی تشریف بیاورید صحبت کنید حالافقط راجع به کفایت مذاکرات می‌توانیدصحبت کنید.

مدرس - علت دیگرموافقت بنده با این لایحه موضوع زندان است منظورم این است که زندانهای مانقائصی دارد فلسفه‌ای که برای زندانهاست این است که اگر فاسدی مرتکب جرمی شد برودزندان ویک روزی فردصحیحی از زندان خارج شود درانجا عنصرفاسدی تبدیل بعنصر سالمی بشود وتحویل جامعه گرددزندانهایی که ماداریم عوض اینکه فردفاسدی را تبدیل به صالح کنند درست برعکس است اگرکسی به سهوواشتباه مرتکب جنایتی بشود وبرود زندان وقتیکه از زندان بیرون می‌آید یک شخص خطرناک ومضری است این استکه آقایان بایدتوجه بفرمایند که زندانها مطابق فلسفه خودش ساخته شود ونسبت به تجدیدزندانهای فعلی هم اقدامات لازمه را بعمل بیاورند وضمنا نظردولت را بزندانی که در تبریزمدتهاساخته شده ومبالغ گزافی خرج آنجاشده وهنوزتکمیل نشده جلب می‌کنم که زودتر دستور تکمیل ساختمان آن رابدهند(صحیح است)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقندقیام نمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد

- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات دوم وچهارم دیماه ۱۳۳۱ ویرایش

۵- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات دوم وچهارم دیماه ۱۳۳۱

نایب رئیس - فعلاچون اکثریت هست صورت مجلسهای روزسه شنبه دوم وپنجشنبه چهارم تصویب می‌شود.

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ویرایش

۶- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان

نایب رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای مدرس بشرح زیرقرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله (در مورد او اجرا خواهدشد) جمله ذیل علاوه شود:

(درموردزندانیان موبدنیز در صورتیکه پانزده سال حبسشان تمام شده یا بعد از این تاریخ تمام می‌شود آزادخواهندشد ولی هرگاه پس از آزادی مرتکب جرم دیگری شوند مجازات سابق نیزدرباره آنان اجراخواهد شد) - مدرس

نایب رئیس - آقای مدرس بفرمایید ولی در نظرداشته باشید که طبق آئین نامه پنج دقیقه بیشتروقت توضیح ندارید

مدرس - در این ماده واحده برای زندانیان موبد تعیین تکلیف نشده‌است اول ماده اینطوراست:

کلیه اشخاصی که بعلت ارتکاب جنحه یاجنایت محکوم شده وفعلازندانی می‌باشند اول ماده این است که می‌خواهدبرای کلیه زندانیان تعیین تکلیف کند بعداستثنا می‌کندواستثنافقط در مورد محکومین به قتل عمداست که مستثنی به فقط قتل عمداست بعد مستثنی منه در مورد مجازاتهایی است که مدت داردبرای اینکه قیدنصصف یادوثلث حتما موکول براین است که مجازات مدت داشته باشد نصفش تمام شده یادوثلثش پس برای زندانیان موبد تکلیف معلوم نشده وبایدتکلیفشان روشن شود خلاصه زندانیان موبد تکلیفشان روشن نیست وبرای اینکه تکلیف اینهاروشن شوندبنده پیشنهادکردم در موضوع زندانیان موبدهم تقریبا یکدرجه تخفیف داده شود یعنی ۱۵ سال مدت حبس آنها معین شود تا آن وقت موضوع دوثلث ونصف روشن شود (مهندس رضوی - ۱۵ سال که دوثلثش ده سال باشد؟...) نخیرآنهایی که مجرم هستندوبایستی زندانی شوند(مهندس رضوی - یعنی ده سال) بله دهسال منظورم این است که در این ماده واحده اولش می‌خواهد تکلیف تمام زندانیان را معین کند وبعدقتل عمد را استثناکرده ولی حبس موبد بلاتکلیف مانده (مهندس رضوی - خوب نیست بضررجامعه‌است)

نایب رئیس - آقای مخبرکمیسیون

مخبرکمیسیون (دکتر مصباح‌زاده)- اینکه نماینده محترم فرمودند تکلیف زندانیانی که به حبس ابدمحکوم شده‌اند تعیین نگردیده اینطورنیست در این لایحه پیش بینی شده‌است در دومورداست که استثناشده‌است یکی اینکه محکومین بقتل عمدباشد ودیگردرمورد مجرمینی است که محکوم به حبس ابدشده باشند این لایحه مشمول این دوقسم اشخاص نمی‌شود وتصور می‌کنم که صلاح هم همین باشد برای آن کسانیکه محکوم به حبس ابدشده‌اند حتما یک جنایت مهمی را مرتکب شده‌اند (صحیح است) وازلحاظ مصالح جامعه صلاح نیست که این قبیل اشخاص آزاد بشوند (صحیح است) وبنده می‌خواستم تقاضاکنم که پیشنهادشان را مستردبفرمایند

نایب رئیس - آقای اخگرمخالفید یاموافقید؟

اخگر - مخالفم بنظربنده پیشنهاد جناب آقای مدرس دونقص داردیکی این است که دودرجه تخفیف برای این اشخاص قائل شده‌اند که اول بیاید روی ۱۵ سال وبعدازمدت ۱۵ سال دوثلث حساب شود درصورتیکه برای سایرین یکدرجه تخفیف قائل شده‌اند واین درست نیست وتبعیض سزاوارنیست البته با آن قسمتی که حبس ابد به پانزده سال تنزل پیدابکندمجازاتشان موافقم ولی بشرط اینکه قید بشود بغیرازمرتکبین بقتل عمدوجاسوسان والا نمی‌شود اشخاصی که جنایت عمده‌ای کرده باشند وخطرناک باشند باین ترتیب آنهارا آزادکرد.

جلالی - مقصودتان از قتل عمده لابد قتل عمداست

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایید رای می‌گیریم به پیشنهادآقای مدرس آقایانی که موافقند قیام کنند(عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. شرحی از طرف آقای وزیردارایی نوشته شده برای یک کارفوری تقاضای تشکیل جلسه خصوصی کرده‌اند بهمین جهت نیم ساعت تنفس داده می‌شود که جلسه خصوصی تشکیل شود و بعد مراجعت می‌کنیم.

ناظرزاده - بیچاره زندانیان

(مجلس در ساعت ده و بیست دقیقه صبح بعنوان تنفس تعطیل و مقارن ظهر مجددا تشکیل گردید)

- تقدیم و تصویب طرح دو فوری راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشوربابت آذرماه ۱۳۳۱ ویرایش

۷- تقدیم و تصویب طرح دو فوری راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشوربابت آذرماه ۱۳۳۱

نایب رئیس - طرحی بامضای یک عده از آقایان رسیده بافوریت که قرائت می‌شود(بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون لایحه بودجه سال ۱۳۳۱ کل کشوردرشرف تقدیم به مجلس می‌باشدوبطوریکه تاچندروزدیگر بمجلس تقدیم خواهد شد وازطرفی حقوق آذرماه کارمندان دولت هرچه زودتربایستی تادیه شود لذا امضا کنندگان ذیل بقید فوریت وطرح فی المجلس مقدم بردستور ماده واحده زیررا پیشنهاد وتصویب آنرا درخواست می‌نماییم:
ماده واحده - بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق وکمک ومزایای کارمندان وزارتخانه‌ها وادارات وبنگاههای دولتی وسایرمخارج کشور را بابت آذرماه ۱۳۳۱ طبق قانون اجازه پرداخت آبانماه ۱۳۳۱ مصوب بیستم آذرماه از محل درآمدعمومی کشورپرداخت نماید. مدرس - دکتر کیان - کهبد - معتمددماوندی - ملک مدنی - نبوی - منصف - مجیدموسوی - دکتر سنجابی - هدی - ذکایی - شادلو- ناصر ذوالفقاری - حمیدیه - ریگی - ناظرزاده - گنجه - مجتهدی - نجفی - شوکتی - مکی - غروی - امیرافشاری - امامی اهری

نایب رئیس - فوریت اول مطرح است آقای کهبد مخالفید؟

کهبد - موافقم

نایب رئیس - آقای ملک مدنی

ملک مدنی - موافقم

نایب رئیس - آقای نبوی

نبوی - بنده موافقم

نایب رئیس - آقای خسرو قشقایی

خسرو قشقایی - بنده مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید

خسرو قشقایی - مکرر آقایان نمایندگان در پشت این تریبون از جناب آقای وزیردارایی استدعاکرده‌اند که بودجه مملکت را تقدیم مجلس بکنند و زودتر تصمیمی گرفته بشود ولی متاسفانه هیچوقت این فکر عملی نشده وهمیشه بعنوان اینکه کارمندان دولت احتیاج دارندوحقوق آنها دیرمی شود یک دوازدهم می‌آورند بمجلس وتصویب می‌شود وآقایان از نظراینکه بوضع خراب کارمندان دولت آشناهستندرای می‌دهند بنده بطورکلی مخالف هستم که دولت بودجه را بصورت یک دوازدهم بدهد برای اینکه کارهای تولیدی (مکی - دولت نداده ما پیشنهاد کردیم) بله آقایان نمایندگان پیشنهادکرده‌اند که یک دوازدهم داده شود بنده خیال می‌کنم که بجای این پیشنهاد خوب بود که از دولت استدعامی کردیم خواهش می‌کردیم (نبوی - این می‌شود) خوب پس در این صورت اگر آقای وزیر دارایی قول بدهند در این هفته بودجه را به مجلس تقدیم کنند (وزیردارایی - تاچند روز دیگرتقدیم می‌شود) بنده مخالفت خودم را پس می‌گیرم وموافقت می‌کنم که کارمندان دولت حقوقشان داده بشود (احسنت) در ضمن طوماری از اهالی آبادان رسیده شکایتی از فرماندار کرده‌اند و انجمن شهر راهم خواسته‌اند که تشکیل بشود بنده هم قبلا یک سوالی در این خصوص از دولت کرده‌ام این طومار راهم تقدیم مقام ریاست می‌کنم واز جناب آقای وزیرکشورهم تمنی می‌کنم که بوضع اهالی آبادان رسیدگی وتوجه بیشتری بفرمایند چون بطوریکه اطلاع دارید عده‌ای در آنجا تشنجاتی تولید می‌کنند و واقعا مردم خوزستان بافداکاری که همه آقایان شاهدهستند در این مبارزه ملی شرکت کرده‌اند (صحیح است) و تقاضامی‌کنم که در این موضوع توجه بفرمایید.

نایب رئیس - چون آقای خسرو قشقایی مخالفت خودشان را پس گرفتند ومخالف دیگری نیست (ملک مدنی - اجازه بدهید من توضیحی بدهم) وقتی که مخالفی نباشد توضیح موافق هم لازم نیست بنابراین رای می‌گیریم به فوریت اول آقایانی که موافقندقیام فرمایند(اکثرقیام نمودند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است برای طرح در مجلس آقای ملک مدنی مخالفید؟

ملک مدنی - بنده توضیحی می‌خواهم بدهم راجع به کمیسیون بودجه

نایب رئیس - بفرماییدمخالفید

ملک مدنی - بنده توضیحی می‌خواستم بعرض مجلس برسانم چون آقای خسروقشقایی بیانی اینجافرمودند برای اینکه زحمات وجلسات منظم کمیسیون بودجه وکارهایی که آقایان اعضای کمیسیون بودجه می‌کننددرمجلس منعکس بشود بنده با اجازه آقایان اعضای کمیسیون بودجه این توضیح را عرض می‌کنم. عرض کنم اولا کمیسیون بودجه در هفته دوروزتشکیل می‌شود یکشنبه بعد از ظهروچهارشنبه صبح وساعات کارش هم سه ساعت وچهارساعت وپنج ساعت بعضی اوقات طول می‌کشد وجناب آقای وزیردارایی ومدیرکل بودجه هم غالبا هستند وراجع به بودجه کل سال ۱۳۳۱ کشوریک صرف وقتی شده ودولت فعلی متوجه هست که بایدبودجه را تهیه کندوقبل از انقضای سال جاری به مجلس تقدیم کرده باشد واگرامروزاین یک دوازدهم تهیه شده‌است برای همین است که جناب آقای وزیردارایی در جلسه خصوصی هم متذکر شدند که روزپنجشنبه بیاری خداوندمتعال بودجه کل کشور را تقدیم مجلس می‌کنند وانشاءالله ماهم بزودی در کمیسیون بودجه مطرح می‌کنیم وتصویب می‌شود وخبرش را در دستورمجلس می‌گذاریم که در مجلس هم طبق آئین نامه مرتب جلسات داشته باشیم (صحیح است) بنابراین در این خصوص نه دولت غفلت کرده ونه کمیسیون بودجه بنده خواستم این توضیح را بعرض برسانم وآقایان توجه داشته باشند ما در این مدت سعی کرده‌ایم که هرچه زودتربودجه را دولت تهیه کند وآقای وزیردارایی هم در این مورد خیلی صرف وقت کرده وتوفیقی هم حاصل کرده‌اند بطوریکه فرمودند روزپنج شبنه بودجه را تقدیم مجلس خواهندکردوالبته موقعی که طرح شد آقایان نظریاتی که دارند می‌دهندپیشنهادیک دوازدهم برای این شد که دولت نخواسته یک دوازدهم بیاورداین طرح راخودآقایان نمایندگان برای اینکه حقوق کارمندان که مورد نظر هست داده بشود به مجلس تقدیم کرده‌اند.

خسروقشقایی - راجع به کمیسیون بنده چیزی نگفتم

نایب رئیس - آقای کهبدمخالفید؟

کهبد - موافقم

نایب رئیس - آقای ملک مدنی توضیحی دادند بعنوان مخالف صحبت نکردند پس مخالفی نیست رای می‌گیریم به فوریت دوم آقایانی که موافقندقیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد اصل ماده واحده مطرح است آقای کهبد مخالفید یاموافق؟

کهبد- موافقم

نایب رئیس - آقای دکتر مصباح‌زاده مخالفید؟

دکتر مصباح‌زاده - بله مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید

دکتر مصباح‌زاده - چون در مقدمه این طرحی که داده شده اینطورنوشته شده که جناب آقای وزیردارایی وعده فرمودند بودجه سال ۱۳۳۱ را در این هفته به مجلس تقدیم کنند بنده فکرمی کنم که بودجه سال ۱۳۳۱ دیگربرای مجلس زیاداهمیت نداردبرای اینکه ۹ ماه از سال گذشته وحالاکه بودجه آن به مجلس داده می‌شود اقلایک ماه در کمیسیون بودجه بایدمورد مطالعه قرار گیردیک ماه هم در مجلس باید مورد مطالعه قرارگیردوقتی تصویب می‌شود که سال ۳۱ تمام شده و موقعی که در تمام کشورهای خارجه بودجه سال بعدشان را رسیدگی می‌کنند ما آن موقع به بودجه گذشتمان رسیدگی می‌کنیم واین صحیح نیست بنده خواستم عرض کنم برای این سه ماه بایدفکری کرد از لحاظ پرداخت حقوق مستخدمین وراهی پیداکرد که دولت این سه ماه حقوق مستخدمین را بدهد وبعداین بودجه‌ای که روزپنجشنبه یاهفته آینده به مجلس تقدیم می‌شود این بودجه سال ۳۲ باشد تا ما دو سه ماه وقت داشته باشیم که در سال ۳۲ طبق آن بودجه دولت عمل بکنند بنده مخالفتی که کردم نه از لحاظ اصل طرح بودبلکه برای این بود که این تذکررا بدولت بدهم مخصوصا که در ضمن اختیاراتی که بجناب آقای دکتر مصدق داده شده‌است جرح وتعدیل بودجه قیدشده وبا این قیدی که شده وبا این اختیاری که دارند در این اصلاحاتی که دست زده‌اند صلاح در این است که تمام توجه دولت ومجلس معطوف به بودجه سال ۳۲ بشود نه ۳۱ برای اینکه ما برفرض که دوماه دیگر باین بودجه رای بدهیم با این مخارجی که شده وکارهایی که شده رای می‌دهیم و چاره‌ای هم نداریم جزاینکه رای بدهیم ولی اگر برای سال آینده تقدیم بشود البته مجلس از حق خودش برای نظارت در دخل وخرج مملکت استفاده خواهد کرد و این یادگار خوبی است که از دولت جناب آقای دکتر مصدق باقی خواهد ماند(احسنت صحیح است)

نایب رئیس - آقای کهبد

کهبد- نماینده محترم آقای دکتر مصباح‌زاده مخالفتی بعقیده بنده نکردند تذکری بدولت دادند واین تذکربعقیده بنده بعقیده بنده بسیاربجا وصحیح است البته دولت گرفتاریهایی داشته‌است مملکت دچاروضع غیرمطلوبی بوده یعنی مشغول یک مبارزه اساسی برای کارنفت بودیم وحسن اتفاق آقایان وزراء وخودنمایندگان محترم در این فکرهستند که بودجه را تقلیل بدهند وازدادن این همه مخارج اضافی صرف نظربشود وبکارهای تولیدی وعمرانی توجه بشود بنده آنچه اطلاع دارم آقایان وزراء مخصوصا جناب آقای نخست وزیر تمام همشان این است که سعی بکنند کارهای تولیدی اضافه بشود ویک بودجه تعدیل شده حسابی ومرتبی به مجلس داده شود واین طرحی که آقایان نمایندگان تقدیم مجلس کرده‌اند خودشان امضا کرده‌اند دولت مداخله‌ای نداشته‌است فقط آقایان امضا کنندگان اینطرح می‌دانند که دولت مشغول تهیه یک بودجه حسابی است که واقعا حقیقت داشته باشد چون بعقیده بنده تاکنون آنچه بودجه به مجلس تقدیم شده‌است هیچکدام آنطوریکه بایدصحیح نبوده‌است یک مقداری مالیات گرفته می‌شده‌است ویک مقداری خرج می‌شده‌است وبودجه هم تعادل نداشته‌است دولت فعلا مشغول انجام یک سلسله کارهای است یکی وصول مالیات است بنده مخصوصا می‌خواستم از آقای وزیردارایی تشکربکنم برای نحوه وصول مالیات مخصوصا اعضای کمیسیون‌های حل اختلاف وان کسی که در راس این کار است یعنی آقای کی استوان که مرد شایسته‌ای می‌باشد بایدسعی کند که مالیات خوب وصول بشود بایدمردم مقید کرد که مالیات را خوب بپردازند وهمینطور بنده می‌خاستم توجه دولت را جلب بکنم که بکارهای تولیدی وکشاورزی اهمیت بیشتری بدهند (صحیح است) اگریک مقداری بامورتولیدی وکشاورزی توجه بشود بنده خیال می‌کنم مارابی نیاز می‌کند از سایرچیزهای دیگرالان رقیب کهنه کارمادرکمین است که مارابزانور در بیاورددرمقابل محاصره اقتصادی که کرده‌است ماهم بایدهمینطور که تابحال فداکاری کرده‌ایم از این به بعد هم فداکاری بکنیم وباخرج کم وعوائدزیاد بتوانیم زندگانی خودمان را روبراه بکنیم بنابراین بنده مخصوصا خواستم توجه دولت را جلب بکنم که نسبت به سرمایه بانک کشاورزی توجه بکنند(صحیح است) امورصادرات را تشویق بکنند صنایع داخلی را تشویق بکنند وتوجه بکنند مشروط براینکه صاحبان صنایع اجحاف به مردم نکنندبایک قیمت عادلانه‌ای بمردم بفروشند (مهندس حسیبی - کارخانه پشم اصفهان در حدودبیست درصد بقیمت‌های خودش اضافه کرده) بایدسعی کرد که کارهای تولیدی در مملکت رواج بشود وبا اقدامی که دولت در نظردارد بکندبنده بهیچوجه مایوس نیستم وامیدکامل هم دارم که وضعیت مملکت بزودی زودسروصورت خواهدگرفت وانشاء الله

امورمردم اصلاح خواهدشد واین حس بدبینی که خارجی‌ها واقعا سعی می‌کنند حس بدبینی را که در افراد و اهالی عادی این مملکت رسوخ کرده‌است تقویب بکنند این را از بین ببرید و مردم ومجلس ایران ودولت ایران جداسعی کنند که کارهای اساسی انجام شود امیدوارم که موفق خواهیم شد بنابراین بنده تمنا می‌کنم که آقاهم مخالفت خودشان را پس بگیرند وباین لایحه رای داده شود (نمایندگان - احسنت)


نایب رئیس - جناب آقای وزیردارایی بفرمایید

وزیردارایی - نماینده محترم آقای دکتر مصباح‌زاده تذکری فرمودند خیلی منطقی وصحیح خودبنده هم همینطورفکرمی کردم یعنی دستگاه وزارت دارایی هم همینطور فکرمی کرد این بودجه‌ای که بازحمت تهیه شده برای سه ماه آینده ودوازده ماه سال آتیه باشداما هنوز بنده این پیشنهادرا به هیئت دولت نبرده‌ام امروز وفرداحاضرمی شود می‌برم به هیئت دولت والبته نظر وزارت دارایی وخودم را عرض می‌کنم وامیدوارم که این نظررا قبول کنند در هرصورت روزپنجشنبه امیدوارم بتوان بودجه را تقدیم مجلس شورای ملی بکنم واین نظرراهم تامین خواهم کرد(نمایندگان - احسنت)

نایب رئیس - پیشنهادکفایت مذاکرات رسیده‌است قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

اینجانب پیشنهادمی کنم بعد از صحبت یک نفرموافق ویک نفرمخالف بکلیات مذاکرات رای گرفته شود دکتر کیان

حاج سیدجوادی- آئین نامه همین است

بعضی از نمایندگان - مخالفی نیست

نایب رئیس - آقای دکتر کیان بفرمایید

دکتر کیان - بنده صحبت مفصلی ندارم تقاضامی کنم اخذرای بفرمایید

نایب رئیس - پس با اجازه آقایان این طرح یک مرتبه دیگرقرائت می‌شود وبعدرای گرفته خواهدشد باورقه

(بشرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - آقایانی که موافقندبا این طرح ورقه سفید خواهنددادومخالفین ورقه کبود

(اسامی آقایان بشرح ذیل توسط آقای ناظرزاده اعلام ودرمحل نطق حاضر و رای دادند)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده. مهندس حسیبی. دکتر سنجابی. دکتر شایگان. شمس قنات آبادی. انگجی. ناصر ذوالفقاری. مهندس رضوی. شبستری. دکتر معظمی. خسروقشقایی. دکتر کیان. نریمان. دکتر بقایی. حاج سیدجوادی. پورسرتیپ. جوادعامری. گنجه. امامی اهری. دکتر مصباح‌زاده. کهبد. هدی. مجتهدی. موسوی. میراشرافی. نادعلی کریمی. مکی. خلخالی. اخگر. احمدفرامرزی. نبوی. افشار. مدرس. جلالی. وکیل پور. شوکتی. اقبال. ملک مدنی. دکتر طاهری. ذکایی. امیرافشار. مجدزاده. افشار صادقی. شادلو. شهیدی. دکتر فاخر. مهندس غروی. فرزانه. مرادریگی. صفایی. دکتر فقیهی شیرازی. جلیلی. مصدقی. شهاب خسروانی. حائری‌زاده. رفیع. تولیت. معتمددماوندی. ناظرزاده. حمیدیه. نجفی.

(پس از شماره آرا واستخراج آن ۵۲ ورقه موافق و۸ورقه سفید بی اسم شمرده شد)

نایب رئیس - قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق وهزینه آذرماه با ۵۲ رای تصویب شد.

اسامی موافقین - آقایان: گنجه. مدرس. نریمان. دکتر شایگان. ذکایی. مکی. دکتر بقایی. هدی. دکتر طاهری. دکتر مصباح‌زاده. شهیدی. دکتر فاخر. افشارصادقی. جلالی. کریمی. مجدزاده. اقبال. مرادریگی. کهبد. حاج سیدجوادی. جوادعامری. اخگر. حمیدیه. احمدفرامرزی. مهندس حسیبی. تولیت. دکتر کیان. نبوی. مهندس غروی. شادلو. جلیلی. خسروقشقایی. نجفی. دکتر سنجابی. موسوی. مجتهدی. مهندس زیرک‌زاده. افشار. دکتر فقیهی شیرازی. شهاب خسروانی. مصدقی. ناظرزاده. فرزانه. شمس قنات آبادی. مهندس رضوی. شوکتی. دکتر معظمی. ناصر ذوالفقاری. امیرافشاری. ملک مدنی. امامی اهری. پورسرتیپ.

ورقه سفید بی اسم - ۸ برگ

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ویرایش

۸- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان

نایب رئیس - با اجازه آقایان لایحه تعلیق زندانیان را ادامه می‌دهیم پیشنهادات قرائت می‌شود

(پیشنهادآقای مدرس بشرح زیرقرائت شد)

اینجانب پیشنهادمی کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود کسانی که بعلت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده ولی بعنوانی از عناوین قانونی از قبیل مرض وغیره زندانی نگردیده یا موقتا آزادشده‌اند نیز مشمول این ماده خواهندبود.

مدرس

نایب رئیس - آقای مدرس بفرمایید

مدرس - در این ماده تصریح شده‌است کلیه اشخاصی که بعلت ارتکاب جنجه یا جنایت زندانی شده وفعلا زندانی می‌باشند ولی یکدسته هستند که محکوم شده اد وبعلت مرض خارج از زندان بسرمی برند یا بعناوین دیگرآنهاهم در حکم زندانی هستند وبایدازاین مقررات استفاده کنند (صحیح است)

نایب رئیس - آقای ناظرزاده بفرمایید

ناظرزاده - در موقع طرح ماده واحده در کمیسیون دادگستری مخصوصا باین امرتوجه شد که اگراشخاصی بعناوین مختلف تابحال خودشان را از زندانی شدن نجات داده اد ووسائلی برانگیخته‌اند که از زندانی شدن آنهاجلوگیری بشود مشمول این ماده واحده نباشند این رسم خوبی نیست غالبا اشخاصی که توانسته‌اند بیک تدبیری خودشان را از چنگال قانون نجات بدهندبعدا بریش آن بیچاره‌هایی که بی دست وپابودند ونتوانسته‌اند خودشان را نجات بدهند می‌خندند چنانکه در نظام وظیفه دیده شدعده‌ای هرسال معافی گرفتندتاوقتیکه اصولا بخشیده شدند ولی عده دیگری هم باکمال صداقت رفتندخدمت نظام را انجام دادند در هرصورت تخفیف مجازاتی که در این لایحه قید شده‌است برای کسانی است که فعلازندانی هستند واگرمامی‌خواستیم برای اشخاص گردن کلفت وقوی کاری بکنیم این ماده واحده لازم نمی‌شد این ماده واحده شامل حال کسانی است که فعلا در زندان هستند کسانی که بحال گیر نیفتاده آنقدرقدرت دارند بازهم که نروند قدرت دارند که زندانی نشوند در هرحال بنده با این پیشنهادجناب آقای مدرس مخالف هستم واین ماده واحده هم باید شامل کسانی بشود که الان در زندان هستند والبته آنهایی که بابحال خودشان را نجات داده‌اند بازهم وسیله دارند قدرت دارند که می‌توانند بازهم خودشان را نجات بدهند.

مدرس - بنده باید توضیح بدهم منظوربنده از کسانی هستند که طبق قانون از زندان بیرون رفته‌اند.

نایب رئیس - توضیحی ندارد

مدرس - بنده عرض کردم موافقم که اگرکسانی بعناوین غیرقانونی فرارکند مشمول نباشد ولی بنده مخصوصا قید کردم که بعنوان یاعناوین قانونی معذوریت داشته‌است وتصدیق هم دارد در مریض خانه‌است اودرواقع زندانی است ولی معذوراست

(ناظرزاده - معذوریت غیرازآن است)

نایب رئیس - در هرصورت توضیحی ندارد

دکتر شایگان - پیشنهادرایکمرتبه دیگربخوانید (بشرح سابق قرائت شد)

ناظرزاده - خوب اگر فرارکرده باشد چی؟

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهادآقای مدرس آقایانی که موافقندقیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

اینجانب پیشنهادمی‌کنم بعد از جمله (درباره آن اجرامیشده) جمله (ویابعدازاین تاریخ اجرا بشود) علاوه گردد. مدرس

نایب رئیس - آقای مدرس بفرمایید

مدرس - منظور از این ماده واحده این است که کلیه اشخاصی که بعلت ارتکاب جنحه وجنایتی محکوم شده‌اند وفعلا در زندان هستندازاین قانون استفاده بکننداعم از اینکه در حین تصویب این قانون نصف یا دوثلث مجازاتشان منقضی شده باشدویا بعد از این تاریخ منقضی شود مثلا فرض کنید یکنفرمحکوم بجرم جنحه‌است وبه شش ماه زندانی محکوم شده اگرازتاریخ تصویب این قانون سه ماهش گذشته باشد البته از این قانون استفاده خواهدکرد واگرچنانچه سه ماه نگذشته باشد مثلا پنج روزمانده باشدنمی‌توانداستفاده بکند بنده پیشنهادکردم که این شخص چون فعلا زندنی است بعد از اینکه پنج روزش تمام شدازاین قانون استفاده کندالبته در این قانون پیش بینی شده‌است (یکی از نمایندگان - کلمه (بشود) که در گزارش هست) ولی برای اینکه درست تصریح بشود بنده پیشنهاد کردم که آقایان هم موافقت بفرمایند باینکه یابعد از این تاریخ بشود اصلاح شود.

نایب رئیس - آقای اخگر بفرمایید

اخگر - این کلمه (بشود) که در قانون هست برای همین نظراست کافی است دیگراین پیشنهاد لزومی ندارد

نایب رئیس - آقای مدرس پس گرفتید پیشنهادتانرا؟

مدرس - بنظر بنده ماده توضیح بیشتری می‌دهند اگراین منظورتامین است پس می‌گیرم

نایب رئیس - پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهادمی نمایم بعد از جمله (خیانت در امانت) کلمه (سرقت) هم اضافه شود.

مدرس

نایب رئیس - بفرمایید

مدرس - نظراین بوده‌است در مواردی که یک مدعی خصوصی دربین باشد یعنی یکعده اشخاصی باشند که از ارتکاب یک جرمی متضررشده‌اند بایدحقوق مدعیان خصوصی قبلا تامین بشود برای اینکارجرم ارتشاء واختلاس وکلاه برداری وخیانت در امانت قیدشده یعنی اگرکسی خیانت در امانت بکند مادام که امانت را نپرداخته نمی‌تواند استفاده بکند علت ندارد که سرقت قید نشود کسی که رفته صدهزارتومان دویست هزارتومان سرقت کرده آنوقت بدون اینکه حق مدعی خصوصی را بپردازد نبایدبتواند از این قانون استفاده بکندیعنی سرقت یاخیانت در امانت وارتشاء فرقی ندارد.

حاج سیدجوادی - حقوق مدعیان خصوصی را بپردازدحق دارد استفاده بکند

نایب رئیس - آقای ناظرزاده بفرمایید

ناظرزاده - اگربناباشدباین ترتیب باشدپس دیگربکلی همه زندانهاراخالی کنیدسرقت بچه دلیل مشمول باشد ماباید یک قانونی بگذرانیم که در خارج هم مردم نتوانندایراد بگیرند مگر اینکه اضافه کنید لااقل مال مردم را پس بدهند یامعادل قیمت ان یک چیزی قیدی بکیند والا بنده باین ترتیب مخالفم

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری

معاون وزارت دادگستری - عرض کنم در این قسمت بنده خیال می‌کنم راجع بسرقت نبایستی استفاده بشود برای اینکه سرقت یک جرمی است که زیاد بارتکاب می‌رسد وواقعارابطه مستقیم با امنیت مملکت دارد اگربناباشد که بگوییم اموال مسروقه را سارقین پس بدهند وبعدمامجازاتشان نکنیم این مثل این است که آن جنبه عمومی را که حقیقتا عمومیت داردماصرف نظرکردیم (حاج سیدجوادی - معنی کلاهبرداری واختلاس یعنی چه؟) بنده تصورمی‌کنم برای یکدفعه هم که باشد بنظربنده بیرون کردن سارقین رابهرعنوانی که باشدودرمیان جمعیت راه دادن خانه‌های همه مادرمعرض خطرسرقت واقع خواهدشد (صحیح است)

مدرس - اجازه می‌فرماییداینجا می‌نویسد محکومین به جرم ارتشا واختلاس وکلاهبرداری وخیانت در امانت سرقت را ندارد اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟

نایب رئیس - توضیح ندارد یاپس بگیرید یا رای می‌گیرم

مدرس - بنده پس نمی‌گیریم برای اینکه کسی که سرقت کرده‌است مال مسروقه را باید پس بدهید

شمس قنات آبادی - آقای مدرس پس بگیرید

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که موافقندقیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهادمی‌کنم بعد از جمله معاف می‌شوند جمله ذیل علاوه شود (بشرط اینکه سابقه محکومیت نظیرآن جرم را نداشته باشند) - مدرس

نایب رئیس - آقای مدرس بفرمایید

مدرس - بنده اینجاپیشنهادکردم که بعد از جمله مجازات مقررات معاف می‌شود این جمله علاوه شود بشرط اینکه سابقه محکومیت نظیرآن جرم رانداشته باشد البته ممکن است کسی مرتکب جرمی شده باشد اگربناشود زندانیش کنند ممکن است نظیراین جرم را یک دفعه ۲ دفعه ۵دفعه مرتکب شده باشدخوب نیست کسانی که سابقه این جرم را دارند معاف می‌شوند نبایداستفاده کنند از این قانون.

نایب رئیس - آقای شمس قنات آبادی مخالفید؟

شمس قنات آبادی - بنده موافقم

نایب رئیس - آقای امامی اهری بفرمایید

امامی اهری - بنده توضیحی در این قسمت باختصارعرض می‌کنم خلاصه اش این است که این قانون یک قانون خاصی است برای ارفاق وبرای استخلاص عده‌ای از زندانیها که هم گنجایش زندانها ایجاب نمی‌کند برای نگهداری آنها وبعلاوه آن نتیجه‌ای هم که قوه مقننه وجامعه در نظردارد وعبارت است از اینکه اشخاصی را اصلاح کنند بدبختانه آن نتیجه مطلوب هم امروزبادستگاه فعلی گرفته نمی‌شود یعنی فرض بفرماییدآن دارالتادیب شماکه پسربچه ۱۶ساله‌ای در آنجاهست اورابایک سارق مسلح سابقه دارد در یک جازندانی می‌کنند نتیجه این کار این می‌شود که پسربچه که با روح پاک وارد آن محل می‌شود تمام فنون سرقت وبدجنسی وخیانت را یادمی گیرد وبیرون می‌آید وخلاصه این قانون برای این است که درباره این قبیل اشخاص یک ارفاقی بشود وبادرنظرگرفتن اینکه تعلیق هم شده‌است یعنی این کلمه قیدشده در قسمت اخیرماده واحده که اگردوباره آنها مرتکب نظیرهمان جرم بشوندعین همان مجازات درباره آنها اجراخواهدشد بنابراین حالاکه آقایان ارفاق می‌فرمایند این قیوددیگرموردی ندارد یک اشخاصی که موجبات بدبختی آنهافراهم است ودرعین حال بنده چون شخصا واردبودم ومدت‌ها در دادگستری در کارواردبودم وعقیده‌ام این است که دستگاه است که بدادآنهانمی رسد برای آنهاکارایجادنمی‌کندواشخاصی که از زندان می‌آیند بیرون وضعشان با بدبختی توام است آنهاقوایشان درهم ریخته‌است قوای معنویشان از بین می‌رود دستگاه فعلی ماهم نمی‌تواند برای آنهاکاری ایجادبکند جامعه مانمی‌تواندبرای آنهاکاری پیدا بکند(وزیرامورخارجه - در زندان کارتهیه کنند؟) بنگاه حمایت زندانیان شما وجودندارد ویانمی‌تواند باین کاربه نحوی برسد که موجبات اشتغال آنهارا بکارآبرومندی فراهم بکندروی این اصل مقصود بنده این است که حالاکه آقایان ارفاق می‌کنندبدون قید وشرط ارفاق بکنند ورعایت این قسمت را بکنندودرقسمت اخیر ماده در مورد تعلیق هم هست که اگرمجددا خدای ناکرده مرتکب جرم دیگری شدند بازهم مجازات جرم اول آنهادرنظرگرفته خواهدشد.

ناصر ذوالفقاری - پیشنهادآقای مدرس را دوباره بخوانید (بشرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهادآقای مدرس آقایانی که موافقند قیام فرمایند (چندنفری برخاستند) ردشد پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم که محبوسینی که تکلیف آنها تاکنون تعیین نشده شامل قانون اخیر بشوند. - خسرو قشقایی

خلخالی - بنده پیشنهادی کرده‌ام که نظیراین است وکاملتراست.

دکتر بقایی - پیشنهاد کاملتری اهم بنده راجع باین موضوع داده‌ام که خودآقای قشقایی قبول خواهندفرمود.

اخگر - بنده پیشنهادی داده‌ام دستور بفرمایید بخوانند

نایب رئیس - پیشنهادات به ترتیب قرائت می‌شود بفرمایید آقای خسرو قشقایی

خسرو قشقایی - چون مقصود از تقدیم این پیشنهاداین است که کمک به عده‌ای از بیچاره‌ها بشود که هنوزتکلیفشان معلوم نشده والافرق نمی‌کند چه باپیشنهادی باشد که بنده امضا کرده باشم یا آقایان امضاکرده باشند خواستم عرض کنم در تهران در حدودیکهزارنفرودرسایرولایات که عده شان را نمی‌دانم چقدراست هنوزاشخاصی هستند که تکلیفشان معلوم نشده والبته آنها هم تقصیری ندارند که متهم هستند روی تشکیلات سابق دادگستری استکه سرعت عمل نداشته‌اند وحتی بعضی از این افرادهستند که چندین سال است در محبس هستند وبهیچوجه تکلیف آنهامعلوم نیست بنده خواستم از جناب آقای دکتر ملک اسمعیلی هم تقاضابکنم که دیگر راجع به این موضوع تذکری ندهند و موافقت کنند که پیشنهاد بنده راجع باین موضوع تصویب بشود که یکعده‌ای راحت بشوند این بیچاره‌هایی که در زحمت هستند و زندگیشان در زحمت است.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری

دکتر ملک اسمعیلی (معاون وزارت دادگستری)- در انتخاب کلمه تعلیق بنظربنده یک مسامحه‌ای شدهاست وبهمین مناسبت یک اشتباهاتی می‌شود این لایحه‌ای که الان تقدیم مجلس شورای ملی شده مخلوطی است از تعلیق وآزادی مشروط وعفو وهیچکدامشان هم نیست تعلیق بطوریکه آقایان محترم استحضاردارند اصلابرای مجرم ابتدایی است یعنی از مرحله سیاست جزایی است نه قانون جزا برای کسانیاست که هنوزبه زندان نرفته‌اند برای اولین مرتبه مرتکب جرمی می‌شوندوبهتراین است که این قبیل اشخاص به زندان نروند ولی مجازات هم بشوند قانون گفته‌است که این اشخاص را محکمه محکوم بکند ولی به آنها اخطار کند که تومحکوم شده‌ای مثلا به ۶ ماه حبس ولی از آنجایی که برای اولین دفعه‌است وشایداگر مدتی ما قایل بشویم فعلادرباره تواین مجازات را اجرا نمی‌کنیم معلق می‌گذاریم آویزان می‌گذاریم این را اجرانمی‌کنیم در مدت پنجسال ببینیم اگرآدم خوبی بودودیگرمرتکب جرمی نشدی این مجازات در ظرف پنج سال کان لم یکن خواهدشد والاهمین مجازات ومجازات تعلیق مجازات جرم دوم درباره تواجرا خواهدشداین یعنی تعلیق مجازات بنابراین بطوری که آقایان بهترازمن می‌دانند تعلیق مجازات اصولا برای کسانی است که به زندان نرفته‌اند ونبایدبه زندان بروند چون مجرم ابتدایی هستند اگربه زندان رفت فسادزندان در اوسرایت خواهدکرد واین در مرتبه سیاست جزایی است اما این لایحه بنظربنده مخلوطی است از این سه موضوع برای اینکه مادرقانون جزا آزادی مشروط نداریم آزادی مشروط برای کسانی است که از زندان عین همین فکری که برای ماپیداشده بخواهندآنهارا آزاد کنند در صورتیکه یک ثلث یا دوثلث گذرانده باشند آنهارا آزادی می‌کنندبشرط یعنی عین شرطی که این جاگذاشته‌ایم که اگرمجددا مرتکب جرمی شدند به زندان آنهاراعودت بدهند عفوهم نیست این لایحه برای این که عفوشرط نداردعفووقتی کسی شددیگرشرط ندارد که اگردومرتبه محکوم شد اورابه زندان برگردانندملاحظه فرمودند آقایان پس مخلوطی شده از تعلیق وآزادی مشروط وعفو یعنی یک چیزخاصی است حالاکه یک چیزخاصی شدومبنای فکرهم این بودبطوریکه آقایان فرمودند فقط وفقط از نظرعدم گنجایش زندانها برای این عده محکومین این فکرپیش آمدبهمین مناسبت هم ساختمان زندانها رادراین لایحه گنجاندند آقایان توجه بفرمایند در مورد کسانی که تکلیف شان معین نشده واصلابه محکمه نیامده‌اند در این جا اصلا بحث نیست منظورکسانی هستند که در زندان هستند وزندانها گنجایش ندارد ومتاسفانه وقتی زیاد در زندان جمع شدند این زیادی عده باعث فسادبیشترمی شود بنابراین این لایحه اصلا برای محکومین وکسانی که در زندان هستند تهیه شده نه برای کسانی که در تحت تعقیبند و یا تکلیفشان اصلا تعیین نشده ویازندان نرفته‌اند (مهندس حسیبی - ممکن است رفته باشند وتکلیف شان معین نشده باشد)

خسروقشقایی - اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم

نایب رئیس - توضیح ندارد آقای دکتر بقایی مخالفید بفرمایید

دکتر بقایی - بنده فقط خواستم عرض کنم که پیشنهادبنده کاملتراست اگراجازه بفرمایید که آن قرائت شود رفع ایراد آقای معاون وزارت دادگستری هم خواهدشد.

نایب رئیس - آن هم بموقع خود خوانده خواهد شد آقای مهندس غروی مخالفید؟

مهندس حسیبی - آقای دکتر بقایی مخالفند

نایب رئیس - آقای دکتر بقایی اگرمخالفید بفرمایید

دکتر بقایی - علت مخالفت بنده باپیشنهادجناب آقای خسروقشقایی این است که همینطورکه بعرض آقایان رساندم این پیشنهادیک نقصی داشت که جناب آقای معاون وزارت دادگستری متذکرشدند ودرتبصره‌ای که بنده پیشنهاد کردم این نقص مرتفع شده تبصره باین صورت تنظیم شده کسانی که باتهام جنحه یاجنایت بازداشت شده وتاکنون تکلیفشان معین نشده‌است چنانچه محکومیتی پیدانمودند مشمول ماده واحده خواهندبود یعنی یک اشخاصی الان در زندانندباتهام یک جنحه یاجنایت چهار سال در زندان هستند وتکلفشان هم هنوز معین نشده معلوم هم نیست بعد از اینکه تکلیفشان معین شدچه خواهندکرد و در صورتیکه فرض بفرمایید یکی از این افراد که مدتی است در زندان هست فرضا تکلفش معین شد ومحکوم شده به دوسال یا سه سال حبس ودوسال در زندان گذرانده بانتظار تعیین تکلیف بقیه اش بخشوده شود بهمین عنوان وجناب آقای قشقایی هم نوشته‌اند که این پیشنهادرا امضا می‌کنند البته بسته به نظرآقایان است.

نبوی - پیشنهادمشابه بایدیک دفعه خوانده شود

خسروقشقایی - پیشنهادبنده را رای بگیرید وپیشنهادآقای دکتر بقایی راهم بعنوان تبصبره علاوه بفرمایید به پیشنهاد بنده (خنده نمایندگان).

نایب رئیس - آقای دکتر ملک اسمعیلی

معاون وزارت دادگستری - عرض می‌شود که این ماده واحده باین نحوتنظیم شده که محکومین بشرطی که دوثلث از مدت مجازات رادرموردجنایات ونصف از مدت مجازات در مورد جنحه را گذرانده باشند بعنوان محکومیت این را توجه بفرمایید آقایان وقتی یک کسی محکوم شد حکم محکمه درباره اوصادرشد گفته‌اند جرم تومسلم خطاکردی وتقصیر این مجازات توانست اگردرنصف مدت مجازات معلوم شد که این آدمی است که وقتی نصف مجازات را گذرانده آدم خوبی شده تربیت شده اصلاح شده باقی مجازات اورا می‌بخشند این اصول عفووآزادی مشروط وبخشیدن مقداری از مجازات برای این است وتوجه داشته باشید آقایان در بعضی از ممالک اصلا امروزمدت مجازات تعیین نمی‌شود یعنی محکمه می‌گوید ک این شخص بایدامروز سلب آزادی بشود وروسای محابس قوه مجریه وکسانیکه بایداجراکنندزندان را درباره اومدت حبس را میزانش را خودشان اختیاردارند مدتی که نگاهداشتند تکلیف اورامعلوم می‌کنندچون فکر امروزاصلاح مقصراست نه انتقام کشیدن اگردیدند اصلاح شده بعد از مدتی اورا آزادش می‌کنند باختیار رئیس محبس است ولی ما نداریم بنابراین توجه داشته باشید آقایان که اگر محکومیت نداشته باشد نمی‌شود او را باین عنوان آزاد کرد یعنی بگوییم معاف می‌شود گرچه عرض کردم این لایحه مخلوطی از تعلیق وعفوو آزادی مشروط است ولی اصولا فلسفه این لایحه از بین خواهدرفت که مابگوییم کسانی که بعد از این محکوم خواهند شد ممکن است همان میزانی زندانی کشیده‌اند کم بشود زیاد بشود نمی‌شود نسبت باین اشخاص فورا تصمیم گرفت که اگرمحکوم شدند ومقداری هم در زندان بودند وبایشان حساب شد آن میزان یک ثلث یا دوثلث یانصف شده آنرا بحساب آوریم وبعد آزادش بکنیم

دکتر بقایی - یک کلمه توضیح دارد

نایب رئیس - به پیشنهادآقای خسرو قشقایی باید رای گرفته شود یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (بشرح سابق قرائت شد)

خسرو قشقایی - بنده پس می‌گیرم چون تصمیم گرفته‌اند موافقت نکنند

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ویرایش

۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


نایب رئیس - با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه شنبه ساعت ۹ صبح دستوربقیه این قانون وسوالات

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهرختم شده)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری